Quyết định 1936/QĐ-UBND

Quyết định 1936/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung toàn văn Quyết định 1936/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở nông nghiệp Trung tâm hành chính Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1936/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH VĨNH PHÚC; DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT, TRẢ KẾT QUẢ TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4307/QĐ-BNN-TY ngày 24/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật;

Căn cứ Quyết định số 4559/QĐ-BNN-TY ngày 03/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực thú y;

Căn cứ Quyết định số 4413/QĐ-BNN-TT ngày 28/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực trồng trọt;

Căn cứ Quyết định 4441/QĐ-BNNN-BVTV ngày 31/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 5581/QĐ-BNNN-TCLN ngày 29/12/2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 2412/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Về việc công bố TTHC được thay thế lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ các Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp & PTNT;

Căn cứ Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/11/2018 về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 918/QĐ-BNN-TT ngày 19/3/2019 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp & PTNT;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số: 51/TTr-SNN&PTNT ngày 29/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 74 thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục 08 thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Có Phụ lục 01 và Phụ lục 02 kèm theo).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết 82 thủ tục hành chính trên, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trước đó đã công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính cấp tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thủ trưởng các Sở, ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN tIẾP NHẬN và trẢ KẾT QUẢ tẠI trung tâm phỤC vỤ hành chính công tỈnh vĩnh phúc
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1936/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

I

Lĩnh vực Kiểm lâm, lâm nghiệp

1

Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý

40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó Sở Nông nghiệp và PTNT 30 ngày; UBND tỉnh 10 ngày

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

Điều 23 Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 2 mục B Phần II Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

2

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối với khu rừng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý

42 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó Sở Nông nghiệp và PTNT 7 ngày; UBND tỉnh 5 ngày; Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và PTNT: 30 ngày

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

Điều 41 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 /11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 3 mục B Phần II Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

3

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

- Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Sở Nông nghiệp & PTNT gửi hồ sơ báo cáo UBND tỉnh xem xét.

- Trước 15 ngày của kỳ họp Hội đồng nhân dân gần nhất, y ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định chtrương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

- Sau 15 ngày của kỳ họp, Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết v ch trương chuyn mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

Điều 41 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 4 mục B Phần II Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

4

Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh

32 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó: Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh (Sở Nông nghiệp & PTNT): 25 ngày làm việc; UBND tỉnh: 07 ngày làm việc.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

Điều 84 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 5 mục B Phần II Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

5

Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân cấp tỉnh xem xét;

- Trước 15 ngày của kỳ họp Hội đồng nhân dân gn nhất, Ủy ban nhân dân cấp tnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định chủ trương chuyn loại rừng.

- Sau 15 ngày của kỳ họp, Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết về chủ trương chuyển loại rừng;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi có quyết định chủ trương, Ủy ban nhân dân cấp tnh quyết định chuyển loại rừng.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

Điều 40 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 6 mục B Phần II Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

 

6

Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh)

12 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó UBND tỉnh 5 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và PTNT 7 ngày làm việc

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

Điều 75 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 7 mục B Phần II Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

 

7

Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức

 

18 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó Sở Nghiệp và PTNT: 15 ngày; UBND tỉnh: 03 ngày.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phương án quản lý rừng bền vững.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 8 mục B Phần II Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

8

Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

 

14 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

-Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng: 3.000.000 đồng/1 lần bình tuyển, công nhận - Phí bình tuyển, công nhận vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống: 7.500.000 đồng/01 lần bình tuyển, công nhận

- Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống, nguồn giống và quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp;

- Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 9 mục B Phần II Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

 

9

Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

7 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

Điều 11 Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 /12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 10 mục B Phần II Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

10

Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh

(Thẩm quyền quyết định UBND tỉnh)

12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

Điều 4 Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 1 mục B Phần II Quyết định số 5581/QĐ-BNNN-TCLN ngày 29/12/2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

11

Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thực địa, thời gian thẩm định phương án được kéo dài thêm không quá 12 ngày làm việc, trong đó Sở Nông nghiệp và PTNT 20 ngày làm việc; UBND tỉnh 5 ngày làm việc

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 2 mục B Phần II Quyết định số 5581/QĐ-BNNN-TCLN ngày 29/12/2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

12

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư)

17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó Sở Nông nghiệp và PTNT 12 ngày; UBND tỉnh: 5 ngày.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 2 mục B Phần II Quyết định số 1050/QĐ-BNN-TCLN ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

13

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư)

17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó Sở Nông nghiệp và PTNT 12 ngày; UBND tỉnh: 5 ngày.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 2 mục A Phần II Quyết định số 1050/QĐ-BNN-TCLN ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

14

Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần kiểm tra thực tế các điều kiện nuôi trồng, cơ quan cấp mã số chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, nhưng thời hạn cấp không quá 24 ngày làm việc.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ;

Quyết định số 818/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/3/2019 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 1 mục B Phần II Quyết định số 818/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/3/2019 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

II

Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vê thực vật

15

Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

 

36 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Chưa quy định (Thẩm quyền

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh)

- Luật phí và lệ phí năm 2015;

- Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 1 mục 1 Phần I Quyết định số 918/QĐ-BNN-TT ngày 19/3/2019 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

16

Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

 

24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Chưa quy định (Thẩm quyền

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh)

- Luật phí và lệ phí năm 2015;

- Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 2 mục 1 Phần I Quyết định số 918/QĐ-BNN-TT ngày 19/3/2019 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

17

Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm

 

12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

- Phí thẩm định, công nhận lại cây đầu dòng: 1.400.000 đ/cây;

- Phí thẩm định, công nhận lại vườn cây đầu dòng: 350.000 đ/vườn

- Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

- Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 thay thế Thông tư 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 3 điểm B mục I Phần I - Quyết định số 4413/QĐ-BNN-TT ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18

Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

Thông tư số 46/2015/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 4 điểm B mục I Phần I - Quyết định số 4413/QĐ-BNN-TT ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

19

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

 

16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Phí thẩm định: 3.000.000 đồng/cơ sở/lần

- Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phân bón;

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài Chính.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 1 mục B Phần I Phụ lục I - Quyết định số 4441/QĐ-BNN-BVTV ngày 31/10/2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

20

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

- 16 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón hết hạn.

- 05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón bị mất, hư hỏng, thay đổi nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng nhận

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/cơ sở/lần

- Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phân bón;

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài Chính.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 2 mục B Phần I Phụ lục I - Quyết định số 4441/QĐ-BNN-BVTV ngày 31/10/2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

21

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Phí thẩm định: 500.000 đồng/cơ sở/lần

- Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phân bón;

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài Chính.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 3 mục B Phần I Phụ lục I - Quyết định số 4441/QĐ-BNN-BVTV ngày 31/10/2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

22

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Phí thẩm định: 200.000 đồng/cơ sở/lần

- Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phân bón;

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài Chính.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 4 mục B Phần I Phụ lục I - Quyết định số 4441/QĐ-BNN-BVTV ngày 31/10/2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

23

Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón

 

- 10 ngày làm việc đối với trường hợp xác nhận nội dung quảng cáo phân bón.

- 01 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký hội thảo phân bón.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Chưa có quy định

- Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phân bón;

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 1 mục B Phần 2 Phụ lục I - Quyết định số 4441/QĐ-BNN-BVTV ngày 31/10/2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

24

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

600.000 đồng/01 cơ sở/lần

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13.

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 2 mục B Phần I - Quyết định số 4307/QĐ-BNN-BVTV ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

25

Cấp Giấy chứng nhận đđiều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 

- 16 ngày làm việc không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp chưa đạt yêu cầu, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông báo bằng văn bản cho cơ sở những điều kiện không đạt và yêu cầu tổ chức, cá nhân khắc phục trong vòng 60 ngày.

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc kết quả kiểm tra lại.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

800.000 đồng/01 cơ sở/lần

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13.

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ;

- Nghị định 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực Nông nghiệp.

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 1 mục B Phần I - Quyết định số 678/QĐ-BNN&PTNT ngày 28/02/2019 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực BVTV thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp & PTNT

 

 

26

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

- 16 ngày làm việc không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- 07 ngày làm việc không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đối với cơ sở được kiểm tra, đánh giá xếp loại A theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

- 67 ngày làm việc khi nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở có điều kiện không đạt hoặc kết quả kiểm tra lại không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

800.000 đồng/ 01 cơ sở/lần

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13.

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ;

- Nghị định 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực Nông nghiệp.

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 1 mục B Phần I - Quyết định số 678/QĐ-BNN&PTNT ngày 28/02/2019 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực BVTV thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp & PTNT

 

 

27

Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13.

- Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 1 mục B Phần I - Quyết định số 4307/QĐ-BNN-BVTV ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

III

Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y

28

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Lệ phí: Không.

- Phí: 300.000 đồng/lần.

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội.

- Thông tư số 283/2016/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại Phần II, mục B, số thứ tự 6 Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

29

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

- 07 ngày làm việc: Với trường hợp đã được đánh giá định kỳ mà thời gian đánh giá chưa q12 tháng.

- 13 ngày làm việc: Với trường hợp chưa được đánh giá định kỳ hoặc được đánh giá định kỳ nhưng thời gian đánh giá quá 12 tháng tính đến ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

1. Đối với trường hợp đã được đánh giá định kỳ mà thời gian đánh giá chưa q12 tháng:

- Lệ phí: 0 đồng.

- Phí: 0 đồng.

2. Đối với trường hợp chưa được đánh giá định kỳ hoặc được đánh giá định kỳ nhưng thời gian đánh giá quá 12 tháng tính đến ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận:

- Lệ phí: 0 đồng.

- Phí: 300.000 đồng/lần.

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội.

- Thông tư số 283/2016/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại Phần II, mục B, số thứ tự 9 Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

30

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Lệ phí: 0 đồng.

- Phí: 300.000 đồng/lần.

- Thông tư số 14/2016/TT-BNN&PTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Thông tư số 283/2016/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại Phần II, mục B, số thứ tự 12 Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

31

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Lệ phí: 0 đồng.

- Phí: 300.000 đồng/lần.

- Thông tư số 14/2016/TT-BNN&PTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Thông tư số 283/2016/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại Phần II, mục B, số thứ tự 13 Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

32

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại.

12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Lệ phí: 0 đồng.

- Phí:

300.000 đồng/lần.

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội.

- Thông tư số 283/2016/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại Phần II, mục B, số thứ tự 8 Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

33

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống)

16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Lệ phí: 0 đồng.

- Phí: 300.000 đồng/lần.

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội.

- Thông tư số 283/2016/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại Phần II, mục B, số thứ tự 7 Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

34

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản

 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Với trường hợp đã được đánh giá định kỳ mà thời gian đánh giá chưa q12 tháng.

- 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Với trường hợp chưa được đánh giá định kỳ hoặc được đánh giá định kỳ nhưng thời gian đánh giá quá 12 tháng tính đến ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

1. Đối với trường hợp đã được đánh giá định kỳ mà thời gian đánh giá chưa q12 tháng:

- Lệ phí: 0 đồng.

- Phí: 0 đồng.

2. Đối với trường hợp chưa được đánh giá định kỳ hoặc được đánh giá định kỳ nhưng thời gian đánh giá quá 12 tháng tính đến ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận:

- Lệ phí: 0 đồng.

- Phí: 300.000 đồng/lần.

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội.

- Thông tư số 283/2016/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại Phần II, mục B, số thứ tự 10 Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

35

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Lệ phí: 0 đồng.

- Phí thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh: 300.000 đồng/lần.

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội.

- Thông tư số 283/2016/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại Phần II, mục B, số thứ tự 14 Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

36

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

- 12 ngày làm việc đối với trường hợp cấp, cấp lại do Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y hết hạn.

- 05 ngày làm việc đối với trường hợp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

1. Đối trường hợp cấp, cấp lại do Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y hết hạn:

- Lệ phí: 0 đồng.

- Phí:

+ Kiểm tra điều kiện vệ sinh Thú y đối với cơ sở chăn nuôi động vật tập trung; cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật: 1.000.000đ/lần.

+ Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật: 450.000đ/lần.

2. Đối với đối với trường hợp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y:

- Lệ phí: 0 đồng.

- Phí: 0 đồng

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội.

- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 55 mục B Phần I Quyết định số 4559/QĐ-BNN-TY ngày 03/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

37

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

- 05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới;

- 03 ngày làm việc trong trường hợp gia hạn.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Lệ phí: 50.000 đồng/CCHN

- Phí: 0 đồng

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội.

- Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 của Bộ Tài chính.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại Phần II, mục B, số thứ tự 1 Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

38

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Lệ phí: 0 đồng

- Phí: 900.000 đồng/giấy

- Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại Phần II, mục B, số thứ tự 5 Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

39

Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề thú y)

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Lệ phí: 50.000 đ/CCHN

 

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội.

- Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 của Bộ Tài chính.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại Phần II, mục B, số thứ tự 2 Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

IV

Lĩnh vực Phát triển nông thôn

40

Hỗ trợ dự án liên kết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

 

Không

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 1, 2 mục A điểm 2 Phần I Quyết định số 4660/QĐ-BNN-KTHT ngày 26/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

41

Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh (Thẩm quyền UBND tỉnh)

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó 7 ngày Sở Nông nghiệp và PTNT; 3 ngày UBND tỉnh.

 

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

- Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

- Điều 7, Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 1 mục II Phụ lục I Quyết định số 3656/QĐ-BNN-KTHT ngày 06/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

42

Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 1 mục A Phần I Quyết định số 2412/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

43

Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

- Đối với cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp hết hạn: Tổng số là 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối với cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp mất hoặc hư, hỏng: Tổng số là 05 ngày làm việc

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của Thủ tướng chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

 

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 2 mục A Phần I Quyết định số 2412/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

44

Công nhận làng nghề (Thẩm quyền UBND cấp tỉnh)

24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp

Không

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn

.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 1 mục 1 Phần I Quyết định số 2767/QĐ-BNN-KTHT Ngày 12/7/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

45

Công nhận nghề truyền thống (Thẩm quyền UBND cấp tỉnh)

24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp

Không

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn

.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 2 mục 1 Phần I Quyết định số 2767/QĐ-BNN-KTHT Ngày 12/7/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

46

Công nhận làng nghề truyền thống (Thẩm quyền UBND cấp tỉnh)

24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp

Không

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 3 mục 1 Phần I Quyết định số 2767/QĐ-BNN-KTHT Ngày 12/7/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

V

Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản

47

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

- 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trường hợp cơ sở đã được thẩm định thực tế điều kiện đảm bảo ATTP và xếp loại A hoặc B).

- 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (Trường hợp cơ sở chưa được thẩm định, xếp loại).

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện gửi qua fax, e-mail

Phí thẩm định: 700.000 đồng/cơ sở

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010.

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Thông tư 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 6 mục B phần I Quyết định số 2316/QĐ-BNN-QLCL ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

48

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

- 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (Trường hợp cơ sở đã được thẩm định thực tế điều kiện đảm bảo ATTP, xếp loại A hoặc B).

- 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (Trường hợp cơ sở chưa được thẩm định, xếp loại).

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện gửi qua fax, e-mail

Phí thẩm định: 700.000 đồng/cơ sở

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010.

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Thông tư 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 7 mục B phần I Quyết định số 2316/QĐ-BNN-QLCL ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

49

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, bị thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận)

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện gửi qua fax, e-mail

Phí thẩm định: 700.000 đồng/cơ sở

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010.

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Thông tư 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 8 mục B phần I Quyết định số 2316/QĐ-BNN-QLCL ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

50

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện gửi qua fax, e-mail

Lệ phí: 30.000 đồng/lần/người.

 

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010.

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Thông tư 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 5 mục B phần I Quyết định số 2316/QĐ-BNN-QLCL ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

VI

Lĩnh vực Thủy lợi

51

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 1 mục B điểm 2 Phần I Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

52

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 2 mục B điểm 2 Phần I Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

53

Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

24 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó Sở Nông nghiệp và PTNT: 19 ngày; UBND tỉnh: 5 ngày

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 3 mục B điểm 2 Phần I Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

54

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

24 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó Sở Nông nghiệp và PTNT: 19 ngày; UBND tỉnh: 5 ngày

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 4 mục B điểm 2 Phần I Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

55

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

24 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 114/2018/NĐ- CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 1 mục B điểm 1 Phần I Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

56

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

24 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 114/2018/NĐ- CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 2 mục B điểm 1 Phần I Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

57

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

16 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 114/2018/NĐ- CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 3 mục B điểm 1 Phần I Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

58

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

16 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 114/2018/NĐ- CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 4 mục B điểm 1 Phần I Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

59

Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Khoản 1; khoản 2; điểm c khoản 5- Điều 23, Nghị định số 114/2018/NĐ- CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 5 mục B điểm 1 Phần I Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

60

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý.

24 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017;

- Điều 22, Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 3 mục B, điểm 1, Phần I Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp PTNT

61

Phê duyệt, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý

24 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017;

- Điều 22, Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 4 mục B, điểm 1, Phần I Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp PTNT

62

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017;

- Điều 22, Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 1 mục B, điểm 2, Phần I Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp PTNT

63

Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh.

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017

- Điều 13, 16, 17, 21, 26 Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 3 mục B, điểm 2, Phần I Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp PTNT

64

Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017

- Điều 13, 16, 17, 21, 24 Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 4 mục B, điểm 2, Phần I Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp PTNT

65

Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017

- Điều 13, 16, 17, 21, 22 Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 5 mục B, điểm 2, Phần I Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp PTNT

66

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017

- Điều 13, 28; Khoản 1,2, điểm a-khoản 3- Điều 29 Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 6 mục B, điểm 2, Phần I Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp PTNT

67

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017

- Điều 13, 28; Khoản 1,2, điểm b- khoản 3, Điều 29, Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 7 mục B, điểm 2, Phần I Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp PTNT

68

Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017

- Điều 13, 16, 17, 21, 25, Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 10 mục B, điểm 2, Phần I Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp PTNT

69

Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017

- Điều 13, 16, 17, 21, 27 Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 11 mục B, điểm 2, Phần I Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ NN& PTNT

70

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017

- Điều 13, 28; Khoản 1,2, điểm c- khoản 3, Điều 29 Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 12 mục B, điểm 2, Phần I Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp PTNT

71

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017

- Điều 28; Khoản 1,2, điểm c- khoản 3, Điều 29 Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 13 mục B, điểm 2, Phần I Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp PTNT

VII

Lĩnh vực XDCB ngành Nông nghiệp & PTNT

72

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu (dự án vốn do Bộ Nông nghiệp & PTNT quản lý, cấp chủ đầu tư thực hiện)

24 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đy đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

a) Chi phí thẩm định HSMQT, HSMST bằng 0.03% giá gói thầu nhưng ti thiu là 1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng.

b) Chi phí thẩm định HSMT, HSYC bằng 0.1% giá gói thầu nhưng tối thiu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014;

Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 1 mục B Phần I Quyết định số 5025/QĐ-BNN-XD ngày 07/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

73

Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm (HSQT), hồ sơ dự sơ tuyển (HSDST), danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (dự án vốn do Bộ Nông nghiệp & PTNT quản lý, cấp chủ đầu tư thực hiện)

HSQT, HSDST: Không quá 10 ngày làm việc đối với đấu thầu trong nước, không quá 12 ngày làm việc đối với đu thầu quc tế.

 Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: không quá 7 ngày làm việc

Kết quả lựa chọn nhà thầu: không quá 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

a) Chi phí đánh giá HSQT, HSDST bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng

b) Chi phí đánh giá HSDT, HSĐX bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

c) Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng ti thiu là 1.000.000 đng và tối đa là 50.000.000 đồng

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014;

Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 2 mục B Phần I Quyết định số 5025/QĐ-BNN-XD ngày 07/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

74

Thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu (dự án vốn do Bộ Nông nghiệp & PTNT quản lý, cấp chủ đầu tư thực hiện)

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014;Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ NN và PTNT.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 3 mục B Phần I Quyết định số 5025/QĐ-BNN-XD ngày 07/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Tổng cộng: 74 TTHC

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1936/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

I

Lĩnh vực: Kiểm lâm, lâm nghiệp

1

Xác nhận bảng kê lâm sản

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Chi cục kiểm lâm xác nhận bảng kê lâm sản hoặc thông báo bằng văn bản đối với trường hợp không xác nhận và nêu rõ lý do.

- Trường hợp cần xác minh nguồn gốc lâm sản, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Chi cục kiểm lâm thông báo cho chủ lâm sản.

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, Chi cục kiểm lâm cấp tỉnh tiến hành xác minh, kiểm tra nguồn gốc lâm sản; trường hợp phức tạp, việc xác minh, kiểm tra nguồn gốc lâm sản được thực hiện nhưng không quá 05 ngày làm việc.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc địa chỉ: Số 14 Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Không

Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 /12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 11 mục B Phần II Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

II

Lĩnh vực: Chăn nuôi và Thú y

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, thành phố).

 

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Không

 

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội;

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật thú y;.

- Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc thú y.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại Phần II, mục B, số thứ tự 4 Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

 

- Đối với động vật, sản phẩm động vật thủy sản quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật thú y

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký kiểm dịch, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho chủ hàng về địa điểm và thời gian kiểm dịch

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch, nếu đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thì cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; trường hợp kéo dài hơn 03 ngày làm việc hoặc không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thì thông báo, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối với động vật thủy sản làm giống xuất phát từ cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc tham gia chương trình giám sát dịch bệnh, cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đăng ký kiểm dịch

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, thành phố).

 

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Lệ phí: Không

- Phí: Theo Mục III Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính; Phụ lục II Thông tư số 283/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2016.

Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại Phần II, mục B, số thứ tự 16 Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

 

- Đối với động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở đã được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã được giám sát không có mầm bệnh hoặc đã được phòng bệnh bằng vắc xin và còn miễn dịch bảo hộ với các bệnh theo quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT , từ cơ sở sơ chế, chế biến được định kỳ kiểm tra vệ sinh thú y: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đăng ký kiểm dịch,

- Đối với động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở thu gom, kinh doanh; Động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở chăn nuôi chưa được giám sát dịch bệnh động vật; Động vật chưa được phòng bệnh theo quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật thú y hoặc đã được phòng bệnh bằng vắc-xin nhưng không còn miễn dịch bảo hộ; Động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở chưa được công nhận an toàn dịch bệnh động vật; Sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật chưa được định kỳ kiểm tra vệ sinh thú y hoặc khi có yêu cầu của chủ hàng:

+ 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký kiểm dịch, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương quyết định và thông báo cho chủ hàng về địa điểm và thời gian kiểm dịch

+ 03 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch, nếu đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thì cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; trường hợp kéo dài hơn 03 ngày làm việc hoặc không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thì cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương thông báo, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, thành phố).

 

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Lệ phí: Không

- Phí: Theo Mục III Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính; Phụ lục II Thông tư số 283/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2016.

Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại Phần II, mục B, số thứ tự 15 Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5

Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm

 

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký kiểm dịch, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương quyết định và thông báo cho chủ hàng về địa điểm và thời gian kiểm dịch.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch, nếu đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thì cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; trường hợp kéo dài hơn 03 ngày làm việc hoặc không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thì cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương thông báo, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, thành phố).

 

Không quy định

- Lệ phí: Không

- Phí: Theo Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính

 

 

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2016.

Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/ 2016 của Bộ Tài chính.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 70 mục B Phần I - Quyết định số 4559/QĐ-BNN-TY ngày 03/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, thành phố).

 

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Không

- Thông tư số 14/2016/TT-BNN&PTNT ngày 2/6/2016

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/ 2016 của Bộ Tài chính.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại Phần II, mục B, số thứ tự 11 Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

7

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, thành phố).

 

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Phí:

- Cửa hàng: 225.000đ/lần; Đại lý: 450.000đ/lần

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/7/2016.

- Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/ 2016 của Bộ Tài chính.

- Nghị định 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại Phần II, mục B, số thứ tự 3 Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

III

Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật

 

 

 

 

 

8

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch đối với lô vật thể.

 

Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh (Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện, thành phố)

Trực tiếp

Tùy theo khối lượng lô hàng được quy định tại Mục III, Biểu phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật theo Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13.

-Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

-

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 5 mục B Phần I - Quyết định số 4307/QĐ-BNN-BVTV ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Bộ NN&PTNT

Tổng cộng: 08 TTHC

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1936/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1936/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2019
Ngày hiệu lực13/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1936/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1936/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở nông nghiệp Trung tâm hành chính Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1936/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở nông nghiệp Trung tâm hành chính Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1936/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Văn Trì
        Ngày ban hành13/08/2019
        Ngày hiệu lực13/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1936/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở nông nghiệp Trung tâm hành chính Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1936/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở nông nghiệp Trung tâm hành chính Vĩnh Phúc

            • 13/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực