Quyết định 2242/QĐ-UBND

Quyết định 2242/QĐ-UBND năm 2017 về hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Thông tư 05/2016/TT-BXD

Nội dung toàn văn Quyết định 2242/QĐ-UBND 2017 hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2242/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA THEO THÔNG TƯ SỐ 05/2016/TT-BXD NGÀY 10/3/2016 CỦA BỘ XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn và quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa tại Tờ trình số 2751/TTr-SXD ngày 28/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố Bảng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công đối với dự toán xây dựng công trình sử dụng các tập đơn giá xây dựng công trình do UBND tỉnh công bố theo đơn giá nhân công xác định theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng nêu tại Điều 2 của Thông tư số 05/2016/TT-BXD căn cứ nội dung công bố tại Điều 1 Quyết định này để áp dụng trong việc lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo các quy định pháp luật hiện hành

Điều 3. Quy định việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng nêu tại Điều 2 của Thông tư số 05/2016/TT-BXD cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:

a) Dự toán xây dựng công trình của các dự án, công trình xây dựng đã được phê duyệt trước ngày 01/7/2017 thì không phải thực hiện việc lập và phê duyệt lại; nếu chưa được phê duyệt trước ngày 01/7/2017 thì tiến hành tính toán điều chỉnh chi phí nhân công (kể cnhân công trong chi phí máy thi công) theo các hệ số điều chỉnh tương ứng quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định.

b) Khi thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp việc điều chỉnh dự toán làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì Chủ đầu tư phải báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

2. Điều chỉnh dự toán gói thầu xây dựng:

a) Đối với các gói thầu đã thực hiện việc đóng, mở thầu theo quy định của Luật Đấu thầu trước khi Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục các công việc đánh giá xét chọn nhà thầu theo nội dung của hồ sơ mời thầu được phê duyệt và các quy định có liên quan của Luật Đấu thầu, không phải điều chỉnh lại giá trị dự toán gói thầu.

b) Đối với các gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu nhưng chưa thực hiện việc đóng, mở thầu theo quy định của Luật Đấu thầu trước khi Quyết định này có hiệu lực thì Chủ đầu tư phải tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng (điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công theo các hệ số điều chỉnh tương ứng quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này), thực hiện thẩm định, phê duyệt theo quy định để thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng theo các quy định có liên quan của Luật Đấu thầu. Đồng thời Chủ đầu tư phải thông báo cho các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu về sự thay đổi, điều chỉnh này để các nhà thầu có căn cứ tính toán, xác định giá dự thầu.

3. Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng:

a) Đối với các hợp đồng xây dựng đã ký trước ngày 01/7/2017 thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng đã có hiệu lực nhưng không trái với các quy định có liên quan tại thời điểm ký hợp đồng.

b) Đối với các hợp đồng xây dựng được ký sau ngày 01/7/2017 thì giá trị hợp đồng căn cứ trên cơ sở giá dự toán gói thầu quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) và các khoản mục chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình thực hiện theo các quy định pháp lý liên quan và quy định hiện hành của UBND tỉnh.

5. Đối với một số dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương và một số khoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do UBND tỉnh cho phép bằng văn bản trước ngày 01/7/2017 thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc đầu tư xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hệ số điều chỉnh dự toán Phụ lục kèm theo Quyết định này thay thế cho hsố điều chỉnh dự toán theo bảng Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Xây dựng;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT.HĐND, U
BND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT;HP,CN,HB,TN,VC,HgP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

PHỤ LỤC

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN
(Công b kèm theo Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Số thứ tự

Đơn giá

Nhóm lương

Vùng II (Nha Trang, Cam Ranh)

Vùng III (Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa, Vạn Ninh)

Vùng IV (Khánh Sơn, Khánh Vĩnh)

KĐCNC

KĐCMTC

KĐCNC

KĐCMTC

KĐCNC

KĐCMTC

1

Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt:

Đơn giá 31/2007/QĐ-UBND ngày 23/7/2007 Đơn giá 86/QĐ-UBND ngày 10/01/2008

Nhóm II

3.868

1.364

3.599

1.338

3.418

1.319

2

Đơn giá xây dựng công trình - Phn Xây dựng:

Đơn giá 33/2007/QĐ-UBND ngày 23/7/2007

Đơn giá 84/QĐ-UBND ngày 10/01/2008

Nhóm I

3.649

1.364

3.394

1.338

3.224

1.319

Nhóm II

4.094

3.809

3.618

3

Đơn giá xây dựng công trình - Phn Khảo sát:

Đơn giá 32/2007/QĐ-UBND ngày 23/7/2007

Đơn giá 85/QĐ-UBND ngày 10/01/2008

Nhóm II (Nhóm I)

3.262

 

3.034

 

2.882

 

4

Đơn giá sửa chữa công trình xây dựng:

Đơn giá 1465/QĐ-UBND ngày 24/6/2009

Nhóm I

2.873

1.278

2.672

1.252

2.539

1.229

Nhóm II

3.224

2.999

2.849

5

Đơn giá xây dng công trình - Phần Xây dng:

Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 20/3/2014

Nhóm I

1.076

1.022

1.001

0.999

0.951

0.984

Nhóm II

1.234

1.149

1.091

6

Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đt:

Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 20/3/2014

Nhóm II

1.140

1.022

1.060

0.999

1.007

0.984

7

Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát:

Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 20/3/2014

Nhóm I

0.974

 

0.906

 

0.861

 

8

Đơn giá xây dựng công trình xây dựng - Phần sửa chữa

Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 20/3/2014

Nhóm I

1.076

1.022

1.001

0.999

0.951

0.984

Nhóm II

1.234

1.149

1.091

Ghi chú:

1/ Các hệ số tại phn thuyết minh và hướng dẫn áp dụng của các bộ đơn giá công bố tại các Quyết định số 667/QĐ-UBND 668/QĐ-UBND 609/QĐ-UBND, 670/QĐ-UBND ngày 20/3/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa không còn hiệu lực áp dụng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

2/ Hệ số điều chỉnh máy thi công đối với các bộ đơn giá số thứ tự 1, 2,3,4:

Hệ số điều chỉnh trên đã bao gồm phần điều chỉnh theo giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm tháng 01 năm 2009 (Giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm tháng 01 năm 2009 như sau: Giá nhiên liệu dầu là 10.667 đồng/lít; giá xăng là 11.000 đồng/lít và giá điện là 1.006 đồng/kwh. Giá đã bao gồm thuế VAT).

3/ Hệ số điều chỉnh máy thi công đối với các bộ đơn giá số thứ tự 5, 6, 7, 8:

Hệ số điều chỉnh giá ca máy trên được tính trên cơ sở giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm Quý III/2013 (theo giá nhiên liệu, năng lượng đã tính trong Bảng giá ca máy công bố kèm theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa).

4/ Khi lập dự toán chi phí xây dựng, phải xác định lại giá (trước thuế) các loại nhiên liệu, năng lượng như xăng, dầu, điện hoặc khí nén (đ/lít, đ/kWh, đ/m3) tính theo mức giá tại thời điểm lập dự toán, khu vực xây dựng công trình và tính toán bù trừ chênh lệch giá nhiên liệu, năng lượng vào chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng, kể cả phần chênh lệch của chi phí nhiên liệu, năng lượng phụ theo hệ số quy định so với chi phí nhiên liệu, năng lượng chính (nếu có).

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2242/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2242/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2017
Ngày hiệu lực07/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2242/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2242/QĐ-UBND 2017 hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Khánh Hòa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2242/QĐ-UBND 2017 hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2242/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýĐào Công Thiên
       Ngày ban hành07/08/2017
       Ngày hiệu lực07/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 2242/QĐ-UBND 2017 hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Khánh Hòa

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2242/QĐ-UBND 2017 hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Khánh Hòa

        • 07/08/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 07/08/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực