Quyết định 19/2014/QĐ-UBND

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về quy mô công trình và thời hạn của giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND quy mô công trình thời hạn giấy phép xây dựng tạm Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 01/2016/QĐ-UBND quy định việc cấp giấy phép xây dựng Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 21/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2014/QĐ-UBND quy mô công trình thời hạn giấy phép xây dựng tạm Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2014/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 11 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính ph về quản lý không gian, kiến trúc, cnh quan đô thị;

Căn c Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư s 10/2012/TT/BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dn chi tiết một s nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình s 63/TTr-SXD ngày 27/11/2013 và Công văn số 97/SXD-QH ngày 25/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhđối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định cụ thể về quy mô công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm và thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng tạm.

2. Đi tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tnh Kon Tum phải thực hiện theo quy định tại Quyết định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Loại công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm:

Tất cả các loại công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum phù hợp với các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định s 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 ca Chính phvề cấp giấy phép xây dựng, trừ nhng công trình sau:

1. Công trình yêu cầu phải lập dự án đầu tư theo quy định ca pháp luật về xây dựng.

2. Công trình có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

3. Công trình ca các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế.

Điều 3. Quy mô công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm và thi hạn tồn tại của công trình, nhà riêng lẻ ghi trong giấy phép xây dựng tạm:

1. Quy mô công trình và nhà riêng lẻ được cấp Giấy phép xây dựng tạm:

a. Tổng diện tích sàn: Không quá 100m2 đi với nhà ở riêng lẻ đô thị; không quá 200m2 đi với nhà ở riêng lẻ nông thôn và không quá 500m2 đối với công trình.

b. Chiều cao công trình, nhà ở riêng lẻ ti đa là 8m; tầng cao tối đa là 02 tầng (tầng lửng, tng áp mái, mái tum và tầng na hầm được tính là 01 tầng).

2. Thời hạn tồn tại công trình, nhà riêng lghi trong giấy phép xây dựng tạm:

Công trình được phép tồn tại đến khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đthực hiện quy hoạch hoặc đến khi hết thời hạn hiệu lực của đán quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng không dưới 03 năm.

Điều 4. Xử lý một số trường hợp cụ th khi xét cấp giấy phép xây dựng tạm:

1. Trường hợp, đồ án quy hoạch được rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật vquy hoạch (không quá 05 năm đối với quy hoạch phân khu, 03 năm đối với quy hoạch chi tiết) nhưng chức năng, mục đích sử dụng của lô đất đã được cấp giấy phép xây dựng không thay đổi và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đthực hiện quy hoạch mà chủ đầu tư vn có nhu cu sử dụng công trình thì được phép gia hạn tối đa một lần. Thời hạn tồn tại được phép gia hạn được thực hiện như quy định tại khoản 2, Điều 3 Quyết định này.

2. Nhà ở riêng lẻ được xây dựng trên đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định trước ngày Quyết định này có hiệu lực và trước ngày quy hoạch phân khu (t lệ 1/2.000), quy hoạch chi tiết (t lệ 1/500 hoặc 1/2.000) được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công bnhưng không phù hợp với quy hoạch là đất ở; nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xây dựng lại hoặc sửa chữa, cải tạo thì được xem xét cấp giấy phép xây dựng tạm nhưng không làm thay đi quy mô căn nhà ở hiện trạng.

Trong quá trình xem xét cấp giấy phép xây dựng tạm, Ủy ban nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn) có trách nhiệm xác minh và xác nhận thời đim chủ đầu tư xây dựng và quy mô căn nhà ở hiện trạng làm cơ sở để cấp giấy phép xây dựng tạm.

Điều 5. Thẩm quyền và tổ chức thực hiện việc cấp, điều chnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng tạm:

Thẩm quyền và tổ chức thực hiện việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng tạm thực hiện theo quy định tại Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND, ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 6. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trn và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày ktừ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp (Cục Kim tra văn bn QPPL);
- TT Tnh ủy;
- TT HĐND tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Như Điều 6;
- S Tư pháp, S Nội vụ;
- Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Kon Tum;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTN7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2014
Ngày hiệu lực21/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2014/QĐ-UBND quy mô công trình thời hạn giấy phép xây dựng tạm Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 19/2014/QĐ-UBND quy mô công trình thời hạn giấy phép xây dựng tạm Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu19/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hùng
        Ngày ban hành11/03/2014
        Ngày hiệu lực21/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 19/2014/QĐ-UBND quy mô công trình thời hạn giấy phép xây dựng tạm Kon Tum

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2014/QĐ-UBND quy mô công trình thời hạn giấy phép xây dựng tạm Kon Tum