Quyết định 5137/QĐ-UBND

Quyết định 5137/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 5137/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5137/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN GIA LÂM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2016; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Gia Lâm;

Căn cứ Văn bản số 333/HĐND-KTNS ngày 30/8/2016 của HĐND Thành phố về việc thống nhất điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2016; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 6975/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 20/7/2016 và Báo cáo số 8572/BC-STNMT ngày 05/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Đưa ra khỏi Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Gia Lâm là 04 dự án; diện tích 8,68 ha (Phụ lục 01 kèm theo).

2. Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Gia Lâm là: 12 dự án; diện tích là: 69,54 ha (Phụ lục 03 kèm theo) phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Thành phố.

3. Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2016, cụ thể như sau:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tng din tích (ha)

1

Đất nông nghiệp

NNP

6336,97

1.1

Đất trng lúa

LUA

3140,79

 

Trong đó: Đt chuyên trồng lúa nước

LUC

2.719,91

1.2

Đất trng cây hàng năm khác

HNK

1.784,04

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

823,56

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

27,27

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

217,37

1.6

Đất nông nghiệp khác

NKH

343,94

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5265,68

2.1

Đt quốc phòng

CQP

94,27

2.2

Đất an ninh

CAN

2,90

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

39,01

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

75,09

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

21,27

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

374,78

2.8

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.746,75

2.9

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

2,36

2.10

Đt danh lam thắng cảnh

DDL

-

2.11

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

14,90

2.12

Đất ở tại nông thôn

ONT

1237,87

2.13

Đất ở tại đô thị

ODT

214.3

2.14

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

17,53

2.15

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

3,89

2.16

Đất cơ sở tôn giáo

TON

34,05

2.17

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

108,11

2.18

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

10,90

2.19

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

14,02

2.20

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

9,06

2.21

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

25,74

2.22

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

862,67

2.23

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

339,18

2.24

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

17,03

2.25

Đất công trình công cộng khác

DCK

13,77

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

3,26

3

Đất chưa sử dụng

CSD

68,60

3.1

Đt bng chưa sử dụng

BCS

68,60

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

 

6

Đất đô th*

KKT

850,98

4. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;

- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, c
ác PCT UBND TP;
- VP
UB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

PHỤ LỤC 01

CÁC DỰ ÁN ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN GIA LÂM
(Kèm theo Quyết định s
: 5137/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội)

Stt

Danh mục công trình dự án

Mã loại đất (mục đích sử dụng đất)

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Địa danh xã

Căn cứ pháp lý

Dự án có trong Nghị quyết s13/2015/NQ-HĐND

Đất trồng lúa (rừng)

Thu hồi đất

1

Trung tâm văn hóa TDTT xã Bát Tràng (khu thiết chế)

DVH

Ban QLDA Huyện

3.30

3.30

3.30

xã Bát Tràng

Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 của UBND huyện Gia Lâm phê duyệt BCKTKT của dự án

 

2

Xây dựng trường tiểu học Văn Đức

DGD

Ban QLDA Huyện

0.69

 

0.69

xã Văn Đức

Quyết định số 4163/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND Huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư

x

3

Xây dựng sân thể thao xóm 7 xã Đông Dư

DTT

Ban QLDA Huyện

0.19

0.19

0.19

xã Đông Dư

Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND Huyện v/v phê duyệt báo cáo KTKT

x

4

Giao đất ở cho 98 hộ dân

ONT

TT PTQĐ Gia Lâm

4.50

4.50

4.50

xã Ninh Hiệp

Văn bản số 6736/UBND-TNMT ngày 08/9/2014 của UBND TP v/v cho phép thực hiện dự án

x

 

Tng

 

 

8.68

7.99

8.68

 

 

 

 

PHỤ LỤC 03

DỰ ÁN BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN GIA LÂM
(Kèm theo Quyết định số: 5137/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Danh mục công trình dự án

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Dự án có trong Nghị quyết số 13/NQ- HĐND

LUC

Dự án thu hồi đất

Địa điểm cấp huyện

Địa danh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Xây dựng cầu Ngọc Động trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm

DGT

Ban Quản lý dự án giao thông 3 - Sở Giao thông vận tải Hà Nội

0.02

 

0.02

Gia Lâm

Đa Tốn

Quyết định số 1103/QĐ-SGTVT ngày 18/9/2012 của Sở GTVT Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Động

 

2

Cải tạo, nâng cấp đường hành lang chân đê đoạn từ xã Đa Tốn đi xã Đông Dư đến cầu Thanh Trì

DGT

Ban QLDA Huyện

1.10

 

1.10

Gia Lâm

xã Đông Dư, Đa Tốn

Quyết định số 7521/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND Huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp đường hành lang chân đê đoạn từ xã Đa Tốn đi xã Đông Dư đến chân cầu Thanh Trì

 

3

Dự án xây dựng tuyến đường gom từ Khu công nghiệp Đài Tư - Sài Đồng A ra quốc lộ 5

DGT

BQL các dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp

0.15

0.15

0.15

Gia Lâm

C Bi

Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 12/01/2010 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án: Xây dựng tuyến đường gom từ Khu công nghiệp Đài Tư - Sài Đồng A ra Quốc lộ 5

 

4

Xây dựng chợ dân sinh Lệ Chi

DCH

Hợp tác xã thương mại Việt Phương

1.67

 

 

Gia Lâm

xã Lệ Chi

Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bng tlệ 1/500 xây dựng chợ dân sinh Lệ Chi tại xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm; Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND Thành phố v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng chợ dân sinh Lệ Chi

 

5

Đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân

ODT

Hộ gia đình, cá nhân

0.70

 

 

Gia Lâm

TT Trâu Quỳ, TT Yên Viên

Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND Thành phố

 

6

Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt TT Trâu Quỳ

ODT

Ban QLDA Huyện

0.07

 

 

Gia Lâm

TT Trâu Quỳ

Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND Huyện v/v phê duyệt chủ trương đầu tư GPMB khu đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẻ, xen kẹt tại TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

 

 

7

Mở rộng Xây dựng khu tái định cư thị trấn Trâu Quỳ phục vụ công tác GPMB các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm

ODT

UBND huyện Gia Lâm

0.25

0.25

0.25

Gia Lâm

TT Trâu Quỳ

Bản quy hoạch tổng mặt bằng được UBND huyện Gia Lâm phê duyệt

 

8

Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt (TDP Chính Trung, khu đất Nhà văn hóa, TDP Kiên Thành), TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

ODT

UBND huyện Gia Lâm

1.04

 

 

Gia Lâm

TT Trâu Quỳ

UBND huyện Gia Lâm đã phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư s 5682/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

 

9

Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt tại các xã: Đông Dư, Yên Viên, Yên Thường, Ninh Hiệp (01 vị trí), Kim Lan (tại các thôn 3, 6, 7)

ONT

Ban QLDA Huyện

2.14

 

 

Gia Lâm

xã Đông Dư; Yên Viên; Yên Thường; Ninh Hiệp; Kim Lan

- Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 03/4/2015; Quyết định số 4372/QĐ-UBND ngày 201/8/2015; Quyết định số 4154/QĐ-UBND ngày 04/8/2015; Quyết định số 4155/QĐ-UBND ngày 04/8/2015; Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 03/4/2015; số 5681/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

 

10

Khu trưng bày gốm sứ và dịch vụ khách thăm quan làng nghề Bát Tràng (Khu Đầm B)

TMD

Công ty TNHH sản xuất gốm sứ và du lịch Bát Tràng

2.3983

 

 

Gia Lâm

xã Bát Tràng

Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND Huyện v/v phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; Văn bản số 4940/STNMT-QHKHSDĐ v/v hướng dẫn Công ty liên hệ với UBND huyện Gia Lâm để cập nhật bổ sung vào KHSD đất 2016

 

11

Dự án xây dựng Nhà máy nước mặt Sông Đuống

DTL

Công ty nước sạch Hà Nội; Công ty TNHH MTV Ứng dụng công nghệ mới và Du lịch; VIAC (N0.1) Limited Partnership; Công ty TNHH MTV quản lý quỹ ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam

60

60

60

Gia Lâm

xã Phù Đng và xã Trung Mầu,

Ngày 03/6/2016 và ngày 04/6/2016 UBND Thành phố Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2869/QĐ-UBND và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án: 0936383838 cho các Nhà đầu tư: Công ty nước sạch Hà Nội; Công ty TNHH MTV ứng dụng công nghệ mới và Du lịch; VIAC (N0.1) Limited Partnership; Công ty TNHH MTV quản lý quỹ ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt Sông Đuống tại xã Phù Đng và xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm

 

12

Cửa hàng xăng dầu Đông Dư

DNL

Công ty xăng dầu dầu khu vực I

0,18

0,18

 

Gia Lâm

Đông Dư

Ngày 23/3/2016 UBND Thành phố có Quyết định số 1426/QĐ-UBND quyết định chủ trương đầu tư

 

 

Tổng cộng

 

 

69.54

60.40

61.52

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5137/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5137/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2016
Ngày hiệu lực20/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5137/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5137/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm Hà Nội 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 5137/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm Hà Nội 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu5137/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Quốc Hùng
       Ngày ban hành20/09/2016
       Ngày hiệu lực20/09/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5137/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5137/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm Hà Nội 2016

           • 20/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực