Quyết định 1982/QĐ-BTC

Quyết định 1982/QĐ-BTC năm 2014 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Việt Nam và Ngày pháp luật Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1982/QĐ-BTC 2014 Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Việt Nam và Ngày pháp luật Tài chính


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1982/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NGÀY PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) và Ngày Pháp luật Tài chính (28/8/) năm 2014.

Điều 2. Kinh phí tổ chức thực hiện được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên được giao năm 2014 của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính, Chánh Văn Phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Bộ Tư pháp (để BC);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC ( b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NGÀY PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1982/QĐ-BTC ngày 13/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích: Đẩy mạnh các hoạt động soạn thảo và tổ chức thi hành văn bản QPPL tài chính; tạo chuyển biến về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và tạo đồng thuận của người dân và doanh nghiệp đang thực hiện văn bản QPPL tài chính.

2.2. Yêu cầu: Xác định rõ các nội dung trọng tâm, trọng điểm và huy động tham gia tích cực trong toàn ngành tài chính.

2. Thời gian và chủ đề, khẩu hiệu tuyên truyền thực hiện

2.1. Theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Ngày Pháp luật Tài chính năm 2014 là ngày 28/8/2014; Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam là ngày 9/11/2014. Thời gian để triển khai các hoạt động hưởng ứng được quy định như sau:

- Ngày Pháp luật Tài chính năm 2014 được tiến hành từ ngày 15/8/2014 đến ngày 15/9/2014; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 25/8/2014 đến ngày 29/8/2014.

- Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam được tiến hành từ ngày 16/9/2014 đến ngày 10/11/2014; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 03/11/2014 đến ngày 10/11/2014.

2.2. Chủ đề ngày pháp luật năm 2014 là: “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thực hiện Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

2.3. Khẩu hiệu tuyên truyền trong ngành Tài chính là:

- Ngày Pháp luật Tài chính: “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính tích cực hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thi hành văn bản QPPL tài chính”;

- Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “Chung tay hành động vì một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”.

Các đơn vị thuộc Bộ được tổ chức theo hệ thống ngành dọc, tùy theo tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng khẩu hiệu tuyên truyền trong hệ thống phù hợp với chủ đề ngày Pháp luật, gắn với lĩnh vực của đơn vị mình.

3. Nội dung và phân công thực hiện

3.1. Rà soát các chương trình xây dựng văn bản QPPL để đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ soạn thảo văn bản QPPL thuộc chương trình năm 2014. Trong đó, tập trung hoàn thiện trình Quốc hội các dự án Luật đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, cụ thể:

a) Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh:

Cục Tài chính doanh nghiệp phối hợp với Ủy ban kinh tế của Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2014).

b) Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi):

Vụ Ngân sách Nhà nước phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ dự án Luật trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội khóa XIII để cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2014).

c) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt:

Vụ Chính sách Thuế phối hợp với các đơn vị có liên quan của Văn phòng Chính phủ tiếp thu, giải trình ý kiến các thành viên Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội khóa XIII cho ý kiến và thông qua tại 01 kỳ họp (kỳ họp thứ 8 - tháng 10/2014).

3.2. Soạn thảo, trình ký ban hành các văn bản QPPL quy định chi tiết thi hành Luật Hải quan (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

Tổng cục Hải quan chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan hoàn thành trong tháng 10/2014.

3.3. Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính tích cực tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Quyết định số 554/QĐ-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2014 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vụ Pháp chế là đơn vị đầu mối, chủ trì các hoạt động liên quan đến cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tham gia hưởng ứng cuộc thi tại Bộ Tài chính.

3.4. Thực hiện tuyên truyền phổ biến đầy đủ, đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật mới được Quốc hội thông qua liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong đời sống dân sự, kinh tế, cụ thể:

a) Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Tài chính các văn bản QPPL sau:

- Luật Đất đai (sửa đổi) và các Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về thu tiền sử dụng đất, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về thu tiền thu đất, thuê mặt nước;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi);

- Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý công sản tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản trên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Tài chính theo Quyết định số 120/QĐ-BTC ngày 14/01/2014.

b) Tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến các đối tượng thi hành các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực tài chính mới ban hành như: Luật Hải quan (sửa đổi); Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.

Các đơn vị thuộc Bộ theo phạm vi, chức năng của mình phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức phổ biến các văn bản do đơn vị mình chủ trì soạn thảo.

3.5. Đẩy mạnh thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

a) Kịp thời thông tin pháp luật và đối thoại giải đáp chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng văn bản QPPL cho doanh nghiệp, người nộp thuế, người khai hải quan.

Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

b) Tổ chức kênh tiếp nhận ý kiến phản hồi từ phía người dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế và doanh nghiệp về các hoạt động nghiệp vụ của đơn vị mình để có biện pháp phát huy hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật liên quan.

Các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

c) Bố trí cán bộ, công chức nắm vững pháp luật để trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm triển khai của đơn vị

Các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

3.6. Rà soát, nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuế, hải quan bảo đảm giảm thời gian thực hiện, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị thực hiện.

3.7. Tổ chức tuyên truyền về tình hình và kết quả triển khai Ngày Pháp luật Tài chính (28/8/2014) và Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (9/11/2014) như:

- Đẩy mạnh việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, công khai hóa, minh bạch, đối thoại chính sách bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, tạo đồng thuận trong xã hội với hoạt động của ngành. Trong tuần từ ngày 25/8 đến ngày 28/8/2014 và trong tuần từ ngày 01/9 đến ngày 9/11/2014 tập trung thực hiện đưa tin, viết bài, trả lời phỏng vấn để tuyên truyền công tác xây dựng pháp luật, triển khai pháp luật.

Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Thời báo Tài chính, Báo Hải quan, Cục tin học và thống kê tài chính thực hiện; Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

- Trong tuần lễ cao điểm triển khai Ngày Pháp luật Tài chính và Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, tại khuôn viên cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có trụ sở riêng thực hiện qua băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền Ngày pháp luật với nội dung quy định tại mục 2 Kế hoạch này.

3.8. Thực hiện tổng kết, đánh giá thi hành các văn bản QPPL tài chính để nắm bắt kịp thời các phản ánh, kiến nghị và đề xuất hoàn thiện các văn bản QPPL. Tổ chức kiểm tra thực hiện văn bản QPPL và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực thi hiệu quả văn bản QPPL.

Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra PBGDPL trong Quý IV/2014; phối hợp với các đơn vị triển khai các nhiệm vụ theo phân công.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ điểm 3 Kế hoạch này và hướng dẫn tại Công văn số 1244/BTC-PC ngày 25/1/2011 hướng dẫn triển khai thực hiện ngày pháp luật trong ngành Tài chính và tình hình thực tế của đơn vị để lựa chọn, xác định nội dung, hình thức thực hiện phù hợp.

4.2. Các đơn vị thuộc Bộ tổ chức theo hệ thống ngành dọc (thuế, hải quan, kho bạc, dự trữ Nhà nước) có hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc hệ thống ngành mình triển khai các hoạt động Ngày Pháp luật Tài chính và Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2014 phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.

Kết thúc Ngày Pháp luật Tài chính và Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2014, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả về Vụ Pháp chế trước ngày 20/11/2014 để tổng hợp, báo cáo trình Bộ gửi Bộ Tư Pháp.

4.3. Vụ Pháp chế trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện kiểm tra, đôn đốc, báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Ngày pháp luật trong ngành tài chính và Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trình Bộ báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 30/11/2014 theo quy định.

5. Kinh phí

Kinh phí tổ chức thực hiện được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên được giao năm 2014 của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Nội dung chi và định mức chi được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản QPPL khác có liên quan.

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1982/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1982/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2014
Ngày hiệu lực13/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1982/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1982/QĐ-BTC 2014 Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Việt Nam và Ngày pháp luật Tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1982/QĐ-BTC 2014 Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Việt Nam và Ngày pháp luật Tài chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1982/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành13/08/2014
        Ngày hiệu lực13/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1982/QĐ-BTC 2014 Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Việt Nam và Ngày pháp luật Tài chính

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1982/QĐ-BTC 2014 Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Việt Nam và Ngày pháp luật Tài chính

         • 13/08/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/08/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực