Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2019/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 14 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 65/TTr-STP ngày 20 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ nội dung một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành, cụ thể:

1. Quyết định số 1304/2005/QĐ-UBT ngày 04/4/2005 về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng đất đai;

2. Quyết định số 2444/2005/QĐ-UBND ngày 07/05/2005 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng tỉnh Đồng Nai;

3. Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 về việc thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai;

4. Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND ngày 09/6/2006 về việc thành lập Hội đồng thẩm định các đề án khảo sát, thăm dò; báo cáo thăm dò tính trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Đồng Nai;

5. Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND ngày 31/7/2006 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định danh mục bí mật nhà nước tỉnh Đồng Nai;

6. Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 05/02/2007 về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;

7. Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 về việc sửa đổi, bổ sung bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng Đồng Nai;

8. Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục một cửa liên thông trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;

9. Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND ngày 03/12/2008 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai;

10. Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 23/4/2009 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai;

11. Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ngày 17/6/2009 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Đồng Nai;

12. Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND ngày 04/8/2009 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục bảo trợ xã hội - bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Đồng Nai;

13. Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 05/11/2009 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Quản lý đất đai;

14. Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Nai;

15. Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 10/3/2010 về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

16. Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh;

17. Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh;

18. Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 17/3/2011 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai;

19. Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Nai;

20. Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai;

21. Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Đồng Nai;

22. Quyết định số 56/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai;

23. Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 02/7/2012 về việc bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về thú y thủy sản của Chi cục Thủy sản tại Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về tổ chức hoạt động của Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Nai;

24. Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 ban hành Quy chế hỗ trợ sau đầu tư đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

25. Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh;

26. Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 28/05/2014 ban hành Quy chế phối hợp xử lý hồ sơ các dự án đầu tư sau khi cấp có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư hoặc thông báo chấm dứt hiệu lực văn bản thỏa thuận địa điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

27. Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

28. Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 ban hành Quy định về mức ưu đãi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020;

29. Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 ban hành Quy định trách nhiệm và các hình thức khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và người có trách nhiệm liên quan trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

30. Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND ngày 20/02/2006 về việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

31. Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND ngày 06/02/2007 về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Bãi bỏ một phần nội dung văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành, cụ thể:

Bãi bỏ Điểm b, Khoản 10, Điều 5 và Khoản 1, Điều 9 Quy định về quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Chánh, PCVP. UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KT, CNN, KGVX, KSTTHC, NC.
<Maibnt
.TP.T6>

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2019
Ngày hiệu lực01/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 24/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Đồng Nai
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu24/2019/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
      Người kýĐinh Quốc Thái
      Ngày ban hành14/06/2019
      Ngày hiệu lực01/07/2019
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhậtnăm ngoái

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 24/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Đồng Nai

          • 14/06/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/07/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực