Quyết định 257/QĐ-UBND

Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 257/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính được sửa đổi đã được thay thế bởi Quyết định số 937/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Bộ thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 02/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 257/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính được sửa đổi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 257/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 17 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa tại Công văn số 3909/UBND-NV ngày 01 tháng 11 năm 2011 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 1983/TTr-VP ngày 24 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, trong đó: Ban hành mới 01 thủ tục  hành chính; bãi bỏ 20/275 thủ tục hành chính; chỉnh sửa 64/275 thủ tục hành chính; thay thế 06/275 thủ tục hành chính tại Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, bổ sung mới 01 thủ tục. Các nội dung khác của Quyết định số 2485/QĐ-UBND vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý..

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Trung tâm, Công báo tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, KSTTHC

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 257/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu257/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2012
Ngày hiệu lực17/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/04/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 257/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 257/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính được sửa đổi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 257/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính được sửa đổi
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu257/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
      Người kýĐinh Quốc Thái
      Ngày ban hành17/01/2012
      Ngày hiệu lực17/01/2012
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/04/2013
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 257/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính được sửa đổi

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 257/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính được sửa đổi