Quyết định 1956/QĐ-UBND

Quyết định 1956/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh Quyết định 2924/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn 2030

Quyết định 1956/QĐ-UBND bổ sung 2924/QĐ-UBND phát triển mạng lưới xăng dầu Bình Phước 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 1960/QĐ-UBND sửa đổi 2924/QĐ-UBND quy hoạch cửa hàng xăng dầu Bình Phước 2016 và được áp dụng kể từ ngày 18/07/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1956/QĐ-UBND bổ sung 2924/QĐ-UBND phát triển mạng lưới xăng dầu Bình Phước 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1956/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 07 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 2924/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIN MẠNG LƯỚI CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2012 - 2020, TẦM NHÌN 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18/6/2013 của Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1050/TTr-SCT ngày 30/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn 2030, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung gạch (-) đầu dòng th 3, tại khoản 3, Mục I, Điều 1 về thiết kế xây dựng và trang thiết bị:

- Thiết kế xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp cửa hàng xăng dầu: Thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu QCVN 01:2013/BCT được ban hành kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và các quy định hiện hành khác có liên quan. Khi thiết kế xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo có bể chứa, trụ bơm nhiên liệu sinh học.

2. Bổ sung vào điểm 5.1, khoản 5, Mục I, Điều 1 “Đi với cửa hàng xăng dầu trong đô thị” nội dung sau: Cửa hàng xăng dầu nằm gần các giao lộ (tính đến giao lộ với đường khu vực lộ giới 16m trở lên), khoảng cách từ li vào cửa hàng xăng dầu tới chỉ giới đường đỏ gần nhất của tuyến đường giao cắt với tuyến đường đi qua mặt tiền ca công trình phải đảm bảo từ 50m trở lên.

3. Bổ sung vào điểm 5.2, khoản 5, Mục I, Điều 1 “Đi với cửa hàng xăng dầu ngoài đô thị” nội dung sau: Cửa hàng xăng dầu nằm gần các giao lộ giao ct giữa hai đường có lộ giới từ 16m trở lên, khoảng cách tính từ tim của tuyến đường giao cắt với tuyến đường đi qua mặt tiền của công trình đến mép ngoài trụ bơm gần nhất tối thiểu là 50m.

4. Bổ sung điểm 5.3 thuộc khoản 5, Mục I, Điều 1 nội dung sau: Đối vi các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên tuyến quốc lộ nơi có đường Hồ Chí Minh đi qua thực hiện theo quy định tại Quyết định số 11617/QĐ-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cửa hàng dọc đường Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

5. Bổ sung khoản mới (khoản 6) vào Mục I, Điều 1 với nội dung cụ thể như sau:

“6. Mở rộng số lượng cửa hàng xăng dầu: Quy hoạch phát triển, mở rộng mạng lưới kinh doanh xăng dầu theo nhu cầu thực tế phải đảm bảo về khoảng cách được quy định tại khoản 5, Mục I, Điều 1 của Quyết định này”.

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Như Điều 3;
-
LĐVP, Phòng: KTTH, KTN;
-
Lưu VT, (Quế - 19.8)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1956/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1956/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2015
Ngày hiệu lực07/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/07/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1956/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1956/QĐ-UBND bổ sung 2924/QĐ-UBND phát triển mạng lưới xăng dầu Bình Phước 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1956/QĐ-UBND bổ sung 2924/QĐ-UBND phát triển mạng lưới xăng dầu Bình Phước 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1956/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýPhạm Văn Tòng
       Ngày ban hành07/09/2015
       Ngày hiệu lực07/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/07/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1956/QĐ-UBND bổ sung 2924/QĐ-UBND phát triển mạng lưới xăng dầu Bình Phước 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1956/QĐ-UBND bổ sung 2924/QĐ-UBND phát triển mạng lưới xăng dầu Bình Phước 2015