Quyết định 2381/QĐ-UBND

Quyết định 2381/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 2381/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính đã được thay thế bởi Quyết định 3369/QĐ-UBND công bố thay thế bộ thủ tục hành chính và được áp dụng kể từ ngày 14/12/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 2381/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2381/QĐ-UBND

Ngày 19 Tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1624/STC-VP ngày 20 tháng 7 năm 2009 và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh tại Tờ trình số 37/TTr-TCT30 ngày 19 tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật và loại bỏ thủ tục hành chính chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
 CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

 


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG NAI

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực: TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH

1

Cấp mã số quan hệ ngân sách cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản

2

Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư

3

Trợ giá xe buýt

4

Hoàn trả các khoản thu ngân sách Nhà nước (hoàn trả tiền hóa giá nhà thuộc sở hữu Nhà nước)

II

Lĩnh vực: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1

Cấp bổ sung vốn cho doanh nghiệp Nhà nước

2

Cấp bù số tiền miễn thu thủy lợi phí và bù lỗ thủy lợi phí

3

Chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty TNHH một thành viên

4

Giải quyết chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty Nhà nước

5

Thẩm tra và trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ lãi suất vốn vay thương mại cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi tập trung, công nghiệp

6

Kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán và bảo tồn vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn Nhà nước tham gia

7

Thẩm định trình phê duyệt quỹ khen thưởng Ban Quản lý điều hành công ty Nhà nước

8

Duyệt đơn giá tiền lương đối với doanh nghiệp Nhà nước

9

Thẩm tra chi phí dịch vụ, sản phẩm công ích và thẩm định thanh toán khối lượng dịch vụ công ích

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH

Cấp mã số quan hệ ngân sách cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuyên viên tiếp nhận tờ khai yêu cầu cấp mã số.

Bước 2: Chuyên viên kiểm tra hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/6/2008 của Bộ Tài chính.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Tiếp nhận hồ sơ và ghi vào sổ theo dõi.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn chủ đầu tư kê khai lại.

Bước 3: Tiến hành nhập liệu, phát sinh mã số trong hệ thống máy tính.

Bước 4: Phê duyệt mã số trong chương trình cấp mã số.

Bước 5: In giấy chứng nhận mã số.

Bước 6: Trình ban Giám đốc Sở ký giấy chứng nhận mã số.

Bước 7: Cấp giấy chứng nhận mã số cho đơn vị.

Bước 8: Đơn vị kiểm tra đối chiếu và ký nhận.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại phòng Đầu tư (Sở Tài chính), số 42 đường CMT8, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai cấp mã số quan hệ ngân sách cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

b) Số lượng hồ sơ: Mỗi một dự án là một tờ khai.

4. Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có).

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Nếu có và kèm theo ngay sau thủ tục này).

Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:

- Dùng cho các dự án đầu tư XDCB ở giai đoạn thực hiện đầu tư (mẫu số: 04-MSNS-BTC).

- Dùng cho các dự án đầu tư XDCB ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư (mẫu số: 03-MSNS-BTC).

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/6/2008 của Bộ Tài chính./.

Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các chủ đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ quyết toán tại phòng Đầu tư - Sở Tài chính. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu chuyên viên tiếp nhận sẽ hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung hồ sơ.

Bước 2: Sở Tài chính sẽ thẩm tra báo cáo quyết toán và phát hành văn bản trực tiếp đến các chủ đầu tư.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại phòng Đầu tư (Sở Tài chính), số 42 đường CMT8, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

Tờ trình phê duyệt quyết toán;

- Tập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định do chủ đầu tư lập;

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư;

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh (nếu có);

- Quyết định phê duyệt TKKT-TDT;

- Quyết định phê duyệt dự toán chi tiết hạng mục;

- Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu;

- Các văn bản xử lý phát sinh (nếu có);

- Quyết định phê duyệt dự toán phát sinh (nếu có);

- Các loại hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng và hóa đơn gồm:

+ Tư vấn khảo sát và lập dự án khả thi;

+ Tư vấn khảo sát và lập TKKT - dự toán;

+ Xây lắp;

+ Mua sắm thiết bị;

+ Tư vấn quản lý dự án;

+ Tư vấn giám sát;

+ Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán;

+ Các hợp đồng kinh tế khác (nếu có);

- Các biên bản nghiệm thu hoàn thành gồm:

+ Biên bản nghiệm thu bộ phần công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình (nếu có);

+ Biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị;

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình đưa vào sử dụng;

- Các bản quyết toán khối lượng A - B (bản gốc);

- Các kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, kiểm toán Nhà nước;

- Các báo cáo tình hình chấp hành kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước của chủ đầu tư;

- Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của đơn vị tư vấn kiểm toán;

- Hồ sơ hoàn công;

- Nhật ký thi công;

- Hồ sơ đấu thầu (hoặc chỉ định thầu) các gói thầu;

- Các biên bản liên quan trong quá trình xét thầu;

- Bản vẽ thiết kế;

- Bản vẽ hoàn công;

- Dự toán thiết kế;

- Dự toán bổ sung;

- Các hồ sơ chứng từ liên quan khác.

b) Số lượng: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án nhóm A: 195 ngày làm việc;

- Đối với dự án nhóm B: 135 ngày làm việc;

- Đối với dự án nhóm C: 105 ngày làm việc;

- QT hạng mục, dự án không khả thi: 75 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

- Nếu dự án có tổng mức đầu tư >=02 tỷ đồng: UBND tỉnh phê duyệt.

- Dự án có tổng mức đầu tư <02 tỷ đồng: Sở Tài chính phê duyệt.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC.

- Luật Xây dựng 2003;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009; Thông tư 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính./.

Trợ giá xe buýt

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trung tâm Điều hành xe vận chuyển hành khách công cộng tỉnh Đồng Nai lập biên bản quyết toán với các đơn vị hợp đồng vận chuyển hành khách các tuyến xe buýt, tổng hợp gửi Sở Tài chính để cấp trợ giá cước.

Bước 2: Chuyên viên phòng Ngân sách đối chiếu các trình tự trong hồ sơ có đủ yêu cầu rồi cấp kinh phí cho đơn vị bằng lệnh chi tiền.

Bước 3: Định kỳ sáu tháng, cuối năm Sở Tài chính lập biên bản đối chiếu số ngân sách cấp, xác định số kinh phí đã quyết toán và số chưa chi.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại phòng Ngân sách (Sở Tài chính), số 42 đường CMT8, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Biên bản quyết toán của Trung tâm Điều hành vận chuyển hành khách công cộng với đơn vị hợp đồng vận chuyển hành khách bằng xe buýt kèm chi tiết.

+ Văn bản đề nghị ngân sách cấp kinh phí trợ giá theo hồ sơ trên.

b) Số lượng: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND ngày 12/6/2006 về việc phương án hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có trợ giá từ ngân sách Nhà nước.

- Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 11/6/2008 về trợ giá xe buýt 2008.

- Văn bản 7008/UBND-KT ngày 27/8/2008 của UBND tỉnh về trợ giá xe buýt 2008./.

Hoàn trả các khoản thu ngân sách Nhà nước
(hoàn trả tiền hóa giá nhà thuộc sở hữu Nhà nước)

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân có văn bản đề nghị hoàn trả (bản chính). Sau khi xem xét thấy đầy đủ thì tiếp nhận và hẹn ngày cho tổ chức, cá nhân đến trực tiếp Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đồng Nai nhận tiền. Khi đi phải mang theo giấy CMND (bản chính) hoặc chuyển trả trực tiếp vào tài khoản cho đối tượng; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn thủ tục và tiếp nhận ngay khi bổ sung đủ hồ sơ (trong vòng 03 ngày làm việc).

Bước 2: Hồ sơ đầy đủ => lập lệnh thoái thu (nếu khoản thu trong năm phát sinh) hoặc lệnh chi ngân sách (đối với khoản thu từ năm trước), ký và trình Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo cơ quan ký chuyển KBNN hoàn trả.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại phòng Ngân sách (Sở Tài chính), số 42 đường CMT8, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Quyết định hoặc văn bản của cấp thẩm quyền (bản chính).

+ Giấy xác nhận của Kho bạc Nhà nước số tiền đã nộp vào ngân sách (bản chính).

+ Giấy nộp tiền vào NSNN (bản chính hoặc photo).

+ Giấy CMND (photo).

+ Các tài liệu, giấy tờ, mẫu biểu liên quan.

b) Số lượng: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước (thực hiện chi trả khi đối tượng đến nhận tiền).

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Lệnh chi ngân sách hoặc lệnh thoái thu.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008./.

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Cấp bổ sung vốn cho doanh nghiệp Nhà nước

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng của Sở Tài chính. Cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:

Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết biên nhận cho người nộp.

Nếu hồ sơ không hợp lệ cán bộ hướng dẫn để người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Đến hẹn tới Văn phòng Sở Tài chính nhận kết quả:

Thời gian nhận và trả kết quả:

Sáng từ 7h - 11h30.

Chiều từ 13h - 16h30.

Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ).

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Chi cục Tài chính Doanh nghiệp (Sở Tài chính), số 42 đường CMT8, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt.

+ Quyết định giao kế hoạch năm.

+ Hồ sơ xin được cấp vốn.

+ Biên bản thẩm định.

b) Số lượng: 04 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Lãnh đạo Sở Tài chính.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục TCDN.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở chuyên ngành, công ty mẹ, Sở KH & ĐT.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ thay thế Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và có hiệu lực ngày 25/3/2009 về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

- Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính, có hiệu lực ngày 14/5/2005 về việc hướng dẫn một số điều tại quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác./.

Cấp bù số tiền miễn thu thủy lợi phí và bù lỗ thủy lợi phí

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Tài chính. Cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ viết biên nhận cho người nộp.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ cán bộ hướng dẫn để người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Sở Tài chính gửi các sở, ngành thẩm định.

Bước 4: Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt.

Bước 5: Đến ngày hẹn tới Văn phòng Sở Tài chính:

- Trường hợp đủ điều kiện nhận văn bản chấp thuận.

- Trường hợp không đủ điều kiện nhận văn bản trả lời.

Thời gian nhận và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ).

- Sáng từ 7h - 11h30.

- Chiều từ 13h - 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Chi cục Tài chính Doanh nghiệp (Sở Tài chính), CMT8, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Bản giao chỉ tiêu kế hoạch.

+ Dự toán ngân sách được phê duyệt.

+ Bảng lập dự toán năm.

+ Bảng lập dự toán chi từng quý.

b) Số lượng: 05 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục TCDN.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở KH&ĐT, Sở NN & PTNT.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

10 Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 154/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ, có hiệu lực 01/01/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP

- Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ và có hiệu lực ngày 01/01/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP.

- Thông tư số 26/2008/TT-BTC ngày 28/3/2008 của Bộ Tài chính, có hiệu lực ngày 12/4/2008 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 154/2007/NĐ-CP

- Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26/02/2009 của Bộ Tài chính, có hiệu lực ngày 12/4/2009 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP./.

Chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty TNHH một thành viên

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng của Sở Tài chính. Cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết biên nhận cho người nộp.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ cán bộ hướng dẫn để người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Mời các sở, ngành thẩm định.

Bước 4: Đến hẹn tới Văn phòng Sở Tài chính nhận kết quả:

Thời gian nhận và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ).

- Sáng từ 7h - 11h30.

- Chiều từ 13h - 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Chi cục Tài chính Doanh nghiệp (Sở Tài chính), CMT8, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt.

+ Phương án chuyển đổi.

+ Điều lệ hoạt động của công ty TNHH 1 thành viên.

+ Phương án xử lý tài chính.

+ Biên bản thẩm định.

+ Báo cáo tài chính đến thời điểm chuyển đổi.

+ Hồ sơ xử lý lao động dôi dư.

+ Một số hồ sơ khác có liên quan.

b) Số lượng: 05 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Lãnh đạo Sở Tài chính.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục TCDN.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND tỉnh, Sở KH & ĐT, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, sở chuyên ngành và công ty mẹ.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08/9/2006 và có hiệu lực ngày 24/9/2006 về việc xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Thông tư số 25/2007/TT-BTC ngày 02/4/2007 của Bộ Tài chính, có hiệu lực ngày 17/4/2007 về việc hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển công ty Nhà nước thành công ty TNHH một thành viên./.

Giải quyết chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty Nhà nước

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng của Sở Tài chính. Cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết biên nhận cho người nộp.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ cán bộ hướng dẫn để người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Mời các sở, ngành thẩm định.

Bước 4: Đến hẹn tới Văn phòng Sở Tài chính nhận kết quả:

Thời gian nhận và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ).

- Sáng từ 7h - 11h30.

- Chiều từ 13h - 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Chi cục Tài chính Doanh nghiệp (Sở Tài chính), số 42 đường CMT8, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Tờ trình phê duyệt.

+ Danh sách lao động kèm theo.

b) Số lượng: 06 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Lãnh đạo Sở Tài chính.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục TCDN.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; công ty mẹ.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ và có hiệu lực ngày 11/7/2007 về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty Nhà nước.

- Nghị định số 30/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.

- Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2007 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, có hiệu lực ngày 25/9/2007./.

Thẩm tra và trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ lãi suất vốn vay thương mại cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi tập trung, công nghiệp

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng của Sở Tài chính. Cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết biên nhận cho người nộp.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ cán bộ hướng dẫn để người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Mời các sở, ngành thẩm định.

Bước 4: Đến hẹn tới Văn phòng Sở Tài chính nhận kết quả:

Thời gian nhận và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ).

- Sáng từ 7h - 11h30.

- Chiều từ 13h - 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Chi cục Tài chính Doanh nghiệp (Sở Tài chính), số 42 đường CMT8, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt.

+ Phương án đầu tư được các cấp phê duyệt.

+ Quyết toán các công trình đầu tư được kiểm toán hoặc được các cấp phê duyệt.

+ Một số hồ sơ khác có liên quan.

b) Số lượng: 04 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Lãnh đạo Sở Tài chính.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục TCDN.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở KH & ĐT, Ngân hàng Nhà nước.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ và có hiệu lực ngày 13/3/2006

- Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực ngày 23/01/2009 và Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 10/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực ngày 10/3/2009.

- Thông tư số 42/2006/TT-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, có hiệu lực ngày 15/6/2006.

- Thông tư số 58/2006/TT-BTC ngày 26/6/2006 của Bộ Tài chính, có hiệu lực ngày 11/7/2006./.

Kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán và bảo tồn vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn Nhà nước tham gia

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng của Sở Tài chính. Cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết biên nhận cho người nộp.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ cán bộ hướng dẫn để người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Mời các sở, ngành thẩm định.

Bước 4: Đến hẹn tới Văn phòng Sở Tài chính nhận kết quả:

Thời gian nhận và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ).

- Sáng từ 7h - 11h30.

- Chiều từ 13h - 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Chi cục Tài chính Doanh nghiệp (Sở Tài chính), số 42 đường CMT8, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Báo cáo quyết toán tài chính.

+ Hồ sơ, sổ sách kế toán.

+ Các hóa đơn, chứng từ kế toán.

+ Một số hồ sơ khác có liên quan.

b) Số lượng: 03 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục TCDN.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở KH & ĐT, công ty mẹ.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ, có hiệu lực ngày 25/3/2009 về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

- Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính, có hiệu lực ngày 14/5/2005 về việc hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác./.

Thẩm định trình phê duyệt quỹ khen thưởng Ban Quản lý điều hành công ty Nhà nước

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận công văn của doanh nghiệp.

Bước 2: Chuyên viên quản lý doanh nghiệp xử lý theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục Tài chính Doanh nghiệp, thông qua phòng.

Bước 3: Trình Lãnh đạo Chi cục Tài chính Doanh nghiệp.

Bước 4: Phát hành công văn.

2. Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Chi cục Tài chính Doanh nghiệp (Sở Tài chính), số 42 đường CMT8, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Công văn đề nghị của doanh nghiệp;

+ Báo cáo tài chính năm;

+ Kết quả xếp loại doanh nghiệp Nhà nước năm của UBND tỉnh.

b) Số lượng: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tài chính Doanh nghiệp;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ./.

Duyệt đơn giá tiền lương đối với doanh nghiệp Nhà nước

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng của Sở Tài chính. Cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết biên nhận cho người nộp.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ cán bộ hướng dẫn để người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Mời các sở, ngành thẩm định.

Bước 4: Đến hẹn tới Văn phòng Sở Tài chính nhận kết quả:

Thời gian nhận và trả kết quả:

Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ).

- Sáng từ 7h - 11h30.

- Chiều từ 13h - 16h30.

2. Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Chi cục Tài chính Doanh nghiệp (Sở Tài chính), số 42 đường CMT8, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt.

+ Phương án đơn giá lương.

+ Bảng phê duyệt định mức lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Báo cáo kết quả thực hiện năm trước.

+ Bảng đóng BHXH của năm quyết toán.

+ Biên bản thẩm định.

b) Số lượng: 05 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Lãnh đạo Chi cục Tài chính Doanh nghiệp.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục TCDN.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, công ty mẹ.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, có hiệu lực ngày 01/01/2005 về việc quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty Nhà nước.

- Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, có hiệu lực ngày 01/01/2005 về việc quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước.

- Thông tư số 06/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, có hiệu lực ngày 20/01/2005 về việc hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động trong các công ty Nhà nước.

- Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, có hiệu lực ngày 20/01/2005.

- Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày ban hành 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có hiệu lực ngày 20/01/2005.

- Thông tư số 09/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, có hiệu lực ngày 20/01/2005./.

Thẩm tra chi phí dịch vụ, sản phẩm công ích và thẩm định thanh toán khối lượng dịch vụ công ích

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng của Sở Tài chính:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận và viết biên nhận cho người nộp.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ hướng dẫn để người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Sở Tài chính mời các sở, ngành có liên quan thẩm định.

Bước 4: Đến hẹn, đến Văn phòng của Sở Tài chính nhận kết quả.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng từ 7h - 11h30.

- Chiều từ 13h - 16h30.

Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ).

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Chi cục Tài chính Doanh nghiệp (Sở Tài chính), số 42 đường CMT8, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm

+ Tờ trình của đơn vị, kèm phương án chi phí.

+ Các tài liệu thuyết minh kèm theo.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

b) Số lượng: 06 (bộ).

4. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục TCDN.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan.

5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

6. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

7. Phí, lệ phí: Không.

8. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

9. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

10. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ và có hiệu lực ngày 26/3/2005 về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

- Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ và có hiệu lực ngày 24/11/2006 về việc ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch, thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2381/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2381/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2009
Ngày hiệu lực19/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/2010
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2381/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2381/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2381/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2381/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýVõ Văn Một
       Ngày ban hành19/08/2009
       Ngày hiệu lực19/08/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/2010
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2381/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2381/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính