Quyết định 1945/QĐ-BGTVT

Quyết định 1945/QĐ-BGTVT năm 2017 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2017 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1945/QĐ-BGTVT 2017 Danh mục văn bản pháp luật giao thông hết hiệu lực


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1945/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI  HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành một phần và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành toàn phần 6 tháng đầu năm 2017 (tính từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 01/7/2017).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Công báo;
- Báo GT, Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN TÍNH TỪ NGÀY 01/01/2017 ĐẾN HẾT NGÀY 01/7/2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1945/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 7 năm 2017)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I- LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

1

Thông tư

Số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không

- Khoản 3, khoản 4 Điều 8; Điều 9; tên Mục 3, Chương II; Điều 10; khoản 2 Điều 16 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2017/TT-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không (sau đây viết tắt là Thông tư số 07/2017/TT-BGTVT).

- Mu Hồ sơ kê khai giá tại Phụ lục bị thay thế bằng Mu số 1: Văn bản kê khai giá ban hành kèm theo Thông tư số 07/2017/TT-BGTVT.

Hết hiệu lực một phần ngày 27/4/2017

II- LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

2

Thông tư

Số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa

- Các Điều: 6, 20, 22 được sửa đi bởi Thông tư số 02/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa (sau đây viết tắt là Thông tư số 02/2017/TT-BGTVT).

- Cụm từ “bổ túc” tại khoản 2 Điều 5, điểm a khoản 1 Điều 17 và tại Phụ lục V của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT; Điều 23 được bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2017/TT-BGTVT.

- Phụ lục I của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT được thay thế bằng phụ lục ti Thông tư số 02/2017/TT-BGTVT.

Hết hiệu lực một phần ngày 01/01/2017

3

Thông tư

Số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2014

Thông tư của Btrưởng BGiao thông vận tải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, bảo trì đường thủy nội địa

- Các điểm 1.3, 1.5, 1.9, 1.11, 2.27 và 2.28 Mục I Chương II; điểm 1.1, 1.4, 1.5, 1.7, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5a, 2.1.6, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.15, 2.1.17, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.6, 3.12, 3.13 và 3.14 Mục II Chương II; khoản 5 Mục II Chương III; khoản 10 Mục II Chương III; khoản 11 Mục II Chương III; khoản 12 Mục II Chương III của định mức kinh tế-kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 25/2016/TT-BGTVT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (sau đây viết tắt là Thông tư số 25/2016/TT- BGTVT).

- Điểm 12.7 khoản 12 Mục III Chương III; mã hiệu 3.12.66 điểm 12.6 khoản 12 Mục III Chương III; một số tuyến đường thủy nội địa quốc gia các điểm 53, 97 Mục III trong Phụ lục Danh mục phân loại đường thủy nội địa do trung ương quản lý; được sửa đổi bởi Thông tư số 25/2016/TT- BGTVT.

- Một số tuyến đường thủy nội địa quốc gia các điểm 1, 56, 75, 82 Mục III trong Phụ lục Danh mục phân loại đường thủy nội địa do trung ương quản lý bị bãi bỏ bi Thông tư số 25/2016/TT-BGTVT.

Hết hiệu lực một phần ngày 01/01/2017

4

Thông tư

Số 47/2015/TT-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

- Điều 3 được sửa đổi; Các Điều: 5, 6, 18, 19 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa (sau đây viết tắt là Thông tư số 04/2017/TT-BGTVT).

- Phụ lục II bị thay thế bởi phụ lục tại Thông tư số 04/2017/TT-BGTVT.

Hết hiệu lực một phần ngày 15/3/2017

III - LĨNH VỰC HÀNG HẢI

5

Nghị định

Số 96/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009

Nghị định của Chính phủ về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam

Khoản 3 Điều 6; điểm c khoản 2 Điều 9 và khoản 5 Điều 19 bị bãi bỏ bởi Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam

Hết hiệu lực một phần ngày 01/7/2017

6

Quyết định của Thủ tướng

Số 34/2016/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2016

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Quy định liên quan đến thủ tục tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, vào, rời cảng biển và hoạt động trong vùng biển Việt Nam tại các Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 và 16 bị bãi bỏ bởi Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động hàng hải

Hết hiệu lực một phần ngày 01/7/2017

7

Thông tư

Số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

- Điều 6 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2017/TT-BGTVT ngày 21/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam (sau đây viết tắt là Thông tư số 05/2017/TT-BGTVT).

- Phụ lục II bị thay thế bởi phụ lục I của Thông tư số 05/2017/TT-BGTVT

Hết hiệu lực một phần ngày 01/7/2017

8

Thông tư

Số 49/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 12 năm 2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh.

Khoản 2 Điu 2 và khoản 2 Điều 4 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2016/TT-BGTVT ngày 11 tháng 10 năm 2016 của bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực qun lý của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An

Hết hiệu lực một phần ngày 01/01/2017 .

IV- LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

9

Thông tư

Số 38/2010/TT-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu.

Điểm a khoản 8 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 45/2016/TT-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s 76/2015/TT-BGTVT ngày 01/12/2015 quy định về quản lý, sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi Giấy phép lái tàu trên đường sắt và Thông tư số 38/2010/TT-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

Hết hiệu lực một phần ngày 01/3/2017

10

Thông tư

Số 76/2015/TT-BGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt.

Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 45/2016/TT-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2015/TT-BGTVT ngày 01/12/2015 quy định về quản lý, sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi Giấy phép lái tàu trên đường sắt và Thông tư số 38/2010/TT- BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

Hết hiệu lực một phần ngày 01/3/2017

V - LĨNH VỰC KHÁC

11

Thông tư

Số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25 tháng 02 năm 2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của Thanh tra ngành Giao thông vận tải

- Tên Điều 17; điểm b khoản 1 Điều 17; điểm b khoản 3 Điều 26; khoản 2 Điều 27 được sửa đổi bởi Thông tư số 32/2016/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính, công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành Giao thông vận tải (sau đây viết tắt là Thông tư số 32/2016/TT- BGTVT).

- Điều 22; khoản 3, khoản 4 Điều 25 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 32/2016/TT-BGTVT.

Hết hiệu lực một phần ngày 01/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN PHẦN TÍNH TỪ NGÀY 01/01/2017 ĐẾN HẾT NGÀY 01/7/2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1945/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 7 năm 2017)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I - LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

1

Quyết định của Thủ tướng

Số 12/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2012

Quyết của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Hàng không Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Hàng không Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 15/01/2017

2

Thông tư

Số 14/2009/TT-BGTVT ngày 04 tháng 8 năm 2009

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 33/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 01/01/2017

3

Thông tư

Số 44/2011/TT-BGTVT ngày 10 tháng 6 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang phục, phù hiệu và biển hiệu của cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng không

Bị thay thế bởi Thông tư số 47/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ hàng không

Hết hiệu lực ngày 01/5/2017

4

Thông tư

Số 40/2012/TT-BGTVT ngày 26 tháng 9 năm 2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang phục của cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2017/TT-BGTVT ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang phục của cán bộ, công chức và người lao động Cục HKVN

Hết hiệu lực ngày 01/6/2017

5

Thông tư

Số 22/2013/TT-BGTVT ngày 23 tháng 8 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về bảo trì công trình hàng không

Bị thay thế bởi Thông tư số 48/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo trì công trình hàng không

Hết hiệu lực ngày 01/3/2017

II - LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

6

Thông tư

Số 15/2010/TT-BGTVT ngày 28 tháng 6 năm 2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ.

B bãi bỏ bởi Thông tư số 36/2016/TT-BGTVT ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn quốc gia về quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện cỡ nhỏ và quy chuẩn quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa

Hiệu lực từ ngày 28/6/2017

7

Thông tư

Số 36/2012/TT-BGTVT ngày 13 tháng 9 năm 2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 46/2016/TT-BGTVT ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 01/02/2017

8

Thông tư

Số 61/2013/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 36/2016/TT-BGTVT ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn quốc gia về quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện cỡ nhỏ và quy chuẩn quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa

Hiệu lực từ ngày 28/6/2017

9

Thông tư

Số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014

Thông tư Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 15/3/2017

III- LĨNH VỰC HÀNG HẢI

10

Nghị định

S46/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2006

Nghị định của Chính phủ quy định về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 169/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về xử lý hàng hóa do người vận chuyn lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 01/7/2017

11

Nghị định

Số 173/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2007

Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Hết hiệu lực ngày 01/7/2017

12

Nghị định

Số 49/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2011

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Hết hiệu lực ngày 01/7/2017

13

Nghị định

Số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012

Nghị định của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Bị bãi bỏ bởi Nghị định s58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động hàng hải

Hết hiệu lực ngày 01/7/2017

14

Nghị định

Số 128/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013

Nghị định của Chính phủ về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 01/7/2017

15

Nghị định

Số 161/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013

Nghị định của Chính phủ về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

B bãi bỏ bởi Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển

Hết hiệu lực ngày 01/7/2017

16

Nghị định

Số 30/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2014

Nghị định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển

Hết hiệu lực ngày 01/7/2017

17

Quyết định của Thủ tướng

Số 22/2007/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 4 năm 2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bvùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An.

B bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2016/TT-BGTVT ngày 11 tháng 10 năm 2016 của bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng bin thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An

Hết hiệu lực ngày 01/01/2017

18

Quyết định của Thủ tướng

Số 125/2004/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2004

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 170/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải

Hết hiệu lực ngày 01/7/2017

19

Quyết định của Thủ tướng

Số 11/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 125/2004/QĐ-TTg về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 170/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải

Hết hiệu lực ngày 01/7/2017

20

Quyết định của Thủ tướng

Số 47/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2014

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn.

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn

Hết hiệu lực ngày 01/7/2017

21

Thông tư

Số 04/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 02 năm 2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp phép cho tàu biển nước ngoài vận tải nội địa

Bị thay thế bởi Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài

Hết hiệu lực ngày 01/7/2017

22

Thông tư

Số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 37/2016/TT-BGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 01/7/2017

23

Thông tư

Số 36/2013/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận Vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

Hết hiệu lực ngày 01/7/2017

24

Thông tư

Số 51/2013/TT-BGTVT ngày 11 tháng 12 năm 2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 37/2016/TT-BGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 01/7/2017

25

Thông tư

Số 52/2014/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 37/2016/TT-BGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 01/7/2017

26

Thông tư

Số 16/2015/TT-BGTVT ngày 08 tháng 5 năm 2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2013/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2013 quy định đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

B bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận Vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

Hết hiệu lực ngày 01/7/2017

27

Quyết định

Số 41/2005/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 9 năm 2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải tại Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2016/TT-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục trình và xác nhận kháng nghị hàng hải

Hết hiệu lực ngày 01/7/2017

28

Quyết định

Số 43/2005/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 9 năm 2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 29/2016/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 01/7/2017

29

Quyết định

Số 54/2005/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành danh mục Giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT ngày 16/12/2016 quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam

Hiệu lực từ ngày 01/7/2017

30

Quyết định

Số 57/2005/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của cảng vụ hàng hải

Hết hiệu lực ngày 01/7/2017

31

Quyết định

Số 22/2007/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 4 năm 2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2016/TT-BGTVT ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An

Hết hiệu lực ngày 01/01/2017

32

Quyết định

Số 43/2007/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 8 năm 2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa.

Bbãi bỏ bởi Thông tư số 44/2016/TT-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa

Hiệu lực từ ngày 01/3/2017

IV- LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

33

Thông tư

Số 05/2010/TT-BGTVT ngày 09 tháng 02 năm 2010

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của trạm thu phí sử dụng đường bộ

Bị thay thế bởi Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/3/2017

34

Thông tư

Số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/6/2017

V- LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM

35

Thông tư

Số 11/2009/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2009

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện đối với Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

B bãi bỏ bởi Thông tư số 51/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Hết hiệu lực ngày 15/3/2017

36

Thông tư

S32/2011/TT-BGTVT ngày 19 tháng 4 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 01/7/2017

37

Thông tư

Số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22 tháng 11 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT ngày 06/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

Hết hiệu lực ngày 01/02/2017

38

Thông tư

Số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

B bãi bỏ bởi Thông tư số 51/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kim định xe cơ giới

Hết hiệu lực ngày 15/3/2017

39

Thông tư

Số 59/2013/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 51/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Hết hiệu lực ngày 15/3/2017

40

Thông tư

Số 72/2014/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 51/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Hết hiệu lực ngày 15/3/2017

41

Quyết định

Số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 01/7/2017

VI - LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

42

Thông tư

Số 15/2009/TT-BGTVT ngày 04 tháng 8 năm 2009

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt

B bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2016/TT-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về giải quyết tai nạn giao thông đường sắt

Hết hiệu lực ngày 01/02/2017

43

Thông tư

Số 29/2013/TT-BGTVT ngày 07 tháng 10 năm 2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2009/TT-BGTVT ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt.

B bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2016/TT-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về giải quyết tai nạn giao thông đường sắt

Hết hiệu lực ngày 01/02/2017

VII - LĨNH VỰC KHÁC

44

Nghị định

Số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012

Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

B thay thế bởi Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

Hết hiệu lực ngày 26/3/2017

45

Thông tư

Số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22 tháng 12 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

Bị thay thế bởi Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Hết hiệu lực ngày 01/02/2017

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1945/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1945/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2017
Ngày hiệu lực03/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1945/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 1945/QĐ-BGTVT 2017 Danh mục văn bản pháp luật giao thông hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1945/QĐ-BGTVT 2017 Danh mục văn bản pháp luật giao thông hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1945/QĐ-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýTrương Quang Nghĩa
       Ngày ban hành03/07/2017
       Ngày hiệu lực03/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1945/QĐ-BGTVT 2017 Danh mục văn bản pháp luật giao thông hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1945/QĐ-BGTVT 2017 Danh mục văn bản pháp luật giao thông hết hiệu lực

           • 03/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực