Quyết định 2090/QĐ-BTNMT

Quyết định 2090/QĐ-BTNMT Bộ đơn giá chi tiết sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách Trung ương năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2090/QĐ-BTNMT năm 2014 đơn giá sản phẩm quan trắc phân tích môi trường Nhà nước đặt hàng


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2090/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CHI TIẾT SẢN PHẨM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NHÀ NƯỚC ĐẶT HÀNG, GIAO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (1.150.000 đồng/tháng);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2008 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường;

Căn cứ Thông tư số 18/2014/TT-BTNMT ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước mưa axit, nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ;

Căn cứ Công văn số 615/BNV-TL ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Bộ Nội vụ về chế độ phụ cấp đối với viên chức quan trắc môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2075/QĐ-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính về mức tối đa đơn giá sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn Ngân sách trung ương năm 2014;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá chi tiết sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách Trung ương năm 2014.

Điều 2. Điều kiện áp dụng Bộ đơn giá:

- Bộ đơn giá chi tiết sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường gồm các nội dung sau: quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh; nước mặt lục địa; đất; nước mưa axit; nước biển; khí thải công nghiệp và phóng xạ. Đối với các hoạt động quan trắc và phân tích môi trường cho các thành phần môi trường khác, chưa có trong Bộ đơn giá này được thực hiện theo nguyên tắc thực thanh, thực chi theo chứng từ hợp pháp, đảm bảo không lớn hơn kinh phí được giao và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành.

- Bộ đơn giá chi tiết này áp dụng cho đơn vị sự nghiệp thực hiện, thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, không bao gồm chi phí khấu hao máy móc thiết bị, được tính theo mức lương cơ sở chung là 1.150.000 đồng/tháng.

- Đối với đơn vị sự nghiệp được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động thường xuyên, khi quyết toán phải giảm trừ chi thường xuyên đã được ngân sách cấp cho cán bộ, nhân viên, trong thời gian tham gia thực hiện nhiệm vụ, dự án.

- Đối với sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường có sử dụng các dữ liệu đã có thì không tính các khoản chi phí đã đầu tư để tạo ra dữ liệu, sản phẩm từ những dự án về quan trắc, phân tích môi trường và các dự án khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, làm căn cứ cho việc thanh quyết toán khối lượng các nhiệm vụ quan trắc và phân tích môi trường hoàn thành trong năm 2014 do đơn vị sự nghiệp tự thực hiện; xây dựng và phê duyệt dự toán năm 2015.

Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kế hoạch, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (Cục QL giá);
- Lưu VT, TC.Mhg.8

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2090/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2090/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2014
Ngày hiệu lực29/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2090/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 2090/QĐ-BTNMT năm 2014 đơn giá sản phẩm quan trắc phân tích môi trường Nhà nước đặt hàng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2090/QĐ-BTNMT năm 2014 đơn giá sản phẩm quan trắc phân tích môi trường Nhà nước đặt hàng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2090/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýBùi Cách Tuyến
        Ngày ban hành29/09/2014
        Ngày hiệu lực29/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2090/QĐ-BTNMT năm 2014 đơn giá sản phẩm quan trắc phân tích môi trường Nhà nước đặt hàng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2090/QĐ-BTNMT năm 2014 đơn giá sản phẩm quan trắc phân tích môi trường Nhà nước đặt hàng

            • 29/09/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/09/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực