Quyết định 2203/QĐ-UBND

Quyết định 2203/QĐ-UBND năm 2011 sửa đổi quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 4516/QĐ-UBND

Quyết định 2203/QĐ-UBND điều chỉnh nội dung Nghị quyết 4516/QĐ-UBND Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 2236/QĐ-UBND 2012 nguồn thu từ xử lý buôn lậu gian lận thương mại và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 2203/QĐ-UBND điều chỉnh nội dung Nghị quyết 4516/QĐ-UBND Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2203/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐIỀU 3 CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4516/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2008 CỦA UBND TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 04/2008/UBTVQH 12 ngày 02/4/2008;

Căn cứ Thông tư số 51/2010/TT-BTC ngày 14/4/2010 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông ty số 59/2008/TT-BTC ngày 4/7/2008 và công văn số 2762/BTC-PC ngày 02/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả;

Căn cứ Chỉ thị số 25/2010/CT-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh về tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và Quyết định số 4516/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh về ban hành Quy định quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 339/TTr- STC ngày 17/6/ 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 4516/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, lại như sau:

“ Điều 3. Sau khi trừ chi phí nêu tại Điều 2; số tiền còn lại nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định để trích cho cơ quan, đơn vị chống buôn lậu chủ trì xử lý vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả để chi phí cho các nội dung quy định tại khoản 3, Điều 1, Thông tư số 51/2010/TT-BTC ngày 14/4/2010 của Bộ Tài chính “. Riêng lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng từ nguồn thu vi phạm hành chính, bán lâm sản tịch thu để lại địa phương phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng theo Chỉ thị số 25/2010/CT-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 4516/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Quản lý Thị trường tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND, UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, NC, KTN, KTTH(Mỹ).
(D:\My\Quyet dinh\qd điều chỉnh QĐ 4516-QĐ-UBND -2011.doc)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2203/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2203/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2011
Ngày hiệu lực07/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2203/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2203/QĐ-UBND điều chỉnh nội dung Nghị quyết 4516/QĐ-UBND Quảng Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2203/QĐ-UBND điều chỉnh nội dung Nghị quyết 4516/QĐ-UBND Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2203/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýNguyễn Ngọc Quang
       Ngày ban hành07/07/2011
       Ngày hiệu lực07/07/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2012
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2203/QĐ-UBND điều chỉnh nội dung Nghị quyết 4516/QĐ-UBND Quảng Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2203/QĐ-UBND điều chỉnh nội dung Nghị quyết 4516/QĐ-UBND Quảng Nam