Quyết định 1896/QĐ-UBND

Quyết định 1896/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 1896/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1896/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN GIA LÂM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hi đất năm 2016; dự án chuyn mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1113/TTr-STNMT ngày 05 tháng 02 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Gia Lâm (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Gia Lâm, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 05 tháng 02 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2016

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

1

Đất nông nghiệp

NNP

6.383,47

1.1

Đất trồng lúa

LUA

3.179,83

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

2.717,91

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.785,02

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

828,45

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

26,37

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

217,37

1.6

Đất nông nghiệp khác

NKH

346,43

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5.219,17

2.1

Đất quốc phòng

CQP

94,27

2.2

Đất an ninh

CAN

2,90

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

39,01

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

75,09

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

16,03

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

367,09

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.703,39

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

2,36

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

14,90

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.288,85

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

173,12

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

3,89

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

34,05

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

108,11

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

10,90

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

14,02

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

9,06

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

25,74

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

862,67

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

339,18

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

17,03

2.27

Đất công trình công cộng khác

DCK

13,77

2.28

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

3,26

3

Đất chưa sử dụng

CSD

68,60

3.1

Đất bằng chưa sử dụng

BCS

68,60

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 kèm theo.

2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Gia Lâm có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, trường hp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất đthực hiện các dự án phát trin kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì li ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Gia Lâm đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2016.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND huyện Gia Lâm:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2015.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 30/9/2016.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

b) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 31/10/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND;
- MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công; P.TNMT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn
Quốc Hùng

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN GIA LÂM
(Kèm theo Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2016 của UBND Thành ph)

STT

Danh mục công trình dự án

Mã loại đất

Chủ đầu

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vtrí

Căn cứ pháp lý

Dự án có trong Nghị quyết 13/2015/HĐND

Đất trồng lúa (rừng)

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

I

Các dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới GPMB nhưng chưa có Quyết định giao đất; ...)

1

Cải tạo, nâng cấp đường thôn Thượng - xã Dương Hà

DGT

Ban QLDA Huyện

0,7

 

0,7

Gia Lâm

xã Dương Hà

Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 17/8/2010 của UBND Huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư

 

2

Trung tâm văn hóa TDTT xã Bát Tràng (khu thiết chế)

DVH

Ban QLDA Huyện

3,30

3,30

3,30

Gia Lâm

xã Bát Tràng

Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt BCKTKT của dự án

 

3

Mrộng nghĩa trang liệt sĩ Kim Sơn

NTD

Ban QLDA Huyện

0,42

0,42

0,42

Gia Lâm

xã Kim Sơn

Văn bản số: 878/STNMT-KHTH của Sở TNMT hướng dẫn xác định ranh giới khu đất thu hồi phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Dự án

X

4

Xây dựng khu chợ và dịch vụ thương mại

TMD

Công ty Tuấn Dung

0,59

 

0,59

Gia Lâm

xã Ninh Hiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001786 ngày 12/02/2015 của UBND Thành phố

 

5

Dự án đường dây 500/220 kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2

DNL

Công ty tải điện miền Bắc

2,12

0,53

2,12

Gia Lâm

Xã: Dương Hà, Yên Thường, Yên Viên, Ninh Hiệp

Số: 5964/STNMT-QHKHSDĐ ngày 22/9/2015 của Sở TNMT Hướng dẫn xác định ranh giới khu đất thu hồi phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Dự án

X

6

Dự án hoàn trả tuyến mương phục vụ sản xuất nông nghiệp tại xã Phú Thị khi thu hồi đất dự án xây dựng nhà máy dược phẩm Việt Anh

DTL

Công ty TNHH dược phẩm Việt Anh

0,11

0,11

0,11

Gia Lâm

xã Phú Thị

Văn bản số 5656/QHKT-P3 ngày 22/12/2014 của Sở QHKT v/v chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng

 

7

Xây dựng bãi đỗ xe

DGT

Công ty Vĩnh Phát

1,38

 

1,38

Gia Lâm

Ninh Hiệp

UBND Thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001787 ngày 12/02/2015;

 

8

Đầu tư xây dựng Trung tâm kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản

DTS

Viện rau quả Việt Nam

1,00

 

 

Gia Lâm

TT Trâu Quỳ

Quyết định số 2282/QĐ-BNN-XD ngày 04/10/2013 của Bộ NN&PTNT v/v phê duyệt dự án đầu tư

 

9

Xây dựng nhà máy thiết bị giáo dục

SKC

Công ty TNHH Phương Nam

1,52

1,52

 

Gia Lâm

Xã Dương Xá

Ngày 01/6/2015 UBND Thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001809

 

10

Quy hoạch khu Bộ Tư lệnh hải quân

CQP

Bộ tư lệnh hải quân

35,00

34,9

 

Gia Lâm

xã Đông Dư, Đa Tốn

Văn bản số 803/STNMT-KHTH ngày 09/02/2015 của Sở TNMT v/v hướng dẫn xác định ranh giới khu đất thu hồi phục vụ dự án xây dựng trụ sở chỉ huy cơ quan Bộ tư lệnh Hải quân

 

11

Dự án đất ở (đối ứng dự án đường Hà Nội - Hưng Yên)

ONT

Công ty CP Comaland đầu tư và phát triển bất động sản

63

 

63

Gia Lâm

Đa Tốn

Quyết định số 4852/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất đối ứng thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Hà Nội - Hưng Yên, tlệ 1/500

 

12

Dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch tại xã Ninh Hiệp (xây dựng khu nhà ở tại xã Ninh Hiệp)

ONT

Công ty Tuấn Dung

4,90

4,9

 

Gia Lâm

Ninh Hiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001786 ngày 12/02/2015 của UBND Thành phố

 

II

Các dự án chưa thực hiện trong KHSD đất 2015, chuyển thực hiện năm 2016

1

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ TT Trâu Quỳ (giao với tuyến đường Dương Xá- Đông Dư) đi Đa Tn

DGT

Ban QLDA Huyện

1,70

0,10

1,70

Gia Lâm

TT. Trâu Quỳ

Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND Huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư

X

2

Xây dựng tuyến đường Đông Dư - Dương Xá

DGT

Ban QLDA Huyện

22,50

18,00

22,50

Gia Lâm

TT Trâu Quỳ, xã Đa Tốn, Đông Dư

Quyết định số 5485/QĐ-UBND ngày 22/10/2009 của UBND TP phê duyệt chủ trương đầu tư

X

3

Xây dựng trường tiểu học Văn Đức

DGD

Ban QLDA Huyện

0,69

 

0,69

Gia Lâm

xã Văn Đức

Quyết định số 4163/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND Huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư

X

4

Trường tiểu học Đặng Xá (trong khu đô thị Đặng Xá)

DGD

Ban QLDA Huyện

1,20

 

1,20

Gia Lâm

xã Đặng

Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND Huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư

X

5

Trường THCS Đặng Xá (trong khu đô thị Đặng Xá)

DGD

Ban QLDA Huyện

1,20

 

1,20

Gia Lâm

xã Đặng Xá

Quyết định số 3346/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND Huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư

X

6

Trường mầm non Đặng Xá (trong khu đô thị Đặng Xá)

DGD

Ban QLDA Huyện

0,67

 

0,67

Gia Lâm

xã Đặng Xá

Quyết định số 7097/QĐ-UBND ngày 05/10/2014 của UBND Huyện v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

X

7

Xây dựng sân thể thao xóm 7 xã Đông Dư

DTT

Ban QLDA Huyện

0,19

0,19

0,19

Gia Lâm

xã Đông Dư

Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND Huyện v/v phê duyệt báo cáo KTKT

X

8

Nhà văn hóa tổ dân cư đường 5

DSH

Ban QLDA Huyện

0,02

 

0,02

Gia Lâm

xã Đặng Xá

Văn bản số 965/UBND-TCKH ngày 11/10/2013 của UBND Huyện giao UBND xã, TT, BQLDA và đơn vị thuộc Huyện chuẩn bị đầu tư các DA giao bổ sung KH năm 2013 (đợt 2)

X

9

Giao đất ở cho 98 hộ dân

ONT

TT PTQĐ Gia Lâm

4,50

4,50

4,50

Gia Lâm

xã Ninh Hiệp

Văn bản số 6736/UBND-TNMT ngày 08/9/2014 của UBND TP v/v cho phép thực hiện dự án

X

10

Dự án LEXIL Việt Nam

SKC

Công ty LIXIL Việt Nam

8,57

8,57

 

Gia Lâm

Xã Dương Xá

Giấy chứng nhận đầu tư số 011043001029, ngày 31/10/2014

 

11

Bãi chứa và trung chuyển vật liệu xây dựng Đông Dư

SKC

Công ty IMICO

2,00

 

 

Gia Lâm

xã Đông Dư

Văn bn số 4254/UBND-TNMT ngày 12/6/2014 của UBND Thành phố v/v giao Sở TNMT hướng dẫn hoàn thiện thủ tục hồ sơ xin sử dụng đất

 

12

Văn phòng làm việc, trưng bầy giới thiệu sản phẩm, nhà xưởng sản xuất phụ tùng, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô

SKC

Công ty TNHH Tiệp Anh

3,00

3,00

 

Gia Lâm

Dương Xá

UBND Thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000280 ngày 30/3/2009

X

13

Cụm công nghiệp Lâm Giang

SKN

Tng công ty chiếu sáng và đô thị Hà Ni

26,65

 

26,65

Gia Lâm

xã Kiêu Kỵ

UBND Thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chnh số 0112100918 ngày 12/9/2014

X

14

Xây dựng khu thể thao trong khu đô thị Trâu Quỳ 31 ha

DTT

Công ty Tùng Lâm

2,50

 

 

Gia Lâm

TT. Trâu Quỳ

UBND Thành phố Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001751 ngày 18/11/2014

 

15

Tiếp nhận đầu tư khôi phục công trình cấp nước sạch xã Ninh Hiệp

DTL

Công ty CP SX và TM Ngọc Hải

0,11

 

 

Gia Lâm

xã Ninh Hiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001754, ngày 26/11/2014

 

16

Trụ sở Đảng ủy, HĐND- UBND xã Phù Đổng

TSC

Ban QLDA Huyện

0,70

 

0,70

Gia Lâm

xã Phù Đổng

Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 01/8/2012 của UBND Huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư

 

17

Cửa hàng xăng dầu Kim Sơn

DNL

Công ty xăng dầu khu vực I

0,28

0,28

 

Gia Lâm

Xã Kim Sơn

Quyết định số 5199/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư

X

18

Đất chuyển đổi mục đích sử dụng khu vực nông thôn

ONT

Hộ gia đình, cá nhân

1,00

 

 

Gia Lâm

tại 20 xã

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

 

19

Xây dựng trường mầm non Bình Minh và tiểu học Ninh Hiệp

DGD

Ban QLDA Huyện

2,8

2,8

2,8

Gia Lâm

Xã Ninh Hiệp

Quyết định số 7517/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo KTKT công trình xây dựng

 

20

Khu trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm làng nghề truyền thống gốm sứ Bát Tràng và các dịch vụ kèm theo

TMD

Công bố lựa chọn nhà đầu tư

5,16

 

 

Gia Lâm

Xã Bát Tràng

Văn bản số 5038/UBND-KH&ĐT ngày 22/7/2015 về việc chấp thuận đề xuất, bsung danh mục và đăng tin lựa chọn nhà đầu tư dự án

 

III

Những dự án đăng ký mới thực hiện trong KHSD đất 2016

1

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trâu Quỳ - Đông Dư, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA Huyện

2,14

 

2,14

Gia Lâm

TT. Trâu Quỳ, Đông Dư

Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của UBND Huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư

X

2

Tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng

DGT

Ban QLDA Huyện

28,00

9,33

28,00

Gia Lâm

Xã: Yên Viên, Đình Xuyên, Phù Đổng, Dương Hà, TT Yên Viên

Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND TP phê duyệt chủ trương đầu tư

X

3

Xây dựng trường mầm non Đông Dư, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA Huyện

0,10

 

0,10

Gia Lâm

Xã Đông Dư

Quyết định số 7077/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND Huyện v/v phê duyệt báo cáo KTKT

X

4

Xây dựng trường mầm non Kiêu Kỵ

DGD

Ban QLDA Huyện

0,15

 

0,15

Gia Lâm

xã Kiêu Kỵ

Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND Huyện v/v phê duyệt điều chnh, bổ sung dự án đầu tư

X

5

Dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án mở rộng Công ty điện Stanley Việt Nam

ONT

Công ty điện Stanley Việt Nam

1,53

1,53

 

Gia Lâm

xã Dương Xá

Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND Thành phố v/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất một phần

 

6

Đấu giá đất nhỏ lẻ, xen kẹt trong khu dân cư 17 lô tại các thôn 1,3,4,6,7,8

ONT

TT PTQĐ Gia Lâm

1,304

 

1,30

Gia Lâm

xã Kim Lan

- Đã được Sở QH-KT trả lời chấp thuận vị trí. Đang triển khai đo đạc hiện trạng. Đã được phê duyệt chủ trương;

- UBND Huyện cam kết bố trí vốn

X

7

Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm kế hoạch năm 2014

ONT

Ban QLDA Huyện

0,61

 

0,61

Gia Lâm

Xã Phù Đổng

Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của UBND Huyện v/v phê duyệt báo cáo KTKT của dự án

 

8

Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm kế hoạch năm 2014

ONT

Ban QLDA Huyện

1,05

 

1,05

Gia Lâm

xã Lệ Chi

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND Huyện v/v phê duyệt báo cáo KTKT

 

9

Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Dương Quang, huyện Gia Lâm kế hoạch năm 2014

ONT

Ban QLDA Huyện

0,38

 

0,38

Gia Lâm

xã Dương Quang

Quyết định số 2545/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của UBND Huyện v/v phê duyệt báo cáo KTKT

 

10

Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt xã Dương Hà, huyện Gia Lâm kế hoạch năm 2014

ONT

Ban QLDA Huyện

0,26

 

0,26

Gia Lâm

xã Dương Hà

Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của UBND Huyện v/v phê duyệt báo cáo KTKT

 

11

Xây dựng trụ sở Đảng ủy HĐND-UBND xã Kim Sơn

TSC

Ban QLDA Huyện

0,60

 

0,60

Gia Lâm

xã Kim Sơn

Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 phê duyệt dự án đầu tư

 

12

Xây dựng nhà văn hóa thôn Liên Đàm, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

DSH

Ban QLDA Huyện

0,06

 

0,06

Gia Lâm

Xã Yên Thường

Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND Huyện v/v phê duyệt báo cáo KTKT

 

13

Mrộng Trường THPT Lý Thánh Tông

DGD

Trường THPT Lý Thánh Tông

0,60

0,60

 

Gia Lâm

Xã Dương Xá

Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND TP v/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

 

14

Xây dựng phòng khám đa khoa Việt Mỹ

DYT

Công ty Việt Mỹ

0,13

 

 

Gia Lâm

xã Phú Thị

Văn bản số 629/TB-KH&ĐT ngày 14/7/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư v/v hướng dẫn việc giải quyết dự án đầu tư xây dựng phòng khám đa khoa Việt Mỹ; Quyết định số 4228/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND Huyện v/v phê duyệt điều chnh cục bộ quy hoạch nông thôn mới

 

15

Chuyển đổi cấu cây trồng vật nuôi (mô hình VAC)

NTS CLN NKH

Hộ gia đình, cá nhân

5,00

5,00

 

 

21 xã, thị trấn

Quy hoạch nông thôn mới

 

16

Dự án giao đất nông nghiệp cho 06 hộ gia đình, cá nhân ti thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ

LUC

Hộ gia đình, cá nhân

0,23

0,23

 

Gia Lâm

Kiêu Kỵ

Văn bản số 177/UBND ngày 01/6/2015 của UBND xã Kiêu Kỵ v/v xin ý kiến chđạo, được UBND Huyện chấp thuận tại văn bản số 1503/UBND-TNMT ngày 21/10/2015.

 

17

Dự án xây dựng cầu Đào Xuyên

DGT

SGTVT

2,4

 

2,4

Gia Lâm

Xã Đa Tốn

Quyết đnh số 2145/QĐ-SGTVT ngày 31/10/2013 của Sở GTVT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

 

18

Dự án xây dựng nhà ở kết hợp công trình công cộng

ONT

Công bố lựa chọn nhà đầu tư

1,5

1,5

 

Gia Lâm

Xã Yên Thường

Quyết định số 3822/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND TP về việc phê duyệt điều chỉnh bên mời thầu các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn TP

 

19

Xây dựng kinh doanh tổ hợp sân vận động, bể bơi

DVH

Công bố lựa chọn nhà đầu tư

7,8

7,8

 

Gia Lâm

TT Trâu Quỳ

Quyết định số 3822/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND TP về việc phê duyệt điều chnh bên mời thầu các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn TP

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1896/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1896/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2016
Ngày hiệu lực20/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1896/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1896/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1896/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm Hà Nội 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1896/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Quốc Hùng
       Ngày ban hành20/04/2016
       Ngày hiệu lực20/04/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1896/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1896/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm Hà Nội 2016