Quyết định 2924/QĐ-UBND

Quyết định 2924/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 2924/QĐ-UBND 2011 quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2924/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2012 - 2020, TẦM NHÌN 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 194/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 12/3/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Bình Phước thời kỳ đến năm 2010 định hướng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1135/TTr-SCT ngày 27 tháng 12 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn 2030 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Mục tiêu, định hướng quy hoạch:

1. Mục tiêu

- Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo thống nhất và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của các huyện, thị xã các quy hoạch ngành liên quan; phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn giao thông và tiêu chuẩn quy định của pháp luật hiện hành;

- Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu phải mang tính đồng bộ, khoa học, khắc phục các tồn tại về mật độ phân bố cửa hàng, đảm bảo an toàn PCCC, hành lang an toàn giao thông và vệ sinh môi trường;

- Số lượng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu tăng hợp lý, đáp ứng đầy đủ và thuận tiện theo nhu cầu tiêu thụ về xăng dầu cho sản xuất và đời sống nhân dân;

- Quy hoạch các cửa hàng xăng dầu phải gắn với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị trong tương lai và những tuyến giao thông quan trọng; chú trọng phát triển các cửa hàng ở khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế;

- Xây dựng cửa hàng xăng dầu theo quy mô thống nhất, công nghệ hiện đại, trang thiết bị tiên tiến. Nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ thuận lợi, an toàn và nâng cao hiệu quả trong kinh doanh xăng dầu;

- Tạo điều kiện để các thành phần kinh tế có cơ hội tham gia kinh doanh xăng dầu và bình đẳng trong kinh doanh xăng dầu .

2. Định hướng

- Thiết lập mạng lưới kinh doanh xăng dầu khang trang, hiện đại đáp ứng nhu cầu sử dụng xăng dầu một cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Hiện đại hoá và nâng cao tiện ích của dịch vụ tổng hợp trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu, nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh theo cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế;

- Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương có thể đề nghị điều chỉnh thay đổi về số lượng, quy mô các cửa hàng xăng dầu tại thời điểm phân kỳ quy hoạch;

Đến năm 2015, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh đạt tối thiểu cửa hàng loại III, các cửa hàng không thực hiện việc cải tạo nâng cấp theo yêu cầu, Sở Công Thương sẽ không xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

3. Nguyên tắc quy hoạch

* Phát triển mới các cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo:

- Quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật khác có liên quan về kinh doanh xăng dầu;

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định khoảng cách giữa các trạm xăng dầu trong đô thị là 300m;

- Về thiết kế xây dựng và trang thiết bị: theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530:2011 cửa hàng xăng dầu - yêu cầu thiết kế do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tại Quyết định số 1065/QĐ-BKHCN ngày 21/4/2011 và các quy định hiện hành khác;

- Thuận lợi về mặt nối kết với các công trình hạ tầng: giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc để giảm thiểu chi phí đầu tư. Không bố trí cửa hàng xăng dầu ở những nơi đường cong, độ dốc cao, địa hình nguy hiểm che khuất tầm nhìn, vi phạm hành lang lộ giới ảnh hưởng đến an toàn giao thông;

- Đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy và an toàn vệ sinh môi trường; Kết hợp kinh doanh xăng dầu với các dịch vụ thương mại khác để tạo các điểm giao thông tĩnh, thuận lợi cho phát triển dịch vụ;

* Không đặt ra các quy định mà pháp luật không cấm, đảm bảo việc kinh doanh xăng dầu giữa các doanh nghiệp được bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh trong cơ chế thị trường.

4. Về diện tích, quy mô:

+ Cửa hàng loại I: Tối thiểu phải có 6 trụ bơm (loại 1-2 vòi), kèm theo nhà nghỉ, bãi đỗ xe qua đêm và các dịch vụ thương mại khác. Diện tích đất (không kể đất lưu thông đến mép đường) tối thiểu phải đạt 5.600 m2, có chiều rộng mặt tiền từ 70m trở lên;

+ Cửa hàng loại II: Tối thiểu phải có 4 trụ bơm (loại 1-2 vòi), kèm theo các dịch vụ thương mại khác. Diện tích đất (không kể đất lưu thông đến mép đường) tối thiểu phải đạt 3.000 m2, có chiều rộng mặt tiền từ 60m trở lên;

+ Cửa hàng loại III: Tối thiểu phải có 3 trụ bơm (loại 1-2 vòi). Diện tích đất (không kể đất lưu thông đến mép đường) tối thiểu phải đạt 900 m2; có chiều rộng mặt tiền 30m trở lên;

Diện tích đất tối thiểu quy định nêu trên là đất đã được chuyển mục đích sử dụng đất kinh doanh.

5. Quy định khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu:

Nhằm đảm bảo yêu cầu phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh được phân bố đều, tránh tình trạng đầu tư cục bộ, đảm bảo an toàn giao thông và tính hiệu quả của doanh nghiệp khi tham gia kinh doanh. Quy hoạch quy định khoảng cách khi đầu tư xây dựng các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh như sau:

- Cách tâm các giao lộ ít nhất là 50m tính từ tâm công trình đầu tư cửa hàng xăng dầu. (nếu giao lộ là đường quốc lộ cắt với đường ĐT thì lấy tâm đường quốc lộ làm chuẩn, nếu giao lộ là đường ĐT cắt với đường nội ô, dân sinh thì lấy tâm đường ĐT làm chuẩn); khoảng cách cửa hàng xăng dầu tại các giao lộ so với cửa hàng xăng dầu khác không nằm cùng tuyến đường được tính theo bán kính 250m;

- Cách ngoài phạm vi bảo vệ dọc cầu và đường dẫn lên cầu tối thiểu 50m, tính từ tâm công trình đầu tư cửa hàng xăng dầu;

- Cách điểm có tầm nhìn bị cản trở (do cơ quan chức năng quy định) ít nhất 50m, tính từ tâm mặt tiền cửa hàng xăng dầu;

- Cách ranh công trình nơi tụ họp đông người (như trường học, chợ, khu vui chơi giải trí,…) tới tâm mặt tiền cửa hàng xăng dầu ít nhất 100m;

- Cách ranh công trình danh lam thắng cảnh tới tâm mặt tiền cửa hàng xăng dầu ít nhất 100m;

- Các doanh nghiệp khi tham gia đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chính chủ doanh nghiệp theo diện tích quy định hoặc trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất trên cơ sở phải được cơ quan chức năng có thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính theo quy định. Riêng đối với trường hợp thuê lại đất của các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức khác, khi làm thủ tục phải đảm bảo đúng mục đích sử dụng đất, có hợp đồng thuê đất được cơ quan chức năng xác nhận và cam kết đầu tư đúng thiết kế xây dựng;

Trong một số trường hợp đặc biệt, nhằm phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo an ninh quốc phòng. Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.

5.1. Đối với cửa hàng xăng dầu trong đô thị:

Việc thiết kế xây dựng cửa hàng xăng dầu thực hiện theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD được ban hành tại Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCXDVN 07:2010/BXD được ban hành tại Thông tư số 02/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng;

Khoảng cách giữa hai cửa hàng phải đạt tối thiểu 300m tính từ tâm mặt tiền giữa hai cửa hàng.

5.2. Đối với cửa hàng xăng dầu ngoài đô thị:

- Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được phép đầu tư kinh doanh theo quy mô tối thiểu cửa hàng xăng dầu loại III;

- Các cửa hàng xăng dầu nằm trên cùng một tuyến đường thì khoảng cách tính từ tâm mặt tiền công trình cửa hàng xăng dầu hiện hữu đến tâm mặt tiền dự kiến đầu tư cửa hàng xăng dầu cùng chiều là 500m (dao động giảm 10%) và ngược chiều là 250 m (dao động giảm 10%), không phân biệt có giải phân cách hay không có giải phân cách;

- Các cửa hàng nằm tại vị trí giao lộ thì khoảng cách bán kính tính từ tâm mặt tiền giữa cửa hàng dự kiến đầu tư đến cửa hàng hiện hữu phải đạt tối thiểu 250m;

- Để khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư tại các xã nghèo, doanh nghiệp được phép đầu tư kinh doanh theo khả năng và nhu cầu thực tế tại địa phương; có thể trước mắt đầu tư 1 hoặc 2 trụ bơm để kinh doanh nhưng phải đảm bảo về diện tích, thiết kế theo quy mô cửa hàng xăng dầu tối thiểu là loại III để nâng cấp về sau.

II. Một số giải pháp để thực hiện quy hoạch:

1. Giải pháp về vốn và đầu tư:

Phát huy nội lực, đặc biệt là khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các thương nhân đầu tư và huy động được nguồn vốn của các thành phần kinh tế, bằng nhiều hình thức như tự bỏ vốn, liên doanh liên kết…nhằm tăng nguồn lực về tài chính để đầu tư phát triển, hiện đại hóa trang thiết bị, mở rộng quy mô xây dựng cửa hàng xăng dầu, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật và văn minh thương mại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu, về an toàn phòng cháy, nổ, về môi trường, ... cho đội ngũ quản lý và nhân viên bán hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mỗi cửa hàng xăng dầu có ít nhất 1 cán bộ, nhân viên lao động được qua đào tạo về Phòng cháy chữa cháy và nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu.

3. Giải pháp về phòng chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông:

3.1. Về an toàn phòng chống cháy, nổ:

- Các dự án đầu tư xây dựng kho, cửa hàng kinh doanh xăng dầu đều phải có các hạng mục công trình bảo đảm phòng chống cháy, nổ theo đúng quy định hiện hành;

- Nhiệm vụ phòng chống cháy, nổ tại các cửa hàng xăng dầu được ưu tiên đặt lên hàng đầu; cửa hàng xăng dầu phải thiết kế, kiểm tra, lựa chọn thiết bị và lắp đặt hệ thống PCCC đảm bảo đủ các trang thiết bị, phương án phòng cháy, chữa cháy theo qui định của nhà nước; cán bộ nhân viên bán hàng, thủ kho hàng phải được học tập kiến thức và sử dụng thành thạo các phương tiện PCCC, hệ thống chữa cháy cố định;

- Trong vận hành bơm, rót xăng dầu phải tuân thủ đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn đối với người lao động và thiết bị; đảm bảo khoảng cách thuận tiện không che khuất tầm nhìn của công nhân vận hành, hệ thống điện chiếu sáng và cường độ ánh sáng vào ban đêm cũng như thiết bị kiểm soát an toàn các khu bể chứa nhiên liệu;

- Hàng năm, các cửa hàng xăng dầu tổ chức diễn tập phòng chống cháy, nổ để từng bước nâng cao trình độ, ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong việc vận hành kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất do cháy nổ gây ra.

3.2. Về vệ sinh môi trường:

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường cho các thương nhân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện tốt các quy định của pháp luật về vệ sinh môi trường, giảm thiểu tác hại, tác động môi trường do hoạt động kinh doanh xăng dầu;

- Chú trọng ngay từ khâu thẩm định dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu, nhất thiết phải có đánh giá tác động môi trường và các giải pháp xử lý phù hợp có tính khả thi cao, đảm bảo các quy định;

- Thực hiện các giải pháp kỹ thuật khi xây dựng hệ thống cấp, thoát nước, cụ thể:

+ Nguồn nước thải nhiễm xăng dầu phát sinh khi rửa bể, rửa xe, rửa các trang thiết bị và nước từ các khu vực nền bãi có vương vãi dầu...được xử lý trước khi thải ra ngoài;

+ Nguồn nước phát sinh khi có mưa, nước sinh hoạt được thoát ra hệ thống mương hở thẳng ra hệ thống thoát nước chung;

+ Nguồn nước thải từ khu vệ sinh được xử lý cục bộ qua bể tự hoại trước khi thoát ra ngoài, không gây ô nhiễm môi trường;

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện vệ sinh môi trường; xử lý nghiêm minh, kịp thời và đúng pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, không đảm bảo các điều kiện, các quy định về vệ sinh, môi trường.

3.3. Về an toàn giao thông:

- Việc kinh doanh của cửa hàng xăng dầu phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Cần quan tâm đến thiết kế đầu tư hệ thống đường giao thông nội bộ, khu vực đỗ xe... thuận tiện, thông thoáng;

- Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, vi phạm hành lang giao thông.

4. Các giải pháp quản lý nhà nước:

4.1. Giải pháp về công tác quản lý quy hoạch:

- Tăng cường sự phối hợp thống nhất thực hiện giữa các cấp, các ngành trong việc tổ chức, quản lý và triển khai quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh;

- Các ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình quản lý chặt chẽ quy hoạch, đồng thời hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật có liên quan về yêu cầu thiết kế và xây dựng, đảm bảo vệ sinh môi trường, công tác PCCC và các điều kiện kinh doanh khác; giám sát dự án trước và sau khi đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo đúng quy hoạch được phê duyệt;

- Phối hợp các ngành, địa phương thực hiện tuyên truyền các chủ trương, chính sách của nhà nước về kinh doanh xăng dầu cho thương nhân và mọi người dân biết, thực hiện. Có thông báo và kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theo quy hoạch phải thực hiện cải tạo, nâng cấp cửa hàng xăng dầu trước năm 2015.

4.2. Giải pháp đổi mới, hiện đại hoá trang bị, nâng cao chất lượng và phương thức phục vụ:

- Khuyến khích, động viên các thương nhân chủ động đầu tư, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại đảm bảo việc đo lường chính xác, bảo đảm uy tín của doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng;

- Phát hiện, yêu cầu thay thế kịp thời các phương tiện không đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn và các điều kiện trong kinh doanh;

- Khuyến khích các cửa hàng xăng dầu loại I, II tổ chức triển khai một số điểm kinh doanh xăng dầu được đầu tư với quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại, áp dụng phương thức bán hàng tự động, bán tự động và có một số dịch vụ kèm theo; từng bước hiện đại hóa cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

4.3. Giải pháp về công tác kiểm tra, kiểm soát:

- Tổ chức phối hợp kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh để giữ gìn trật tự kỷ cương thị trường, cấm kinh doanh trái phép, gian lận thương mại, vi phạm đo lường chất lượng... nhằm bảo vệ sản xuất kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời phát hiện những bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện của các doanh nghiệp, từ đó đề xuất tham mưu sửa đổi bổ sung quy hoạch cho phù hợp với yêu cầu thực tế;

- Phối hợp các ngành, địa phương kiểm tra, giám sát việc nâng cấp của các cửa hàng xăng dầu chưa đảm bảo các điều kiện đã được xác định trong quy hoạch.

4.4. Giải pháp về cơ chế, chính sách:

Xây dựng và ban hành cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích, thu hút đầu tư xây dựng, phát triển cửa hàng xăng dầu tại các xã nghèo, khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Điều 2. Căn cứ quy hoạch được phê duyệt, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc đầu tư xây dựng và thực hiện các điều kiện trong quá trình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1268/QĐ-UB ngày 25/7/2003 của UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thạch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2924/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2924/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2011
Ngày hiệu lực30/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2924/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2924/QĐ-UBND 2011 quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu Bình Phước


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2924/QĐ-UBND 2011 quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu Bình Phước
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2924/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
     Người kýNguyễn Huy Phong
     Ngày ban hành30/12/2011
     Ngày hiệu lực30/12/2011
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcLĩnh vực khác
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật10 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Quyết định 2924/QĐ-UBND 2011 quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu Bình Phước

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 2924/QĐ-UBND 2011 quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu Bình Phước