Quyết định 25/2008/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 25/2008/QĐ-BLĐTBXH về Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho nghề “kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ” do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 25/2008/QĐ-BLĐTBXH Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho nghề “kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ" đã được thay thế bởi Thông tư 17/2012/TT-BLĐTBXH chương trình khung trình độ trung cấp cao đẳng nghề và được áp dụng kể từ ngày 11/09/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2008/QĐ-BLĐTBXH Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho nghề “kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ"


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 25/2008/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO NGHỀ “KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ỐNG CÔNG NGHỆ”.

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 186/2007 /NĐ- CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/1/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề;
Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề “ Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ";
Theo đề nghị của Tổng cục Trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề: “ Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ”.

Trên cơ sở bộ chương trình khung nói trên, Hiệu trưởng các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng xác định, tổ chức thẩm định và duyệt chương trình dạy nghề áp dụng cho trường mình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức chính trị- Xã hội và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng cho nghề “ Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ " và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2008/QĐ – BLĐTBXH ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội )

Tên nghề: Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

Mã nghề:

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo nghề: 37

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng Cao đẳng nghe,

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Trình bày được về nguyên lý, cấu tạo, công dụng của thiết bị, dụng cụ thi công, vận dụng vào chế tạo phụ kiện ống, thi công lắp đặt hệ thống ống công nghệ để đạt hiệu quả cao

+ Lựa chọn được vật tư, thiết bị phù hợp với yêu cầu chế tạo phụ kiện ống, lựa chọn van và lắp đặt tuyến ống A/G, U/G, Onshore.

+ Đọc được các bản vẽ trong hệ thống ống công nghệ.

+ Biết tính toán, khai triển các chi tiết ống hình trụ, côn, chóp lò, ống nhánh chữ Y.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo và bảo quản được các thiết bị, dụng cụ đo kiểm, dụng phục vụ cho nghề.

+ Phân tích được các loại bản vẽ về Ống công nghệ, chọn lựa đúng vật tư và phụ kiện đường ống.

+ Chế tạo được các phụ kiện, giá đỡ ống thông thường và sử dụng, lập trình để chế tạo chi tiết bằng các thiết bị NC, CNC.

+ Lắp đặt được cụm ống tại xưởng, tuyến ống tại công trường

+ Thành thạo các công việc thông thổi, làm sạch và thử áp lực hệ thống đường ống.

+ Lắp được các cụm ống, tuyến ống thép cacbon, không gỉ, các tuyến ống phức tạp như dẫn khí trên bờ, tuyến ống qua sông/đầm lầy.

+ Lắp được các loại van, máy bơm và chế độ bảo dưỡng van và các phụ kiện đường ống

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tại xưởng cũng như tại công trường

+ Ứng dụng được kỹ thuật, công nghệ vào công việc lắp đặt ống và xử lý các tình huống kỹ thuật trong thực tế thi công lắp đặt ống.

+ Sau khi học xong người học có thể tham gia vào các vị trí công việc như trực tiếp sản xuất thi công, cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất, bảo dưỡng đường ống và thiết bị đường ống trong các nhà máy sản xuất. Xử lý được các tình huống kỹ thuật về ống trong thực tế chế tạo, thi công lắp đặt.

+ Có thể tự tạo việc làm sau khi học xong và tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn.

1.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong, luôn vươn lên và tự hoàn thiện.

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ với cộng đồng và xã hội.

+ Nắm được những kiến thức cơ bản và thực hiện được các kỹ năng quân sự phổ thông, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

2. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

2.1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Thời gian học tập: 131 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 3750h

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi : 300h; Trong đó thi tốt nghiệp: 30h

2.2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450h

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề : 3300h

+ Thời gian học bắt buộc: 2632h; + Thời gian học tự chọn: 668h

+ Thời gian học lý thuyết: 1029h ; + Thời gian học thực hành: 2271h

3. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH CỦA TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC

3.1. Danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo

Thời gian của môn học/mô đun (giờ)

Năm học

Học kỳ

Tổng số

Trong đó

Giờ LT

Giờ TH

I

Các môn học chung

 

 

450

450

 

MH01

Chính trị

1

1;2

90

90

 

MH02

Pháp luật

1

2

30

30

 

MH03

Giáo dục thể chất

1

1

60

60

 

MH04

Giáo dục quốc phòng

1

2

75

75

 

MH05

Tin học

1

1

75

75

 

MH06

Ngoại ngữ

1

1;2

120

120

 

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

 

 

2632

854

1778

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

 

 

450

410

40

MH07

Toán cao cấp

1

1

60

60

-

MH08

Vật lý đại cương

1

1

45

43

2

MH09

Hình học hoạ hình

1

1

45

40

5

MH10

Vẽ kỹ thuật

1

1

90

85

5

MH11

Dung sai lắp ghép

1

1

30

26

4

MH12

Cơ kỹ thuật

1

2

45

39

6

MH13

Vật liệu cơ khí

1

2

45

39

6

MH14

Sức bền vật liệu

1

2

30

27

3

MH15

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

1

2

30

26

4

MH16

Tổ chức và quản lý sản xuất

1

2

30

25

5

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

 

 

2182

444

1738

MĐ17

Thực hành nguội

1

2

160

24

136

MĐ18

Thực hành nâng chuyển

2

3

80

12

68

MĐ19

Thực hành điện cơ bản

1

2

80

10

70

MH20

Khai triển ống công nghệ

2

3

60

39

6

MĐ21

Thực hành hàn và cắt khí

2

3

80

13

67

MH22

Đo ống công nghệ

2

3

60

11

49

MĐ23

Phân tích hệ thống bản vẽ ống

2

3

90

24

66

MĐ24

Chọn lựa vật tư và phụ kiện

2

3

90

25

65

MĐ25

Chế tạo giá đỡ ống

2

3

120

30

90

MĐ26

Chế tạo phụ kiện ống

2

4

180

28

152

MĐ27

Chế tạo cụm ống tại xưởng

2

4

200

50

150

MĐ28

Lắp đặt giá đỡ

2

4

110

18

92

MĐ29

Lắp đặt ống và phụ kiện trên giá đỡ (A/G)

2

4

252

51

201

MĐ30

Lắp đặt ống thép không gỉ

3

5

196

48

148

MĐ31

Lắp đặt ống và phụ kiện trên bờ (Onshore)

3

5

184

46

138

MĐ32

Thực tập sản xuất và thực tập tốt nghiệp

3

5

240

-

240

 

Tổng cộng

 

 

3082

 

 

 

3.2. Đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

(Nội dung chi tiết được kèm theo tại phụ lục 1B, 2B)

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CTKTĐCĐN ĐỂ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ

4.1. Hướng dẫn xác định thời gian cho từng môn học, mô đun nghề tự chọn;

- Các mô đun đào tạo nghề tự chọn được xác định dựa trên kết quả điều tra khảo sát nghề Kỹ thuật lắp đặt Ong công nghệ ở nhiều doanh nghiệp thuộc các vùng miền trên phạm vi cả nước.

- Để xác định thời gian cho từng mô đun tự chọn cũng cần thiết phải Phân tích công việc qua các Phiếu phân tích công việc như đối với các mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

4.2. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; Thời gian, phân bổ thời gian và đề cương chi tiết chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

4.2.1. Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn và phân phối thời gian:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo

Thời gian của môn học, mô đun (giờ)

Năm học

Học kỳ

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

MH33

Hệ thống quản lý chất lượng ISO

3

6

30

25

5

MĐ34

Bảo ôn đường ống

3

6

60

10

50

MĐ35

Lắp đặt ống và phụ kiện chìm (U/G)

3

6

184

42

142

MĐ36

Lắp đặt ống qua sông/đầm lầy

3

6

274

70

204

MĐ37

Lắp đặt máy bơm

3

6

120

28

92

 

Tổng cộng

 

 

668

175

493

 

4.2.2. Đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

(Nội dung chi tiết được kèm theo tại phụ lục 3B, 4B)

4.3. Hướng dẫn xác định chương trình chi tiết của các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc trong chương trình dạy nghề của trường;

- Đối với các môn học: cần căn cứ vào các nội dung chính trong đề cương chi tiết chương trình của từng môn học để xây dựng chương trình chi tiết cho môn học đó, cụ thể như sau:

+ Mục tiêu môn học

+ Nội dung chính về kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề mà người học phải học

+ Phân bổ thời gian cho từng phần, từng chương cụ thể đã được xác định

+ Hướng dẫn thực hiện chương trình

- Đối với các mô đun đào tạo nghề:

Chương trình chi tiết của mỗi mô đun đào tạo nghề cần đảm bảo hai nội dung chính: nội dung về kiến thức, nội dung về kỹ năng. Căn cứ để xây dựng chương trình chi tiết các mô đun đào tạo nghề là:

+ Mỗi một đề mục trong nội dung mô đun ở đề cương chi tiết chương trình mô đun đào tạo nghề là một công việc đã được phân tích ở Bảng phân tích công việc. Khi xây dựng chương trình chi tiết của mô đun thông thường xây dựng mỗi đề mục này thành một bài học tích hợp lý thuyết và thực hành. Như vậy số bài học trong mô đun sẽ bằng số công việc đã được phân tích ở phiếu phân tích công việc của nhiệm vụ đó.

+ Tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng công việc trong “Tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề” chính là những yêu cầu cụ thể để xây dựng nội dung chương trình chi tiết của mỗi bài học trong mô đun tương ứng

+ Điều kiện thực hiện công việc trong mỗi bài học của mô đun là điều kiện thực hiện công việc của nhiệm vụ tương ứng trong tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng nghề.

+ Các bước công việc trong một công việc ở từng bài học của mỗi mô đun được căn cứ vào các bước của công việc trong Bảng phân tích nghề / công việc.

+ Tài liệu tham khảo để xây dựng chương trình chi tiết của các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc xem trong mục tài liệu tham khảo phần hướng dẫn thực hiện chương trình môn học ở cuối mỗi đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề.

4.4. Hướng dẫn xây dựng chương trình chi tiết của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

Căn cứ để xây dựng chương trình chi tiết của môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn là đề cương chi tiết chương trình của từng môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn.

Căn cứ vào mục tiêu môn học, mô đun đào tạo nghề và nội dung chính trong đề cương chi tiết, thời gian và phân bổ thời gian để xây dựng chương trình chi tiết của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn.

Mẫu chương trình chi tiết của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn theo mẫu chương trình chi tiết của các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

4.5. Hướng dẫn kiểm tra sau khi kết thúc môn học, mô đun đào tạo nghề và hướng dẫn thi tốt nghiệp:

4.5.1. Kiểm tra kết thúc môn học;

- Hình thức kiểm tra hết môn: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành

- Thời gian kiểm tra:       + Lý thuyết: Không quá 120 phút

                                    + Thực hành: Không quá 8 giờ

4.5.2. Thi tốt nghiệp:

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 120 phút

2

Kiến thức, kỹ năng nghề:

 

 

 

- Lý thuyết nghề

Viết, Vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 180 phút

 

- Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Không quá 24h

 

- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)

Bài thi lý thuyết và thực hành

Không quá 24h

 

4.6. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện.

Nội dung cho các hoạt động ngoại khóa bao gồm:

Nội dung

Thời gian

1. Thể dục, thể thao

5-6 giờ; 17-18 giờ hàng ngày

2. Văn hoá, văn nghệ

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể lớp

 

- Vào ngoài giờ học hàng ngày

- 19-21 giờ vào một buổi trong tuần

3. Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

 

Vào tất cả các ngày làm việc trong tuần

4. Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể

Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các buổi sinh hoạt vào các tối thứ 7, chủ nhật

5. Tham quan, dã ngoại

Mỗi học kỳ 01 lần đến công trường, cơ sở sản xuất.

 

4.7. Các chú ý khác:

- Đề cương chi tiết và chương trình chi tiết các môn học chung bắt buộc theo quy định và hướng dẫn chung của Tổng cục Dạy nghề.

- Để sử dụng CTKTĐCĐN có hiệu quả cần chú ý:

+ Nghiên cứu hướng dẫn xây dựng CTKTĐCĐN, Sơ đồ phân tích nghề DACUM, Phiếu phân tích công việc, Danh mục các công việc theo cấp trình độ đào tạo nghề và Tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề.

+ Phân biệt được các khái niệm trong CTKTĐCĐN. Ví dụ: Thời gian học, thời gian thực học, thời gian thực học tối thiểu; môn học, mô đun đào tạo nghề; Môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc; Môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn.

+ Các tiêu chuẩn về chế tạo phụ kiện, đấu nối cụm ống, lắp đặt tuyến ống, tiêu chuẩn vật liệu, cấp độ các bản vẽ ống, công việc thông thổi, làm sạch, thử áp, bàn giao ... được lấy từ các tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống ống công nghệ của Quốc tế như ASME,API, JIS …, và các tiêu chuẩn của nhà nước ban hành.

+ Quá trình kiểm tra đánh giá trong CTKTĐCĐN dựa theo các Tiêu chuẩn kỹ năng nghề, kiểm tra đánh giá và cấp văn bằng chứng chỉ.

+ Khi xây dựng chương trình chi tiết của môn học, mô đun cần chú ý: Các công cụ và phương pháp kiểm tra đánh giá phải được biên soạn và trình bày đầy đủ trong các tài liệu hướng dẫn chương trình môn học, mô đun.

+ Đối với các môn học lý thuyết: Ở từng bài cần ghi đầy đủ và rõ ràng tất cả các công cụ kiểm tra đánh giá ứng với mục tiêu học tập và nội dung cốt lõi: Số lượng câu hỏi, các loại câu hỏi và hệ số điểm. Ở cuối chương và ở cuối mỗi môn học cũng phải cần ghi đầy đủ các công cụ kiểm tra đánh giá hết chương, hết môn học: Các câu hỏi mở, tự luận (vấn đáp) hay các trọng tâm quan sát, các câu hỏi trắc nghiệm khách quan, các bảng điểm, các thang điểm cần sử dụng.

+ Đối với các mô đun đào tạo nghề: cần thiết kế Bảng kiểm để đánh giá quy trinh theo các bước công việc, các thang điểm cho các tiêu chí để đánh giá sản phẩm và các câu hỏi để đánh giá kiểm tra kiến thức.

+ Đối với việc đánh giá thái độ của học sinh thì giáo viên dùng “Sổ tay giáo viên” để ghi chép những quan sát, nhận xét thường xuyên về từng người học và cả lớp./.

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Kỹ thuật Lắp đặt ống công nghệ

Mã nghề:

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: - Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương.

- Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương,có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 28

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng Trung cấp nghề,

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Trình bày được về nguyên lý, cấu tạo, công dụng của thiết bị, dụng cụ thi công, vận dụng vào chế tạo phụ kiện ống, thi công lắp đặt hệ thống ống công nghệ để đạt hiệu quả cao

+ Lựa chọn được vật tư, thiết bị phù hợp với yêu cầu chế tạo phụ kiện ống và lắp đặt tuyết ống, giá đỡ.

+ Đọc được các bản vẽ trong hệ thống ống công nghệ.

+ Biết tính toán, khai triển các chi tiết ống hình trụ, côn, chóp lò và các chi tiết giá đỡ ống đơn giản.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo và bảo quản được các thiết bị, dụng cụ đo kiểm, dụng cụ tháo lắp, dụng cụ căn chỉnh, dụng cụ và thiết bị nâng chuyển đơn giản phục vụ cho nghề.

+ Phân tích được các loại bản vẽ về Ống công nghệ, chọn lựa đúng vật tư và phụ kiện đường ống.

+ Chế tạo được các phụ kiện đường ống và giá đỡ ống đơn giản

+ Lắp đặt được cụm ống tại xưởng, hệ thống ống tại công trường

+ Làm đựơc các công việc thông thổi, làm sạch và thử nghiệm hệ thống đường ống.

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tại xưởng cũng như tại công trường

+ Ứng dụng được kỹ thuật, công nghệ vào công việc lắp đặt ống và xử lý các tình huống kỹ thuật thông thường trong thực tế thi công lắp đặt ống.

1.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng.

- Chính trị, đạo đức:

+ Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong, luôn vươn lên và tự hoàn thiện.

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ với cộng đồng và xã hội.

Có thể tự tạo việc làm sau khi học xong và tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn.

+ Nắm được những kiến thức cơ bản và thực hiện các kỹ năng quân sự phổ thông, sẫn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

2. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

2.1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm

- Thời gian học tập: 68 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 2047 h

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi : 150 h; Trong đó thi tốt nghiệp: 30h

2.2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 h

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề : 1837 h

+ Thời gian học bắt buộc: 1543 h; + Thời gian học tự chọn: 294 h

+ Thời gian học lý thuyết: 528 h ; + Thời gian học thực hành: 1361h

3. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC

3.1. Danh mục các môn học mô đun đào tạo bắt buộc.

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo

Thời gian của môn học,mô đun (giờ)

Năm học

Học kỳ

Tổng số

Trong đó

Giờ LT

Giờ TH

I

Các môn học chung

 

 

210

210

 

MH 01

Chính trị

1

1

30

30

 

MH 02

Pháp luật

1

1

15

15

 

MH 03

Giáo dục thể chất

1

1

30

30

 

MH 04

Giáo dục quốc phòng

1

1

45

45

 

MH 05

Tin học

1

1

30

30

 

MH 06

Ngoại ngữ

1

1

60

60

 

II

Các môn học môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

 

 

1543

449

1094

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

 

 

240

215

25

MH 07

Vẽ kỹ thuật

1

1

90

85

5

MH 08

Dung sai lắp ghép

1

1

30

26

4

MH 09

Cơ kỹ thuật

1

1

45

39

6

MH 10

Vật liệu cơ khí

1

1

45

39

6

MH 11

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

1

1

30

26

4

II.2

Các môn học, môđun chuyên môn nghề

 

 

1303

234

1069

MĐ 12

Thực hành nguội

1

1; 2

160

24

136

MĐ 13

Thực hành nâng chuyển

2

3

80

12

68

MĐ 14

Thực hành điện cơ bản

1

1

80

10

70

MH 15

Khai triển ống công nghệ

1

2

45

30

15

MĐ 16

Thực hành hàn và cắt khí

1

2

80

13

67

MH 17

Đo ống công nghệ

1

2

45

10

35

MĐ 18

Phân tích hệ thống bản vẽ ống

1

2

45

12

33

MĐ 19

Chọn lựa vật tư và phụ kiện

1

2

60

15

45

MĐ 20

Chế tạo giá đỡ ống

1

2

120

30

90

MĐ 21

Chế tạo phụ kiện ống

1

2

90

12

78

MĐ 22

Chế tạo cụm ống

1; 2

2; 3

110

18

92

MĐ 23

Lắp đặt giá đỡ

2

3

110

18

92

MĐ 24

Lắp đặt ống và phụ kiện trên giá đỡ (A/G)

2

3

180

30

150

MĐ 25

Thực tập sản xuất và thực tập tốt nghiệp

2

3

98

-

98

 

Tổng cộng

 

 

1753

659

1094

 

3.2. Đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

(Nội dung chi tiết được kèm theo tại phụ lục 1A và 2A )

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CTKTĐTCN ĐỂ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ

4.1. Hướng dẫn xác định thời gian cho các môn học, môđun đào tạo nghề tự chọn;

- Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn được xác định dựa trên kết quả điều tra, khảo sát nghề Kỹ thuật Lắp đặt Ong công nghệ ở các doanh nghiệp, công trình thuộc các vùng, miền trên cả nước.

- Để xác định thời gian cho từng môn học, mô đun tự chọn cũng phải tiến hành phân tích công việc qua các phiếu phân tích công việc như đối với mô đun đào tạo nghề bắt buộc.Tuỳ theo đặc thù riêng của từng ngành, vùng miền mà các trường có thể chọn các môn học, mô đun cho phù hợp nhưng các môn học,mô đun đào tạo nghề tự chọn cho phù hợp với tiêu chí đào tạo gắn liền với doanh nghiệp, với thực tiễn sản xuất kinh doanh...

4.2. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo tự chọn; thời gian, phân bổ thời gian và đề cương chi tiết chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn.

4.2.1 Danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn và phân phối thời gian.

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun (Kiến thức, kỹ năng tự chọn )

Thời gian đào tạo

Thời gian của môn học, mô đun ( giờ )

Năm học

Học kỳ

Tổng số

Trong đó

Giờ LT

Giờ TH

MH 26

Hệ thống quản lý chất lượng ISO

2

3

30

25

5

MĐ 27

Lắp đặt ống và phụ kiện chìm (U/G)

2

3

184

42

142

MĐ 28

Lắp đặt máy bơm

2

3

80

12

68

 

Tổng cộng

 

 

294

79

215

 

4.2.2. Đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

(Nội dung chi tiết được kèm theo tại phụ lục 3A và 4A)

4.3. Hướng dẫn xác định chương trình chi tiết của các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc trong chương trình dạy nghề của trường:

- Đối với các môn học: cần căn cứ vào các nội dung chính trong đề cương chi tiết chương trình của từng môn học để xây dựng chương trình chi tiết cho môn học đó, cụ thể như sau:

+ Mục tiêu môn học

+ Nội dung chính về kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề mà người học phải học

+ Phân bổ thời gian cho từng phần, từng chương cụ thể đã được xác định

+ Hướng dẫn thực hiện chương trình.

- Đối với các mô đun đào tạo nghề:

Chương trình chi tiết của mỗi mô đun đào tạo nghề cần đảm bảo hai nội dung chính: nội dung về kiến thức, nội dung về kỹ năng. Căn cứ để xây dựng chương trình chi tiết các mô đun đào tạo nghề là:

+ Mỗi một đề mục trong nội dung mô đun ở đề cương chi tiết chương trình mô đun đào tạo nghề là một công việc đã được phân tích ở Bảng phân tích công việc. Khi xây dựng chương trình chi tiết của mô đun thông thường xây dựng mỗi đề mục này thành một bài học tích hợp lý thuyết và thực hành. Như vậy số bài học trong mô đun sẽ bằng số công việc đã được phân tích ở phiếu phân tích công việc của nhiệm vụ đó.

+ Tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng công việc trong “Tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề chính là những yêu cầu cụ thể để xây dựng nội dung chương trình chi tiết của mỗi bài học trong mô đun tương ứng

+ Điều kiện thực hiện công việc trong mỗi bài học của mô đun là điều kiện thực hiện công việc của nhiệm vụ tương ứng trong tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng nghề.

+ Các bước công việc trong một công việc ở từng bài học của mỗi mô đun được căn cứ vào các bước của công việc trong Bảng phân tích nghề / công việc.

+ Tài liệu tham khảo để xây dựng chương trình chi tiết của các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc xem trong mục tài liệu tham khảo phần hướng dẫn thực hiện chương trình môn học ở cuối mỗi đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề.

4.4. Hướng dẫn xây dựng chương trình chi tiết của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

Khi xây dựng chương trình chi tiết của môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn gồm:

+ Đề cương chi tiết chương trình của từng môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn được xác định của từng trường.

+ Mục tiêu của từng chương, từng bài học cụ thể.

+ Mẫu chương trình chi tiết của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn tương tự mẫu chương trình chi tiết của các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

4.5. Hướng dẫn kiểm tra sau khi kết thúc môn học, mô đun đào tạo nghề và hướng dẫn thi tốt nghiệp:

4.5.1. Kiểm tra kết thúc môn học, mô đun đào tạo nghề:

- Hình thức kiểm tra hết môn : Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành.

- Thời gian kiểm tra :      + Lí thuyết : Không quá 120 phút

                                    + Thực hành : không quá 8 giờ

4.5.2. Thi tốt nghiệp:

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 120 phút

2

Kiến thức kỹ năng nghề

 

 

 

- Lý thuyết nghề

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 180 phút

 

- Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Không quá 24h

 

- Mô đun tốt nghiệp

Bài thi lý thuyết và thực hành

Không quá 24h

 

4.6. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện

Nội dung cho các hoạt động ngoại khoá gồm:

Nội dung

Thời gian

1. Thể dục, thể thao

5-6 giờ; 17-18 giờ hàng ngày

2. Văn hoá, văn nghệ

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể lớp

 

- Vào ngoài giờ học hàng ngày

- 19-21 giờ vào một buổi trong tuần

3. Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

 

Vào tất cả các ngày làm việc trong tuần

4. Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể

Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các buổi sinh hoạt vào các tối thứ 7, chủ nhật

5. Tham quan, dã ngoại

Mỗi học kỳ 01 lần đến công trường, cơ sở sản xuất.

 

4.7. Các chú ý khác

- Đề cương chi tiết và chương trình chi tiết các môn học chung bắt buộc theo quy định và hướng dẫn chung của Tổng cục Dạy nghề.

-Để sử dụng CTKTĐTCN có hiệu quả cần chú ý:

+ Nghiên cứu hướng dẫn xây dựng CTKTĐTCN, Sơ đồ phân tích nghề DACUM, Phiếu phân tích công việc, Danh mục các công việc theo cấp trình độ đào tạo nghề và Tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề.

+ Phân biệt được các khái niệm trong CTKTĐTCN. Ví dụ:Thời gian học, thời gian thực học, thời gian thực học tối thiểu; môn học, mô đun đào tạo nghề; Môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc; Môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn.

+ Các tiêu chuẩn về chế tạo phụ kiện, đấu nối cụm ống, lắp đặt tuyến ống, tiêu chuẩn vật liệu, cấp độ các bản vẽ ống, công việc thông thổi, làm sạch, thử áp, bàn giao ... được lấy từ các tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống ống công nghệ của Quốc tế như ASME,API, JIS …, và các tiêu chuẩn của nhà nước ban hành.

+ Quá trình kiểm tra đánh giá trong CTKTĐTCN dựa theo các Tiêu chuẩn kỹ năng nghề, kiểm tra đánh giá và cấp văn bằng chứng chỉ.

+ Khi xây dựng chương trình chi tiết của môn học, mô đun cần chú ý: Các công cụ và phương pháp kiểm tra đánh giá phải được biên soạn và trình bày đầy đủ trong các tài liệu hướng dẫn chương trình môn học, mô đun.

+ Đối với các môn học lý thuyết : Ở từng bài cần ghi đầy đủ và rõ ràng tất cả các công cụ kiểm tra đánh giá ứng với mục tiêu học tập và nội dung cốt lõi: Số lượng câu hỏi, các loại câu hỏi và hệ số điểm. Ở cuối chương và ở cuối mỗi môn học cũng phải cần ghi đầy đủ các công cụ kiểm tra đánh giá hết chương, hết môn học: Các câu hỏi mở, tự luận (vấn đáp) hay các trọng tâm quan sát, các câu hỏi trắc nghiệm khách quan, các bảng điểm, các thang điểm cần sử dụng.

+ Đối với các mô đun đào tạo nghề: cần thiết kế Bảng kiểm để đánh giá quy trinh theo các bước công việc, các thang điểm cho các tiêu chí để đánh giá sản phẩm và các câu hỏi để đánh giá kiểm tra kiến thức.

+ Đối với việc đánh giá thái độ của học sinh thì giáo viên dùng “Sổ tay giáo viên” để ghi chép những quan sát, nhận xét thường xuyên về từng người học và cả lớp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2008/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2008/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2008
Ngày hiệu lực11/06/2008
Ngày công báo27/05/2008
Số công báoTừ số 315 đến số 316
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2013
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2008/QĐ-BLĐTBXH

Lược đồ Quyết định 25/2008/QĐ-BLĐTBXH Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho nghề “kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/2008/QĐ-BLĐTBXH Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho nghề “kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ"
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/2008/QĐ-BLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýĐàm Hữu Đắc
        Ngày ban hành04/04/2008
        Ngày hiệu lực11/06/2008
        Ngày công báo27/05/2008
        Số công báoTừ số 315 đến số 316
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2013
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 25/2008/QĐ-BLĐTBXH Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho nghề “kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ"

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2008/QĐ-BLĐTBXH Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho nghề “kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ"