Quyết định 2236/QĐ-UBND

Quyết định 2236/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 4516/QĐ-UBND

Quyết định 2236/QĐ-UBND 2012 nguồn thu từ xử lý buôn lậu gian lận thương mại đã được thay thế bởi Quyết định 3486/QĐ-UBND năm 2012 quản lý sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm và được áp dụng kể từ ngày 31/10/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 2236/QĐ-UBND 2012 nguồn thu từ xử lý buôn lậu gian lận thương mại


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2236/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 10 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐIỀU 3 CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4516/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2008 CỦA UBND TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 04/2008/UBTVQH 12 ngày 02/4/2008;

Căn cứ Thông tư số 51/2010/TT-BTC ngày 14/4/2010 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông ty số 59/2008/TT-BTC ngày 4/7/2008 và công văn số 2762/BTC-PC ngày 02/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả;

Căn cứ Chỉ thị số 25/2010/CT-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh về tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và Quyết định số 4516/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh về ban hành Quy định quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 673/SNN-&PTNT-KHTC ngày 25/5/2012 và Sở Tài chính tại Tờ trình số 328/TTr-STC ngày 03/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 4516/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, lại như sau:

 “ Điều 3. Riêng, nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính (tiền phạt hành chính, tiền bán gỗ, lâm sản tịch thu) của các Ban Quản lý rừng, Hạt Kiểm lâm, ... Chi cục Kiểm lâm. Cơ quan nào ra quyết định tịch thu (kể cả trường hợp giá trị tang vật, phương tiện vị phạm vượt quá thẩm quyền tịch thu phải chuyển cơ quan cấp trên quyết định tịch thu); sau khi trừ chi phí nêu tại Điều 2; số tiền còn lại nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định, được trích lại cho cơ quan, đơn vị ra quyết định tịch thu để chi phí cho các nội dung quy định tại khoản 3, Điều 1, Thông tư số 51/2010/TT-BTC ngày 14/4/2010 của Bộ Tài chính. Số tiền còn lại của từng cấp ngân sách do UBND (tỉnh hoặc huyện, thành phố) quy định chi hỗ trợ phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng theo Chỉ thị số 25/2010/CT-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 07/7/2011 của UBND tỉnh. Các nội dung khác tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 4516/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Quản lý Thị trường tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND, UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, NC, KTN, KTTH(Mỹ).
(D:\My\Quyet dinh\Qd diều chỉnh QĐ 4516 - 2012.doc)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2236/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2236/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2012
Ngày hiệu lực10/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2236/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2236/QĐ-UBND 2012 nguồn thu từ xử lý buôn lậu gian lận thương mại


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 2236/QĐ-UBND 2012 nguồn thu từ xử lý buôn lậu gian lận thương mại
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu2236/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
      Người kýNguyễn Ngọc Quang
      Ngày ban hành10/07/2012
      Ngày hiệu lực10/07/2012
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Vi phạm hành chính
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2012
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2236/QĐ-UBND 2012 nguồn thu từ xử lý buôn lậu gian lận thương mại

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2236/QĐ-UBND 2012 nguồn thu từ xử lý buôn lậu gian lận thương mại