Quyết định 24/2000/QĐ-UB

Quyết định 24/2000/QĐ-UB quy định mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công huy động thực hiện nghĩa vụ lao động công ích do tỉnh Cần Thơ ban hành

Quyết định 24/2000/QĐ-UB mức tiền đóng thay mỗi ngày công nghĩa vụ lao động công ích Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 248/2004/QĐ-UB mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công huy động nghĩa vụ lao động công ích Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 23/06/2004.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2000/QĐ-UB mức tiền đóng thay mỗi ngày công nghĩa vụ lao động công ích Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2000/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 20 tháng 3 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC TIỀN ĐÓNG THAY CHO MỖI NGÀY CÔNG HUY ĐỘNG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích được ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 16/9/1999;

Căn cứ Công văn số 3413/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 5/10/1999 hướng dẫn triển khai thực hiện Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2000/NQ.HĐND ngày 25/1/2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 1999 và phương hướng nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2000;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công huy động thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm theo kế hoạch sử dụng lao động công ích đã được phê duyệt đối với người không trực tiếp lao động mà không có người làm thay là 7.000 đồng/ngày công lao động (không phân biệt nam, nữ trong độ tuổi quy định của Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích).

- Việc huy động thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm ở từng địa phương phải theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt. Không được huy động và sử dụng ngày công lao động cao hơn Pháp lệnh quy định và ngoài kế hoạch được duyệt, trừ trường hợp huy động trong tình hình khẩn cấp theo Điều 4 của Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích.

Điều 2. UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) lập sổ theo dõi thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm của công dân cư trú trên địa bàn và báo cáo UBND thành phố, thị xã, huyện (sau đây gọi là cấp huyện).

UBND cấp huyện kiểm tra, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để tổng hợp trong toàn tỉnh, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, kiểm tra và lập kế hoạch sử dụng qũy ngày công lao động công ích của địa phương.

Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành quy định quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước trong thu, chi tiền nghĩa vụ lao động công ích. Việc quản lý và sử dụng qũy ngày công lao động công ích phải đảm bảo đúng mục đích, dân chủ và công khai.

Điều 3. Những đối tượng được miễn, tạm miễn tham gia lao động công ích trong thời gian có lệnh huy động được thực hiện theo tinh thần quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12 của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích.

Điều 4. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh và các huyện phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng phổ biến, giáo dục thực hiện nghiêm Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích và các văn bản hướng dẫn thi hành để các đối tượng có liên quan hiểu và tự giác chấp hành.

Điều 5. Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương sử dụng số tiền thu được từ nghĩa vụ lao động công ích theo quy định của Pháp lệnh và thường xuyên kiểm tra, báo cáo về UBND tỉnh.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với nội dung Quyết định này đều không còn hiệu lực thi hành.

Điều 7. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh, các huyện, các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7.
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh.
- MTTQ tỉnh và các đoàn thể.
- Các cơ quan báo đài.
- Lưu VP (HC-NCTH)

TM. UBND TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Lê Nam Giới

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2000/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2000
Ngày hiệu lực04/04/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/06/2004
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 24/2000/QĐ-UB mức tiền đóng thay mỗi ngày công nghĩa vụ lao động công ích Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 24/2000/QĐ-UB mức tiền đóng thay mỗi ngày công nghĩa vụ lao động công ích Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu24/2000/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
        Người kýLê Nam Giới
        Ngày ban hành20/03/2000
        Ngày hiệu lực04/04/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/06/2004
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 24/2000/QĐ-UB mức tiền đóng thay mỗi ngày công nghĩa vụ lao động công ích Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2000/QĐ-UB mức tiền đóng thay mỗi ngày công nghĩa vụ lao động công ích Cần Thơ