Quyết định 1952/QĐ-UBND

Quyết định 1952/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 1952/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1952/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 47/TTr-SLĐTBXH ngày 10/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng, bãi bỏ một số thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng và các Quy trình từ số 68 đến số 73 ban hành kèm theo Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng.

(Kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP);
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Lưu: HC.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chuyện

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

 

Lĩnh vực An toàn lao động

1

Khai báo tai nạn lao động

Không đủ b phn cấu thành TTHC theo Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ

2

Báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động

3

Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động

4

Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 đến 300 giờ trong một năm

5

Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc

6

Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt van toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Thông tư số 06/2014/TT- BLĐTBXH ngày 06/3/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định TTHC hết hiệu lực thi hành

7

Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở

Thông tư số 27/2013/TT- BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định TTHC hết hiệu lực thi hành

Tổng số: 07 TTHC

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1952/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1952/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2019
Ngày hiệu lực17/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1952/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1952/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Sóc Trăng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1952/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Sóc Trăng
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1952/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
     Người kýTrần Văn Chuyện
     Ngày ban hành17/07/2019
     Ngày hiệu lực17/07/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1952/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Sóc Trăng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1952/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Sóc Trăng

         • 17/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực