Quyết định 241/QĐ-BCĐ150

Quyết định 241/QĐ-BCĐ150 năm 2013 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Nội dung toàn văn Quyết định 241/QĐ-BCĐ150 năm 2013 Quy chế Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước hài cốt liệt sĩ


BAN CHỈ ĐẠO CẤP NHÀ NƯỚC VỀ XÁC ĐỊNH HÀI CT LIỆT SĨ CÒN THIU THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/QĐ-BCĐ150

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẤP NHÀ NƯỚC VỀ XÁC ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SĨ CÒN THIẾU THÔNG TIN

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CẤP NHÀ NƯỚC VỀ XÁC ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SĨ CÒN THIẾU THÔNG TIN

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UB các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TCĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III, KGVX;
- Lưu: VT, BCĐ 150 (3b).

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẤP NHÀ NƯỚC VỀ XÁC ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SĨ CÒN THIẾU THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 241/QĐ-BCĐ150 ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Trưởng Ban Chỉ đạo)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được thành lập theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 150) có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc thực hiện xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Điều 2. Ban Chỉ đạo 150 thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 3. Trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo 150

1. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo.

3. Chủ trì và kết luận cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

4. Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Trách nhiệm của các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Giúp Trưởng ban trực tiếp điều phối các hoạt động của Ban Chỉ đạo 150 về triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong từng giai đoạn.

2. Tham mưu cho Trưởng ban chỉ đạo để đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, bổ sung cơ chế, chính sách để triển khai các nội dung thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

3. Kiểm tra, báo cáo Trưởng ban về sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tchức thực hiện xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Điều 5. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo

Ngoài các trách nhiệm quy định tại Điều 4 Quyết định này, Phó Trưởng ban thường trực còn có trách nhiệm sau đây:

1. Thay mặt Trưởng ban chủ trì các cuộc họp, giải quyết các công việc của Ban Chỉ đạo 150 theo sự ủy quyền của Trưởng ban. Phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án và dự toán kinh phí hoạt động hàng năm.

2. Chủ trì việc vận động tài trợ.

3. Kiến nghị Trưởng ban xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 150.

Điều 6. Trách nhiệm của các Ủy viên Ban Chỉ đạo

1. Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác và các hoạt động để xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

2. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Bộ, ngành mình theo quy định tại Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo các giai đoạn ở địa bàn được phân công.

3. Tổ chức, phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác của Ban Chỉ đạo trong công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

4. Tham dự đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo và báo cáo về công việc được phân công phụ trách. Định kỳ 6 tháng báo cáo Ban Chỉ đạo về tiến độ, kết quả thực hiện các nội dung thuộc Bộ, ngành và địa phương quản lý.

Điều 7. Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo 150

Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định tổ chức, bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ và biên chế của bộ phận giúp việc.

Chương 3.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Chế độ làm việc

1. Ban Chỉ đạo 150 làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, thông qua các phiên họp thường kỳ và đột xuất dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo khi được ủy quyền.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những nhiệm vụ được phân công.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được hưởng chế độ thù lao từ ngân sách nhà nước do Trưởng ban quyết định theo quy định của pháp luật.

4. Thành viên Ban Chỉ đạo đi công tác, học tập từ 06 tháng trở lên hoặc có sự thay đổi về nhân sự thì cơ quan chủ quản phải thông báo và cử người thay thế bng văn bản cho Trưởng ban.

Điều 9. Chế độ họp

1. Ban Chỉ đạo định kỳ họp 6 tháng một lần; trường hp cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo có thể triệu tập họp bất thường.

2. Trưởng Ban Chđạo quyết định mời thêm các tổ chức, cá nhân có liên quan tham dự các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

3. Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo phải được thông báo bằng văn bản (kèm theo các tài liệu liên quan) về nội dung, thời gian và địa điểm trước 05 ngày làm việc. Các thành viên Ban Chỉ đạo và các đại biểu được mời có trách nhiệm nghiên cứu văn bản, chuẩn bị ý kiến thảo luận, bố trí thời gian tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo.

Trường hợp nội dung cần xin ý kiến mà không thể tổ chức họp, các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản đến cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Điều 10. Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các thành viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ, ngành mình trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

Điều 11. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 150 do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 12. Kế hoạch công tác

Ban Chỉ đạo 150 chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hằng năm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tổ chức thực hiện.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các tổ chức đoàn thnhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tạo điều kiện để Ban Chỉ đạo 150 thực hiện nội dung, kế hoạch triển khai Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin./

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 241/QĐ-BCĐ150

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu241/QĐ-BCĐ150
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2013
Ngày hiệu lực23/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 241/QĐ-BCĐ150

Lược đồ Quyết định 241/QĐ-BCĐ150 năm 2013 Quy chế Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước hài cốt liệt sĩ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 241/QĐ-BCĐ150 năm 2013 Quy chế Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước hài cốt liệt sĩ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu241/QĐ-BCĐ150
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành23/10/2013
        Ngày hiệu lực23/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 241/QĐ-BCĐ150 năm 2013 Quy chế Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước hài cốt liệt sĩ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 241/QĐ-BCĐ150 năm 2013 Quy chế Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước hài cốt liệt sĩ

            • 23/10/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/10/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực