Quyết định 191/2013/QĐ-UBND

Quyết định 191/2013/QĐ-UBND về chế độ giải thưởng, khen thưởng trong Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 191/2013/QĐ-UBND chế độ giải thưởng khen thưởng Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/2013/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ GIẢI THƯỞNG, KHEN THƯỞNG TẠI HỘI THI HÁT DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 101/2006/QĐ-BVHTT ngày 28/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) về việc ban hành Quy chế khen thưởng trong liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn các lĩnh vực văn hoá - thông tin;

Căn cứ Nghị quyết số 80/2013/NQ-HĐND17 ngày 23/4/2013 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về Quy định chế độ giải thưởng, khen thưởng tại Hội thi hát dân ca Quan họ Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về chế độ giải thưởng, khen thưởng trong Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh:

Việc khen thưởng được thực hiện cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh đầu xuân hàng năm do tỉnh tổ chức.

2. Cơ cấu giải thưởng:

2.1. Thi hát đối đáp Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

a. Nội dung thi hát đối đáp 150 bài, gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 03 giải ba và tối đa 6 giải khuyến khích.

b. Nội dung thi hát đối đáp 50 bài, gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 04 giải ba và tối đa 10 giải khuyến khích.

2.2. Thi ca nhạc dân ca Quan họ Bắc Ninh gồm:

a. Thể loại đơn ca, gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và tối đa 6 giải khuyến khích.

b. Thể loại song ca và tam ca, gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và tối đa 6 giải khuyến khích.

c. Thể loại tốp ca, gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và tối đa 6 giải khuyến khích.

d. Giải cho các tập thể (giải toàn đoàn), gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và tối đa 4 giải khuyến khích.

3. Khen thưởng và mức giải thưởng:

3.1. Thi hát đối đáp dân ca Quan họ Bắc Ninh:

a. Nội dung thi hát đối đáp 150 bài:

- Giải nhất: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 6 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải nhì: Tặng thưởng Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng tối đa 4 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải ba: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 2 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải khuyến khích: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1 lần mức lương tối thiểu chung.

b. Nội dung thi hát đối đáp 50 bài:

- Giải nhất: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 4 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải nhì: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 2,6 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải ba: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1,3 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải khuyến khích: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 0,7 lần mức lương tối thiểu chung.

3.2. Thi ca nhạc dân ca Quan họ Bắc Ninh:

a. Giải cho các tiết mục:

* Thể loại đơn ca:

- Giải nhất: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải nhì: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 0,7 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải ba: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 0,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải khuyến khích: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 0,3 lần mức lương tối thiểu chung.

* Thể loại song ca, tam ca:

- Giải nhất: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải nhì: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải ba: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 0,7 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải khuyến khích: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 0,5 lần mức lương tối thiểu chung.

* Thể loại tốp ca:

- Giải nhất: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 2,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải nhì: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 2 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải ba: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải khuyến khích: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1 lần mức lương tối thiểu chung.

b. Giải cho các tập thể (toàn đoàn):

- Giải nhất: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 3 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải nhì: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 2 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải ba: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải khuyến khích: Tặng thưởng Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng tối đa 1 lần mức lương tối thiểu chung.

4. Thẩm quyền quyết định khen thưởng: Trưởng Ban tổ chức Hội thi.

5. Kinh phí khen thưởng: Bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài chính, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 191/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu191/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2013
Ngày hiệu lực31/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 191/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 191/2013/QĐ-UBND chế độ giải thưởng khen thưởng Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 191/2013/QĐ-UBND chế độ giải thưởng khen thưởng Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu191/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhtỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Tử Quỳnh
        Ngày ban hành21/05/2013
        Ngày hiệu lực31/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 191/2013/QĐ-UBND chế độ giải thưởng khen thưởng Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 191/2013/QĐ-UBND chế độ giải thưởng khen thưởng Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh

            • 21/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực