Quyết định 1019/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 1019/QĐ-BLĐTBXH năm 2013 công bố Danh mục văn bản, quy định pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành tính từ ngày 01/01/2012 đến 31/3/2013

Nội dung toàn văn Quye1t định 1019/QĐ-BLĐTBXH năm 2013 công bố Danh mục văn bản Bộ Lao động hết hiệu lực


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1019/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT DO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TÍNH TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN 31/3/2013

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục, quy định pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành tính từ ngày 01/01/2012 đến 31/3/2013 (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Công báo;
- Các Thứ trưởng Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

 

DANH MỤC

VĂN BẢN, QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT DO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TÍNH TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN NGÀY 31/3/2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1019/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Văn bản, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

1

Thông tư số 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Bị thay thế bởi Thông tư 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

10/6/2012

2

Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ họp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

25/01/2013

3

Thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Bị thay thế bởi Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

05/02/2013

LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG

4

Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-LĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 8/3/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn về việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21/5/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động.

04/7/2012

5

Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/3/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 30/5/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

15/7/2012

6

Thông tư liên tịch số 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 12/9/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung khoản 2, Mục II Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/3/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

7

Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 24/01/2003 của liên bộ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2002 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10/02/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng

26/3/2012

8

Thông tư Liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2010 của Liên bộ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 22/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT ngày 5/9/2012 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý và bảo vệ môi trường trong cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

20/10/2012

9

Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 31/12/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012 quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

21/7/2012

10

Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT- BLĐTBXH-BTC-UBTƯMTTQVN ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã.

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn

07/12/2012

LĨNH VỰC DẠY NGHỀ

11

Quyết định số 31/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy”

Bị thay thế bởi Thông tư 17/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề: Công nghệ kỹ thuật - Sản xuất và chế biến - Nghệ thuật

11/9/2012

12

Quyết định số 14/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27 tháng 03 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “Công nghệ Cán, kéo kim loại”

13

Quyết định số 38/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/4/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “Nguội sửa chữa máy công cụ”

14

Quyết định số 18/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/3/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “Chế tạo thiết bị cơ khí”

15

Quyết định số 25/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/3/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ”

16

Quyết định số 16/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 03 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp”

17

Quyết định số 46/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “Thiết bị cơ điện mỏ hầm lò”

18

Quyết định số 40/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 16 tháng 04 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật lò hơi”

19

Quyết định số 29/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 4 tháng 4 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “Điện tử dân dụng”

20

Quyết định số 56/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “Chế biến rau quả”

21

Quyết định số 27/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 4 tháng 4 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật điêu khắc gỗ”

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

22

Thông tư Liên tịch số 17/2003/TTLT-LĐTBXH-TWĐTNCSHCM ngày 09/6/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV- BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

01/6/2012

23

Thông tư Liên tịch số 26/2007/TTLT-LĐTBXH-TWĐTNCSHCM ngày 21/11/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT-LĐTBXH-TWĐTNCSHCM ngày 09/6/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

24

Thông tư số 04/2007/TT-LĐTBXH ngày 28 tháng 02 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm.

Bị thay thế bởi Thông tư 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 5/9/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm

20/10/2012

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1019/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1019/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/07/2013
Ngày hiệu lực 09/07/2013
Ngày công báo 25/07/2013
Số công báo Từ số 435 đến số 436
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1019/QĐ-BLĐTBXH

Lược đồ Quye1t định 1019/QĐ-BLĐTBXH năm 2013 công bố Danh mục văn bản Bộ Lao động hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quye1t định 1019/QĐ-BLĐTBXH năm 2013 công bố Danh mục văn bản Bộ Lao động hết hiệu lực
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1019/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký Phạm Thị Hải Chuyền
Ngày ban hành 09/07/2013
Ngày hiệu lực 09/07/2013
Ngày công báo 25/07/2013
Số công báo Từ số 435 đến số 436
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quye1t định 1019/QĐ-BLĐTBXH năm 2013 công bố Danh mục văn bản Bộ Lao động hết hiệu lực

Lịch sử hiệu lực Quye1t định 1019/QĐ-BLĐTBXH năm 2013 công bố Danh mục văn bản Bộ Lao động hết hiệu lực

 • 09/07/2013

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 25/07/2013

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 09/07/2013

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực