Quyết định 1999/QĐ-UBND

Quyết định 1999/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 1999/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1999/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Công văn số 493/TT-VP ngày 14 tháng 6 năm 2013 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 749/TTr-VP ngày 24 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Số TT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn

2

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 01

3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 02

4

Thủ tục giải quyết tố cáo

 

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn

a) Trình tự thực hiện:

- Tiếp công dân:

* Đối với người khiếu nại, tố cáo:

+ Xuất trình giấy tờ tùy thân, tuân thủ nội quy tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân;

+ Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của mình và ký xác nhận vào nội dung đã trình bày;

+ Được hướng dẫn giải thích về việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo;

+ Cử đại diện để trình bày với người tiếp công dân trong trường hợp có nhiều người khiếu nại, tố cáo cùng một nội dung;

+ Nếu có từ 05 đến 10 người thì cử từ 01 đến 02 người đại diện, Nếu có từ 10 người khiếu nại, tố cáo trở lên thì có thể cử thêm người đại diện nhưng không quá 05 người;

+ Cử người đại diện phải thể hiện bằng văn bản; ghi ngày, tháng, năm; họ tên địa chỉ người đại diện, người khiếu nại, tố cáo; nội dung, phạm vị được đại diện; chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại, tố cáo; nội dung khác có liên quan;

+ Người đại diện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của việc đại diện và văn bản cử đại diện.

* Đối với cán bộ tiếp dân:

+ Tiếp nhận đơn khiếu nại, đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo (thuộc thẩm quyền);

+ Hướng dẫn công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ về khiếu nại, tố cáo;

+ Xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo tại nơi tiếp công dân.

- Xử lý đơn:

* Đi vi đơn khiếu nại:

+ Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình và có đủ 05 điều kiện sau thì phải đưa vào thụ lý:

Người khiếu nại là người chịu tác động trực tiếp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại;

Ngày viết đơn còn trong thời hiệu giải quyết là 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được hành vi hành chính; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 9 của Luật Khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai; trong thời hạn 15 ngày đối với quyết định kỷ luật cán bộ công chức, được tính từ ngày nhận được quyết định kỷ luật; trong vòng 10 đối với trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết kỷ luật lần đâu thì được khiếu nại tới người có thẩm quyền giải quyết tiếp theo;

Chưa có quyết định giải quyết lần hai;

Chưa được Tòa án thụ lý;

Người khiếu nại có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc thực hiện khiếu nại thông qua người đại diện hợp pháp;

+ Đi vi đơn khiếu ni thuc thm quyn gii quyết ca Cnh Thanh tra tnh nhưng không đ các điu kin đ th lý gii quyết thì cán bộ x lý đơn tham mưu Chánh Thanh tra tỉnh có văn bản trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý trong thời hạn 10 ngày. Các trường hợp đơn không đủ điều kiện thụ lý được qui định theo Điều 11, Luật Khiếu nại năm 2011 thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;

Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;

Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;

Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;

Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;

Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;

Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Tòa án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.

+ Nếu đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết không thụ lý phải có văn bản chỉ dẫn, trả lời người khiếu nại trong thời hạn 10 ngày.

* Đơn tố cáo: Cán bộ tiếp dân sẽ xử lý theo trình tự sau:

+ Đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì đề xuất thủ trưởng cơ quan thụ lý giải quyết;

+ Không giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại nhưng không có chứng cứ mới;

+ Chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi nhận lời tố cáo và các tài liệu chứng cứ liên quan (nếu có) cho người có thẩm quyền giải quyết.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại nơi tiếp công dân (đối với tiếp công dân) và thông qua hệ thống bưu chính.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn khiếu nại, đơn tố cáo hoặc bản ghi lời khiếu nại, tố cáo có ký xác nhận.

+ Chứng cứ liên quan việc khiếu nại, tố cáo.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn:

- Đối với đơn khiếu nại: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết; trường hợp không thụ lý giải quyết phải nêu rõ lý do.

- Đối với đơn tố cáo: Chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo phải thụ lý để giải quyết; trong trường hợp tố cáo không đúng thẩm quyền mình thì phải chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo khi họ có yêu cầu.

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra tỉnh; Phòng Tiếp công dân tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Không.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân và tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn khiếu nại (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ).

- Đơn tố cáo (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ).

- Các biểu mẫu (ban hành kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo).

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện:

- Đối với tiếp công dân: Sổ tiếp dân; biên bản làm việc.

- Đối với xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo:

+ Phiếu hướng dẫn;

+ Thông báo việc thụ lý giải quyết khiếu nại;

+ Thông báo việc thụ lý giải quyết tố cáo;

+ Phiếu trả đơn khiếu nại;

+ Thông báo chuyển đơn tố cáo;

+ Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại;

+ Phiếu chuyển đơn tố cáo;

+ Phiếu chuyển đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện:

- Đối với tiếp công dân:

+ Yêu cầu công dân đến khiếu nại, tố cáo phải xuất trình giấy tờ tùy thân; trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp các thông tin, tài liệu đó;

+ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại (Điều 5 về số lượng người đại diện và Điều 6 cử người đại diện phải thể hiện bằng văn bản).

+ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo (Điều 4 về số lượng người đại diện và Điều 5 về cử người đại diện phải thể hiện bằng văn bản).

- Đối với xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo: Không.

k) Căn cứ pháp lý:

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH 13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội.

- Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội.

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại.

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo.

- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ về Quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 01

a) Trình tự thực hiện:

- Đối với công dân: Người khiếu nại cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung khiếu nại.

- Đối với cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

+ Trực tiếp làm việc với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có liên quan;

+ Tiến hành thẩm tra xác minh;

+ Đình chỉ giải quyết khiếu nại;

+ Áp dụng biện pháp tạm thời;

+ Tổ chức đối thoại với người khiếu nại và các đối tượng có liên quan;

+ Trưng cầu giám định (nếu cần thiết);

+ Ra quyết định và công bố quyết định giải quyết khiếu nại.

b) Cách thức thực hiện: Làm việc trực tiếp tại Thanh tra tỉnh (số 395, đường 30 tháng 4, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại.

+ Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện.

+ Các giấy tờ, bằng chứng, tài liệu liên quan (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với vụ việc phức tạp (liên quan đến nhiều lĩnh vực) thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày (không kể ngày nghỉ theo quy định), kể từ ngày thụ lý giải quyết.

- Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết.

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra tỉnh; Phòng Tiếp công dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, địa phương liên quan.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân và tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khiếu nại; giấy ủy quyền khiếu nại (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng thanh tra Chính phủ).

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực: Quyết định hành chính.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Các trường hợp đơn không đủ điều kiện thụ lý được quy định theo Điều 11, Luật Khiếu nại năm 2011 thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;

Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;

Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;

Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;

Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;

Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;

Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.

k) Căn cứ pháp lý :

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội.

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 02

a) Trình tự thực hiện:

a) Đối với công dân: Người khiếu nại cung cấp hồ sơ tài liệu có liên quan đến nội dung khiếu nại.

- Đối với cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

+ Trực tiếp làm việc với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có liên quan;

+ Tiến hành thẩm tra xác minh

+ Đình chỉ giải quyết khiếu nại;

+ Áp dụng biện pháp tạm thời;

+ Tổ chức đối thoại với người khiếu nại và các đối tượng có liên quan;

+ Trưng cầu giám định (nếu cần thiết);

+ Ra quyết định và công bố quyết định giải quyết khiếu nại.

b) Cách thức thực hiện: Làm việc trực tiếp tại Thanh tra tỉnh (số 395, đường 30 tháng 4, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đông Nai).

c) Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại

+ Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện.

+ Bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu có liên quan (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp (có liên quan đến nhiều lĩnh vực) thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

- Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết lần hai không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 70 ngày (không tính ngày nghỉ theo quy định), kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Thanh tra tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra tỉnh; Phòng Tiếp công dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, địa phương liên quan.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân và tổ chức.

g) Mẫu đơn: Đơn khiếu nại; giấy ủy quyền khiếu nại (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ).

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện: Quyết định hành chính.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện:

Các trường hợp đơn không đủ điều kiện thụ lý được qui định theo điều 11, Luật Khiếu nại năm 2011 thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;

Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;

Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;

Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;

Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;

Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;

Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.

k) Căn cứ pháp lý:

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13, ngày 11/11/2011 của Quốc hội.

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Thủ tục giải quyết tố cáo

a) Trình tự thực hiện:

- Đối với người tố cáo: Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo của mình và ký xác nhận vào nội dung đã trình bày.

- Đối với cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo:

+ Trực tiếp làm việc với người tố cáo, người bị tố cáo, người có liên quan;

+ Tiến hành thẩm tra xác minh;

+ Tổ chức đối thoại với người tố cáo, người bị tố cáo và các đối tượng có liên quan, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho việc giải quyết tố cáo;

+ Trưng cầu giám định (nếu cần thiết);

+ Thông báo dự thảo kết luật nội dung tố cáo cho người bị tố cáo,

+ Kết luận tố cáo, quyết định xử lý tố cáo;

+ Thông báo nội dung kết luận và quyết định xử lý tố cáo cho người bị tố cáo và cơ quan quản lý người bị tố cáo;

+ Thông báo kết luận tố cáo cho người tố cáo (nếu có yêu cầu).

b) Cách thức thực hiện: Làm việc trực tiếp tại Thanh tra tỉnh (số 395, đường 30 tháng 4, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo

+ Các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Không.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân và tổ chức.

g) Mẫu đơn: Đơn tố cáo (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008, của Tổng Thanh tra Chính phủ).

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện: Kết luận tố cáo, quyết định xử lý tố cáo.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện: Yêu cầu công dân đến tố cáo phải xuất trình giấy tờ tùy thân; trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp các thông tin, tài liệu đó.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội;

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo.

- Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình giải quyết tố cáo;

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

…….., ngày .…. tháng …. năm ……

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:…………………….. (1)

Họ và tên ................................... (2); Mã số hồ sơ ........................................ (3)

Địa chỉ: ...............................................................................................................

Khiếu nại..........................................................................................................(4)

Nội dung khiếu nại ......................................................................................... (5)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có)

 

 

Người khiếu nại

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 (1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

(2) Họ tên của người khiếu nại,

- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

- Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức,cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung đơn khiếu nại

- Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

- Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có).

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

…….., ngày .…. tháng …. năm ……

GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI

Họ và tên người ủy quyền: ............................................................................  (1)

Địa chỉ: ........................................................................................................  (2)

Số CMND: …………………………Cấp ngày ….. tháng ………. năm …..

Nơi cấp: .......................................................................... …………………………

Họ và tên người được ủy quyền

Địa chỉ:

Số CMND: ………………………………Cấp ngày ….. tháng …năm…….

Nơi cấp:

Nội dung ủy quyền: .......................................................................................  (3)

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền.

 

Xác nhận của UBND
xã, phường, thị trấn nơi
người ủy quyền cư trú
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 (1) Nếu người ủy quyền là người đại diện cho cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác để khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người ủy quyền.

(2) Nơi người ủy quyền khiếu nại cư trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức ủy quyền thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó.

(3) Ủy quyền toàn bộ để khiếu nại hay ủy quyền một số nội dung (trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền).

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

…….., ngày .…. tháng …. năm ……

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: …………………….. ……….(1)

Tôi tên là: .................................................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của: ..........................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

..................................................................................................................................(2)

Nay tôi đề nghị: .............................................................................. ................(3)

......................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

 

 

Người tố cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo.

(2) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.

(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1999/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1999/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2013
Ngày hiệu lực26/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1999/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1999/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Tỉnh Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1999/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Tỉnh Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1999/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýĐinh Quốc Thái
       Ngày ban hành26/06/2013
       Ngày hiệu lực26/06/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1999/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Tỉnh Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1999/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Tỉnh Đồng Nai

           • 26/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực