Quyết định 2112/QĐ-UBND

Quyết định 2112/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Phương án khai thác, sử dụng cảng cá Đông Tác do tỉnh Phú Yên ban hành

Quyết định 2112/QĐ-UBND phê duyệt phương án khai thác sử dụng cảng cá Đông Tác Phú Yên 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 1858/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Phương án khai thác sử dụng cảng cá Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 25/09/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 2112/QĐ-UBND phê duyệt phương án khai thác sử dụng cảng cá Đông Tác Phú Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2112/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 05 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC, SỬ DỤNG CẢNG CÁ ĐÔNG TÁC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá;

Căn cứ Thông tư số 52/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Tờ trình số 250/TTr-SNN ngày 26/8/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án khai thác, sử dụng cảng cá Đông Tác, với các nội dung như Phương án kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Ban Quản lý cảng cá; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KT, ĐTXD, Hg, HK

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hữu Thế

 

PHƯƠNG ÁN

KHAI THÁC, SỬ DỤNG CẢNG CÁ ĐÔNG TÁC
(Kèm theo Quyết định số: 2112/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên)

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

1. Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá;

- Thông tư số 52/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá;

2. Cơ sở thực tiễn

Phú Yên là tỉnh duyên hải Nam Trung bộ có chiều dài bờ biển 189km với nhiều cửa sông, lạch, đầm, vịnh cho tàu thuyền cập bến, cảng. Thời gian qua, tỉnh đã quy hoạch, đầu tư xây dựng các cảng: Phường 6, Dân Phước, Tiên Châu, Phú Lạc để tiếp nhận gần 4.000 tàu cá, đặc biệt trên 1.000 tàu khai thác xa bờ, hàng năm bốc dỡ tiêu thụ 40.000 tấn hải sản các loại. Trong đó, sản lượng cá ngừ các loại khai thác hàng năm khoảng 20.000 tấn, riêng cá ngừ đại dương vây vàng, mắt to trung bình khoảng 5.000­6.000 tấn/năm, là loại thực phẩm có giá trị cao, sử dụng cho ăn tươi (sushi, sashimi..), việc đánh bắt, sơ chế, bảo quản phải thực hiện quy trình nghiêm ngặt theo nhu cầu tiêu dùng của các thị trường, đặc biệt là thị trường Nhật Bản tiêu thụ sản lượng cá ngừ lớn nhất thế giới.

Năm 2014, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư xây dựng cảng cá Đông Tác từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn ngân sách đối ứng (cảng cá Đông Tác tọa lạc tại Khu phố 6, Phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa đã được xây dựng với tổng mức đầu tư khoảng 53 tỷ đồng, công trình khởi công xây dựng từ ngày 03/3/2014, hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 8/2016); thời gian tới tỉnh sẽ đầu tư xây dựng cảng cá ngừ chuyên dụng trong cảng cá Đông Tác, UBND tỉnh cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập quy hoạch chi tiết khu đất đầu tư xây dựng cảng cá ngừ chuyên dụng, chợ đấu giá cá ngừ tỉnh Phú Yên tại Thông báo số 887/TB-UBND ngày 27/12/2014; UBND thành phố Tuy Hòa phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết khu đất đầu tư xây dựng cảng cá ngừ chuyên dụng, chợ đấu giá cá ngừ tỉnh Phú Yên tại Quyết định số 3050/QĐ-UBND ngày 24/5/2016.

Để góp phần đáp ứng mục tiêu tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững cần tổ chức thực hiện quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng cảng cá Đông Tác và các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hậu cần cho khai thác hải sản nói chung và khai thác cá ngừ nói riêng; nâng cao chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm cho sản phẩm khai thác thủy sản; sắp xếp các tàu cá neo đậu tránh trú bão thuận lợi an toàn, giảm thiểu thiệt hại trong mùa bão lũ; quản lý, cải thiện điều kiện vệ sinh các cảng cá và môi trường vùng nước neo đậu tàu cá; thu thập thông tin, dữ liệu nghề khai thác, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu chế biến và xuất khẩu; góp phần giảm chi phí chuyến biển; giảm tỷ lệ tổn thất về chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm thủy sản khai thác, nhất là những sản phẩm có giá trị xuất khẩu cao, tăng thu nhập cho ngư dân; tạo việc làm ổn định cho dân cư ven biển.

Để hoạt động của cảng cá Đông Tác đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả; đồng thời huy động sự đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân vào việc sử dụng khai thác, duy tu, bảo dưỡng công trình, thì việc xây dựng và ban hành Phương án khai thác, sử dụng cảng cá Đông Tác là hết sức cần thiết.

II. MỤC TIÊU PHƯƠNG ÁN

1. Nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả công trình cảng cá Đông Tác nhà nước đầu tư.

2. Trợ giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong cảng bốc dỡ, bảo quản và vận chuyển sản phẩm thủy sản nhằm làm giảm tổn thất sau khai thác và tăng giá trị sản phẩm khai thác; bố trí, xếp hàng hóa lưu thông thuận lợi, giải quyết công việc làm cho nhiều lao động thông qua hoạt động đánh bắt và dịch vụ hậu cần thủy sản nhất là cho các tàu khai thác xa bờ, tạo điều kiện để các tàu khai thác vươn khơi xa bám biển dài ngày góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế biển;

3. Làm cơ sở cho việc hình thành và quản lý nghề cá theo hướng hiện đại.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT. Trong đó: Tại điểm a Khoản 8 Điều 11 quy định kinh phí hoạt động của Ban Quản lý cảng cá do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Ban Quản lý cảng cá trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tại Điều 1, quy định: “Ban Quản lý cảng cá là đơn vị sự nghiệp công lập có thu...”; với tổ chức thuộc Ban Quản lý cảng cá: Cảng cá Đông Tác và các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão được UBND tỉnh giao.

Ban Quản lý cảng cá thực hiện cơ chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Ban Quản lý cảng cá có chức năng tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, khai thác, bảo vệ, duy tu bảo dưỡng các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão và cảng cá ngừ chuyên dụng theo quy định của Nhà nước.

Các hoạt động khai thác, sử dụng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá như sau:

1. Công tác quản lý tàu thuyền cập cảng

- Sắp xếp cho tàu thuyền cập cảng tiếp nhận nhiên liệu, đá lạnh, vật tư, thực phẩm, nước uống để phục vụ cho tàu cá trước khi đi biển đánh bắt hải sản; tiếp nhận tàu cá cập cảng bốc dỡ sản phẩm thủy sản đã đánh bắt chuyển đi tiêu thụ cho tàu cá sau mỗi chuyến biển một cách thuận lợi.

- Tổ chức cho tàu thuyền neo đậu trong khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trong lúc bình thường cũng như khi có thiên tai hay thời tiết bất thường đảm bảo an toàn và đúng quy định.

2. Công tác thu phí và quản lý, sử dụng phí cảng cá

a) Phương thức thu: Tạm thời thu phí sử dụng cảng cá Đông Tác theo Quyết định số 1295/2006/QĐ-UBND ngày 29/8/2006 về việc Quy định mức thu phí sử dụng cảng cá, bến cá cho đến khi cấp có thẩm quyền ban hành văn bản thay thế thì áp dụng văn bản thay thế.

b) Quản lý, sử dụng phí cảng cá: Ban Quản lý cảng cá được giao nhiệm vụ thu phí cảng cá tạm thời áp dụng theo Quyết định số 1295/2006/QĐ-UBND ngày 29/8/2006 về việc Quy định mức thu phí sử dụng cảng cá, bến cá cho đến khi cấp có thẩm quyền ban hành văn bản thay thế thì áp dụng văn bản thay thế.

3. Hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá

a) Trên cơ sở quy hoạch chi tiết mặt bằng và công trình hạ tầng cảng cá đã được đầu tư xây dựng, tổ chức thu hút và tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân (gọi tắt là nhà đầu tư) đầu tư sản xuất, kinh doanh dịch vụ hậu cần cho tàu thuyền đánh bắt thủy sản. Bao gồm các cơ sở: Khu tập kết cá; khu sửa chữa ngư cụ; nhà chứa khay, nhà kho chứa ngư cụ; kinh doanh xăng dầu; khu cơ khí tàu cá; sản xuất đá lạnh; kho lạnh, nhà máy chế biến cá ngừ xuất khẩu; khu dịch vụ vật tư ngư cụ, máy móc thiết bị.

b) Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Quy hoạch chi tiết mặt bằng bên trong cảng cá để tổ chức các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá đảm bảo phát huy cao nhất hiệu quả khai thác sử dụng công trình.

- Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành đơn giá cho thuê cơ sở hạ tầng để sản xuất, kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá tại cảng cá.

c) Trách nhiệm của Ban Quản lý cảng cá:

- Xây dựng thủ tục, trình tự lựa chọn nhà đầu tư, hướng dẫn và thực hiện ký kết hợp đồng với các nhà đầu tư có nhu cầu thuê cơ sở hạ tầng để tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá.

- Tiến hành cho các tổ chức, cá nhân thuê cơ sở hạ tầng để sản xuất, kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá tại mặt bằng vùng đất cảng. Giá thuê áp dụng theo quy định của UBND tỉnh.

- Thu tiền cho thuê cơ sở hạ tầng để sản xuất, kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá theo đơn giá do UBND tỉnh quy định.

- Quản lý, sử dụng tiền cho thuê cơ sở hạ tầng để sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Giám sát việc sử dụng cơ sở hạ tầng của tổ chức, cá nhân theo quy định của Nhà nước.

4. Công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục công trình

a) Hoạt động duy tu, bảo dưỡng bao gồm các hạng mục công trình: phao báo hiệu luồng, kè, nạo vét vũng, nạo vét luồng,…

b) Kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa:

- Trích từ nguồn thu phí và tiền cho thuê cơ sở hạ tầng.

- Nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp kế hoạch, dự toán hàng năm.

- Kinh phí từ các nguồn xã hội hóa.

5. Số lượng người làm việc:

Trên cơ sở Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Ban Quản lý cảng cá xác định số lượng người làm việc đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Đầu tư hoàn chỉnh xây dựng cảng cá ngừ chuyên dụng, chợ đấu giá cá ngừ tỉnh Phú Yên trong cảng cá Đông Tác.

2. Đầu tư các công trình cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

3. Xây dựng và hoàn thiện các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá phục vụ nhu cầu neo đậu của tàu thuyền trong tỉnh và ngoài tỉnh, đáp ứng các yêu cầu về quản lý nghề cá hiện đại. Thông qua cảng cá sẽ nắm bắt được số lượng tàu thuyền, hàng hóa qua cảng, thực hiện các công tác về đăng ký, đăng kiểm, truy xuất nguồn gốc thủy sản, các thủ tục về kiểm dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm, hải quan.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tích cực thu hút đầu tư để tăng nguồn thu cho đơn vị, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho công chức, viên chức và người lao động của Ban Quản lý cảng cá.

3. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục ngư dân trong khu vực cảng, ký kết các văn bản liên tịch với UBND các địa phương, cơ quan Công an, Biên phòng để hỗ trợ Ban Quản lý cảng cá thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và phòng chống thiên tai, nhằm khai thác có hiệu quả các công trình do Nhà nước đầu tư.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban Quản lý cảng cá tổ chức triển khai thực hiện Phương án được phê duyệt; đồng thời tổ chức kiểm tra, thanh tra các hoạt động của Ban Quản lý cảng cá theo quy định hiện hành của nhà nước.

2. Ban Quản lý cảng cá chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Phương án được phê duyệt, tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả cảng cá Đông Tác, thực hiện thu phí, tiền cho thuê cơ sở hạ tầng, các khoản thu hợp lý khác và quản lý sử dụng đúng mục đích.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2112/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2112/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/09/2016
Ngày hiệu lực 05/09/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/09/2017
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2112/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2112/QĐ-UBND phê duyệt phương án khai thác sử dụng cảng cá Đông Tác Phú Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2112/QĐ-UBND phê duyệt phương án khai thác sử dụng cảng cá Đông Tác Phú Yên 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2112/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Phú Yên
Người ký Trần Hữu Thế
Ngày ban hành 05/09/2016
Ngày hiệu lực 05/09/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/09/2017
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản gốc Quyết định 2112/QĐ-UBND phê duyệt phương án khai thác sử dụng cảng cá Đông Tác Phú Yên 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2112/QĐ-UBND phê duyệt phương án khai thác sử dụng cảng cá Đông Tác Phú Yên 2016