Quyết định 20/2017/QĐ-UBND

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật văn bản chứa quy phạm Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2017/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN CHỨA QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 25/TTr-STP ngày 15/5/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành hoặc điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương (có Phụ lục cụ thể kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan ở tỉnh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/7/2017./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
-
Cục KTVBQPPL, Bộ Tư pháp;
- TT. HĐND tỉnh;
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn
(UBND cấp huyện sao gửi);

- Báo Đắk Lắk;
Đài PT-TH tỉnh;
- Website tỉnh; Công báo tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐ VP,
TT& CB, TM, CN, NL, VX, TH;
- Lưu VT, NCm.60

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN CHỨA QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH ĐƯỢC BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh)

I. VĂN BẢN BÃI BỎ TOÀN BỘ

TT

Tên loại

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

01

Quyết định

1061/QĐ-UB

16/06/2005

Về việc phê duyệt đơn giá thiết kế các công trình nông lâm nghiệp

Theo Luật Giá năm 2012, Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá thì đơn giá này không thuộc giá dịch vụ do nhà nước định giá

 

02

Quyết định

1331/QĐ-UBND

05/07/2006

Về cơ chế sử dụng Ngân sách địa phương đầu tư trong các cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Nội dung lặp lại hoàn toàn Nghị quyết 29/2006/NQ-HĐND ngày 11/5/2006 của HĐND tỉnh về cơ chế sử dụng Ngân sách địa phương đầu tư trong các cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

03

Chỉ thị

20/2006/CT-UBND

30/10/2006

Về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chỉ thị đã hơn 10 năm thực hiện, không còn phù hợp với tình hình về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin hiện nay

 

04

Chỉ thị

22/2006/CT-UBND

05/12/2006

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách để bảo vệ tài nguyên rừng

Chỉ thị được xây dựng trên cơ sở Chỉ thị 21/2002/CT-TTg ngày 12/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng; Quyết định 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp về rừng và đất... hiện đã hết hiệu lực thi hành.

 

05

Chỉ thị

07/CT-UBND

15/05/2007

Về việc đẩy mạnh công tác trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh

Một số nội dung đã thực hiện xong (Khoản 1, Khoản 2, đoạn 1 Khoản 4, Khoản 7), một số nội dung không còn phù hợp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh - đoạn 2 Khoản 4, công tác trồng cây, trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng và cây xanh là chỉ tiêu không thể thiếu của công tác thi đua khen thưởng - Khoản 5...)

 

06

Quyết định

43/2007/QĐ-UBND

08/11/2007

Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình bên trong hàng rào cụm công nghiệp

Nội dung lặp lại hoàn toàn Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007 của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình bên trong hàng rào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

 

07

Chỉ thị

01/2008/CT-UBND

31/01/2008

Về việc đăng Báo, đăng Công báo, niêm yết và đưa tin văn bản quy phạm pháp luật

Chỉ thị này nhằm thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004, hiện đã được thay thế bởi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; các nội dung này đều đã được quy định cụ thể tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

08

Chỉ thị

11/2008/CT- UBND

17/07/2008

Về tiếp tục đẩy mạnh củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các Phòng Tư pháp, các Ban Tư pháp

Nội dung không còn phù hợp quy định tại Thông tư liên tịch 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

09

Quyết định

34/2008/QĐ-UBND

14/08/2008

Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng và cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn cho thuê nhà ở công vụ; quản lý, sử dụng nhà ở công vụ; quyền, nghĩa vụ của bên cho thuê, bên được thuê đã được quy định cụ thể tại Mục 3 Chương III Luật Nhà ở năm 2014, Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ

 

10

Quyết định

2850/QĐ-UBND

29/10/2008

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đàn voi nhà trong hoạt động kinh doanh du lịch - văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Hiện nội dung này không còn phù hợp quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách về bảo tồn voi trên địa bàn tỉnh (Khoản 1, 3 Điều 3 quy định phương án sử dụng voi nhà phải được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận, sử dụng voi không quá 06 giờ/ngày không còn phù hợp với Điều 5 Quyết định 13/2014/QĐ-UBND ngày 28/5/2014, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định 43/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016)...)

 

11

Chỉ thị

14/2008/CT-UBND

11/11/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý công sở của các cơ quan hành chính nhà nước

Chỉ thị cơ bản quy định lại nội dung về chức trách, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị đã được quy định tại Quyết định 213/2006/QĐ-TTg ngày 25/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước và hướng dẫn tại Thông tư số 01/2007/TT-BXD ngày 31/01/2007 của Bộ Xây dựng

 

12

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND

12/05/2009

Ban hành Quy định khu vực phải xin giấy phép xây dựng và thủ tục cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS) trong đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Các quy định trường hợp phải có giấy phép xây dựng, trường hợp được miễn đã được quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; thủ tục cấp giấy phép đã được quy định tại Luật Xây dựng năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành

 

13

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND

12/05/2009

Ban hành quy định về liên kết đầu tư trồng rừng, trồng cây công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nội dung không còn phù hợp (quy định về liên kết trồng rừng giữa doanh nghiệp nhà nước với các tổ chức, cá nhân khác nhưng hiện các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới, Nhà nước không còn nắm giữ 100% vốn điều lệ nên không còn là doanh nghiệp nhà nước, do đó không thuộc đối tượng liên kết tại Quy định này)

 

14

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND

12/08/2009

Ban hành Quy định quản lý nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Mục 2 Chương IV Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định cụ thể về nhà ở xã hội dành cho học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu, điểm công nghiệp, người có thu nhập thấp (hình thức phát triển, loại nhà, tiêu chuẩn diện tích, đất để xây dựng...)

 

15

Quyết định

2513/QĐ-UBND

21/09/2009

Về việc công bố Danh mục các ngành nghề không được đặt cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư tập trung trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuật

Nội dung trùng lặp với Khoản 6 Điều 1 Nghị quyết 34/2008/NQ-HDND ngày 19/12/2008 của HĐND tỉnh về sắp xếp, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 

16

Quyết định

32/2009/QĐ-UBND

23/11/2009

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bảo vệ và phát triển rừng cấp xã

Ban Phát triển rừng cấp xã được xây dựng trên cơ sở quy định tại Điều 16 Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015 - hiện được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 619/QĐ-BNN-PC ngày 04/3/2016.

 

17

Chỉ thị

09/2009/CT-UBND

01/12/2009

Về tăng cường thực hiện công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị này nhằm thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004, hiện đã được thay thế bởi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; các nội dung này đều đã được quy định cụ thể tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

18

Chỉ thị

05/2010/CT- UBND

14/07/2010

Về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chỉ thị này nhằm triển khai các điều tại Nghị định 20/2009/NĐ-CP nhưng hiện đã được thay thế bởi Nghị định 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam

 

19

Quyết định

23/2010/QĐ- UBND

04/08/2010

Ban hành Quy định về quản lý và hoạt động cơ sở giết mổ động vật tập trung và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Điều kiện hoạt động của cơ sở giết mổ, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm, đã được quy định tại Điều 69, 70, 71, 72, 73 Luật Thú y năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016

 

20

Quyết định

35/2010/QĐ-UBND

17/11/2010

Ban hành Quy chế bảo vệ môi trường du lịch tỉnh Đắk Lắk

Các nội dung này đã được quy định cụ thể tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 03/3/2015, Thông tư liên tịch 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013…)

 

21

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND

20/07/2011

Về việc phân cấp thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh

Việc tham mưu chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thẩm định dự án có sử dụng trên 30% tổng mức vốn nhà nước hiện phải thực hiện theo Luật Đầu tư công năm 2014 và các văn bản liên quan; bên cạnh đó, Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg (cơ sở pháp lý ban hành Quyết định 17/2011/QĐ-UBND) cũng được bãi bỏ tại Khoản 8 Điều 1 Quyết định số 30/2017/QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ

 

22

Chỉ thị

09/2011/CT- UBND

08/08/2011

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị này nhằm triển khai các văn bản quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trước đây nhưng hiện hoạt động này áp dụng theo Nghị định 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ và các Thông tư hướng dẫn.

 

23

Quyết định

40/2011/QĐ-UBND

19/12/2011

Về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng hiện được quy định trong các Bộ đơn giá xây dựng ban hành theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh

 

24

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND

15/03/2012

Ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Một số nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành (trường hợp cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Điều 6 không còn phù hợp Điều 36 Luật Đầu tư năm 2014...)

 

25

Quyết định

34/2012/QĐ-UBND

28/09/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND ngày 25/4/2006 của UBND tỉnh

Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ và các Thông tư hướng dẫn đã quy định chi tiết công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

 

26

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND

04/02/2013

Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 39/2016/QĐ-CP ngày 16/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ đã bãi bỏ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo Hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW ngày 30/6/2015 của Ban Đối ngoại Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI thì Tỉnh ủy sẽ ban hành một Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của địa phương)

 

27

Chỉ thị

05/2013/CT- UBND

27/08/2013

Về việc tăng cường công tác lập quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Việc lập quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch hiện thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015

 

28

Chỉ thị

07/2013/CT- UBND

28/10/2013

Về việc tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp (Điểm a Khoản 3 về trách nhiệm của Công an tỉnh về quản lý trật tự xã hội, giao thông không liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp; công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp tại Khoản 4 hiện thuộc Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; quản lý đội ngũ làm công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Khoản 5 phải là trách nhiệm của cơ quan chủ quản...)

 

29

Chỉ thị

03/2014/CT- UBND

28/04/2014

Về việc tăng cường thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chỉ thị này được xây dựng trên cơ sở quy định của Thông tư 10/2009/TT-BKHCN ngày 24/4/2009 - hiện đã được thay thế bằng Thông tư 03/2016/TT-BKHCN ngày 30/3/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư

 

30

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND

05/03/2015

Quy định sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012, Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014

Kể từ ngày 01/01/2017, mức giá này thực hiện theo quy định tại Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

 

31

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND

15/01/2016

Ban hành Quy định về việc bổ sung, sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012, Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Kể từ ngày 01/01/2017, mức giá này thực hiện theo quy định tại Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

 

32

Quyết định

09/2016/QĐ- UBND

09/03/2016

Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Kể từ ngày 01/7/2017, việc đấu giá tài sản phải thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và văn bản hướng dẫn thi hành dẫn đến phần lớn nội dung Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND không còn phù hợp với quy định hiện hành (phạm vi tài sản đấu giá; tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước; bước giá; hình thức, phương thức đấu giá; thành lập Hội đồng đấu giá....) ; trong khi đó, các nội dung về trình tự, thủ tục đấu giá đã được quy định cụ thể, không giao địa phương ban hành văn bản quy định chi tiết nên cần bãi bỏ để áp dụng trực tiếp theo pháp luật về đấu giá tài sản

 

Tổng cộng: 32 văn bản (20 quyết định, 12 chỉ thị)

II. VĂN BẢN BÃI BỎ MỘT PHẦN

TT

Tên loại

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Phần bãi bỏ, lý do bãi bỏ

Ghi chú

01

Quyết định

26/2006/QĐ-UBND

25/04/2006

Về việc quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ phần văn bản còn hiệu lực, vì Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ và các Thông tư hướng dẫn đã quy định chi tiết công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Sau bãi bỏ, văn bản hết hiệu lực toàn bộ

02

Quyết định

32/2006/QĐ-UBND

02/08/2006

Về việc ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền trong việc lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ phần quy định còn hiệu lực, vì các nội dung này đã được quy định cụ thể tại Chương II Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015, Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016)

Sau bãi bỏ, văn bản hết hiệu lực toàn bộ

03

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND

24/04/2012

Về việc ban hành Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ phần văn bản còn hiệu lực, vì kể từ ngày 01/01/2017, mức giá này thực hiện theo quy định tại Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Sau bãi bỏ, văn bản hết hiệu lực toàn bộ

04

Quyết định

44/2012/QĐ-UBND

21/11/2012

Ban hành Quy định về cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ Khoản 2 Điều 9 để thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành (việc thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch hiện phải thực hiện theo Thông tư 171/2016/TT-BTC ngày 27/11/2016 thay vì Thông tư 23/2012/TT-BTC).

 

05

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND

10/05/2013

Quy định bổ sung Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy và tài sản khác tại Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 của UBND tỉnh

Bãi bỏ phần văn bản còn hiệu lực, vì kể từ ngày 01/01/2017, mức giá này thực hiện theo quy định tại Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Sau bãi bỏ, văn bản hết hiệu lực toàn bộ

06

Quyết định

22/2013/QĐ- UBND

15/08/2013

Về việc ban hành Quy định về quản lý thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ Điều 4 về bố trí đất sử dụng cho việc đầu tư xây dựng công trình điện lực, vì quy định Nhà nước giao đất, cho thuê đất rồi mới thực hiện việc giải phóng mặt bằng không còn phù hợp Luật Đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành (đất chỉ được giao, cho thuê sau khi đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng)

 

07

Quyết định

36/2013/QĐ-UBND

12/12/2013

Quy định sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 và Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh

Bãi bỏ phần văn bản còn hiệu lực, vì kể từ ngày 01/01/2017, mức giá này thực hiện theo quy định tại Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Sau bãi bỏ, văn bản hết hiệu lực toàn bộ

08

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND

18/08/2014

Quy định sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 và Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh

Bãi bỏ phần văn bản còn hiệu lực, vì kể từ ngày 01/01/2017, mức giá này thực hiện theo quy định tại Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Sau bãi bỏ, văn bản hết hiệu lực toàn bộ

09

Quyết định

45/2014/QĐ-UBND

23/12/2014

Quy định sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012, Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013, Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 của UBND tỉnh

Bãi bỏ phần văn bản còn hiệu lực, vì kể từ ngày 01/01/2017, mức giá này thực hiện theo quy định tại Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Sau bãi bỏ, văn bản hết hiệu lực toàn bộ

10

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND

10/09/2015

Ban hành Quy định về việc sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012, Quyết định 15/2013/QĐ UBND ngày 10/5/2013, Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013, Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 18/8/2014, Quyết định 45/2014/QĐ UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh

Bãi bỏ phần văn bản còn hiệu lực, vì kể từ ngày 01/01/2017, mức giá này thực hiện theo quy định tại Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Sau bãi bỏ, văn bản hết hiệu lực toàn bộ

Tổng cộng: 10 quyết định

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2017
Ngày hiệu lực27/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật văn bản chứa quy phạm Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 20/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật văn bản chứa quy phạm Đắk Lắk
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu20/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýPhạm Ngọc Nghị
       Ngày ban hành17/07/2017
       Ngày hiệu lực27/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 20/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật văn bản chứa quy phạm Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật văn bản chứa quy phạm Đắk Lắk

           • 17/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực