Quyết định 1276/QĐ-UBND

Quyết định 1276/QĐ-UBND năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 1276/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản Quảng Ninh hết hiệu lực 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1276/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/06/2013 của Bộ Tư pháp về quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh tại Tờ trình số 29/TTr-STP ngay 05/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Như điều 3 (để thực hiện);
- V0, V2, NC;
- Lưu: VP, NC.
65 bản, QĐ 16

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

DANH MỤC

VĂN BẢN PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1276/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2015)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu
lực

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1.

Quyết định

4505/2007/QĐ-UBND ngày 05/12/2007

Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Được thay thế bằng Quyết định số 1768/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014

23/8/2014

2.

Quyết định

499/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010

Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Được thay thế bằng Quyết định số 1766/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014

23/8/2014

3.

Quyết định

1179/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011

Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Được thay thế bằng Quyết định số 2779/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014

04/12/2014

4.

Quyết định

1178/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011

Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Được thay thế bằng Quyết định số 2778/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014

04/12/2014

5.

Quyết định

3288/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012

Quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Được thay thế bằng Quyết định số 3333/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

30/12/2014

6.

Quyết định

999/2013/QĐ-UBND ngày 15/4/2013

Quy định tạm thời để xác định các dự án được giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Được thay thế bằng Quyết định số 3333/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

30/12/2014

7.

Quyết định

1714/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009

Quy định Quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Được thay thế bằng Quyết định số 3063/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014

25/12/2014

8.

Quyết định

1697/2010/QĐ-UBND ngày 07/6/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 Điều 17 quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 1714/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2009 của UBND tỉnh.

Được thay thế bằng Quyết định số 3063/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014

25/12/2014

9.

Quyết định

3387/2007/QĐ-UBND ngày 14/9/2007

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng các phần phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Được thay thế bằng Quyết định số 3391/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

31/12/2014

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

10.

Quyết định

716/2011/QĐ-UBND ngày 15/3/2011

Về việc quản lý hoạt động tàu vận chuyển khách tham quan du lịch và tàu lưu trú khách du lịch trên Vịnh Hạ Long.

Được thay thế bằng Quyết định số 3636/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

10/01/2014

11.

Quyết định

3018/2011/QĐ-UBND ngày 23/9/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định về việc quản lý hoạt động tàu vận chuyển khách tham quan du lịch và tàu lưu trú khách du lịch trên Vịnh Hạ Long ban hành kèm theo Quyết định số 716/2011/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Được thay thế bằng Quyết định số 3636/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

10/01/2014

12.

Quyết định

1886/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định về việc quản lý hoạt động tàu vận chuyển khách tham quan du lịch và tàu lưu trú khách du lịch trên Vịnh Hạ Long ban hành kèm theo Quyết định số 716/2011/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Được thay thế bằng Quyết định số 3636/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

10/01/2014

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

13.

Quyết định

3468/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011

Về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Các căn cứ pháp lý của Chính phủ, Bộ, ngành thay đổi

02/11/2014

14.

Quyết định

616/2012/QĐ-UBND ngày 19/3/2012

Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động tái xuất hàng hóa thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu qua khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh.

Được thay thế bằng Quyết định số 1456/2014/QĐ-UBND ngày 04/7/2014

14/7/2014

15.

Quyết định

2149/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013

Về việc quy định điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô đối với các điểm, bãi trông giữ xe trên địa bàn tỉnh.

Được thay thế bằng Quyết định số 3373/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

01/01/2015

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

16.

Quyết định

3288/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012

Quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Được thay thế bằng Quyết định số 3333/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

01/01/2015

17.

Quyết định

999/2013/QĐ-UBND ngày 15/4/2013

Quy định tạm thời để xác định các dự án được giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Được thay thế bằng Quyết định số 3333/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

01/01/2015

18.

Quyết định

3477/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012

Ban hành cơ chế, chính sách phát triển nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Được thay thế bằng Quyết định số 1244/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014

13/6/2014

LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

19.

Quyết định

1372/2008/QĐ-UBND ngày 08/5/2008

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Quảng Ninh.

Được thay thế bằng Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 09/9/2014

19/9/2014

20.

Quyết định

2236/2005/QĐ-UBND ngày 06/7/2005

Ban hành quy định về quản lý hoạt động đại lý internet công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Được thay thế bằng Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 02/6/2014

11/6/2014

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

21.

Nghị quyết

39/2003/NQ-HĐND ngày 20/02/2003

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX về phòng chống tệ nạn xã hội.

Tại văn bản quy định hết hiệu lực.Nghị quyết số 131/2014/ NQ-HĐND ngày 14/3/2014 bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 39/2003/NQ-HĐND.

14/3/2014

LĨNH VỰC NỘI VỤ

22.

Nghị quyết

23/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009

Về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, bản, khu phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 179/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

22/12/2014

23.

Nghị quyết

23/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc quy định số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với phó thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh; quy định phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Bí thư chi bộ; trưởng thôn, bản, khu phố khi kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thôn, bản, khu phố.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 179/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

22/12/2014

24.

Quyết định

71/2011/QĐ-UBND ngày 10/0/2011

Về việc quy định số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với phó thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh; quy định phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Bí thư chi bộ; trưởng thôn, bản, khu phố khi kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thôn, bản, khu phố.

Được thay thế bằng Quyết định số 3400/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

31/12/2014

25.

Quyết định

3075/2004/QĐ-UBND ngày 19/8/2004

Ban hành quy định phân cấp quản lý, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc tỉnh.

Được thay thế bằng Quyết định số 858/2014/QĐ-UBND ngày 06/5/2014

16/5/2014

26.

Quyết định

2618/2007/QĐ-UBND ngày 27/7/2007

Quy định về phân cấp tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh.

Được thay thế bằng Quyết định số 858/2014/QĐ-UBND ngày 06/5/2014

16/5/2014

27.

Nghị quyết

62/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012

Quy định chính sách khuyến khích, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và bồi dưỡng nhân tài của tỉnh Quảng Ninh.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 177/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

22/12/2014

28.

Quyết định

2239/2012/QĐ-UBND ngày 04/9/2012

Quy định chính sách khuyến khích, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và bồi dưỡng nhân tài của tỉnh Quảng Ninh.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 177/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

22/12/2014

29.

Quyết định

2200/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014

Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại quy định chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và bồi dưỡng nhân tài của tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 2239/2012/QĐ-UBND ngày 04/9/2012.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 177/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

22/12/2014

30.

Quyết định

3336/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011

Về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của tỉnh Quảng Ninh.

Được thay thế bằng Quyết định số 2896/2014/QĐ-UBND ngày 05/12/2014

28/11/2014

LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

31.

Quyết định

1481/2006/QĐ-UBND ngày 30/5/2006

Về việc ban hành Quy định tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quyết định số 122/2001/QĐ-TTg ngày 21/8/2001 là căn cứ ban hành QĐ số 1481/2006/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 76/2010/TTg ngày 30/11/2010

03/11/2010

32.

Quyết định

156/2011/QĐ-UBND ngày 19/01/2011

Quy định về việc ban hành Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Thông tư 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ công an là căn cứ để ban hành QĐ 156 có phần nội dung bị điều chỉnh bởi Thông tư 07/2013/TT-BCA ngày 30/01/2013 mới ban hành

30/01/2013

33.

Quyết định

1656/2010/QĐ-UBND ngày 03/6/2010

Về việc sửa đổi bổ sung khoản 1, điều 7 Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 1239/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Quyết định 28/2005/QĐ-TTg ngày 01/02/2005 là căn cứ ban hành QĐ số 1656/2010/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011

02/5/2013

34.

Quyết định

998/QĐ-UBND ngày 7/4/2006

Về việc giao việc quản lý hộ chiếu và chịu trách nhiệm về nhân sự cho thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp có cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

Quyết định 28/2005/QĐ-TTg ngày 01/02/2005 là căn cứ ban hành QĐ số 998 đã được thay thế bởi Quyết định 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011

12/12/2011

35.

Quyết định

1239/2009/QĐ-UBND ngày 27/4/2009

Về việc ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 28/2005/QĐ-TTg ngày 01/02/2005 là căn cứ ban hành QĐ số 1656/2010/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011

02/5/2013

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; Ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1.

Quyết định

3600/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình phần sửa đổi, bổ sung trên địa bàn tỉnh.

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 3163/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

19/12/2014

2.

Quyết định

3482/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012

Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 3163/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

19/12/2014

LĨNH VỰC NỘI VỤ

3.

Quyết định

68/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010

Về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, bản, khu phố.

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 3400/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

31/12/2014

C. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1.

Quyết định

2011/2001/QĐ-UBND ngày 23/7/2001

Về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý dạy thêm, học thêm đối với học sinh phổ thông các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Được thay thế bằng Quyết định số 2699/2007/QĐ-UBND ngày 31/7/2007

10/8/2007

2.

Quyết định

4524/2004/QĐ-UBND ngày 01/12/2004

Về việc phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010.

Được thay thế bằng Quyết định số 639/2008/QĐ-UBND ngày 05/3/2008

15/3/2008

3.

Quyết định

1702/2006/QĐ-UBND ngày 19/6/2006

Về việc phê duyệt Đề án xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục Quảng Ninh giai đoạn 2006-2010.

Hết thời hạn hiệu lực quy định trong văn bản.

01/01/2011

4.

Quyết định

2699/2007/QĐ-UBND ngày 31/7/2007

Về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Được thay thế bằng Quyết định số 1216/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012

13/6/2012

5.

Quyết định

1690/2010/QĐ-UBND ngày 07/6/2010

Về việc sửa đổi Điều 8 quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 2699/2007/QĐ-UBND ngày 31/7/2007 của UBND tỉnh.

Được thay thế bằng Quyết định số 1216/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012

13/6/2012

6.

Quyết định

3734/1997/QĐ-UBND ngày 25/10/1997

Về việc ban hành quy định tổ chức hoạt động của các Trung tâm, cơ sở ngoại ngữ tại chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Hiện nay nội dung quy định tổ chức hoạt động của các Trung tâm, cơ sở ngoại ngữ tại chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được thực hiện theo Thông tư số 03/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

15/3/2011

7.

Quyết định

3137/2001/QĐ-UBND ngày 08/8/2001

Về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động quản lý sự nghiệp giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay nội dung quy chế phối hợp hoạt động quản lý sự nghiệp giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 và Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGD&ĐT-BNV.

15/02/2011

D. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; Ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

1.

Quyết định

1721/2008/QĐ-UBND ngày 04/6/2008 về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 14

Ngày 11/4/2013 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND quy định về việc cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

26/4/2013

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1276/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1276/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/05/2015
Ngày hiệu lực 12/05/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1276/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1276/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản Quảng Ninh hết hiệu lực 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1276/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản Quảng Ninh hết hiệu lực 2014
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1276/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ninh
Người ký Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành 12/05/2015
Ngày hiệu lực 12/05/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1276/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản Quảng Ninh hết hiệu lực 2014

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1276/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản Quảng Ninh hết hiệu lực 2014

  • 12/05/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/05/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực