Quyết định 200/2006/QĐ-UBND

Quyết định 200/2006/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Thành phố Hà Nội năm 2006 (Đợt 3)

Nội dung toàn văn Quyết định 200/2006/QĐ-UBND vốn đầu tư xây dựng cơ bản Hà Nội 2006


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 200/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ XDCB CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2006 (ĐỢT 3)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật ngân sách nhà nước;

- Căn cứ các Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

- Căn cứ Quyết định số 224/2005/QĐ-UB ngày 16/12/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách TP Hà Nội năm 2006;

- Căn cứ Quyết định số 35/2006/QĐ-UB ngày 27/03/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao kế hoạch vốn XDCB năm 2006 cho dự án xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư, GPMB;

- Căn cứ Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 20/04/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phân bổ vốn đầu tư XDCB của Thành phố năm 2006 (Đợt 1);

- Căn cứ Quyết định số 142/2006/QĐ-UBND ngày 14/8/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phân bổ vốn đầu tư XDCB của Thành phố năm 2006 (Đợt 2);

- Căn cứ Quyết định số 185/2006/QĐ-UB ngày 11/10/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao kế hoạch vốn XDCB năm 2006 cho dự án xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư, GPMB;

- Căn cứ công văn số 197/HĐND-KTNS ngày 31/10/2006 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2006 (Đợt 3);

- Theo đề nghị của Liên Sở Kế hoạch & Đầu tư và Tài chính tại Tờ trình số 854/TTrLS-KH&ĐT-TC ngày 18/10/2006 về việc giải trình xin phân bổ vốn đầu tư XDCB của Thành phố năm 2006 (Đợt 3);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ vốn đầu tư XDCB của Thành phố năm 2006 (Đợt 3) cho các dự án điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cần tập trung giải quyết (theo các biểu tổng hợp và biểu giao kèm theo) trích từ nguồn vốn: nguồn vốn dư tạm ứng GPMB năm 2005, nộp giảm cấp phát của 11 dự án; Phí sát hạch lái xe để bổ sung vốn cho dự án xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe; điều chỉnh giảm vốn đã bố trí cho công trình đường 5 kéo dài; cắt giảm vốn của các dự án chậm triển khai, không triển khai kịp trong quý IV năm 2006 để điều chỉnh bổ sung vốn cho các dự án có nhu cầu.

Các dự án không phân bổ vốn tại Quyết định này thực hiện theo đúng kế hoạch đã được UBND Thành phố giao tại các Quyết định 224/2005/QĐ-UB ngày 16/12/2004; 52/2006/QĐ-UBND ngày 20/04/2006; 142/2006/QĐ-UBND ngày 14/8/2006.

Điều 2. Cấp trên trực tiếp của Chủ đầu tư và Chủ đầu tư các dự án được điều chỉnh, bổ sung vốn nêu tại điều 1 có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai của dự án, đảm bảo khối lượng và thủ tục thanh toán theo đúng quy định. Các dự án không thực hiện được kế hoạch đã giao, Chủ đầu tư phải kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo UBND Thành phố.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội và các Sở, Ngành có liên quan đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện khối lượng và giải ngân các dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ đầu tư các dự án được bổ sung kế hoạch vốn nêu tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT HĐND Thành phố HN;
- Đ/c CT UBND TP (để b/c);
- Các đ/c PCT UBNDTP;
- Như điều 3;
- V1, V2, KTt,c, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 200/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu200/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2006
Ngày hiệu lực18/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 200/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 200/2006/QĐ-UBND vốn đầu tư xây dựng cơ bản Hà Nội 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 200/2006/QĐ-UBND vốn đầu tư xây dựng cơ bản Hà Nội 2006
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu200/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐỗ Hoàng Ân
        Ngày ban hành08/11/2006
        Ngày hiệu lực18/11/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 200/2006/QĐ-UBND vốn đầu tư xây dựng cơ bản Hà Nội 2006

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 200/2006/QĐ-UBND vốn đầu tư xây dựng cơ bản Hà Nội 2006

            • 08/11/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/11/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực