Quyết định 1960/QĐ-UBND

Quyết định 1960/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Quyết định 2924/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 1960/QĐ-UBND sửa đổi 2924/QĐ-UBND quy hoạch cửa hàng xăng dầu Bình Phước 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1960/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 18 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 2924/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2012 - 2020, TẦM NHÌN 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát trin kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18/6/2013 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-6:2016/BXD “các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp xăng dầu, khí đốt”;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1097/TTr-SCT ngày 06/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn 2030, như sau:

1. Sửa đổi khoản 3, mục I, Điều 1 về nguyên tắc quy hoạch:

a) Thiết kế xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu QCVN 01:2013/BCT được ban hành kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và các quy định hiện hành khác có liên quan. Khi thiết kế xây dựng, cải tạo nâng cấp, sửa chữa cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo có bể chứa, trụ bơm nhiên liệu sinh học.

- Quy định tại Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Phù hợp với quy hoạch của Bộ, ngành và địa phương. Thuận lợi về mặt nối kết với các công trình hạ tầng: giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc đgiảm thiu chi phí đầu tư. Không btrí cửa hàng xăng du những nơi đường cong, độ dốc cao, địa hình nguy hiểm che khuất tầm nhìn, vi phạm hành lang lộ giới ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

- Đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường; kinh doanh xăng dầu kết hợp với các dịch vụ thương mại khác để tạo các điểm giao thông tĩnh, thuận lợi cho phát triển dịch vụ.

b) Không đặt ra các quy định mà pháp luật không cấm, đảm bảo việc kinh doanh xăng dầu giữa các doanh nghiệp được bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

2. Sửa đổi khoản 4, mục I, Điều 1 về phân cấp cửa hàng xăng dầu

a) Cửa hàng xăng dầu loại I: Có dung tích từ 151 đến 210m3.

b) Cửa hàng xăng dầu loại II: Có dung tích từ 101 đến 150m3.

c) Cửa hàng xăng dầu loại III: Có dung tích nhỏ hơn hoặc bằng 100m3.

3. Sửa đổi khoản 5, Mục I, Điều 1 về khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu:

a) Đối với cửa hàng xăng dầu trong đô thị:

- Ca hàng xăng dầu nằm gần các giao lộ (tính đến giao lộ với đường khu vực lộ giới 16m trở lên), khoảng cách từ lối vào cửa hàng xăng du tới chỉ giới đường đỏ gần nhất của tuyến đường giao cắt với tuyến đường đi qua mặt tiền của công trình đảm bo ít nhất là 50m.

- Khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu phải đạt tối thiểu 300m tính từ tâm mặt tiền giữa hai cửa hàng.

b) Đối với cửa hàng xăng dầu ngoài đô thị:

- Ca hàng xăng đầu nằm gần các giao lộ giao cắt giữa hai đường có lộ giới từ 16m tr lên, khoảng cách tính từ tim của tuyến đường giao cắt với tuyến đường đi qua mặt tiền của công trình đến mép ngoài trụ bơm gn nht tối thiểu là 50m.

- Khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu phải đạt tối thiểu 300m tính từ tâm mặt tiền giữa hai cửa hàng.

c) Khoảng cách an toàn từ bể chứa và cột bơm đến ranh công trình công cộng (trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, chợ và các công trình công cộng tương tự) tối thiểu 50m. Cửa hàng xăng dầu tiếp giáp với công trình xây dựng khác phải có tường bao kín có chiều cao không nhỏ hơn 2,2m bằng vật liệu không cháy. Đối với các công trình dân dụng và các công trình khác ngoài cửa hàng (không bao gm nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa và công trình công cộng) có bậc chịu lửa I, II, trường hợp mặt tường hướng về phía cửa hàng là tường ngăn cháy thì không yêu cầu khoảng cách an toàn từ hạng mục đó đến tường rào cửa hàng xăng dầu nhưng phải tuân thủ các quy định về xây dựng hiện hành.

4. Bổ sung khoản 6 vào mục I, Điều 1 nội dung sau:

6. Đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên các tuyến Quốc lộ thì thực hiện theo Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc theo các tuyến Quốc lộ của Bộ Công Thương”.

5. Bổ sung khoản 7 vào mục I, Điều 1 nội dung sau:

7. Mở rộng số lượng cửa hàng xăng dầu: Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu theo nhu cầu thực tế nhưng phải đảm bảo khoảng cách được quy định tại khoản 3, Mục I, điều 1, Quyết định này”.

Điều 2.

1. Quyết định này thay thế Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn 2030.

2. Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh của Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- CT, cá
c PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;

- LĐVP, P: KTTH, KTN;
- Lưu VT, (Quế-08.7).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1960/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1960/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2016
Ngày hiệu lực18/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1960/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1960/QĐ-UBND sửa đổi 2924/QĐ-UBND quy hoạch cửa hàng xăng dầu Bình Phước 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 1960/QĐ-UBND sửa đổi 2924/QĐ-UBND quy hoạch cửa hàng xăng dầu Bình Phước 2016
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu1960/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
      Người kýNguyễn Văn Trăm
      Ngày ban hành18/07/2016
      Ngày hiệu lực18/07/2016
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcThương mại
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1960/QĐ-UBND sửa đổi 2924/QĐ-UBND quy hoạch cửa hàng xăng dầu Bình Phước 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1960/QĐ-UBND sửa đổi 2924/QĐ-UBND quy hoạch cửa hàng xăng dầu Bình Phước 2016

         • 18/07/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/07/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực