Quyết định 19/2012/QĐ-UBND

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND Quy chế phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý đã được thay thế bởi Quyết định 123/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Phú Thọ và được áp dụng kể từ ngày 17/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2012/QĐ-UBND Quy chế phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2012/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 05 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Trung ương; Quyết định số 28/2008/QĐ-TTg ngày 14/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27/8/2001 Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 65/2010/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phi hp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ngành; thành viên Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Phú Thọ; Chủ tịch UBND huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BCĐ 127 TW; các Bộ: CT, TP;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Website Chính phủ;
- Đài PT và TH tỉnh, Báo Phú Thọ;
- CVP, các PCVP;
-
Lưu VT, Công báo (02b), NCTH (KT4-60b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Dân Mạc

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
(Ban hành kèm theo Quyết định số
19/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Phú Thọ)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

Quy chế này quy định trách nhiệm theo lĩnh vực, địa bàn và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, cục, chi cục, lực lượng vũ trang, UBND huyện, thành, thị (sau đây gọi tắt là cơ quan quản lý nhà nước) trong công tác đu tranh chng buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm khác (sau đây gọi tắt là công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại).

Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động:

1. Về trách nhiệm:

a) Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành và các cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao thực hiện việc chỉ đạo và tổ chức công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý.

b) Chủ tịch UBND huyện, thành, thị chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tại địa phương quản lý.

c) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, theo chức năng quản lý nhà nước và thẩm quyền về kiểm tra, kim soát theo quy định của pháp luật, các sở, ban, ngành và cơ quan chức năng có trách nhiệm chủ động phi hp hoạt đng đđảm bảo tính thng nht, đng bộ và hiệu quả, trong đó có phân định cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp.

2. Về quan hệ phối hợp:

a) Quan hệ phối hợp phải tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quyn hạn của các bên có liên quan; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

b) Việc phối hp hoạt động được tiến hành trên cơ sở yêu cầu của công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong từng thời gian, địa bàn, lĩnh vực và vụ việc cụ thể.

c) Quan hệ phối hợp được thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các bên liên quan.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Điều 3. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành:

1. Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Phú Thọ: Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức phối hợp đa phương gồm nhiều sở, ban, ngành, địa phương và tùy theo yêu cầu xây dựng mối quan hệ phối hợp song phương vi từng sở, ban, ngành, địa phương, cụ thể như sau:

a) Chđạo công tác phối hợp quy định tại Điều 5 Quy chế này để tạo sự thống nhất trong việc chỉ đạo công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên phạm vi toàn tnh.

b) Xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch, phương án, đề án kiểm tra, kiểm soát phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tại địa phương trình Chủ tịch UBND tỉnh và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

c) Theo dõi, rà soát, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các văn bản, các cơ chế, chính sách quản lý kinh tế có liên quan do UBND tỉnh ban hành để phục vụ và nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn.

d) Kiến nghị với các sở, ngành, địa phương các giải pháp nhằm tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, tăng cường quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực, địa bàn, đặc biệt vào những thời điểm nhạy cảm, địa bàn trọng điểm... thực hiện các biện pháp xử lý đối với những vụ việc vi phạm thuộc thẩm quyền, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh có biện pháp xử lý đối với những vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều sở, ban, ngành và địa phương...

e) Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan về các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

f) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Yêu cu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành, thị báo cáo tình hình và kết quả hoạt động về công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại khi cần thiết.

g) Đối với các vụ việc có quy mô lớn, tính chất phức tạp liên quan đến các tỉnh, các bộ, ngành trung ương hoặc liên quan đến yếu tố nước ngoài, Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Phú Thọ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 127 TW để chỉ đạo phối hợp trong công tác điều tra, xác minh phục vụ cho công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh và khu vực.

h) Tổng hợp, dự báo tình hình thị trường, đề ra các giải pháp phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Công Thương:

a) Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Phú Thọ, chủ trì tổ chức phối hp hoạt động giữa các cơ quan, các lực lượng, các ngành, các địa phương trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại theo quy chế này trong phạm vi toàn tỉnh và liên tỉnh, liên quốc gia.

b) Chịu trách nhiệm chủ trì sự phối hợp trong công tác quản lý và kiểm tra đối với các lĩnh vực: Kinh doanh khoáng sản, hàng công nghiệp tiêu dùng, hàng công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, xúc tiến thương mại, dịch vụ thương mại, qun lý cạnh tranh, thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,...

3. Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương là cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm:

a) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn và các quy định về phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại,...

b) Chủ trì, phối hợp vi các cơ quan chức năng có liên quan và chính quyền huyện, thành, thị triển khai công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh thương mại, dịch vụ, lưu thông hàng hóa trong nước; chống sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; chống đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt, tăng giá quá mức; các vi phạm về giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; ghi nhãn hàng hóa và các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh trái phép khác; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

c) Chủ trì, phối hợp tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng công nghiệp lưu thông trên thị trường, phối hợp với các sở, ngành; Công an, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyn thông, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước... trong việc thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đo lường chất lượng sản phm hàng hóa, sở hữu công nghiệp, phân bón nông nghiệp, thuc bảo vệ thực vật, giống cây trồng vật nuôi, bản quyền tác giả, băng đĩa lậu, điện tử, công nghệ thông tin, vin thông, vàng bạc, ngoại tệ,...

d) Chủ động phối hợp với lực lượng Công an tỉnh như: Cảnh sát Đường thủy, Cảnh sát giao thông Đường bộ, Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường, Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ, Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội,... Công an huyện, thành, thị và các lực lượng khác có liên quan trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại lưu thông trên các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy đi qua địa bàn.

e) Tham mưu Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Phú Thọ và UBND tỉnh trong việc thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện, thành, thị trên tất cả các lĩnh vực nhằm tránh chồng chéo, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn, đảm bảo hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành có hiệu quả.

g) Tham mưu cho Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Phú Thọ tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; Báo cáo định kỳ, đột xuất; Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

4. Công an tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phát hiện, điều tra, xác minh làm rõ các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả có giá trị lớn để xử lý hình sự theo quy định của pháp luật; đồng thời, có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xử lý những vụ việc chống người thi hành công vụ và buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm theo quy định cụ thể:

a) Lực luợng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ chịu trách nhiệm tiến hành các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, điều tra tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, buôn bán hàng cấm, kinh doanh trái phép, trốn lậu thuế, hàng giả, gian lận thương mại ... theo quy định.

b) Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, đưng sắt, Cảnh sát đường thủy chịu trách nhiệm phát hiện, dừng phương tiện, bắt giữ các phương tiện vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy và phối hợp với các cơ quan chức năng khi có lệnh của cấp có thẩm quyền.

c) Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường chịu trách nhiệm chủ trì phối hp với các cơ quan chức năng phát hiện, bt giữ người và phương tiện vận chuyn động thực vật hoặc sản phm động thực vật mang mm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền cho người và động, thực vật; phát hiện và xử lý các hành vi săn bắt, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép động vật hoang dã, quý hiếm hoặc vận chuyển, mua bán trái phép sản phẩm của loại động vật đó.

d) Các lực lượng nghiệp vụ khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham gia hoặc phối hợp các lực lượng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

5. Sở Tài chính:

a) Chủ trì phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường thanh tra, kiểm tra các quy định của pháp luật về giá theo nội dung hướng dẫn tổ chức phối hợp kiểm tra giữa các cơ quan Quản lý thị trường và cơ quan Quản lý giá và các văn bản khác có liên quan.

b) Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các địa phương trong việc kim tra, xử lý các hành vi độc quyền và liên kết về giá, hành vi cạnh tranh không lành mạnh về giá, bán phá giá hàng hóa.

c) Tổ chức định giá theo thẩm quyền đối với hàng hóa, tang vật vi phạm hành chính. Tham mưu giúp UBND tỉnh hướng dẫn UBND cấp huyện tổ chức xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

d) Nghiên cu, đề xuất chế độ, chính sách hỗ trợ kinh phí bảo đảm điều kiện làm việc, liên lạc, phương tiện phục vụ kiểm tra, kiểm soát cho các cơ quan chức năng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

e) Tham mưu cho y ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí thường xuyên hàng năm cho Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Phú Thọ hoạt động.

6. Cục Thuế tỉnh: Chủ trì thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế, chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác chống thất thu và gian lận về thuế; xử lý các hành vi vi phạm hành chính về thuế theo thẩm quyền.

7. Chi cục Hải quan Phú Thọ: Chủ trì thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa, phương tiện trong phạm vi địa bàn hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, thực hiện công tác phối hợp đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; vận chuyển hàng hóa trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

8. SKhoa học và Công nghệ:

a) Chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, sở hữu trí tuệ, các văn bản liên quan thuộc lĩnh vực quản lý và các hoạt động liên quan đến giám định, thử nghiệm hàng hóa phục vụ cho công tác chng hàng giả và gian lận thương mại.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các đa phương trong việc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực shữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phm hàng hóa theo quy định của pháp luật.

9. Sở Y tế:

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các địa phương trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, thực hiện các quy định của nhà nước trong việc quản lý hóa chất dược dụng, thuốc diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong y tế, chất lượng thuốc, mỹ phẩm, vật tư, thiết bị y tế. Phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá thuốc, các biện pháp bình ổn giá thuốc trên thị trường, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

b) Chỉ đạo cơ quan thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm: Sản xut, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong nước, sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến trong nước và nhập khẩu (trừ trường hợp quy định tại Điểm b, khoản 8, Điều 3 Quy chế này). Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các địa phương trong việc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác, tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh và chế biến gỗ lậu, động vật và các sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm; những loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và các loại động vật thủy sinh nguy cấp quý hiếm về nguồn lợi thủy sản. Thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, gia công, đóng gói, nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh các loại phân bón nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi,…

b) Chđạo cơ quan thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm trong việc giết mổ, kinh doanh thực phẩm tươi sống.

11. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các địa phương trong việc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, internet, viễn thông, tần số vô tuyến điện, điện tử, công nghệ thông tin, in, phát hành, truyền hình, phát thanh, thông tin quảng cáo qua hệ thng báo chí, xut bản, mạng máy tính, mạng vin thông. Phi hp với Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch thanh tra, kiểm tra về bản quyền chương trình máy tính. Xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

b) Chđạo các cơ quan thông tin kịp thời thông tin tuyên truyền về các vụ việc vi phạm cần thiết nhằm kịp thời giáo dục, phòng ngừa trong đu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại.

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì phối hợp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các địa phương thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực âm nhạc, văn học, chương trình máy tính, kinh doanh văn hóa và dịch vụ văn hóa, chống buôn lậu văn hóa phẩm; in sang băng đĩa lậu; quản lý, kiểm tra hoạt động du lịch, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

13. Sở Giao thông Vận tải: Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách, giá cước vận tải, phi hợp thực hiện công tác chng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

14. Sở Tư pháp:

a) Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan nhà nưc có thẩm quyền và các địa phương rà soát quy định pháp luật có liên quan, phát hiện những sơ hở, chồng chéo, chưa rõ ràng, chưa thống nhất... về xử lý vi phạm hành chính, xử lý hình sự trong lĩnh vực đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

b) Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản chủ trì phối hợp thực hiện công tác bán đấu giá, bán thanh lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do các cơ quan chức năng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại chuyển giao.

c) Tham mưu cho Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong lĩnh vực chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

15. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các địa phương hoạch định các khu vực cấm tạm thời hoạt động khoáng sản; xác định các khu vực đu giá, thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

b) Chủ trì phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản của tổ chức, cá nhân, giải quyết tranh chấp khiếu nại, tố cáo về hoạt động khoáng sản và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật vế khoáng sản theo quy định của pháp luật đặc biệt là việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

c) Hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu theo thẩm quyền; đng thời phi hợp kim tra, xử lý những vi phạm liên quan đến việc thực hiện theo Giấy phép đã được cấp.

d) Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng của sở.

16. Viện kiểm sát nhân dân tnh: Kịp thời ra các Quyết định truy tố về các vụ án buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại mà cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra để chuyển cho Tòa án xét xử, phối hp với Sở Thông tin truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền về xử lý các vụ có hành vi vi phạm về buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, nhằm đẩy lùi các vi phạm về buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

17. Tòa án nhân dân tỉnh: Phối hợp vi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và chỉ đo Tòa án nhân dân các huyện, thành, thị kịp thi đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại; tăng cường xét xử lưu động nhằm tuyên truyền giáo dục pháp luật đồng thi răn đe, phòng ngừa chung. Thụ lý giải quyết nhanh, đúng Pháp luật các vụ án hành chính có liên quan đến công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

18. Ban Quản lý các khu công nghiệp: Theo chức năng nhiệm vụ về định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực thương mại du lịch, dịch vụ và công nghiệp chế biến, gia công lắp ráp hàng dân dụng; công nghiệp luyện kim... ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ chính cần nắm thông tin và có sự phối hợp vi các ngành chức năng trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong địa bàn quản lý.

19. Kho bạc Nhà nước tỉnh: Phối hp với các cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức thu các khoản tạm giữ, tạm thu vàng bạc, đá quý, các khoản xử phạt vi phạm hành chính về buôn lậu và kinh doanh, dịch vụ trái phép,... Thực hiện thu Ngân sách Nhà nước hoặc hoàn trả theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

20. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ:

a) Thực hiện Quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh, dịch vụ về vàng, ngoại tệ: Tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước và các lực lượng có chức năng liên quan kiểm tra và xử lý các hành vi buôn lậu và kinh doanh trái phép vàng, ngoại tệ.

b) Thực hiện các biện pháp và nghiệp vụ quản lý nhà nước về quản lý ngoại hối và kinh doanh vàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật; Tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp với các cơ quan quản lý chức năng có liên quan trên địa bàn tỉnh kiểm tra và xử lý các tổ chức và cá nhân mua, bán, thanh toán, quảng cáo, niêm yết giá hàng hóa và dịch vụ bằng ngoại tệ trái quy định cũng như các hoạt động kinh doanh vàng không đúng quy định của Nhà nước. Phối hợp với các cơ quan quản lý chức năng có liên quan trong phòng chống tiền giả.

21. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền kịp thời các chủ trương, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh v công tác đu tranh chng buôn lậu, hàng givà gian lận thương mại.

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng, đưa tin biểu dương thành tích của tổ chức và cá nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, chống sản xuất buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép.

22. Các sở, ban, ngành khác có liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật; phòng, chng các hành vi buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển.

Điều 4. Trách nhiệm của UBND huyện, thành, thị trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại:

1. Tổ chức thực hiện các quy định pháp luật, các chủ trương chính sách và sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Phú Thọ về công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

2. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan chức năng và UBND xã, phường, thị trấn thực hiện việc kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại theo thẩm quyền và quy định của phảp luật.

3. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan có chức năng kiểm tra, kiểm soát của tỉnh trong việc thực hiện công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

4. Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Chương 3.

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC PHỐI HỢP

Điều 5. Nội dung phối hợp:

Theo yêu cu cụ thể trong từng giai đoạn, trên từng địa bàn, lĩnh vực và theo chức năng quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, chủ động xây dựng mối quan hệ phi hợp hoạt động trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, bao gồm:

1. Phân định phạm vi trách nhiệm quản lý và hoạt động.

2. Xây dựng kế hoạch công tác, các biện pháp quản lý theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; những vấn đề có liên quan cần có sự trao đổi, bàn bạc thống nhất khi thực hiện.

3. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp hành chính, kinh tế, giáo dục, hướng dẫn, tuyên truyền nhằm đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

4. Phát hiện, thu thập, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu (dự báo tình hình thị trường, cung cầu hàng hóa, giá cả, những quy định mới của pháp luật, thủ đoạn hoạt động của các đi tượng vi phạm, các đường dây, nhóm; những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm...).

5. Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chn và xử lý các vụ việc vi phạm vbuôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

6. Các vụ việc phức tạp cần có sự phối hp nhiều ngành, nhiều lực lượng để thu thập đầy đủ, chính xác các tài liệu, chứng cứ liên quan.

7. Khi xử lý vụ việc cần có sự bàn bạc, thống nhất của các bên tham gia, việc kiểm tra, kiểm soát không chồng chéo, trùng lặp, kéo dài thời gian gây phiền hà, khó khăn cho đối lượng được kiểm tra.

8. Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nếu phát hiện các tổ chức, cá nhân có những hành vi vi phạm ngoài chức năng thẩm quyền xử lý của mình thì phải bàn giao cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

9. Khi cần thiết có thể tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện (do Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành, thị quyết định và quyết định cơ quan chtrì). Cơ quan chủ trì có trách nhiệm chính trong việc kiểm tra, xử lý và mọi hoạt động của đoàn kiểm tra liên ngành, các cơ quan tham gia có trách nhiệm thực hiện nghiệp vụ, chuyên môn của ngành mình trong kiểm tra và xử lý.

Trước khi các ngành đề xuất thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, phải làm văn bản gửi về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Phú Thọ (Chi cục Quản lý thị trường) để tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Phú Thọ trong việc thành lập các đoàn kim tra liên ngành, tránh tình trạng chng chéo, trùng lặp, hoặc bỏ sót; các đoàn kiểm tra liên ngành sau khi kết thúc đợt kiểm tra phải tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm và đánh giá hiệu quả hoạt động gửi về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Phú Thọ để tổng họp báo cáo.

10. Trong trường hợp vụ việc thuộc thẩm quyền của nhiều ngành, nhiều đơn vị, nếu ở cấp tỉnh thì Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan phối hp xử lý; nếu ở cấp huyện thì giao UBND huyện, thành, thị chủ trì phối hợp các ngành xử lý.

11. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phát động nhân dân tham gia phòng chống các hành vi tiêu cực; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Điều 6. Các hình thức và trách nhiệm của các cơ quan phối hợp

1. Hình thức phối hợp, bao gồm:

a) Phối hp giữa các s, ban, ngành cấp tỉnh.

b) Phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

c) Phối hợp giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh với cấp huyện, thành, thị, xã phường, thị trấn,...

d) Phối hợp giữa các huyện, thành, thị,...

2. Trách nhiệm của các cơ quan phối hợp:

a) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất với Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Phú Thọ (Chi cục Quản lý thị trường) về tình hình thị trường, kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

b) Tham gia phối hợp kiểm tra liên ngành theo quyết định của UBND tỉnh (đối với Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh) và UBND huyện, thành, thị (đối với đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện, thành, thị).

c) Tham dự các phiên họp do UBND tỉnh, UBND huyện, thành, thị chủ trì hoặc do các sở, ban, ngành chủ trì về công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

d) Tham gia xử lý các vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của đơn vị, địa phương mình.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Tchức thực hiện:

Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Phú Thọ có Cơ quan thường trực giúp Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống sản xuất buôn bán hàng giả, kinh doanh ti phép và thực hiện Quy định này trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm:

1. Theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, UBND huyện, thành, thị, các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chng buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép; tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá công tác phi hợp hoạt động theo quy định của Quy chế này thuộc lĩnh vực sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan đơn vị mình phụ trách.

2. Được yêu cầu các cơ quan quản lý Nhà nước ở các ngành, các cấp cung cấp thông tin, báo cáo kịp thời về tình hình thị trường và công tác phòng, chống buôn lậu, sản xut buôn bán hàng giả, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép; chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết các nội dung phối hợp hoạt động theo quy định Quy chế này, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 127/TW.

3. Tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan Nhà nước, thông báo với các cơ quan liên quan để có các biện pháp cần thiết bổ sung, chấn chỉnh những lệch lạc, tạo ra sự thống nhất, đồng bộ, kịp thời trong chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, gian lận thương mại và kinh doanh trái phép. Nếu những kiến nghị không được các cơ quan quản lý Nhà nước hữu quan chấp thuận thì phải báo cáo với UBND tỉnh quyết định.

Điều 8. Khen thưởng, kỷ luật:

1. Khen thưởng:

a) Định kỳ hoặc đột xuất Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Phú Thọ tổ chức bình xét, khen thưởng và đề nghị cấp trên xét khen thưởng theo quy định đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

b) Việc đề nghị xét thưởng nhất thiết phải là những tập thể, cá nhân thật sự tiêu biểu, xuất sắc và có nhiều thành tích đóng góp trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

c) Cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Phú Thọ (Chi cục Quản lý thị trường) chịu trách nhiệm đôn đốc việc bình xét thi đua khen thưởng, tham mưu văn bản tng hợp trình các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng.

2. Kỷ luật:

Các tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định pháp luật.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định và Quy chế này, Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chtịch UBND huyện, thành, thị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể hàng năm, trong đó có nội dung quan hệ phối hợp để tổ chức chỉ đạo, thực hiện, tiến hành sơ kết, tổng kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thuộc lĩnh vực sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan đơn vị mình phụ trách.

b) UBND huyện, thành, thị ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chức năng tại địa phương.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Phú Thọ (Chi cục Quản lý thị trường) để tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Phú Thọ, xem xét quyết định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2012
Ngày hiệu lực15/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/01/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2012/QĐ-UBND Quy chế phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/2012/QĐ-UBND Quy chế phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýHoàng Dân Mạc
        Ngày ban hành05/11/2012
        Ngày hiệu lực15/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/01/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 19/2012/QĐ-UBND Quy chế phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2012/QĐ-UBND Quy chế phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý