Quyết định 2439/2000/QĐ-UB

Quyết định 2439/2000/QĐ-UB về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất ở đô thị do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 2439/2000/QĐ-UB thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà sử dụng đất ở đô thị Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 573/QĐ-UBND 2008 danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 06/03/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 2439/2000/QĐ-UB thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà sử dụng đất ở đô thị Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2439/2000/QĐ-UB

Huế, ngày 13 tháng 09 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSHN VÀ QSDĐ, QSDĐ Ở ĐÔ THỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Luật Đất đai ngày 14/7/1993 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 1998;

- Căn cứ Nghị quyết số 38/CP ngày 04/5/1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức;

- Căn cứ Nghị định số 60/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở tại đô thị;

- Căn cứ Nghị định số 38/2000 NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính tại buổi làm việc ngày 12/9/2000,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định một số điểm về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận QSHN và QSDĐ, QSDĐ ở đô thị.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định của UBND tỉnh đã ban hành trái với quy định kèm theo quyết định này đều hủy bỏ.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Địa chính, Xây dựng, Tài chính Vật giá; Cục trưởng Cục Thuế; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- TVTU;
- TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Viện KSND tỉnh;
- TAND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài báo thuộc tỉnh;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu: VT.

TM. UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý

 

QUY ĐỊNH

VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSHN VÀ QSĐĐ, QSDĐ Ở ĐÔ THỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2439/2000/QĐ-UB ngày 13/9/2000 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Thực hiện Nghị quyết số 38/CP ngày 4/5/1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức. Theo chỉ đạo của Chính phủ trong năm 2001, mọi chủ sử dụng đất đều phải được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Nhằm tập trung đầu mối chịu trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất (QSHN và QSDĐ), quyền sứ dụng đất (QSĐĐ) tại đô thị.UBND tính quy định trình tự thủ tục cấp các loại giấy chứng nhận QSHN, QSDĐ như sau:

Điều 1: Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSHN và QSDĐ, QSDĐ ở đô thị (kể cả cấp đồng loạt và riêng lẻ) cho các đối tượng có giấy tờ hợp lệ theo quy định hoặc không có giầy tờ hợp lệ phải qua xử lý hợp thức hóa QSHN, QSDĐ và nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ đều phải qua Tổ công tác chuyên trách thẩm định xét duyệt và đề nghị.

Tổ công tác nói trên do UBND tỉnh quyết định thành lập.

Điều 2: Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (đối với trường hợp có đủ giấy tờ hợp lệ nhà, đất) hoặc hồ sơ không có đủ giấy tờ hợp lệ nhà, đất thì Tổ công tác thẩm định, xét duyệt và có thông báo kết luận, trình UBND tỉnh giải quyết.

- Trường hợp đủ điều kiện hợp thức hóa QSDĐ theo Nghị định 38/2000/CP của Chính phủ quy định, thì tổ công tác có thông báo cho đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ nhà đất, nộp tiền sử dụng đất biết để nộp tiền theo quy định. Thông báo phải nói rõ diện tích kèm mức đất theo quy định của UBND tỉnh nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thời gian địa điểm nộp tiền cho đối tượng được biết.

- Những trường hợp còn vướng mắc thì tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Điều 3: Hồ sơ Tổ công tác trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận QSHN và QSDĐ, QSDĐ gồm có:

1. Tờ trình của Tổ công tác kèm theo danh sách đối tượng đề nghị. Tờ trình và danh sách do Giám Đốc Sở Địa chính (Tổ trưởng công tác) ký trình đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ); do Giám đốc Sở Địa chính và Phó Giám đốc Sở Xây dựng (Tổ phó công tác) ký trình đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận QSHN và QSDĐ (bìa hồng).

2. Hồ sơ pháp lý nhà đất theo quy định hiện hành của từng đối tượng được tổ công tác đề nghị.

3. Thông báo kết quả xét duyệt của Tổ công tác; thông báo nộp tiền, kèm tờ khai và biên lai nộp tiền (nếu có). Tờ khai nộp tiền sử dụng đất lệ phí trước bạ phải ghi rõ vị trí, tỷ lệ nộp tiền, số tiền phải nộp và biên lai nộp tiền phải ghi rõ đã thu hết theo quy định.

4. Ba (03) mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với hồ sơ cấp bìa đỏ) hoặc bốn (04) mẫu giấy chứng nhận QSHN và QSDĐ ( đối với hồ sơ cấp bìa hồng) theo quy định tại Nghị định 60/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ đã thể hiện đầy đủ các thông tin theo yêu cầu cho mỗi trường hợp xin cấp giấy chứng nhận.

Bỏ dự thảo quyết định của UBND tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận QSHN và QSDĐ.

Điều 4: Hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSHN và QSDĐ, QSDĐ đồng loạt được Hội Đồng đăng ký nhà đất phường, thị trấn xét duyệt sau đó được chuyển thắng lên Sở Địa chính (Tổ công tác) để thẩm định, xem xét và hoàn tất thủ tục, đề nghị UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận.

Điều 5: Hồ sơ trình cấp giấy chứng nhận QSHN và QSDĐ, QSDĐ do Tổ công tác trực tiếp trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 6: Thời gian giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSHN, QSDĐ và QSDĐ:

Khi nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSHN và QSDĐ, QSDĐ đủ thủ tục, giấy tờ hợp lệ về nhà đất theo quy định hoặc hồ sơ xin xét hợp thức hóa, thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ để cấp giấy chứng nhận bìa hồng, bìa đỏ trong thời hạn 10 ngày tổ công tác phải thẩm định, xét duyệt xong, hoàn tất thủ tục trình UBND tỉnh.

Trong thời hạn từ 3 đến 5 ngày (tùy theo khối lượng hồ sơ và lịch công tác của UBND tỉnh), UBND tỉnh xem xét ký ban hành giấy chứng nhận hoặc trả lại hồ sơ sai sót, không đúng quy định (nếu phát hiện). Trong thời hạn từ 2 đến 3 ngày Văn phòng UBND tỉnh phải phát hành và chuyển giao cho Tổ công tác hết số lượng hồ sơ đã ký và thực hiện chế độ nộp lưu trữ theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh và Tổ công tác thỏa thuận lịch định kỳ trình hồ sơ và chuyển trả hồ sơ hợp lý, đảm bảo thời gian theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có vấn đề vướng mắc thì Tổ công tác, Văn phòng UBND tỉnh kịp thời báo cáo UBND tinh để chỉnh lý, bổ sung.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2439/2000/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2439/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2000
Ngày hiệu lực13/09/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2439/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 2439/2000/QĐ-UB thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà sử dụng đất ở đô thị Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2439/2000/QĐ-UB thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà sử dụng đất ở đô thị Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2439/2000/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Xuân Lý
        Ngày ban hành13/09/2000
        Ngày hiệu lực13/09/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2439/2000/QĐ-UB thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà sử dụng đất ở đô thị Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2439/2000/QĐ-UB thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà sử dụng đất ở đô thị Thừa Thiên Huế