Quyết định 2087/QĐ-UBND

Quyết định 2087/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2087/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2087/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 117/TTr-STTTT ngày 07/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 41 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam, bao gồm: 35 quy trình nội bộ cấp tỉnh và 06 quy trình nội bộ cấp huyện.

(Chi tiết có Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì thiết lập quy trình điện tử vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu, tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các cơ quan: Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Hành chính công tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CNTT&TT (QTI);
- Lưu: VT, NC, KSTTHC (Thảo).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tân

 

PHỤ LỤC SỐ 01

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2087/QĐ-UBND ngày 27 /6 /2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình số: 01/Sở Thông tin và Truyền thông/Phát thanh Truyền hình/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định trình phê duyệt

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

7 ngày

 

Cán bộ, công chức phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì điều phối thẩm định và tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

 

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

 

Bước 4

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

09 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 02/Sở Thông tin và Truyền thông/Phát thanh Truyền hình/Cấp tỉnh

Thủ tục: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định trình phê duyệt

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

4 ngày

 

Cán bộ, công chức phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì điều phối thẩm định và tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

 

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

 

Bước 4

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

06 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 03/Sở Thông tin và Truyền thông/Phát thanh Truyền hình/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định trình phê duyệt

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

5 ngày

 

Cán bộ, công chức phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì điều phối thẩm định và tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

 

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

 

Bước 4

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 04/Sở Thông tin và Truyền thông/Phát thanh Truyền hình/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định trình phê duyệt

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

04 ngày

 

Cán bộ, công chức phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì điều phối thẩm định và tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

 

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

 

Bước 4

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

06 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 05/Sở Thông tin và Truyền thông/Phát thanh Truyền hình/Cấp tỉnh

Thủ tục: Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định trình phê duyệt

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

4 ngày

 

Cán bộ, công chức phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì điều phối thẩm định và tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

 

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

 

Bước 4

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

06 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 06/Sở Thông tin và Truyền thông/Phát thanh Truyền hình/Cấp tỉnh

Thủ tục: Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định trình phê duyệt

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

4 ngày

 

Cán bộ, công chức phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì điều phối thẩm định và tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

 

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

 

Bước 4

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

06 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 07/Sở Thông tin và Truyền thông/Phát thanh Truyền hình/Cấp tỉnh

Thủ tục: Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định trình phê duyệt

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

3 ngày

 

Cán bộ, công chức phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì điều phối thẩm định và tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

 

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

 

Bước 4

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 08/Sở Thông tin và Truyền thông/Phát thanh Truyền hình/Cấp tỉnh

Thủ tục: Thông báo thay đổi trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng tại Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Lãnh đạo Phòng Bưu chính viễn thông

01 ngày

 

Chủ trì điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Phòng Bưu chính viễn thông

 

Bước 3

Thẩm định, trình phê duyệt

Phòng Bưu chính viễn thông

02 ngày

 

Công chức, viên chức Phòng Bưu chính viễn thông tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, sau đó trình Lãnh đạo Phòng Bưu chính viễn thông

 

Bước 4

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

01 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký phê duyệt

 

Bước 5

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 09/Sở Thông tin và Truyền thông/Phát thanh Truyền hình/Cấp tỉnh

Thủ tục: Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn từ 30% vốn điều lệ trở lên tại Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Lãnh đạo Phòng Bưu chính viễn thông

01 ngày

 

Chủ trì điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Phòng Bưu chính viễn thông

 

Bước 3

Thẩm định, trình phê duyệt

Phòng Bưu chính viễn thông

02 ngày

 

Công chức, viên chức Phòng Bưu chính viễn thông tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, sau đó trình Lãnh đạo Phòng Bưu chính viễn thông

 

Bước 4

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

01 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký phê duyệt

 

Bước 5

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 10/Sở Thông tin và Truyền thông/Phát thanh Truyền hình/Cấp tỉnh

Thủ tục: Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt tại Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Lãnh đạo Phòng Bưu chính viễn thông

01 ngày

 

Chủ trì điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Phòng Bưu chính viễn thông

 

Bước 3

Thẩm định, trình phê duyệt

Phòng Bưu chính viễn thông

02 ngày

 

Công chức, viên chức Phòng Bưu chính viễn thông tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, sau đó trình Lãnh đạo Phòng Bưu chính viễn thông

 

Bước 4

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

01 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký phê duyệt

 

Bước 5

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 11/Sở Thông tin và Truyền thông/Phát thanh Truyền hình/Cấp tỉnh

Thủ tục: Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, trang Thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng tại Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Lãnh đạo Phòng Bưu chính viễn thông

01 ngày

 

Chủ trì điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Phòng Bưu chính viễn thông

 

Bước 3

Thẩm định, trình phê duyệt

Phòng Bưu chính viễn thông

02 ngày

 

Công chức, viên chức Phòng Bưu chính viễn thông tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, sau đó trình Lãnh đạo Phòng Bưu chính viễn thông

 

Bước 4

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

01 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký phê duyệt

 

Bước 5

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 12/Sở Thông tin và Truyền thông/Phát thanh Truyền hình/Cấp tỉnh

Thủ tục: Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn từ 30% vốn điều lệ trở lên tại Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Lãnh đạo Phòng Bưu chính viễn thông

01 ngày

 

Chủ trì điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Phòng Bưu chính viễn thông

 

Bước 3

Thẩm định, trình phê duyệt

Phòng Bưu chính viễn thông

02 ngày

 

Công chức, viên chức Phòng Bưu chính viễn thông tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, sau đó trình Lãnh đạo Phòng Bưu chính viễn thông

 

Bước 4

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

01 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký phê duyệt

 

Bước 5

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 13/Sở Thông tin và Truyền thông/Báo chí/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp giấy phép bưu chính

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Lãnh đạo Phòng Bưu chính viễn thông

01 ngày

 

Chủ trì điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Phòng Bưu chính viễn thông

 

Bước 3

Thẩm định, trình phê duyệt

Phòng Bưu chính viễn thông

04 ngày

 

Công chức, viên chức Phòng Bưu chính viễn thông tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, sau đó trình Lãnh đạo Phòng Bưu chính viễn thông

 

Bước 4

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

01 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký phê duyệt

 

Bước 5

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 14/Sở Thông tin và Truyền thông/Báo chí/Cấp tỉnh

Thủ tục: Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Lãnh đạo Phòng Bưu chính viễn thông

01 ngày

 

Chủ trì điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Phòng Bưu chính viễn thông

 

Bước 3

Thẩm định, trình phê duyệt

Phòng Bưu chính viễn thông

04 ngày

 

Công chức, viên chức Phòng Bưu chính viễn thông tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, sau đó trình Lãnh đạo Phòng Bưu chính viễn thông

 

Bước 4

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

01 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký phê duyệt

 

Bước 5

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 15/Sở Thông tin và Truyền thông/Báo chí/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Lãnh đạo Phòng Bưu chính viễn thông

01 ngày

 

Chủ trì điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Phòng Bưu chính viễn thông

 

Bước 3

Thẩm định, trình phê duyệt

Phòng Bưu chính viễn thông

04 ngày

 

Công chức, viên chức Phòng Bưu chính viễn thông tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, sau đó trình Lãnh đạo Phòng Bưu chính viễn thông

 

Bước 4

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

01 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký phê duyệt

 

Bước 5

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 16/Sở Thông tin và Truyền thông/Báo chí/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Lãnh đạo Phòng Bưu chính viễn thông

01 ngày

 

Chủ trì điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Phòng Bưu chính viễn thông

 

Bước 3

Thẩm định, trình phê duyệt

Phòng Bưu chính viễn thông

02 ngày

 

Công chức, viên chức Phòng Bưu chính viễn thông tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, sau đó trình Lãnh đạo Phòng Bưu chính viễn thông

 

Bước 4

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

01 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký phê duyệt

 

Bước 5

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 17/Sở Thông tin và Truyền thông/Báo chí/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Lãnh đạo Phòng Bưu chính viễn thông

01 ngày

 

Chủ trì điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Phòng Bưu chính viễn thông

 

Bước 3

Thẩm định, trình phê duyệt

Phòng Bưu chính viễn thông

04 ngày

 

Công chức, viên chức Phòng Bưu chính viễn thông tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, sau đó trình Lãnh đạo Phòng Bưu chính viễn thông

 

Bước 4

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

01 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký phê duyệt

 

Bước 5

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

07 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 18/Sở Thông tin và Truyền thông/Báo chí/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp lại văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Lãnh đạo Phòng Bưu chính viễn thông

01 ngày

 

Chủ trì điều phối thẩm định và chuyển hồ sơ cho Phòng Bưu chính viễn thông

 

Bước 3

Thẩm định, trình phê duyệt

Phòng Bưu chính viễn thông

02 ngày

 

Công chức, viên chức Phòng Bưu chính viễn thông tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, sau đó trình Lãnh đạo Phòng Bưu chính viễn thông

 

Bước 4

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

01 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký phê duyệt

 

Bước 5

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 19/Sở Thông tin và Truyền thông/Xuất bản/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định trình phê duyệt

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

08 ngày

 

Cán bộ, công chức phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì điều phối thẩm định và tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

 

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

 

Bước 4

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

Nộp phí thẩm định theo Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

10 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 20/Sở Thông tin và Truyền thông/Xuất bản/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định trình phê duyệt

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

2,5 ngày

 

Cán bộ, công chức phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì điều phối thẩm định và tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

 

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

 

Bước 4

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

04 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 21/Sở Thông tin và Truyền thông/Xuất bản/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định trình phê duyệt

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

2,5 ngày

 

Cán bộ, công chức phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì điều phối thẩm định và tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

 

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

 

Bước 4

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

04 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 22/Sở Thông tin và Truyền thông/Xuất bản/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định trình phê duyệt

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

07 ngày

 

Cán bộ, công chức phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì điều phối thẩm định và tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

 

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

 

Bước 4

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

09 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 23/Sở Thông tin và Truyền thông/Xuất bản/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định trình phê duyệt

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

04 ngày

 

Cán bộ, công chức phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì điều phối thẩm định và tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

 

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

 

Bước 4

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

06 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 24/Sở Thông tin và Truyền thông/Xuất bản/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định trình phê duyệt

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

07 ngày

 

Cán bộ, công chức phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì điều phối thẩm định và tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

 

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

 

Bước 4

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

Nộp phí thẩm định theo Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

09 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 25/Sở Thông tin và Truyền thông/Xuất bản/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định trình phê duyệt

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

04 ngày

 

Cán bộ, công chức phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì điều phối thẩm định và tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

 

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

 

Bước 4

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

06 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 26/Sở Thông tin và Truyền thông/Xuất bản/Cấp tỉnh

Thủ tục: Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định trình phê duyệt

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

2,5 ngày

 

Cán bộ, công chức phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì điều phối thẩm định và tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

 

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

 

Bước 4

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

04 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 27/Sở Thông tin và Truyền thông/Xuất bản/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động in

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định trình phê duyệt

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

06 ngày

 

Cán bộ, công chức phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì điều phối thẩm định và tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

 

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

 

Bước 4

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

08 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 28/Sở Thông tin và Truyền thông/Xuất bản/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp lại giấy phép hoạt động in

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định trình phê duyệt

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

1,5 ngày

 

Cán bộ, công chức phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì điều phối thẩm định và tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

 

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

 

Bước 4

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

03 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 29/Sở Thông tin và Truyền thông/Xuất bản/Cấp tỉnh

Thủ tục: Đăng ký hoạt động cơ sở in

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định trình phê duyệt

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

2,5 ngày

 

Cán bộ, công chức phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì điều phối thẩm định và tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

 

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

 

Bước 4

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

04 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 30/Sở Thông tin và Truyền thông/Xuất bản/Cấp tỉnh

Thủ tục: Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định trình phê duyệt

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

1,5 ngày

 

Cán bộ, công chức phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì điều phối thẩm định và tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

 

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

 

Bước 4

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

03 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 31/Sở Thông tin và Truyền thông/Xuất bản/Cấp tỉnh

Thủ tục: Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định trình phê duyệt

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

2,5 ngày

 

Cán bộ, công chức phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì điều phối thẩm định và tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

 

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

 

Bước 4

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

04 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 32/Sở Thông tin và Truyền thông/Xuất bản/Cấp tỉnh

Thủ tục: Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định trình phê duyệt

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

2,5 ngày

 

Cán bộ, công chức phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì điều phối thẩm định và tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

 

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

 

Bước 4

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

04 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 33/Sở Thông tin và Truyền thông/Báo chí/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định trình phê duyệt

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

13 ngày

 

Cán bộ, công chức phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì điều phối thẩm định và tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

 

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

 

Bước 4

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

15 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 34/Sở Thông tin và Truyền thông/Xuất bản/Cấp tỉnh

Thủ tục: Cho phép họp báo (địa phương)

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

01 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định trình phê duyệt

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

05 giờ làm việc

 

Cán bộ, công chức phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì điều phối thẩm định và tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

 

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

01 giờ làm việc

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

 

Bước 4

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

01 giờ làm việc

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

01 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 35/Sở Thông tin và Truyền thông/Báo chí/Cấp tỉnh

Thủ tục: Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định trình phê duyệt

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

07 ngày

 

Cán bộ, công chức phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì điều phối thẩm định và tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

 

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ

 

Bước 4

Xác nhận và trả kết quả trên phần mềm tại Bộ phận một cửa

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm HCC tỉnh

0,5 ngày

 

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ điện tử, xác nhận trên phần mềm và trả kết quả đã có.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

09 ngày làm việc

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN THUỘC THẨM QUYỀN VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NAM (ÁP DỤNG CHUNG TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2087/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình số: 01/Sở Thông tin và Truyền thông/Phát thanh Truyền hình/Cấp huyện

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa cấp huyện

01 ngày làm việc

 

Cán bộ tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt

Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện

06 ngày làm việc

 

Cán bộ Phòng VHTT tiến hành tổng hợp, thẩm định hồ sơ, sau đó trình Lãnh đạo Phòng

 

Bước 3

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét

Lãnh đạo Phòng VHTT

01 ngày làm việc

 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

 

Bước 4

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

 

Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký phê duyệt

Đối với cấp huyện có ủy quyền của Lãnh đạo UBND cho Lãnh đạo Phòng VHTT ký phê duyệt thì không có (Bước 4); Số ngày thực hiện tại bước này được cộng vào (Bước 2 thành 07 ngày làm việc)

Bước 5

Vào số văn bản, Xác nhận trên phần mềm (nếu có), lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa cấp huyện; cấp huyện; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh hoặc (Văn thư Phòng VHTT cấp huyện)

01 ngày làm việc

 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND cấp huyện hoặc (Văn thư Phòng VHTT) vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa hoặc Bộ phận HCC chuyên ngành kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

10 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 02/Sở Thông tin và Truyền thông/Phát thanh Truyền hình/Cấp huyện

Thủ tục: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5 ngày làm việc

 

Cán bộ tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt

Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện

03 ngày làm việc

 

Cán bộ Phòng VHTT tiến hành tổng hợp, thẩm định hồ sơ, sau đó trình Lãnh đạo Phòng

 

Bước 3

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét

Lãnh đạo Phòng VHTT

0,5 ngày làm việc

 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

 

Bước 4

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký phê duyệt

Đối với cấp huyện có ủy quyền của Lãnh đạo UBND cho Lãnh đạo Phòng VHTT ký phê duyệt thì không có (Bước 4); Số ngày thực hiện tại bước này được cộng vào (Bước 2 thành 3,5 ngày làm việc)

Bước 5

Vào số văn bản, xác nhận trên phần mềm (nếu có), lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa cấp huyện; cấp huyện; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh hoặc (Văn thư Phòng VHTT cấp huyện)

0,5 ngày làm việc

 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND cấp huyện hoặc (Văn thư Phòng VHTT) vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa hoặc Bộ phận HCC chuyên ngành kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 03/Sở Thông tin và Truyền thông/Phát thanh Truyền hình/Cấp huyện

Thủ tục: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5 ngày làm việc

 

Cán bộ tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt

Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện

03 ngày làm việc

 

Cán bộ Phòng VHTT tiến hành tổng hợp, thẩm định hồ sơ, sau đó trình Lãnh đạo Phòng

 

Bước 3

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét

Lãnh đạo Phòng VHTT

0,5 ngày làm việc

 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

 

Bước 4

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký phê duyệt

Đối với cấp huyện có ủy quyền của Lãnh đạo UBND cho Lãnh đạo Phòng VHTT ký phê duyệt thì không có (Bước 4); Số ngày thực hiện tại bước này được cộng vào (Bước 2 thành 3,5 ngày làm việc)

Bước 5

Vào số văn bản, Xác nhận trên phần mềm (nếu có), lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa cấp huyện; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh hoặc (Văn thư Phòng VHTT cấp huyện)

0,5 ngày làm việc

 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND cấp huyện hoặc (Văn thư Phòng VHTT) vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa hoặc Bộ phận HCC chuyên ngành kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 04/Sở Thông tin và Truyền thông/Phát thanh Truyền hình/Cấp huyện

Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5 ngày làm việc

 

Cán bộ tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt

Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện

03 ngày làm việc

 

Cán bộ Phòng VHTT tiến hành tổng hợp, thẩm định hồ sơ, sau đó trình Lãnh đạo Phòng

 

Bước 3

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét

Lãnh đạo Phòng VHTT

0,5 ngày làm việc

 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

 

Bước 4

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký phê duyệt

Đối với cấp huyện có ủy quyền của Lãnh đạo UBND cho Lãnh đạo Phòng VHTT ký phê duyệt thì không có (Bước 4); Số ngày thực hiện tại bước này được cộng vào (Bước 2 thành 3,5 ngày làm việc)

Bước 5

Vào số văn bản, Xác nhận trên phần mềm (nếu có), lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa cấp huyện; thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có)

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh hoặc (Văn thư Phòng VHTT cấp huyện)

0,5 ngày làm việc

 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND cấp huyện hoặc (Văn thư Phòng VHTT) vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa hoặc Bộ phận HCC chuyên ngành kiểm tra, thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 05/Sở Thông tin và Truyền thông/Xuất bản/Cấp huyện

Thủ tục: Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5 ngày làm việc

 

Cán bộ tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt

Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện

03 ngày làm việc

 

Cán bộ Phòng VHTT tiến hành tổng hợp, thẩm định hồ sơ, sau đó trình Lãnh đạo Phòng

 

Bước 3

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét

Lãnh đạo Phòng VHTT

0,5 ngày làm việc

 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

 

Bước 4

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký phê duyệt

Đối với cấp huyện có ủy quyền của Lãnh đạo UBND cho Lãnh đạo Phòng VHTT ký phê duyệt thì không có (Bước 4); Số ngày thực hiện tại bước này được cộng vào (Bước 2 thành 3,5 ngày làm việc)

Bước 5

Vào số văn bản, Xác nhận trên phần mềm (nếu có), lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa cấp huyện; thông báo cho cá nhân, tổ chức được biết

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh hoặc (Văn thư Phòng VHTT cấp huyện)

0,5 ngày làm việc

 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND cấp huyện hoặc (Văn thư Phòng VHTT) vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa hoặc Bộ phận HCC chuyên ngành thông báo cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình số: 06/Sở Thông tin và Truyền thông/Xuất bản/Cấp huyện

Thủ tục: Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5 ngày làm việc

 

Cán bộ tại Bộ phận một cửa kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử (nếu có), chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt

Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện

03 ngày làm việc

 

Cán bộ Phòng VHTT tiến hành tổng hợp, thẩm định hồ sơ, sau đó trình Lãnh đạo Phòng

 

Bước 3

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét

Lãnh đạo Phòng VHTT

0,5 ngày làm việc

 

Duyệt hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

 

Bước 4

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký phê duyệt

Đối với cấp huyện có ủy quyền của Lãnh đạo UBND cho Lãnh đạo phòng VHTT ký phê duyệt thì không có (Bước 4); Số ngày thực hiện tại bước này được cộng vào (Bước 2 thành 3,5 ngày làm việc)

Bước 5

Vào số văn bản, Xác nhận trên phần mềm (nếu có), lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa cấp huyện; thông báo cho cá nhân, tổ chức được biết

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh hoặc (Văn thư Phòng VHTT cấp huyện)

0,5 ngày làm việc

 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND cấp huyện hoặc (Văn thư Phòng VHTT) vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa hoặc Bộ phận HCC chuyên ngành thông báo cho tổ chức, cá nhân

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

05 ngày làm việc

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2087/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2087/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2019
Ngày hiệu lực27/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2087/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2087/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2087/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2087/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýTrần Văn Tân
        Ngày ban hành27/06/2019
        Ngày hiệu lực27/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2087/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2087/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin Quảng Nam

           • 27/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực