Quyết định 3943/QĐ-BKHCN

Quyết định 3943/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Nội dung toàn văn Quyết định 3943/QĐ-BKHCN thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý bộ khoa học công nghệ


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3943/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Lĩnh vực:Sở hữu trí tuệ)

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực:sở hữu trí tuệ).

Các thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định này được ban hành tại:

1. Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/2/2013;

2. Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13/02/2012;

3. Thông tư số 03/2011/TT-BKHCN ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015;

4. Thông tư liên tịch số 112/2011/TTLT/BTC-BKHCN ngày 02 tháng 8 năm 2011 của liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 1951/QĐ-BKHCN ngày 10/8/2012 và Quyết định số 2951/QĐ-BKHCN ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực: sở hữu trí tuệ).

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC
- Bộ Tư pháp;
- Trung tâm Tin học (để cập nhật);
-
Lưu: VT, PC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Lĩnh vực: sở hữu trí tuệ)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3943/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

I. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Thủ tục đăng ký sáng chế

Cục Sở hữu trí tuệ

2

Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

Cục Sở hữu trí tuệ

3

Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam

Cục Sở hữu trí tuệ

4

Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam

Cục Sở hữu trí tuệ

5

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ

6

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Cục Sở hữu trí tuệ

7

Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

Cục Sở hữu trí tuệ

8

Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam

Cục Sở hữu trí tuệ

9

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

Cục Sở hữu trí tuệ

10

Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Cục Sở hữu trí tuệ

11

Thủ tục sửa đổi, bổ sung, tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ

12

Thủ tục yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ

13

Thủ tục duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế

Cục Sở hữu trí tuệ

14

Thủ tục gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ

Cục Sở hữu trí tuệ

15

Thủ tục cấp lại/cấp phó bản Văn bằng bảo hộ

Cục Sở hữu trí tuệ

16

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ

17

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ

18

Thủ tục ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ

19

Thủ tục ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

Cục Sở hữu trí tuệ

20

Thủ tục yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc

Cục Sở hữu trí tuệ

21

Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

Cục Sở hữu trí tuệ

22

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Cục Sở hữu trí tuệ

23

Thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ

24

Thủ tục sửa đổi Văn bằng bảo hộ

Cục Sở hữu trí tuệ

25

Thủ tục yêu cầu cấp bản sao tài liệu

Cục Sở hữu trí tuệ

26

Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ

27

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ

28

Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ

29

Thủ tục ghi nhận Người đại diện sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ

30

Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ

31

Thủ tục ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/Người đại diện sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ

32

Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ

33

Thủ tục cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ

34

Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ

35

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ

36

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ

37

Thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015

Cục Sở hữu trí tuệ

38

Thủ tục gia hạn dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015

Cục Sở hữu trí tuệ

II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Sở Khoa học và Công nghệ

2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Sở Khoa học và Công nghệ

3

Thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

Sở Khoa học và Công nghệ

 


 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3943/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3943/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2015
Ngày hiệu lực31/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3943/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 3943/QĐ-BKHCN thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý bộ khoa học công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3943/QĐ-BKHCN thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý bộ khoa học công nghệ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3943/QĐ-BKHCN
       Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
       Người kýTrần Việt Thanh
       Ngày ban hành31/12/2015
       Ngày hiệu lực31/12/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 3943/QĐ-BKHCN thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý bộ khoa học công nghệ

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 3943/QĐ-BKHCN thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý bộ khoa học công nghệ

        • 31/12/2015

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 31/12/2015

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực