Quyết định 2263/QĐ-UBND

Quyết định 2263/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 2263/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính chính sách Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2263/QĐ-UBND

An Giang, ngày 20 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CHQS TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3615/QĐ-BQP ngày 22/08/2019 của Bộ Quốc phòng công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng;

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang tại Tờ trình số 1192/TTr-BCH ngày 16 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ CHQS tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ thủ tục số 124 tại Mục số XXVI. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH (BQP) ban hành kèm theo Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang; Thủ tục số 1 tại Mục số XXXVI. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH (BQP) ban hành kèm theo Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Bộ CHQS tỉnh An Giang, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh; ĐĐB Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, TH(Huy).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH AN GIANG

(Ban hành kèm theo quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp xã

1

B-BQP-105670-TT

Hồ sơ và trách nhiệm thực hiện chế độ đối với quân nhân là người dân tộc ít người thuộc Quân khu 7, 9

Quyết định số 31/2018/QĐ-TTg ngày 03/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng (Thông tư liên tịch số 190/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân là người dân tộc ít người thuộc Quân khu 7, 9 quy định thủ tục hành chính bị bãi bỏ)

Chính sách

UBND xã, phường

2

BQP-AGI-260565

Thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ

Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. (Thông tư liên tịch số 66/2014/TTLT-BQP-BTC ngày 13/6/2014 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quy định thủ tục hành chính bị bãi bỏ)

Chính sách

UBND xã, phường

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2263/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2263/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2019
Ngày hiệu lực20/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2263/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2263/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính chính sách Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2263/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính chính sách Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2263/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
     Người kýNguyễn Thanh Bình
     Ngày ban hành20/09/2019
     Ngày hiệu lực20/09/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhậtnăm ngoái

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2263/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính chính sách Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2263/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính chính sách Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang

         • 20/09/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/09/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực