Quyết định 1925/QĐ-UBND

Quyết định 1925/QĐ-UBND năm 2017 đính chính thời điểm có hiệu lực của Quyết định do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1925/QĐ-UBND 2017 đính chính thời điểm có hiệu lực Quyết định thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1925/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 2693/BC-STP- KTrVB ngày 27 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đính chính thời điểm có hiệu lực của 17 Quyết định sau đây:

1. Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2016 về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Đính chính nội dung: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký” tại Điều 2 thành “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 7 năm 2016”.

2. Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh: Đính chính nội dung: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký” tại Điều 2 thành “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2016”.

3. Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 ban hành Quy chế cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” của Thành phố Hồ Chí Minh”: Đính chính nội dung: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày kýtại Điều 2 thành “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2016”.

4. Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Đính chính nội dung: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký” tại Điều 2 thành “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2016”.

5. Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 ban hành Quy định về phân cấp quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố hồ Chí Minh: Đính chính nội dung: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký” tại Điều 2 thành “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2016”.

6. Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2016 ban hành Quy định về chính sách và mức hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Đính chính nội dung: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký” tại Điều 2 thành “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 8 năm 2016”.

7. Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Đính chính nội dung: “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười (10) ngày, kể từ ngày ký” tại Điều 2 thành: “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2016”.

8. Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 08 năm 2016 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Đính chính nội dung: “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký” tại Điều 2 thành nội dung: “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2016”.

9. Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2016 về điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: Đính chính nội dung: “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký” tại Điều 2 thành “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2016”.

10. Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 09 năm 2016 về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập: Đính chính nội dung: “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười (10) ngày, kể từ ngày ký” tại Điều 2 thành “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2016”.

11. Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 về thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Đính chính nội dung: “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký” tại Điều 2 thành: “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2016”.

12. Quyết định số 35/2016 QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2016 quy định về mức thu tiền và quản lý sử dụng khoán tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Đính chính nội dung: “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười (10) ngày kể từ ngày ký” tại Khoản 1 Điều 7 thành: “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2016”.

13. Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 ban hành Quy chế đặt hàng và giao Kế hoạch cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích ngành tài nguyên và môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh: Đính chính nội dung: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký” tại Điều 2 thành: “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2016”.

14. Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 về gia hạn hiệu lực của Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố định mức kinh tế-kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước, kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố: Đính chính nội dung: “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký” tại Điều 2 thành nội dung: “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2016”.

15. Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016 về ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường đất trên địa bàn thành phố: Đính chính nội dung: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký” tại Điều 4 thành “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2016”.

16. Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2016 về ban hành Quy chế thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Đính chính nội dung: “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký” tại Điều 2 thành: “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 11 năm 2016”.

17. Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2016 ban hành Quy định về đảm bảo an toàn công trình lân cận khi thi công phần ngầm công trình xây dựng trên địa bàn thành phố: Đính chính nội dung: “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười (10) ngày, kể từ ngày ký” tại Điều 2 thành: “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2016”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Trung tâm Công báo thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra VB;
- TTUB: CT, các PCT;
- Phòng KtraVB, Sở Tư pháp;
- VPUB: Các PVP;
- Các phòng chuyên viên;
- Lưu:VT, (NCPC/TNh)
D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
THƯỜNG TRỰC

Lê Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1925/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1925/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2017
Ngày hiệu lực24/04/2017
Ngày công báo15/05/2017
Số công báoSố 64
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1925/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1925/QĐ-UBND 2017 đính chính thời điểm có hiệu lực Quyết định thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1925/QĐ-UBND 2017 đính chính thời điểm có hiệu lực Quyết định thành phố Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1925/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Thanh Liêm
       Ngày ban hành24/04/2017
       Ngày hiệu lực24/04/2017
       Ngày công báo15/05/2017
       Số công báoSố 64
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1925/QĐ-UBND 2017 đính chính thời điểm có hiệu lực Quyết định thành phố Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1925/QĐ-UBND 2017 đính chính thời điểm có hiệu lực Quyết định thành phố Hồ Chí Minh

           • 24/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/05/2017

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực