Quyết định 1982/QĐ-UBND

Quyết định 1982/QĐ-UBND năm 2008 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành đến ngày 30/6/2008 hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1982/QĐ-UBND năm 2008 văn bản quy phạm pháp luật Lâm Đồng hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1982/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 22 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND VÀ UBND TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/6/2008 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 143/TTr-STP ngày 09/7/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành đến ngày 30/6/2008 đã hết hiệu lực thi hành; gồm 27 văn bản (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn căn cứ Quyết định này tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do ngành mình, cấp mình đã tham mưu hoặc ban hành để kiến nghị hoặc bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến những văn bản đã hết hiệu lực tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Huỳnh Đức Hòa

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/6/2008 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Đính kèm theo Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

STT

Hình thức

Số văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do

1

Quyết định

231/QĐ-UBTC

09/3/1996

Tạm thời giải quyết chế độ phụ cấp thu hút vùng sâu, vùng khó khăn thuộc tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 25/4/2008

2

Quyết định

1448/1998/QĐ-UB

12/6/1998

Giải quyết trợ cấp đối với công chức - viên chức thu hút vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn thuộc tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 25/4/2008

3

Quyết định

124/2001/QĐ-UB

27/11/2001

Quyết định mức thu phí dạy thêm

Theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 14/01/2008

4

Quyết định

125/2001/QĐ-UB

30/11/2001

Qui định việc chậm nộp tiền sử dụng đất đối với các đối tượng thuộc diện giải tỏa, di dời để giao trả nhà, đất cho Nhà nước

Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 09/4/2007

5

Quyết định

42/2002/QĐ-UB

27/3/2002

Ban hành quy định việc xác định, tuyển chọn, nghiệm thu, ứng dụng và quản lý các đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh

Theo Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007

6

Quyết định

70/2003/QĐ-UB

06/6/2003

Ban hành quy định về công tác Thi đua Khen thưởng

Theo Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND

7

Quyết định

183/2003/QĐ-UB

31/12/2003

Quy định thủ tục hành chính và trình tự giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng

UBND tỉnh đã ban hành các quyết định quy định về các loại thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện và tại các sở, ngành thuộc UBND tỉnh

8

Quyết định

37/2004/QĐ-UB

03/3/2004

Ban hành giá nhà ở xây dựng mới để tính giá bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê tại tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND

9

Quyết định

112/2004/QĐ-UB

02/7/2004

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Không còn đối tượng áp dụng

10

Quyết định

193/2004/QĐ-UB

20/10/2004

Ban hành quy định một số chính sách ưu đãi nguyên liệu gỗ tròn khai thác từ rừng trồng cho các doanh nghiệp chế biến tinh gỗ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 21/3/2008

11

Quyết định

206/2004/QĐ-UB

10/11/2004

Về cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND

12

Quyết định

56/2005/QĐ-UB

80/3/2005

Quy định mức trợ cấp ngày công lao động và hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ

Quyết định 11/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008

13

Quyết định

63/2005/QĐ-UB

15/3/2005

Ban hành bản quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã phường, thị trấn.

Theo Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 09/6/2008

14

Quyết định

85/2005/QĐ-UB

28/4/2005

Giao dự án thu chi ngân sách ổn định trong 3 năm giai đoạn 2005-2007 cho đơn vị sự nghiệp có thu

Theo thời gian (31/12/2007)

15

Quyết định

94/2005/QĐ-UB

04/4/2005

Thành lập bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 16/01/2008

16

Quyết định

131/2005/QĐ-UB

28/6/2005

Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2005-2007 cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Bảo Lộc

Theo thời gian (31/12/2007)

17

Quyết định

142/2005/QĐ-UBND

04/8/2005

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Lâm Đồng

Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008

18

Quyết định

95/2005/QĐ-UBND

05/9/2005

Ban hành một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (hoặc Nhà nước thuê đất) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 05/5/2008

19

Quyết định

107/2005/Đ-UB

18/5/2005

Ban hành quy định về thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 và Quyết định số 126/QĐ-UBND

20

Quyết định

177/2005/QĐ-UBND

20/9/2005

Ban hành quy định về quản lý xe công nông tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ

21

Quyết định

208/2005/QĐ-UBND

10/11/2005

Ban hành Danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2006-2010

Theo Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 09/4/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng

22

Quyết định

209/2005/QĐ-UBND

11/11/2005

Ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008

23

Quyết định

09/2006/QĐ-UBND

14/02/2006

Ban hành đơn giá để tính toán bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi nhà nước thu hồi đất theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND

24

Nghị quyết

58/2006/NQ-HĐND

08/12/2006

Về định mức phân bổ về dự toán chi ngân sách năm 2007

Theo thời gian

25

Nghị quyết

60/2006/NQ-HĐND

08/12/2006

Về dự toán thu chi ngân sách năm 200, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp dưới năm 2007

Theo thời gian

26

Quyết định

14/2007/QĐ-UBND

09/4/2007

V/v quy định chậm nộp tiền sử dụng đất đối với các đối tượng bị di dời, giải tỏa chỗ ở được Nhà nước bố trí tái định cư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Chấm dứt hiệu lực theo Quyết định số 309/QĐ-UBND năm 2008

27

Quyết định

17/2008/QĐ-UBND

27/5/2008

Quy định khu vực phải xin phép xây dựng và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, trạm thu, phát sóng thông tin di động.

Theo Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 02/6/2008

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1982/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1982/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2008
Ngày hiệu lực22/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1982/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1982/QĐ-UBND năm 2008 văn bản quy phạm pháp luật Lâm Đồng hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1982/QĐ-UBND năm 2008 văn bản quy phạm pháp luật Lâm Đồng hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1982/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýHuỳnh Đức Hòa
       Ngày ban hành22/07/2008
       Ngày hiệu lực22/07/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1982/QĐ-UBND năm 2008 văn bản quy phạm pháp luật Lâm Đồng hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1982/QĐ-UBND năm 2008 văn bản quy phạm pháp luật Lâm Đồng hết hiệu lực

           • 22/07/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/07/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực