Quyết định 233/QĐ-UBND

Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 233/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Quận 1 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 1

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 233/QĐ-UBND

Quận 1, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ 2014 - 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp Quận 1 tại Tờ trình số 49/TTr-TP ngày 28 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 1 (theo Danh mục đính kèm):

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 trong kỳ hệ thống hóa.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa.

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa.

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 hết hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa.

6. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa.

Điều 2. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 chịu trách nhiệm niêm yết kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận.

Điều 3. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin Quận 1 chịu trách nhiệm đăng tải kết quả rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 1.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA KỲ 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lc

Ghi chú

I. LĨNH VỰC QUY CH T CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

1

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 1

05/9/2016

 

2

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 18/7/2017

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận 1

25/7/2017

 

3

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1

12/10/2017

 

4

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý Đô thị Quận 1

19/12/2017

 

5

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017

Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 1

25/12/2017

 

6

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 1

09/01/2018

 

7

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND ngày 09/01/2018

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1

16/01/2018

 

8

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND ngày 09/01/2018

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội Quận 1

16/01/2018

 

9

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND ngày 09/01/2018

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1

16/01/2018

 

10

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND ngày 23/8/2018

Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1

30/8/2018

 

11

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 1

01/01/2019

 

II. LĨNH VỰC KHÁC

1

Quyết định

494/2007/QĐ-UBND ngày 06/06/2007

Về ban hành quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong phạm vi địa bàn Quận 1

13/6/2007

Còn hiệu lực 01 phần

2

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012

Ban hành quy định khu vực đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn Quận 1.

07/6/2012

 

3

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND ngày 22/5/2014

Ban hành quy định xử lý kỷ luật đối với công chức viên chức làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do Ủy ban nhân dân Quận 1 quản lý

29/5/2014

 

4

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015

Ban hành quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn Quận 1.

21/01/2015

 

5

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015

Ban hành quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn Quận 1.

21/01/2015

 

QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ VĂN BẢN

1

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Ủy ban nhân dân Quận 1

12/12/2016

 

2

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018

Quyết định bãi bỏ văn bản

26/6/2018

 

Tổng số: 18 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC QUY CH T CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

1

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 1

05/9/2016

 

2

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 18/7/2017

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận 1

25/7/2017

 

3

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1

12/10/2017

 

4

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý Đô thị Quận 1

19/12/2017

 

5

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017

Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 1

25/12/2017

 

6

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 1

09/01/2018

 

7

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND ngày 09/01/2018

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1

16/01/2018

 

8

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND ngày 09/01/2018

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 1

16/01/2018

 

9

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND ngày 09/01/2018

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1

16/01/2018

 

10

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND ngày 23/8/2018

Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1

30/8/2018

 

11

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 1

01/01/2019

 

II. LĨNH VỰC KHÁC

1

Quyết định

494/2007/QĐ- UBND ngày 06/06/2007

Về ban hành quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong phạm vi địa bàn Quận 1

13/6/2007

Còn hiệu lực 01 phần

2

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012

Ban hành quy định khu vực đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn Quận 1.

07/6/2012

 

3

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND ngày 22/5/2014

Ban hành quy định xử lý kỷ luật đối với công chức viên chức làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do Ủy ban nhân dân Quận 1 quản lý

29/5/2014

 

4

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015

Ban hành quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn Quận 1.

21/01/2015

 

5

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015

Ban hành quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn Quận 1.

21/01/2015

 

QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ VĂN BẢN

1

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Ủy ban nhân dân Quận 1

12/12/2016

 

2

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018

Quyết định bãi bỏ văn bản

26/6/2018

 

Tổng số: 18 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bn

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lc

NGH QUYT CỦA HI ĐỒNG NHÂN DÂN

1.

Nghị quyết

05/2006/NQ-HĐND Ngày 07/7/2006

Nghị quyết HĐND Quận 1 khóa IX kỳ họp thứ 7 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sdụng đất 5 năm (2006 -2010) của Quận 1

Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND Quận 1 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

08/9/2014

2

Nghị quyết

08/2006/NQ-HĐND Ngày 10/10/2006

Nghị quyết HĐND Quận 1 khóa IX khọp th8 về quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tlệ 1/2000 tại 7 phường thuộc Quận 1

Theo Quyết định s20/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND Quận 1 về công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND và UBND Quận 1 hết hiệu lực năm 2016

12/01/2017

3

Nghị quyết

09/2006/NQ-HĐND Ngày 10/10/2006

Nghị quyết HĐND Quận 1 khóa IX kỳ họp th8 về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch lộ giới một số tuyến đường và hm < 12 m trên địa bàn Quận 1

Theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND Quận 1 về công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND và UBND Quận 1 hết hiệu lực năm 2016

12/01/2017

4

Nghị quyết

07/2007/NQ-HĐND Ngày 20/12/2007

Nghị quyết ND Quận 1 khóa IX kỳ họp th11 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 của Quận 1

Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND Quận 1 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

08/9/2014

5

Nghị quyết

10/2008/NQ-HĐND Ngày 17/12/2008

Về quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của 10 phường Quận 1

Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND Quận 1 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

08/9/2014

6

Nghị quyết

11/2008/NQ-HĐND Ngày 12/7/2008

Về điều chỉnh quy hoạch một số tuyến đường và hẻm ≤ 12 m các phường Đa Kao, Nguyễn Cư Trinh, Cô Giang, Bến Thành, Cu Kho, Tân Định thuộc Quận 1

Theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND Quận 1 về công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND và UBND Quận hết hiệu lực năm 2016

12/01/2017

QUYT ĐNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

1

Quyết định

2071/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008

Ban hành quy định trình tự thủ tục tổ chức thực hiện quyết định hành chính trên địa bàn Quận 1

Theo Quyết định s102/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 về bãi bỏ quyết đnh

24/01/2014

2

Quyết định

2315/2009/QĐ-UBND Ngày 06/8/2009

Ban hành quy chế phối hợp qun lý môi trường và vệ sinh đô thị trên địa bàn quận 1.

Theo Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND Quận 1 về bãi bỏ quyết định

19/6/2014

3

Quyết định

2367/2009/QĐ-UBND Ngày 06/8/2009

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Bi thường giải phóng mặt bằng quận 1

Theo Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND Quận 1 về việc bãi b văn bn quy phạm pháp luật

29/6/2016

4

Quyết định

3027/2009/QĐ-UBND Ngày 15/10/2009

Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Y tế quận 1.

Theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về bãi bỏ văn bản

19/01/2016

5

Quyết định

3547/2009/QĐ-UBND Ngày 18/12/2009

Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Văn Hóa và Thông tin quận 1.

Theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND Quận 1.

12/10/2017

6

Quyết định

134/2010/QĐ-UBND Ngày 19/01/2010

Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Tư pháp quận 1.

Theo Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 về việc bãi bVBQPPL của UBND Quận 1

14/8/2015

7

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND Ngày 08/05/2013

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 1.

Theo Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 về việc bãi bỏ VBQPPL của UBND Quận 1

14/8/2015

8

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND Ngày 08/05/2013

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 1.

Theo Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 về việc bãi bỏ VBQPPL của UBND Quận 1

14/8/2015

9

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND ngày 11/4/2014

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1

Theo Quyết định 1067/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND Quận 1

29/6/2016

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUN 1

1

Chỉ thị

03/2007/CT-UBND Ngày 17/01/2007

Về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của UBND Quận 1

12/4/2016

2

Chthị

04/2008/CT-UBND Ngày 09/6/2008

Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng an ninh toàn dân trước tình hình mới trên địa bàn quận 1.

Theo Quyết định s396/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của UBND Quận 1

12/4/2016

3

Chỉ th

03/2006/CT-UBND ngày 29/12/2006

Về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyn chọn và gọi công dân nhập ngũ; phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyn sinh quân sự và động viên quân đội năm 2007

Theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

19/6/2018

Tng số: 18 văn bn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019)

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị (sửa đổi, b sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý/kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

1.

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1

Sửa đổi, bổ sung

Theo Khoản 8 Điều 17 của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước quy định: “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Sở Văn hóa và Thể thao), Phòng Văn hóa - Thông tin, công chức Văn hóa - Xã hội chủ trì, phi hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp, công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai thực hiện Quyết định này”.

Theo Điều 4 Quyết định số 4435/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước cộng đồng dân cư của ấp, khu phố quy định: “Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ động rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của hai sở và cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện liên quan đến chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước cộng đồng dân cư của ấp, khu ph”.

Do đó, cần bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin liên quan đến công tác xây dựng, thực hiện quy ước cộng đồng dân cư của ấp, khu phố.

Phòng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1

Quý I/2019

2.

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND ngày 22/5/2014

Ban hành quy định xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do Ủy ban nhân dân Quận 1 quản lý.

Bãi bỏ

- Về căn cứ ban hành văn bản quy phạm pháp luật: căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 thay thế Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003.

- Về nội dung văn bản: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân ban hành, theo đó, Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của Ủy ban nhân dân quận không còn phù hợp với quy định hiện hành, cụ thể cần điều chỉnh, xây dựng lại quy trình xử lý kỷ luật Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tách thành quy trình xử lý kỷ luật riêng đi với cán bộ (trước đây quy định xử lý kỷ luật như công chức lãnh đạo, quản lý), đồng thời, bổ sung quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân trong quyết định.

Phòng Nội vụ Quận 1

Quý I/2019

3.

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015

Ban hành quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn Quận 1.

Sửa đổi, bổ sung

Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 ban hành dựa trên Luật Tố cáo năm 2011, đến ngày 01/01/2019, Luật Tố cáo 2011 sẽ hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 66 Luật Tố cáo năm 2018. Vì vậy, một số nội dung của Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Tố cáo năm 2018.

Thanh tra Quận 1

Quý II/2019

Tổng số: 03 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: KHÔNG CÓ

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiu lc

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: KHÔNG CÓ

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Ni dung. quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lc

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lc, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LC MỘT PHN

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 233/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 233/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/02/2019
Ngày hiệu lực 28/02/2019
Ngày công báo 15/04/2019
Số công báo Số 28
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 233/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 233/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Quận 1 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 233/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Quận 1 Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 233/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Văn Dũng
Ngày ban hành 28/02/2019
Ngày hiệu lực 28/02/2019
Ngày công báo 15/04/2019
Số công báo Số 28
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 233/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Quận 1 Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 233/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Quận 1 Hồ Chí Minh

 • 28/02/2019

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/04/2019

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 28/02/2019

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực