Quyết định 1951/QĐ-BKHCN

Quyết định 1951/QĐ-BKHCN năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới và sửa đổi lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định 1951/QĐ-BKHCN 2012 thủ tục hành chính mới sửa đổi sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ đã được thay thế bởi Quyết định 3943/QĐ-BKHCN thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý bộ khoa học công nghệ và được áp dụng kể từ ngày 31/12/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1951/QĐ-BKHCN 2012 thủ tục hành chính mới sửa đổi sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1951/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Lĩnh vực: sở hữu trí tuệ)

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ và Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: sở hữu trí tuệ).

Các thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định này được ban hành tại:

- Luật số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11;

- Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

- Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

- Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007;

- Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 ngày 02 tháng 2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2008, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27 tháng 3 năm 2009;

- Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2008, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27 tháng 3 năm 2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Cục KSTTHC;
- Trung tâm Tin học (để cập nhật);
- Lưu: VT, VP, SHTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1951/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1951/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2012
Ngày hiệu lực10/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1951/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 1951/QĐ-BKHCN 2012 thủ tục hành chính mới sửa đổi sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1951/QĐ-BKHCN 2012 thủ tục hành chính mới sửa đổi sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1951/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Việt Thanh
        Ngày ban hành10/08/2012
        Ngày hiệu lực10/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2015
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 1951/QĐ-BKHCN 2012 thủ tục hành chính mới sửa đổi sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1951/QĐ-BKHCN 2012 thủ tục hành chính mới sửa đổi sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ