Quyết định 1916/2012/QĐ-UBND

Quyết định 1916/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phí chợ; phí vệ sinh; phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô tại chợ Trung tâm Hải Hà - huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 1916/2012/QĐ-UBND mức thu phí chợ phí vệ sinh phí trông giữ xe đạp xe máy ô tô Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 3376/2014/QĐ-UBND quy định thu phí chợ Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1916/2012/QĐ-UBND mức thu phí chợ phí vệ sinh phí trông giữ xe đạp xe máy ô tô Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1916/2012/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ CHỢ; PHÍ VỆ SINH; PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, Ô TÔ TẠI CHỢ TRUNG TÂM HẢI HÀ - HUYỆN HẢI HÀ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân, dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI, kỳ họp thứ 10 về việc bổ sung, điều chỉnh khung mức thu một số loại phí, lệ phí, quy định mức thu cụ thể một số loại phí;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2638 TTr/STC-QLG ngày 30/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu phí chợ; phí vệ sinh; phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô tại chợ Trung tâm Hải Hà - huyện Hải Hà như sau:

1. Mức thu phí chợ như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Trên cơ sở mức thu phí chợ quy định tại mục 2 Phụ lục, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Dương có trách nhiệm xây dựng tiêu chí để phân loại từng vị trí thuận lợi cho phù hợp tình hình thực tế tại chợ.

2. Mức thu phí vệ sinh:

TT

Đối tượng nộp

Mức phí (đồng/điểm kinh doanh/tháng)

1

Kinh doanh ăn uống, thực phẩm tươi sống, hoa quả tươi, rau, giải khát

30.000

2

Kinh doanh khác

20.000

3. Mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô.

Mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô thực hiện theo mức thu quy định tại tiết 1.2 và 1.3 điểm 1 Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 221/2008/QĐ-UBND ngày 22/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Dương có trách nhiệm niêm yết, thông báo công khai mức thu các loại phí tại các điểm thu phí; thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, ban hành. Bãi bỏ mức thu phí chợ Trung tâm Hải Hà, huyện Hải Hà quy định tại điểm 13.1 Phụ lục số 2 và tỷ lệ trích để lại quy định tại tiết a điểm 3 Mục I Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Quyết định số 311/2008/QĐ-UBND ngày 29/1/2008; tỷ lệ trích để lại của phí vệ sinh quy định tại tiết a điểm 3 mục I Phần A Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 313/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008; tỷ lệ trích để lại của phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô quy định tại tiết a điểm 3 Mục I Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 221/2008/QĐ-UBND ngày 22/1/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Điều 4. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Dương và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4 (thực hiện);
- LĐ Văn phòng UBND tỉnh;
- Các CV: TM1,4, TH1;
- Trung tâm Thông tin VP;
- Lưu VT, TM4;
T28-QĐ250.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

PHỤ LỤC

MỨC THU PHÍ CHỢ ĐỐI VỚI CHỢ TRUNG TÂM HẢI HÀ - HUYỆN HẢI HÀ
Kèm theo Quyết định số 1916/2012/QĐ-UBND ngày 01/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

1) Mức thu phí chợ đối với bán hàng lưu động:

TT

Nội dung

Mức thu
(đồng/lượt/người)

1

Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng

2.000

2

Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 200.000 đồng đến 400.000 đồng

3.000

3

Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 400.000 đồng đến 500.000 đồng

4.000

4

Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 500.000 đồng đến 600.000 đồng

5.000

5

Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 600.000 đồng đến 700.000 đồng

6.000

6

Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 700.000 đồng đến 800.000 đồng

7.000

7

Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 800.000 đồng

8.000

Mức phí trên tính cho 01 lượt hàng đem vào chợ bán trong ngày, nhưng tổng tiền phí chợ đối với người bán hàng lưu động trong một ngày không quá 8.000 đồng (tám nghìn đồng).

2) Mức thu phí chợ đối với điểm bán hàng cố định.

TT

Tiêu chí

Mức phí chợ (đồng/m2/tháng)

I

Nhà chợ chính 3 tầng

 

1

Tầng 1

 

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi 1

115.000

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2

110.000

 

Vị trí kinh doanh còn lại

95.000

 

Ki ốt tầng 1

100.000

2

Tầng 2

 

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi 1

95.000

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2

90.000

 

Vị trí kinh doanh còn lại

80.000

3

Tầng 3

 

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi 1

90.000

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2

80.000

 

Vị trí kinh doanh còn lại

60.000

II

Khu ki ốt

 

1

Ki ốt A + B

 

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 1

115.000

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2

110.000

2

Ki ốt C + D

 

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 1

110.000

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2

95.000

III

Khu Chợ phụ

 

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 1

85.000

 

Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2

60.000

 

Vị trí kinh doanh còn lại

45.000

Ngoài mức thu phí trên, các hộ kinh doanh không phải nộp khoản đóng góp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chợ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1916/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1916/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2012
Ngày hiệu lực11/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1916/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1916/2012/QĐ-UBND mức thu phí chợ phí vệ sinh phí trông giữ xe đạp xe máy ô tô Quảng Ninh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1916/2012/QĐ-UBND mức thu phí chợ phí vệ sinh phí trông giữ xe đạp xe máy ô tô Quảng Ninh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1916/2012/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
     Người kýNguyễn Văn Thành
     Ngày ban hành01/08/2012
     Ngày hiệu lực11/08/2012
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1916/2012/QĐ-UBND mức thu phí chợ phí vệ sinh phí trông giữ xe đạp xe máy ô tô Quảng Ninh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1916/2012/QĐ-UBND mức thu phí chợ phí vệ sinh phí trông giữ xe đạp xe máy ô tô Quảng Ninh