Quyết định 2276/QĐ-UBND

Quyết định 2276/QĐ-UBND năm 2010 thành lập ban Chỉ đạo triển khai thực hiện đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2276/QĐ-UBND 2010 ban Chỉ đạo Đổi mới giám định tư pháp An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2276/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 01 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giám định tư pháp ngày 29/9/2004;

Căn cứ Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 15/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Giám định tư pháp”;

Căn cứ Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp";

Căn cứ Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh An Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 47/TTr-STP ngày 13/9/2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), gồm các thành viên sau:

1. Ông Vương Bình Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban;

2. Ông Huỳnh Chánh Huy, Giám đốc Sở Tư pháp - Phó trưởng Ban thường trực;

3. Ông Lê Văn Tiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên;

4. Ông Trần Thanh Tâm, Phó Giám đốc Sở Thông và Truyền thông - Thành viên;

5. Bà Phạm Hồng Huyên, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên;

6. Ông Mai Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Thành viên;

7. Ông Ngô Quang Láng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

8. Ông Liêu Thành Nhân, Chánh Thanh tra Sở Công thương - Thành viên;

9. Ông Trình Lam Sinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Thành viên;

10. Bà Mai Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Thành viên;

11. Bà Trần Thị Đẹp, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

12. Ông Nguyễn Văn Tin, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên.

13. Ông Phạm Vĩnh Thăng, Phó chánh Thanh tra Sở Y tế - Thành viên;

14. Ông Đỗ Vũ Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Thành viên;

15. Ông La Phước Kiên, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên;

16. Mời ông Lê Hồng Bào, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh - Thành viên;

17. Mời ông Nguyễn Văn Học, Phó Chánh án TAND tỉnh - Thành viên.

Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Ban chỉ đạo sẽ quyết định điều chỉnh thành viên là đại diện Sở, Ban, ngành khác hoặc chỉ đạo lãnh đạo Sở, Ban, ngành có liên quan tham gia họp Ban chỉ đạo.

Điều 2. Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, có chức năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, phối hợp thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh An Giang. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá việc triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức sự phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành và hướng dẫn, chỉ đạo lồng ghép các chương trình, kế hoạch, nguồn nhân lực của các Sở, Ban, ngành trong quá trình thực hiện Kế hoạch hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” theo những mục tiêu, yêu cầu chung.

3. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 3. Ban chỉ đạo hoạt động theo Quy chế do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành.

Giúp việc cho Ban chỉ đạo có Tổ Thư ký do Trưởng ban Chỉ đạo quyết định thành lập theo đề xuất của Giám đốc Sở Tư pháp. Lãnh đạo của các Sở, Ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo cử cán bộ tham gia Tổ Thư ký.

Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo. Trong trường hợp Trưởng Ban chỉ đạo ký ban hành văn bản thì sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó trưởng Ban trường trực ký thay Trưởng Ban chỉ đạo thì sử dụng con dấu của Sở Tư pháp.

Điều 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Sở, Ban, ngành mình đã được quy định tại Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh, TT. UBND tỉnh;
- Các ông, Bà có tên tại điều 1; (đã ký)
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP;
- Phòng NC, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Biên Cương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2276/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2276/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2010
Ngày hiệu lực01/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2276/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2276/QĐ-UBND 2010 ban Chỉ đạo Đổi mới giám định tư pháp An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2276/QĐ-UBND 2010 ban Chỉ đạo Đổi mới giám định tư pháp An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2276/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýPhạm Biên Cương
        Ngày ban hành01/12/2010
        Ngày hiệu lực01/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2276/QĐ-UBND 2010 ban Chỉ đạo Đổi mới giám định tư pháp An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2276/QĐ-UBND 2010 ban Chỉ đạo Đổi mới giám định tư pháp An Giang

            • 01/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực