Quyết định 25/2015/QĐ-UBND

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND công nhận xã Sơn Đông thuộc huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc là đô thị loại V

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2015/QĐ-UBND công nhận xã Sơn Đông Lập Thạch Vĩnh Phúc đô thị loại V


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2015/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XÃ SƠN ĐÔNG THUỘC HUYỆN LẬP THẠCH LÀ ĐÔ THỊ LOẠI V

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về thông qua Chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 28/7/2015 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án phân loại đô thị Kim Long thuộc huyện Tam Dương; Sơn Đông thuộc huyện Lập Thạch là đô thị loại V;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh về việc Ban hành Chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 3608/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030- tỷ lệ 1/5000;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2311/SXD-TTr ngày 06/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận xã Sơn Đông thuộc huyện Lập Thạch là đô thị loại V, gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Phạm vi, quy mô đô thị

Phạm vi, quy mô đô thị bao gồm toàn bộ diện tích đất đai tự nhiên của xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch có diện tích 9,615 km2, dân số 9.762 người.

2. Tính chất đô thị

Là đô thị thuộc huyện, trung tâm chuyên ngành cấp huyện, trung tâm tổng hợp dịch vụ, thương mại, công nghiệp cấp tiểu vùng của huyện Lập Thạch.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND huyện Lập Thạch phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan của tỉnh tổ chức xây dựng và hoàn thiện đô thị Sơn Đông, huyện Lập Thạch, phương hướng cụ thể như sau:

1.1. Về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng

1.1.1. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế để đô thị Sơn Đông đóng vai trò là trung tâm chuyên ngành cấp huyện, trung tâm tổng hợp dịch vụ, thương mại, công nghiệp cấp tiểu vùng, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và an ninh Quốc phòng trên địa bàn huyện Lập Thạch.

1.1.2. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Giao thông, cấp điện, cấp thoát nước và vệ sinh môi trường theo định hướng quy hoạch chung TL 1/5000 đã được phê duyệt.

1.1.3. Xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, công trình hạ tầng xã hội đáp ứng điều kiện sinh hoạt của người dân đô thị.

1.1.4. Thu hút đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và du lịch dịch vụ.

1.2. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc và hạ tầng đô thị:

1.2.1. Thực hiện công tác quy hoạch chi tiết và công tác công khai quy hoạch chi tiết, tăng cường tuyên truyền phổ biến trong nhân dân về công tác quản lý và thực hiện xây dựng theo quy hoạch.

1.2.2. Thực hiện quản lý đất đai, đô thị, cấp địa điểm, cấp giấy phép xây dựng, quản lý vệ sinh môi trường đô thị, xây dựng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân viên làm công tác quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

1.2.3. Xây dựng đề án thành lập thị trấn Sơn Đông để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Giao các Sở, Ban, ngành của tỉnh tạo điều kiện giúp đỡ UBND huyện Lập Thạch, UBND xã Sơn Đông trong việc triển khai thực hiện các công việc có liên quan để xây dựng đô thị loại V và thị trấn Sơn Đông theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch; Chủ tịch UBND xã Sơn Đông và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:        
- Bộ Xây dựng;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Báo VP, Công báo VP, Cổng TTĐT (đăng, đưa tin);
- Lưu: VT, CN1, TH1 (20b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 25/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/08/2015
Ngày hiệu lực 28/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2015/QĐ-UBND công nhận xã Sơn Đông Lập Thạch Vĩnh Phúc đô thị loại V


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND công nhận xã Sơn Đông Lập Thạch Vĩnh Phúc đô thị loại V
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 25/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Phúc
Người ký Nguyễn Văn Chúc
Ngày ban hành 13/08/2015
Ngày hiệu lực 28/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 25/2015/QĐ-UBND công nhận xã Sơn Đông Lập Thạch Vĩnh Phúc đô thị loại V

Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2015/QĐ-UBND công nhận xã Sơn Đông Lập Thạch Vĩnh Phúc đô thị loại V

  • 13/08/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/08/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực