Quyết định 19/2019/QĐ-UBND

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2019/QĐ-UBND chế độ báo cáo định kỳ Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2019/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (kèm theo Phụ lục Danh mục chế độ báo cáo định kỳ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 9 năm 2019. Bãi bỏ Quyết định số 581/QĐ-UBND-HC ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định về chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ (I, II);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Các CVNC/UBND Tỉnh;
- Lưu VT, PTH-VX (Ly).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
Ban hành kèm theo Quyết định số: 19/2019/QĐ-UBND Ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng thực hiện

1. Văn bản này quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc các ngành, lĩnh vực quản lý của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước được thể hiện bằng văn bản (bao gồm báo cáo giấy và báo cáo điện tử) do cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo quy định tại các văn bản hiện hành (có thể dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính thông thường); báo cáo giữa các tổ chức, cá nhân gửi cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật, không bao gồm báo cáo chuyên đề, đột xuất.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh (sau đây viết gọn là các ngành), Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh (sau đây viết gọn là địa phương) và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chế độ công vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Quy định này không điều chỉnh đối với:

a) Chế độ báo cáo thống kê các ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật về thống kê;

b) Chế độ báo cáo mật theo quy định của pháp luật về bí mật nhà nước;

c) Chế độ báo cáo trong nội bộ từng cơ quan nhà nước trên địa bàn Tỉnh.

Chương II

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

Điều 2. Nguyên tắc và yêu cầu chung về việc ban hành chế độ báo cáo định kỳ

1. Bảo đảm các nguyên tắc chung về việc ban hành chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước được quy định tại Điều 5, Mục 1, Chương II của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây viết gọn là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP).

2. Chế độ báo cáo định kỳ được ban hành phải bao gồm tối thiểu các nội dung thành phần nêu tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 7, Nghị định số 09/2019/NĐ-CP , đồng thời đáp ứng các yêu cầu tương ứng nêu tại Điều 8, Điều 12, Điều 13 Nghị định này, trừ trường hợp có quy định khác tại các văn bản của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cơ quan, người có thẩm quyền thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Điều 3. Chế độ báo cáo định kỳ với Ủy ban nhân dân Tỉnh

Các ngành, địa phương có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh (thông qua Văn phòng UBND Tỉnh) những báo cáo định kỳ sau:

1. Báo cáo tuần

Nội dung báo cáo tập trung nêu những công việc trọng tâm, nổi bật đã thực hiện trong tuần; có nhận xét, đánh giá và những kiến nghị của đơn vị. Trong đó, đặc biệt quan tâm phản ánh về những nhiệm vụ trọng tâm đột xuất, các kiến nghị, tình hình sự việc khẩn cấp của đơn vị. Tổng hợp hoạt động chỉ đạo, điều hành trong tuần của UBND Tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; nhiệm vụ trọng tâm công tác của tuần tiếp theo.

Các ngành, địa phương có trách nhiệm gửi báo cáo tuần: Công an Tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Tỉnh, Văn phòng UBND Tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Báo cáo tuần gửi Văn phòng UBND Tỉnh qua hộp thư điện tử của Văn phòng UBND Tỉnh hoặc fax (nếu không gửi được qua mạng); riêng đối với báo cáo có nội dung mật phải gửi trực tiếp bằng văn bản giấy theo đúng quy định.

Văn phòng UBND Tỉnh tổng hợp báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh.

2. Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm: Thực hiện lồng ghép với báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.

a) Nội dung báo cáo tháng

Các ngành, địa phương đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, các công trình, dự án đầu tư, nhiệm vụ công tác chuyên môn thuộc ngành, địa phương. Tình hình và kết quả thực hiện chương trình công tác, các quyết định, chỉ thị, kết luận chỉ đạo của U BND Tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành trong tháng. Phương hướng, nhiệm vụ tháng tiếp theo.

Báo cáo phải cụ thể, có số liệu ước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trong tháng, báo cáo tháng sau phải có số liệu lũy kế của tháng trước và có so sánh với kế hoạch, với tháng trước và cùng kỳ; đánh giá những mặt đã làm được và chưa làm được, nguyên nhân, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị với UBND Tỉnh, Bộ, ngành Trung ương, Chính phủ (nếu có).

Báo cáo tháng của các ngành, địa phương gửi bằng văn bản và file đến Văn phòng UBND Tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê Tỉnh để tổng hợp báo cáo, trình UBND Tỉnh và gửi Bộ, ngành Trung ương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê Tỉnh, tổng hợp, xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước, tình hình phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, thu chi ngân sách nhà nước...), bảo đảm quốc phòng - an ninh trong tháng; đánh giá chung kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các ngành, địa phương (nếu có); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của tháng tiếp theo, gửi báo cáo bằng văn bản và file đến Văn phòng UBND Tỉnh.

Văn phòng UBND Tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo về sự chỉ đạo, điều hành của UBND Tỉnh, về tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng và chương trình công tác của UBND Tỉnh tháng tiếp theo, trình tại phiên họp thường kỳ tháng của UBND Tỉnh.

b) Nội dung báo cáo quý (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng):

Các ngành, địa phương đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (đầu tư phát triển, hoạt động doanh nghiệp, thu hút đầu tư, thu chi ngân sách nhà nước…), bảo đảm quốc phòng - an ninh trong (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng); những chương trình, đề án phát triển của ngành, địa phương; việc thực hiện các công việc nêu trong chương trình công tác của UBND Tỉnh, các chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, về nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ... mà ngành, địa phương được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức thực hiện. Riêng báo cáo 6 tháng, 9 tháng đầu năm, các ngành phải tập trung đánh giá kết quả thực hiện so với chỉ tiêu của Nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Đánh giá việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của ngành và địa phương, những kết quả đạt được, thiếu sót tồn tại và biện pháp cần khắc phục để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tốt hơn; những kiến nghị với UBND Tỉnh, Bộ, ngành Trung ương, Chính phủ (nếu có). Dự kiến nhiệm vụ chủ yếu của các ngành, địa phương trong 3 tháng tiếp theo, 6 tháng, 3 tháng cuối năm và những giải pháp cần thiết để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

Báo cáo (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) của các ngành, địa phương gửi bằng văn bản và file đến Văn phòng UBND Tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê Tỉnh để tổng hợp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê Tỉnh, tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo của UBND Tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước, tình hình hoạt động, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, thu chi ngân sách nhà nước...), bảo đảm quốc phòng - anh ninh trong quý 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng đầu năm; đánh giá chung kết quả thực hiện, trong đó có so sánh những chỉ tiêu chủ yếu của Tỉnh với các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các ngành, địa phương (nếu có); dự kiến phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 3 tháng tiếp theo, 6 tháng, 3 tháng cuối năm, gửi báo cáo bằng văn bản và file đến Văn phòng UBND Tỉnh.

Văn phòng UBND Tỉnh chịu trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo về sự chỉ đạo, điều hành của UBND Tỉnh, về tình hình thực hiện kế hoạch trong 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng đầu năm và chương trình công tác của UBND Tỉnh trong thời gian tiếp theo và trình tại phiên họp thường kỳ của UBND Tỉnh.

c) Nội dung báo cáo năm

Các ngành, địa phương đánh giá kết quả thực hiện như báo cáo 6 tháng, 9 tháng đầu năm, nhưng phải tập trung kiểm điểm, đánh giá sâu kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh và Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp huyện; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của năm sau. Báo cáo phải có số liệu ước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm, có so sánh với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân, với kế hoạch và cùng kỳ; đánh giá những mặt đã làm được và chưa làm được, nguyên nhân, những khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị với UBND Tỉnh, Bộ, ngành Trung ương, Chính phủ (nếu có).

Báo cáo năm của các ngành, địa phương gửi bằng văn bản và file đến Văn phòng UBND Tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê Tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Thống kê Tỉnh, tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo của UBND Tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội (vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước, tình hình hoạt động, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, thu chi ngân sách nhà nước...), bảo đảm quốc phòng - anh ninh; đánh giá chung tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh, trong đó có so sánh những chỉ tiêu chủ yếu của Tỉnh với các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long; dự kiến phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm tiếp theo, gửi báo cáo bằng văn bản và file đến Văn phòng UBND Tỉnh.

Văn phòng UBND Tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo về sự chỉ đạo, điều hành của UBND Tỉnh thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân Tỉnh trong năm báo cáo và dự thảo chương trình công tác của UBND Tỉnh năm tiếp theo trình tại phiên họp cuối năm của UBND Tỉnh.

d) Các báo cáo khác

Các báo cáo định kỳ khác được quy định cụ thể trong Danh mục chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định này.

Các báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý của các Bộ, ngành và cơ quan Trung ương được thực hiện theo quy định tại Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ do các Bộ, ngành và cơ quan ban hành.

Điều 4. Hình thức báo cáo, phương thức gửi, nhận và kỹ thuật trình bày báo cáo

1. Báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử.

2. Phương thức gửi, nhận báo cáo thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 8, Mục 2, Chương II của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản báo cáo định kỳ và phụ lục kèm theo phải đúng hướng dẫn tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Điều 5. Thời gian chốt số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo trong chế độ báo cáo định kỳ

1. Bảo đảm thời gian chốt số liệu báo cáo trong chế độ báo cáo định kỳ được thực hiện theo quy định tại Điều 12, Mục 2, Chương II của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

2. Thời hạn gửi báo cáo a) Báo cáo tuần

Các ngành, địa phương gửi báo cáo về Văn phòng UBND Tỉnh chậm nhất vào cuối giờ làm việc của buổi sáng ngày thứ Sáu hàng tuần (nếu báo cáo có nội dung mật phải gửi trực tiếp).

Văn phòng UBND Tỉnh tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh vào sáng thứ Hai tuần sau.

b) Thời hạn gửi báo cáo định kỳ

Các ngành, địa phương gửi báo cáo về Văn phòng UBND Tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê Tỉnh thời hạn chậm nhất:

Báo cáo định kỳ hằng tháng: Ngày 18 hằng tháng.

Báo cáo định kỳ hằng quý: Ngày 18 của tháng cuối quý. Báo cáo định kỳ 6 tháng: Ngày 18 tháng 5 hằng năm. Báo cáo định kỳ 9 tháng: Ngày 20 tháng 8 hằng năm.

Báo cáo định kỳ cuối năm: Ngày 30 tháng 11 của năm báo cáo.

Cục Thống kê tổng hợp báo cáo định kỳ, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi Văn phòng UBND Tỉnh) chậm nhất sau 01 ngày làm việc đối với báo cáo tháng; chậm nhất sau 03 ngày làm việc đối với báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm tương ứng với mốc thời gian quy định gửi báo cáo của các ngành, địa phương nêu trên.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo định kỳ, trình UBND Tỉnh chậm nhất sau 02 ngày làm việc đối với báo cáo tháng; chậm nhất sau 05 ngày làm việc đối với báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm tương ứng với mốc thời gian quy định gửi báo cáo của các ngành, địa phương nêu trên.

c) Báo cáo khác

Bảo đảm đúng thời hạn gửi báo cáo theo quy định được ban hành tại Phụ lục Danh mục chế độ báo cáo định kỳ ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 6. Quy định về việc ký văn bản báo cáo

Báo cáo của các ngành, địa phương gửi đến UBND Tỉnh phải do Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND Tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh ký (trường hợp thật sự cần thiết có thể ủy nhiệm cho Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp của cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND Tỉnh hoặc Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện ký các báo cáo tuần, tháng và báo cáo đột xuất, nhưng Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về nội dung các báo cáo đó).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Các ngành, địa phương căn cứ Quy định này để cụ thể hóa chế độ báo cáo định kỳ cho phù hợp với yêu cầu chỉ đạo, điều hành của đơn vị; có trách nhiệm phối hợp triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của cấp trên, định kỳ báo cáo UBND Tỉnh để phục vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền.

2. Các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh đúng thời gian quy định tại Danh mục chế độ báo cáo định kỳ tại Phụ lục đính kèm. Các cơ quan, đơn vị phối hợp tuỳ theo nhiệm vụ, chức năng và lĩnh vực quản lý, có trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ về các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo báo cáo để tổng hợp chung, báo cáo UBND Tỉnh theo quy định.

3. Nâng cao trình độ thu thập, xử lý thông tin, biên tập báo cáo của bộ phận cán bộ làm công tác thông tin, báo cáo; trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết cho bộ phận thông tin, báo cáo; bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, phục vụ có hiệu quả cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành từ Tỉnh đến cơ sở.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc hoặc cần bổ sung, sửa đổi, cập nhật danh mục chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn Tỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của các ngành, địa phương thì phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo trình UBND Tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

5. Văn phòng UBND Tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê theo dõi việc thực hiện Quyết định này, định kỳ 6 tháng, cuối năm tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh về tình hình thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của các ngành, địa phương.

6. Sở Nội vụ đưa chỉ tiêu gửi báo cáo định kỳ theo Quyết định này vào tiêu chí xét thi đua của Tỉnh (theo kết quả thống kê của Văn phòng UBND Tỉnh gửi hàng năm)./.


PHỤ LỤC

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

(Kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Số TT

Loại báo cáo

Nội dung, yêu cầu báo báo

Văn bản quy định báo cáo

Thời hạn gửi báo cáo

Tần suất thực hiện báo cáo

Hình thức báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Đối tượng thực hiện báo cáo

Mẫu đề cương báo cáo

Cơ quan hành chính nhà nước

Tổ chức, cá nhân

VB giấy

VB điện tử

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

I

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN (UBND) TỈNH

1

Báo cáo định kỳ hằng tuần

Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND Tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội trong tuần

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Đầu giờ làm việc sáng thứ Hai tuần sau của tuần báo cáo

01 kỳ/ tuần

X

X

TT/Tỉnh ủy, TT/HĐND Tỉnh, các Thành viên UBND Tỉnh

Các sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

 

Mẫu số I.1 kèm theo Quyết định này

2

Báo cáo định kỳ hằng tháng

Kết quả hoạt động của Văn phòng tháng

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 hằng tháng

12 kỳ/ năm

X

X

VP Chính phủ, Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh, VPTU, VP HĐND Tỉnh, VP Đoàn ĐBQH Tỉnh, Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

 

 

 

 

Mẫu số I.2 kèm theo Quyết định này

3

Báo cáo 6 tháng đầu năm

Tình hình, kết quảhoạt động của Văn phòng 6 tháng đầu năm chương trình công tác 6 tháng cuối năm

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 tháng 5 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

VP Chính phủ, Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh, VPTU, VP HĐND Tỉnh, VP Đoàn ĐBQH Tỉnh, Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

 

 

 

 

Mẫu số I.3 kèm theo Quyết định này

4

Báo cáo định kỳ hằng năm

Tình hình, kết quảhoạt động của Văn phòng nămchương trình công tác năm tiếp theo

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 30 tháng 11 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

VP Chính phủ, Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh, VPTU, VP HĐND Tỉnh, VP Đoàn ĐBQH Tỉnh, Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

 

 

 

 

Mẫu số I.4 kèm theo Quyết định này

II

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1

Báo cáo định kỳ hằng tháng

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội hằng tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng tiếp theo của Tỉnh

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 hằng tháng

12kỳ/ năm

X

X

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Các sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

 

Mẫu số II.1 kèm theo Quyết định này

2

Báo cáo 3 tháng đầu năm (quý I)

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 3 tháng đầu năm (quý I)

Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 của tháng cuối quý

01 kỳ/ năm

X

X

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Các sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

 

Mẫu số II.2 kèm theo Quyết định này

3

Báo cáo 6 tháng đầu năm

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 tháng 5 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Các sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

 

Mẫu số II.3 kèm theo Quyết định này

4

Báo cáo 9 tháng đầu năm

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm

Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 tháng 8 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Các sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

 

Mẫu số II.4 kèm theo Quyết định này

5

Báo cáo định kỳ hằng năm

Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm

Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 30 tháng 11 của năm báo cáo

01 kỳ/ năm

X

X

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Các sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

 

Mẫu số II.5 kèm theo Quyết định này

6

Báo cáo định kỳ hằng tháng

Tổng hợp tình hình đăng ký Hộ kinh doanh trên địa bàn Tỉnh

Khoản 4, Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ; Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Tuần đầu của tháng sau liền kề

12kỳ/ năm

X

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phòng Tài chính -Kế hoạch

 

 

Mẫu số II.6 kèm theo Quyết định này

7

Báo cáo định kỳ hằng năm

Tình hình, kết quả về hoạt động quy hoạch trên địa bàn Tỉnh

Điều 48, Luật Quy hoạch

Ngày 25 tháng 10 hàng năm

01 kỳ/ năm

X

X

UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Các sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

 

Theo quy định Luật Quy hoạch

8

Báo cáo định kỳ hằng tháng

Tình hình, kết quả thực hiện các dự án đầu tư xây dựng

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 15 hàng tháng

12kỳ/ năm

X

X

UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Các sở, ban, ngành là chủ đầu tư

UBND cấp huyện

 

 

Phụ lục kèm theo CV số 458/VPUBND-ĐTXD

9

Báo cáo định kỳ hằng năm

Tình hình, kết quả hoạt động đấu thầu hàng năm

Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ KH&ĐT

Ngày 01/02 năm tiếp theo

01 kỳ/ năm

X

X

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Các sở, ban, ngành là chủ đầu tư

UBND cấp huyện

 

Chủ đầu tư là tổ chức, cá nhân

Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT

10

Báo cáo định kỳ hằng năm

Tình hình, kết quả quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Quyết định số 924/QĐ-UBND-HC ngày 07/9/2015 của UBND Tỉnh

Đầu tháng 02 của năm sau liền kề

01 kỳ/ năm

X

X

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, UBND Tỉnh(Văn phòng UBND Tỉnh)

Các sở, ban, ngành có chức năng

UBND cấp huyện

 

Đài PT-TH, Hiệp hội DN, Hội quán

Theo QĐ số 924/QĐ-UBND-HC ngày 07/9/2015 của UBND Tỉnh

11

Báo cáo định kỳ hằng năm

Tình hình, kết quả hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn Tỉnh

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014

Ngày 28/02 của năm sau liền kề

01 kỳ/ năm

X

X

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

Hợp tác xã

Phụ lục I-19 (HTX); Phụ lục II-16 (Phòng TC-KH); Phụ lục II-17 (Sở KH-ĐT) kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT

12

Báo cáo định kỳ hàng quý

Tình hình quản lý và sử dụng vốn (ODA), vốn vay ưu đãi và kết quả thực hiện các chương trình, dự án

Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trong thời hạn 20 ngày sau khi kết thúc quý, 30 ngày sau khi kết thúc năm

04 kỳ/ năm

X

X

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở NN&PTNT

 

 

 

Mẫu IV-GSĐG 5 - Phụ lục IV kèm theo Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT

13

Báo cáo định kỳ hàng quý

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Tỉnh

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ

Ngày 12 của tháng đầu quý sau (BC năm vào ngày 15/12 của năm báo cáo)

04 kỳ/năm

X

X

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Ban Quản lý Khu kinh tế

 

 

DN đầu tư trực tiếp nước ngoài

Theo mẫu trên Cổng Thông tin của Bộ KH&ĐT

14

Báo cáo định kỳ 6 tháng

Tình hình quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ

BC 6 tháng vào ngày 30/7;BC năm vào ngày 31/01 của năm sau liền kề

02 kỳ/ năm

X

X

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Các sở, ban ngành có tiếp nhận viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

UBND cấp huyện có tiếp nhận viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

 

 

Phụ lục 8 kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BKHĐT ngày 30/10/2010

III

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1

Báo cáo định kỳ hằng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình, kết quả hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 hằng tháng; ngày 20/3; ngày 20/5; ngày 20/8;ngày 30/11

16 kỳ/ năm

X

X

Bộ VH,TT &DL, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy,Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phòng Văn hóa và Thông tin

 

 

Mẫu sốIII.1 kèm theo Quyết định này

2

Báo cáo định kỳ hằng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 hằng tháng; ngày 20/3; ngày 20/5; ngày 20/8; ngày 30/11

16 kỳ/ năm

X

X

UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phòng Văn hóa và Thông tin

 

 

Mẫu số III.2kèm theo Quyết định này

3

Báo cáo định kỳ hằng tháng

Tình hình, kết quả hoạt động triển khai, thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 hằng tháng

12 kỳ/ năm

X

X

UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy,Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phòng Văn hóa và Thông tin

 

 

Mẫu số III.3kèm theo Quyết định này

IV

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Báo cáo định kỳ hằng tháng

Tình hình, kết quả lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 hằng tháng

01 kỳ/ tháng

X

X

Bộ NN&PTNT, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy, Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

Mẫu số IV.1 kèm theo Quyết định này

2

Báo cáo định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình, kết quả lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (quý I, 6 tháng, 9 tháng và cả năm),

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20/3; ngày 20/5; ngày 20/8; ngày 30/11

04 kỳ/ năm

X

X

Bộ NN&PTNT, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy, Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

Mẫu số IV.2kèm theo Quyết định này

V

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Báo cáo định kỳ hằng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng

Tình hình, kết quả thực hiện công tác giao thông vận tải

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 hằng tháng; ngày 20/3; ngày 20/5; ngày 20/8

15 kỳ/ năm

X

X

Bộ Giao thông vận tải, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy, Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Giao thông vận tải

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Phòng Quản lý đô thị)

 

 

Mẫu số V.1kèm theo Quyết định này

2

Báo cáo định kỳ hằng năm

Tổng kết công tác giao thông vận tải năm 20..

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 30/11 của năm báo cáo

01 kỳ/ năm

X

X

Bộ Giao thông vận tải, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy,Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Giao thông vận tải

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Phòng Quản lý đô thị)

 

 

Mẫu số V.2kèm theo Quyết định này

3

Báo cáo định kỳ hằng tháng

Tình hình, tiến độ thực hiện các dự án giao thông

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 hằng tháng

01 kỳ/ tháng

X

X

UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh),Sở KH-ĐT

Sở Giao thông vận tải

 

 

 

Mẫu số V.3kèm theo Quyết định này

VI

SỞ NGOẠI VỤ

1

Báo cáo định kỳ hằng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình, kết quả thực hiện công tác đối ngoại

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 hằng tháng;ngày 20/3; ngày 20/5; ngày 20/8; ngày 30/11

16 kỳ/ năm

X

X

Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)Văn phòng Tỉnh ủy, Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Ngoại vụ

 

 

 

Mẫu sốVI.1kèm theo Quyết định này

2

Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm

Tình hình, kết quả quản lý viện trợ và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn Tỉnh

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20/5; ngày 30/11của năm báo cáo

02 kỳ/ năm

X

 

UB Công tác về các Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)Văn phòng Tỉnh ủy, Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Ngoại vụ

 

 

 

Mẫu số VI.2kèm theo Quyết định này

3

Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm

Công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, hợp đồng quốc tế, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, ASEAN

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20/5; ngày 30/11của năm báo cáo

02 kỳ/ năm

X

 

Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)Văn phòng Tỉnh ủy, Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Ngoại vụ

 

 

 

Mẫu số VI.3kèm theo Quyết định này

VII

SỞ XÂY DỰNG

1

Báo cáo định kỳ hằng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình, kết quả công tác lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Tỉnh

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 hằng tháng; ngày 20/3; ngày 20/5; ngày 20/8; ngày 30/11

16 kỳ/ năm

X

X

Bộ Xây dựng, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy,Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Xây dựng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Phòng Quản lý đô thị)

 

 

Mẫu số VII.1a; VII.1b; VII.1c; VII.1d; VII.1đ kèm theo Quyết định này

2

Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm

Tình hình, kết quả quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Tỉnh

Thông tư 19/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Ngày 20/6; ngày 30/12 của năm báo cáo

02 kỳ/ năm

X

X

Bộ Xây dựng, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Xây dựng

 

 

 

Mẫu số VII.2(gồm 03 Phụ lục Biểu mẫu)

3

Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm

Tổng hợp số nhà ở xã hội hoàn thành trên địa bàn Tỉnh

Thông tư 20/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Ngày 20/6; ngày 30/12 của năm báo cáo

02 kỳ/ năm

X

X

Bộ Xây dựng, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh) Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Xây dựng

 

 

 

Mẫu số VII.3kèm theo Quyết định này

4

Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm

Tình hình quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế trên địa bàn Tỉnh

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND Tỉnh

Ngày 20/6; ngày 30/12 của năm báo cáo

02 kỳ/ năm

X

X

UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở GD&ĐT

UBND cấp huyện

 

 

Mẫu số VII.4 (gồm 02 Phụ lục Biểu mẫu)

5

Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm

Tình hình quản lý, cho thuê nhà ở công vụ Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh

Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND Tỉnh

Ngày 20/6; ngày 30/12 của năm báo cáo

02 kỳ/ năm

X

X

UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Xây dựng

 

 

 

Mẫu số VII.5 (gồm 02 Phụ lục Biểu mẫu)

6

Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm

Tình hình quản lý, vận hành nhà ở sinh viên tập trung khu vực thành phố Cao Lãnh

Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20/6; ngày 30/12 của năm báo cáo

02 kỳ/ năm

X

X

UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Xây dựng

 

 

 

Mẫu số VII.6 (gồm 02 Phụ lục Biểu mẫu)

7

Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm

Tổng số giấy phép xây dựng được cấp và số công trình vi phạm quy định về trật tự xây dựng trên địa bàn Tỉnh

Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 10/6; ngày 10/12 của năm báo cáo

02 kỳ/ năm

X

X

Bộ Xây dựng, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Xây dựng

UBND cấp huyện

 

 

Mẫu số VII.7kèm theo Quyết định này

VIII

SỞ TÀI CHÍNH

1

Báo cáo định kỳ (tháng 01, 4, 7, 10 trong năm)

Tình hình sử dụng nguồn dự phòng và Quỹ dự trữ tài chính

Luật NSNN năm 2015; Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20/01; 20/4; 20/7; 20/10của năm báo cáo

04 kỳ/ năm

X

 

UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Tài chính

 

 

 

Mẫu số VIII.1 kèm theo Quyết định này

2

Báo cáo định kỳ (tháng 01, 4, 7, 11 trong năm)

Công khai ngân sách nhà nước

Thông tư số 343/2016/TT-BTC, ngày 31/12/2016 của Bộ Tài chính

Ngày 20/01; 20/4; 20/7; 20/11của năm báo cáo

04 kỳ/ năm

X

 

Bộ Tài chính, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Sở KH-ĐT

Sở Tài chính

UBND cấp huyện

 

 

Biểu số 59,60,61 kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC

3

Báo cáo định kỳ (tháng 01, 7 trong năm)

Tình hình nợ vay ngân sách nhà nước

Nghị định số 93/2018/NĐ-CP , ngày 30/6/2018 của Chính phủ

Ngày 20/01; 20/7của năm báo cáo

02 kỳ/ năm

X

 

Bộ Tài chính, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Sở KH-ĐT

Sở Tài chính

UBND cấp huyện

 

 

Phụ lục II kèm theo Nghị định số 93/2018/NĐ-CP

4

Báo cáo định kỳ hằng năm

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014; Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017; Quyết định số 225/QĐ-UBND.HC ngày 25/3/2019

Ngày 30/01 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

 

Bộ Tài chính, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Tài chính

UBND cấp huyện

 

 

Phụ lục 01, 02 kèm theo Thông tư số 188/2014/TT-BTC ; Phụ lục số 01-A, 01-B, 04, 05, 06 kèm theo Thông tư số 129/2017/TT-BTC

5

Báo cáo định kỳ hằng năm

Tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị HCSN trên địa bàn Tỉnh

Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Trước ngày 31/3 hàng năm

01 kỳ/ năm

X

 

Bộ Tài chính, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)’ Sở KH-ĐT

Sở Tài chính

UBND cấp huyện

 

 

Mẫu số VIII.2kèm theo Quyết định này

6

Báo cáo định kỳ hằng tháng, quý trong năm

Diễn biến giá cả thị trường và công tác quản lý giá

Thông tư số 116/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính

Ngày cuối của mỗi tháng và ngày 05 của tháng cuối quý trong năm

16 kỳ/ năm

X

 

Bộ Tài chính, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Sở KH-ĐT, Cục Thống kê Tỉnh

Sở Tài chính

Phòng Tài chính và Kế hoạch

 

 

Phụ lục I kèm theo Thông tư số 116/TT-BTC

7

Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm

Tình hình quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính

Ngày 20/7 trongnăm và ngày 30/01 của năm sau liền kề

02 kỳ/ năm

X

 

Bộ Tài chính, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Sở KH-ĐT

Sở Tài chính

Phòng Tài chính và Kế hoạch

 

 

Mẫu số 11/QTDAkèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC

8

Báo cáo định kỳ hằng tháng

Tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công hàng tháng

Công văn 6682/BTC-ĐT ngày 07/6/2018 của Bộ Tài chính

Ngày 20 hằng tháng

12 kỳ/ năm

X

 

Bộ Tài chính, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Sở KH-ĐT

Sở Tài chính

Phòng Tài chính và Kế hoạch

 

 

Phụ lục 02 kèm theo Công văn 6682/BTC-ĐT

9

Báo cáo định kỳ hằngquý

Tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công

Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính

Ngày 10 của tháng đầu quý sau; ngày 28/02 của năm sau liền kề

05 kỳ/ năm

X

 

Bộ Tài chính, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Sở KH-ĐT

Sở Tài chính

Phòng Tài chính và Kế hoạch

 

 

Biểu số 02/ĐP-TT kèm theo Thông tư số 82/2017/TT-BTC

10

Báo cáo định kỳ hằngnăm

Kết quả giám sát tình hình tài chính của doanh nghiệp

Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính

Ngày 20/5 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

 

Bộ Tài chính, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Sở KH-ĐT

Sở Tài chính

 

 

Các DN có vốn nhà nước

Mẫu số VIII.3 kèm theo Quyết định này

11

Báo cáo định kỳ hằngnăm

Kết quả xếp loại hiệu quả doanh nghiệp

Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính

Ngày 20/5 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

 

Bộ Tài chính, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Sở KH-ĐT

Sở Tài chính

 

 

Các DN có vốn nhà nước

Biểu số 05.A; 5.B kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC

12

Báo cáo định kỳ hằng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình, kết quả công tác lĩnh vực tài chính trên địa bàn Tỉnh

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 hằng tháng; ngày 20/3; ngày 20/5; ngày 20/8; ngày 30/11

16 kỳ/ năm

X

X

Bộ Tài chính, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Tài chính

Phòng Tài chính và Kế hoạch

 

 

Mẫu số VIII.4 kèm theo Quyết định này

IX

SỞ Y TẾ

1

Báo cáo định kỳ hằng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình, kết quả hoạt động lĩnh vực Y tế trên địa bàn Tỉnh

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 hằng tháng; ngày 20/3; ngày 20/5; ngày 20/8; ngày 30/11

16 kỳ/ năm

X

X

Bộ Y tế, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Y tế

Phòng Tài chính và Kế hoạch

 

 

Mẫu số IX.1 kèm theo Quyết định này

X

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Báo cáo định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn Tỉnh

Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 20/3; ngày 20/5; ngày 20/8; ngày 30/11

04 kỳ/ năm

X

X

Bộ Lao động -TB&XH, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Mẫu số X.1 kèm theo Quyết định này

2

Báo cáo định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình, kết quả công tác điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện cho người nghiện ma túy

Quyết định số 2187/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 20/3; ngày 20/5; ngày 20/8; ngày 30/11

04 kỳ/ năm

X

X

Bộ Lao động -TB&XH, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Mẫu số X.1 kèm theo Quyết định này

3

Báo cáo định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình, kết quả thực hiện Đề án “tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” trên địa bàn Tỉnh

Quyết định số 1057/QĐ-TTg ngày 12/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 20/3; ngày 20/5; ngày 20/8; ngày 30/11

04 kỳ/ năm

X

X

Bộ Lao động -TB&XH, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Mẫu số X.1 kèm theo Quyết định này

4

Báo cáo định kỳ 6 tháng và năm

Tổng hợp tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở

Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

Ngày 20/5; ngày 30/11

02 kỳ/ năm

X

X

Bộ Lao động -TB&XH, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND cấp huyện

 

Người sử dụng lao động

Phụ lục XII và XVI kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP

5

Báo cáo định kỳ 6 tháng và năm

Kết quả thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em hàng năm

Quyết định số 361/QĐ-TTg duyệt chương trình bảo vệ trẻ em 2015">2361/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 20/5; ngày 30/11

02 kỳ/ năm

X

 

Bộ Lao động -TB&XH, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Mẫu số X.2 (01-02-03-04 BVTE) kèm theo Quyết định này

6

Báo cáo định kỳ 6 tháng và năm

Kết quả hoạt động về công tác bình đẳng giới hàng năm

Quyết định số 1696/QĐ - TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 20/5; ngày 30/11

02 kỳ/ năm

X

 

UBQG VSTBPN Việt Nam; Vụ Bình đẳng giới - Bộ Lao động -TB&XH; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Mẫu số X.3 kèm theo Quyết định này

7

Báo cáo định kỳ hằng năm

Kết quả công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em

Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 30/11

01 kỳ/ năm

X

 

Bộ Lao động -TB&XH; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Mẫu số X.4 (Phụ lục I); Mẫu số X.4 (Phụ lục II)kèm theo Quyết định này

8

Báo cáo định kỳ hằng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình, kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 hằng tháng; ngày 20/3; ngày 20/5; ngày 20/8; ngày 30/11

16 kỳ/ năm

X

X

Bộ Lao động -TB&XH; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND Tỉnh,Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Mẫu số X.5 (Phụ lục kèm Mẫu X.5)kèm theo Quyết định này

XI

SỞ TƯ PHÁP

1

Báo cáo định kỳ 6 tháng và năm

Kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp cho lao động nước ngoài làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn Tỉnh

Quyết định số 1045/QĐ-UBND.HC ngày 24/10/2014 của UBND Tỉnh

Ngày 15/07 và 15/01 năm sau liền kề

02 kỳ/ năm

X

X

UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Tư pháp

 

 

 

Theo mẫu riêng của Sở Tư pháp

2

Báo cáo định kỳ hằng năm

Kết quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản trên địa bàn cấp huyện

Điều 135 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

Ngày 15/3 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Tư pháp

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

 

Mẫu số XI.1 kèm theo Quyết định này

3

Báo cáo định kỳ hằng năm

Kết quả công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện

Điều 170 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

Ngày 15/3 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Tư pháp

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

 

Mẫu số XI.1 kèm theo Quyết định này

4

Báo cáo định kỳ 05 năm

Kết quả công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện, cấp xã

Điều 170 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

Tháng 3

05 năm/ 01 kỳ

X

X

UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Tư pháp

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

 

Mẫu số XI.1kèm theo Quyết định này

5

Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm

Về tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn Tỉnh

Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp

Ngày 15/4; ngày 15/10hằng năm

02 kỳ/ năm

X

X

Bộ Tư pháp, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Tư pháp

 

 

Tổ chức hành nghề luật sư

Mẫu số XI.2kèm theo Quyết định này

6

Báo cáo định kỳ hằng năm

Về tổ chức và hoạt động hành nghề công chứng trên địa bàn Tỉnh

Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/06/2015 của Bộ Tư pháp

Ngày 30/11 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

Bộ Tư pháp, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Tư pháp

 

 

Tổ chức hành nghề công chứng

Mẫu số XI.3kèm theo Quyết định này

7

Báo cáo định kỳ hằng năm

Về tổ chức và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Tỉnh

Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ

Ngày 30/11 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

Bộ Tư pháp, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Tư pháp

 

 

Quản tài viên; Tổ chức hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Mẫu số XI.4kèm theo Quyết định này

8

Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm

Về tổ chức và hoạt động thừa phát lại trên địa bàn Tỉnh

Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ

Ngày 20/5; ngày 30/11 hằng năm

02 kỳ/ năm

X

X

Bộ Tư pháp, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Tư pháp

 

 

Văn phòng Thừa phát lại

Mẫu số XI.5kèm theo Quyết định này

9

Báo cáo định kỳ hằng năm

Về tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật trên địa bàn Tỉnh

Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ

Ngày 15/10 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

Bộ Tư pháp, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Tư pháp

 

 

Trung tâm Tư vấn pháp luật

Mẫu TP-TVPL-14 kèm theo Thông tư số 77/2008/NĐ-CP tư vấn pháp luật">01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010

10

Báo cáo định kỳ hằng năm

Về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại trên địa bàn Tỉnh

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ

Ngày 30/11 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

Bộ Tư pháp, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Tư pháp

 

 

Tổ chức hòa giải thương mại

Mẫu số XI.6kèm theo Quyết định này

11

Báo cáo định kỳ hằng năm

Về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh

Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ

Ngày 30/11 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

Bộ Tư pháp, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Tư pháp

 

 

Tổ chức Giám định tư pháp

Mẫu số XI.7kèm theo Quyết định này

12

Báo cáo định kỳ hằng năm

Về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại trên địa bàn Tỉnh

Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ

Ngày 30/11 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

Bộ Tư pháp, UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Tư pháp

 

 

Tổ chức Trọng tài thương mại

Mẫu số XI.8kèm theo Quyết định này

13

Báo cáo định kỳ hằng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình, kết quả công tác lĩnh vực Tư pháp

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 hằng tháng; ngày 20/3; ngày 20/5; ngày 20/8; ngày 30/11

16 kỳ/ năm

X

X

Bộ Tư pháp; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND Tỉnh,Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Tư pháp

Phòng Tư pháp

 

 

Mẫu số XI.9kèm theo Quyết định này

XII

SỞ NỘI VỤ

1

Báo cáo định kỳ hằng năm

Tình hình thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định và kế hoạch biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, hợp đồng lao động và biên chế hội có tính chất đặc thù

Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ; Thông tư 21/2010/NĐ-CP">07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ

Ngày 30/6 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

 

Bộ Nội vụ; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy

Sở Nội vụ

UBND cấp huyện

 

Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Tỉnh

Mẫu số XII.1 (Phụ lục kèm Mẫu XII.1)kèm theo Quyết định này

2

Báo cáo định kỳ hằng năm

Tình hình, kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ

Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ

Ngày 01/12 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

 

Bộ Nội vụ; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy

Sở Nội vụ

UBND cấp huyện

 

Tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

Mẫu số XII.2kèm theo Quyết định này

XIII

SỞ CÔNG THƯƠNG

1

Báo cáo định kỳ hằng tháng

Tình hình, kết quả hoạt động lĩnh vực Công Thương

Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương; Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 hằng tháng

12 kỳ/ năm

X

X

Bộ Công Thương; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND Tỉnh,Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Công Thương

 

 

 

Mẫu số XIII.1kèm theo Quyết định này

2

Báo cáo định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình, kết quả hoạt động lĩnh vực Công Thương

Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương; Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20/3; ngày 20/5; ngày 20/8; ngày 30/11

04 kỳ/ năm

X

X

Bộ Công Thương; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND Tỉnh,Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Công Thương

Phòng Kinh tế - Hạ tầng (Phòng Kinh tế)

 

 

Mẫu số XIII.2kèm theo Quyết định này

3

Báo cáo định kỳ hằng năm

Tình hình tai nạn điện, vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn Tỉnh

Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014; Điều 2, Thông tư số 29/2018/TT-BCT ngày 28/9/2018 của Bộ Công Thương

Ngày 01/02 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

 

Bộ Công Thương; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Công Thương

 

 

 

Phụ lục IV kèm theo Thông tư số 31/2014/TT-BCT

4

Báo cáo định kỳ hằng năm

Tình hình hoạt động điện lực và việc duy trì điều kiện hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép

Điều 18, Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương

Ngày 01/3 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

 

Bộ Công Thương; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Công Thương

 

 

Đơn vị TVĐT XDCTĐ; Đơn vị TV GSTCCTĐ; Đơn vị bán buôn, phân phối điện

Mẫu số 4c, 4d kèm theo Thông tư số 36/2018/TT-BCT

5

Báo cáo định kỳ hằng năm

Kết quả sử dụng năng lượng

Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ; Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương

Ngày 01/02 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

 

Bộ Công Thương; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Công Thương

 

 

Cở sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Mẫu 1.1, 1.4 kèm theo Thông tư số 09/2012 /TT-BCT

6

Báo cáo định kỳ hằng năm

Tình hình thực hiện mức tiêu hao năng lượng

Thông tư52/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương

Ngày 15/01 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

 

Bộ Công Thương; Vụ TKNL và PTBV; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Công Thương

 

 

DN chế biến cá tra fillet xuất khẩu

Phụ lục IV kèm theo Thông tư số 52/2018/TT-BCT

7

Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm

Tình hình, kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20/5; ngày 30/11

02 kỳ/ năm

X

X

Bộ Công Thương; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND Tỉnh,Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Công Thương

Phòng Kinh tế - Hạ tầng (Phòng Kinh tế)

 

 

Mẫu số XIII.3kèm theo Quyết định này

8

Báo cáo định kỳ hằng năm

Kết quả công tác kiểm tra sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện

Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05/10/2018 của Bộ Công Thương

Ngày 01/3 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

 

Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Công Thương

 

 

Cty Điện lực ĐT; HTX hoạt động điện

Mẫu số XIII.4kèm theo Quyết định này

XIV

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm

Tình hình, kết quả hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn Tỉnh

Công văn số 4800/BKHCN-ĐP ngày 21/11/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 20/6 và ngày 15/12 hàng năm

02 kỳ/ năm

X

X

Bộ Khoa học và Công nghệ; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Khoa học và Công nghệ

Phòng Kinh tế - Hạ tầng (Phòng Kinh tế)

 

 

Mẫu số XIV.1 kèm theo Quyết định này

2

Báo cáo định kỳ hằng năm

Tình hình, kết quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ

Tháng 12 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

Mẫu số XIV.2kèm theo Quyết định này

3

Báo cáo định kỳ hằng năm

Tình hình hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân

Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ

Tháng 12 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân - Bộ Khoa học và Công nghệ; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

Mẫu số XIV.3kèm theo Quyết định này

4

Báo cáo định kỳ hằng năm

Tổng hợp tình hình đăng ký chuyển giao công nghệ

Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

Tháng 12 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

Bộ Khoa học và Công nghệ; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

Mẫu số 10 - Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018

5

Báo cáo định kỳ hằng năm

Kết quả cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho tổ chức khoa học và công nghệ, Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 31/12 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

Bộ Khoa học và Công nghệ; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

Tổ chức khoa học và công nghệ, VP đại diện, CN của tổ chức KH-CN đã được cấp GCN

Mẫu kèm theo CV số 246/VPĐP ngày 7/12/2018 và Mẫu 18 Phụ lục kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/3014

6

Báo cáo định kỳ hằng năm

Tình hình quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

Tháng 12 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

Bộ Khoa học và Công nghệ; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

Theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018

7

Báo cáo định kỳ hằng năm

Tình hình, kết quả thực hiện xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Tỉnh

Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 19/2014/QĐ-TTg áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng">26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ KH&CN

Tháng 12 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

 

Bộ Khoa học và Công nghệ; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Khoa học và Công nghệ

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

 

Phụ lục II kèm theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014

XV

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Báo cáo định kỳ hằng tháng

Tình hình, kết quả thực hiện công tác Giáo dục và Đào tạo tháng …

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 hằng tháng

12 kỳ/ năm

X

X

Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND Tỉnh,Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

Mẫu số XV.1 kèm theo Quyết định này

2

Báo cáo định kỳ quý I

Tình hình, kết quả thực hiện công tác Giáo dục và Đào tạo quý I

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 tháng 3 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND Tỉnh,Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

Mẫu số XV.2 kèm theo Quyết định này

3

Báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm

Tình hình, kết quả thực hiện công tác Giáo dục và Đào tạo 6 tháng đầu năm…

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 tháng 5 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND Tỉnh,Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

Mẫu số XV.3kèm theo Quyết định này

4

Báo cáo định kỳ 9 tháng đầu năm

Tình hình, kết quả thực hiện công tác Giáo dục và Đào tạo 9 tháng đầu năm…

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 tháng 8 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND Tỉnh,Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

Mẫu số XV.4 kèm theo Quyết định này

5

Báo cáo định kỳ hằng năm

Tình hình, kết quả thực hiện công tác Giáo dục và Đào tạo 9 tháng đầu năm…

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 30 tháng 11 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND Tỉnh,Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

Mẫu số XV.5 kèm theo Quyết định này

XVI

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Báo cáo định kỳ hằng năm

Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm

Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 15/12 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

Bộ Tài nguyên và Môi trường; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

Mẫu số XVI.1 kèm theo Quyết định này

2

Báo cáo định kỳ hằng năm

Tình hình cấp phép hành nghề và hoạt động hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn Tỉnh

Thông tư số 40/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 15/12 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

 

Cục Quản lý tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

Mẫu số 09 kèm theo Thông tư số 40/TT-BTNMT

3

Báo cáo định kỳ hằng tháng

Tình hình, kết quả thực hiện công tác lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường tháng

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 hằng tháng

12 kỳ/ năm

X

X

Bộ Tài nguyên và Môi trường; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND Tỉnh,Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

Mẫu số XVI.2 kèm theo Quyết định này

4

Báo cáo định kỳ quý I

Tình hình, kết quả thực hiện công tác lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường quý I

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 tháng 3 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

Bộ Tài nguyên và Môi trường; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND Tỉnh,Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

Mẫu số XVI.3 kèm theo Quyết định này

5

Báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm

Tình hình, kết quả thực hiện công tác lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 tháng 5 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

Bộ Tài nguyên và Môi trường; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND Tỉnh,Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

Mẫu số XVI.4 kèm theo Quyết định này

6

Báo cáo định kỳ 9 tháng đầu năm

Tình hình, kết quả thực hiện công tác lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 9 tháng đầu năm, ước cả năm …

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 tháng 8 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

Bộ Tài nguyên và Môi trường; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND Tỉnh,Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

Mẫu số XVI.5 kèm theo Quyết định này

7

Báo cáo định kỳ hằng năm

Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm… và kế hoạch công tác năm (tiếp theo)

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 30 tháng 11 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

Bộ Tài nguyên và Môi trường; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND Tỉnh,Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

Mẫu số XVI.6 kèm theo Quyết định này

XVII

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Báo cáo định kỳ hằng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình, kết quả thực hiện công tác lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 hằng tháng;ngày 20/3; ngày 20/5; ngày 20/8; ngày 30/11

16 kỳ/ năm

X

X

Bộ Thông tin và Truyền thông; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND Tỉnh,Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

Mẫu số XVII.1 kèm theo Quyết định này

XVIII

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH

1

Báo cáo định kỳ hằng tháng

Tình hình kinh tế tập thể, Hợp tác xã và hoạt động Liên minh Hợp tác xã Tỉnh

Quyết định số 1120/QĐ-LMHTXVN ngày 26/10/2018 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Ngày 20 hằng tháng

12 kỳ/ năm

X

 

Liên minh HTX Việt Nam; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh); Công an Tỉnh (PA04); Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Liên minh Hợp tác xã Tỉnh

Phòng Tài chính và Kế hoạch

 

Hợp tác xã

Biểu 1 kèm theo QĐ số 1120/QĐ-LMHTXVN

2

Báo cáo định kỳ quý I và quý III

Tình hình kinh tế tập thể, Hợp tác xã và hoạt động Liên minh Hợp tác xã Tỉnh

Quyết định số 1120/QĐ-LMHTXVN ngày 26/10/2018 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Ngày 20/3; ngày 20/8 trong năm

02 kỳ/ năm

X

 

Liên minh HTX Việt Nam; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh); Công an Tỉnh (PA04); Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Liên minh Hợp tác xã Tỉnh

Phòng Tài chính và Kế hoạch

 

Hợp tác xã

Biểu 2 kèm theo QĐ số 1120/QĐ-LMHTXVN

3

Báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm

Tình hình kinh tế tập thể, Hợp tác xã và hoạt động Liên minh Hợp tác xã Tỉnh

Quyết định số 1120/QĐ-LMHTXVN ngày 26/10/2018 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Ngày 20/5 trong năm

01 kỳ/ năm

X

 

Liên minh HTX Việt Nam; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh); Công an Tỉnh (PA04); Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Liên minh Hợp tác xã Tỉnh

Phòng Tài chính và Kế hoạch

 

Hợp tác xã

Biểu 3 và 5 kèm theo QĐ số 1120/QĐ-LMHTXVN

4

Báo cáo định kỳ hằng năm

Tình hình kinh tế tập thể, Hợp tác xã và hoạt động Liên minh Hợp tác xã Tỉnh

Quyết định số 1120/QĐ-LMHTXVN ngày 26/10/2018 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Ngày 30/11hằng năm

01 kỳ/ năm

X

 

Liên minh HTX Việt Nam; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh); Công an Tỉnh (PA04); Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Liên minh Hợp tác xã Tỉnh

Phòng Tài chính và Kế hoạch

 

Hợp tác xã

Biểu 4 và 5 kèm theo QĐ số 1120/QĐ-LMHTXVN

XIX

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

1

Báo cáo định kỳ hằng quý, 6 tháng đầu năm và cả năm

Kết quả tiếp nhận hồ sơ, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tình hình hoạt động của dự án đầu tư

Điều 52 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ và Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 12 của tháng đầu quý sau quý báo cáo; Ngày 15 tháng 7 hàng năm (đối với báo cáo 06 tháng); Ngày 15 tháng 2 của năm sau năm báo cáo

06 kỳ/ năm (hằng quý, 06 tháng và cả năm)

X

 

UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh); Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Ban Quản lý Khu kinh tế

 

 

 

Biểu 4, 5, 6, 7, 8, 9 kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT

2

Báo cáo định kỳ hằng năm

Tình hình, kết quả công tác bảo vệ môi trường

Điều 5, Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 31/12 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

 

UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh); Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Ban Quản lý Khu kinh tế

 

 

 

Phụ lục IV kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT

XX

CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG THÁP

1

Báo cáo định kỳ hằng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình, kết quả thực hiện công tác lĩnh vực Hải quan

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh; Quyết định số 3333/QĐ-TCHQ ngày 06/10/2016 của Tổng cục Hải quan

Ngày 20 hằng tháng; ngày 20/3; ngày 20/5; ngày 20/8; ngày 30/11

16 kỳ/ năm

X

X

Tổng cục Hải quan; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

 

 

 

Phụ lục III.A kèm theo Quyết định số 3333/QĐ-TCHQ

XXI

CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

1

Báo cáo định kỳ hằng ngày, hằng tuần

Tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Tỉnh

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Trước 16 giờ 30 phút hằng ngày; trước 11 giờ thứ Sáu hàng tuần (đối với báo cáo tuần)

01 kỳ /ngày và 01 kỳ/ tuần

X

 

TT/ Tỉnh uỷ, TT/ HĐND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh, Văn phòng UBND Tỉnh

Công an Tỉnh Đồng Tháp

 

 

 

Mẫu số XXI.1 và XXI.2 kèm theo Quyết định này

2

Báo cáo định kỳ hằng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tỉnh

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 hằng tháng; ngày 20/3; ngày 20/5; ngày 20/8; ngày 30/11

16 kỳ/ năm

X

 

TT/ Tỉnh uỷ, TT/ HĐND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh, Văn phòng UBND Tỉnh

Công an Tỉnh Đồng Tháp

 

 

 

Mẫu số XXI.2 đến XXI.6 kèm theo Quyết định này

XXII

BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

1

Báo cáo định kỳ hằng tuần

Tình hình, kết quả công tác Biên phòng trên địa bàn Tỉnh

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Trước 11 giờ thứ Sáu hàng tuần

01 kỳ/ tuần

X

 

TT/ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

BCH Bộ đội Biên phòng Tỉnh

 

 

 

Mẫu số XXII.1 kèm theo Quyết định này

2

Báo cáo định kỳ hằng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình, kết quả công tác Biên phòng trên địa bàn Tỉnh

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 hằng tháng; ngày 20/3; ngày 20/5; ngày 20/8; ngày 30/11

16 kỳ/ năm

X

 

TT/ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND Tỉnh, Văn phòng UBND Tỉnh

BCH Bộ đội Biên phòng Tỉnh

 

 

 

Mẫu số XXII.1 kèm theo Quyết định này

XXIII

THANH TRA TỈNH

1

Báo cáo định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình, kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20/3; ngày 20/6; ngày 20/9; ngày 20/12

04 kỳ/ năm

X

X

Thanh tra Chính phủ; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND Tỉnh,Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Thanh tra Tỉnh

UBND cấp huyện

 

 

Mẫu số 01, 02, 03 kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP

2

Báo cáo định kỳ hằng năm

Kết quả kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ

Theo quy định tại Điều 29 Thông tư 08/2013/TT-TTCP.

01 kỳ/ năm

X

X

Thanh tra Chính phủ; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh)

Thanh tra Tỉnh

UBND cấp huyện

 

Tổ chức, cá nhân liên quan

Phụ lục IV kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP

3

Báo cáo định kỳ hằng quý

Cung cấp thông tin cho cơ quan pháp luật

Công văn số 43/UBND-NC ngày 17/02/2017 của UBND Tỉnh

Ngày 05 của tháng cuối mỗi quý

04 kỳ/ năm

X

X

UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND Tỉnh

Thanh tra Tỉnh

UBND cấp huyện

 

 

Theo mẫu của Thanh tra Tỉnh

XXIV

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP

1

Báo cáo định kỳ hằng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình, kết quả hoạt động của ngành Ngân hàng

Công văn số 9003/NHNN-VP ngày 29/11/2013 của NHNNVN; Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 hằng tháng; ngày 20/3; ngày 20/5; ngày 20/8; ngày 30/11

16 kỳ/ năm

 

X

Ngân hàng Nhà nước VN; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Ngân hàng Nhà nước VN - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp

 

 

Các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn Tỉnh

Mẫu số XXIV.1 kèm theo Quyết định này

2

Báo cáo định kỳ hằng năm

Tình hình hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Công văn số 84/VPUBND-KT ngày 11/01/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 31/01 hàng năm

01 kỳ/ năm

X

 

UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Ngân hàng Nhà nước VN - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp

 

 

Các tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn Tỉnh

Mẫu số XXIV.2 kèm theo Quyết định này

3

Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm

Tình hình, kết quả thực hiện cho vay xây dựng nông thôn mới

Công văn số 691/NHNN-TD ngày 04/02/2016 của Ngân hàng Nhà nước VN

Ngày 15/7 và ngày 15/01 của năm sau liền kề

02 kỳ/ năm

 

X

Ngân hàng Nhà nước VN; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Ngân hàng Nhà nước VN - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp

 

 

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn Tỉnh

Mẫu số XXIV.3 kèm theo Quyết định này

4

Báo cáo định kỳ năm

Tình hình thanh toán không dùng tiền mặt

Quyết định số 637/QĐ-NHNN ngày 31/3/2017 của Ngân hàng Nhà nước VN; Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 12/6/2017 của UBND Tỉnh

Ngày 15/12 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

Ngân hàng Nhà nước VN; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Ngân hàng Nhà nước VN - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp

 

 

Các tổ chức dịch vụ trung gian thanh toán

Mẫu số XXIV.4 kèm theo Quyết định này

5

Báo cáo định kỳ năm

Tình hình, kết quả thanh toán qua Ngân hàng các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội

Quyết định 923/QĐ-NHNN ngày 09/5/2018 của Ngân hàng Nhà nước VN

Ngày 20/01 của năm sau liền kề

 

X

X

Ngân hàng Nhà nước VN; UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

Ngân hàng Nhà nước VN - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp

 

 

 

Mẫu số XXIV.5 kèm theo Quyết định này

XXV

VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM

1

Báo cáo định kỳ hằng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình, kết quả hoạt động của Vườn Quốc gia Tràm Chim

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 hằng tháng; ngày 20/3; ngày 20/5; ngày 20/8; ngày 30/11

16 kỳ/ năm

X

 

UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Sở Nông nghiệp &PTNT, Sở KH-ĐT, Cục Thống kê; UBND huyện Tam Nông

Vườn Quốc gia Tràm Chim

 

 

 

Mẫu số XXV.1 kèm theo Quyết định này

XXVI

TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ

1

Báo cáo định kỳ hằng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng

Tình hình, kết quả công tác xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 hằng tháng; ngày 20/3; ngày 20/5; ngày 20/8; ngày 30/11

16 kỳ/ năm

X

X

UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy, Sở KH-ĐT, Sở Công Thương, Sở VH,TT&DL, Cục Thống kê

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư

 

 

 

Mẫu số XXVI.1 kèm theo Quyết định này

2

Báo cáo định kỳ hằng năm

Tổng kết hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm …

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 30/11 hằng năm

01 kỳ/ năm

X

X

UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy, Sở KH-ĐT, Sở Công Thương, Sở VH,TT&DL, Cục Thống kê

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư

 

 

 

Mẫu số XXVI.2 kèm theo Quyết định này

XXVII

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

1

Báo cáo định kỳ hằng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND Tỉnh

Ngày 20 hằng tháng; ngày 20/3; ngày 20/5; ngày 20/8; ngày 30/11

16 kỳ/ năm

X

X

UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

 

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

 

Mẫu số XXVII.1, 2, 3, 4 và 5 kèm theo Quyết định này

2

Báo cáo định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

Công văn số 53/SNV-CCHC ngày 07/01/2019 của Sở Nội vụ

Ngày 05/3; ngày 05/6; ngày 05/9; ngày 30/11 hằng năm

04 kỳ/ năm

X

X

UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Sở Nội vụ, Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

 

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

 

Mẫu số XXVII.6 kèm theo Quyết định này

3

Báo cáo định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

Công văn số 07/UBND-TCD ngày 17/01/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp

Ngày 10/3; ngày 10/6; ngày 10/9; trước ngày 10/11 hằng năm

04 kỳ/ năm

X

X

UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Thanh tra Tỉnh, Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

 

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

 

Mẫu số XXVII.7 kèm theo Quyết định này

4

Báo cáo định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình, kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công văn số 07/UBND-TCD ngày 17/01/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp

Ngày 10/3; ngày 10/6; ngày 10/9; trước ngày 10/11 hằng năm

04 kỳ/ năm

X

X

UBND Tỉnh (Văn phòng UBND Tỉnh), Thanh tra Tỉnh, Sở KH-ĐT, Cục Thống kê

 

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

 

Mẫu số XXVII.8 kèm theo Quyết định này

Phụ chú: Kèm theo Phụ lục này các loại Mẫu đề cương báo cáo định kỳ của các ngành, địa phương.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 19/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/08/2019
Ngày hiệu lực 06/09/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2019/QĐ-UBND chế độ báo cáo định kỳ Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND chế độ báo cáo định kỳ Đồng Tháp
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 19/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Tháp
Người ký Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành 26/08/2019
Ngày hiệu lực 06/09/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 19/2019/QĐ-UBND chế độ báo cáo định kỳ Đồng Tháp

Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2019/QĐ-UBND chế độ báo cáo định kỳ Đồng Tháp

  • 26/08/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/09/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực