Quyết định 2600/QĐ-UBND

Quyết định 2600/QĐ-UBND năm 2008 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu,hàng giả và gian lận thương mại tỉnh An Giang và Cơ quan thường trực

Nội dung toàn văn Quyết định 2600/QĐ-UBND 2008 Ban Chỉ đạo chống hàng giả và gian lận thương mại An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2600/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 10 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TỈNH AN GIANG VÀ CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;

Căn cứ Quyết định số 28/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh An Giang và Cơ quan thường trực.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2328/2001/QĐ.UB-TC ngày 01 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh An Giang.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công Thương, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 127 tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ, Sở Công thương;
- Ban Chỉ đạo và CQ Thường trực127 tỉnh;
- Chi cục QLTT;
- Lưu: VT, P. TH.

CHỦ TỊCH
Lâm Minh Chiếu

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TỈNH AN GIANG VÀ CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2600 /QĐ-UBND ngày 10 /12/ 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ hoạt động và trách nhiệm của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 127 tỉnh; Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, các Ủy viên Ban Chỉ đạo 127 tỉnh và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 127 tỉnh (sau đây gọi tắt là Cơ quan thường trực) được quy định tại Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại và Quyết định số 28/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2001.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh và Cơ quan thường trực

1. Ban Chỉ đạo 127 tỉnh hoạt động theo chế độ tập thể bàn bạc và Trưởng ban quyết định trên cơ sở biểu quyết theo đa số của các Ủy viên.

Trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các Ủy viên, Trưởng ban tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.

2. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo 127 tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực công tác của Sở, ngành mình đã được UBND tỉnh phân công để đảm bảo sự phối hợp giữa các Sở, ngành trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

3. Các thành viên Cơ quan thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Từng thành viên có trách nhiệm giúp việc cho Ủy viên Ban Chỉ đạo 127 tỉnh của Sở, ngành mình trong việc thường trực phối hợp công tác của Cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, Ủy viên Ban và Phụ trách Cơ quan thường trực đối với công việc được phân công nhằm bảo đảm sự phối hợp giữa các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh

1. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức phối hợp giữa các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

2. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều Sở, ngành, địa phương trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

3. Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; kiến nghị về chủ trương và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

4. Thành lập các đoàn công tác, kiểm tra nhằm thực hiện nhiệm vụ của Ban.

5. Tổ chức phong trào thi đua chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh; Ban chỉ đạo 127 Trung ương khen thưởng những tập thể, cá nhân của Sở, ngành, địa phương đạt thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Điều 4. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh

1. Kiến nghị với Ban Chỉ đạo 127/TW và UBND tỉnh đề nghị Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi luật và các văn bản pháp quy khác, sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách quản lý kinh tế và kinh tế phát sinh để phục vụ và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

2. Yêu cầu các Sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; tăng cường quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các ngành hàng, địa bàn, lĩnh vực xuất nhập khẩu mà các đối tượng thường lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế - sản xuất tiêu thụ hàng giả.

3. Yêu cầu các Sở, ngành hữu quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố báo cáo tình hình và kết quả hoạt động; dự báo tình hình có thể diễn ra để xây dựng chương trình, kế hoạch và biện pháp phối hợp đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

4. Yêu cầu các Sở, ngành và địa phương áp dụng những biện pháp xử lý đối với các vụ việc vi phạm thuộc thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý vi phạm đối với những vụ việc phức tạp, quan trọng có liên quan đến nhiều Sở, ngành và địa phương theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Ban chỉ đạo 127 Trung ương.

5. Đưa ra các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, kể cả các biện pháp tình thế nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

6. Kiến nghị UBND tỉnh những vấn đề liên quan về hoạt động của Trạm kiểm soát liên hợp Tịnh Biên.

Điều 5. Trách nhiệm của Trưởng ban

1. Tổ chức và điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh theo nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao. Phân công hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng Ban, Ủy viên thường trực và các Ủy viên thực hiện những công việc của Ban. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về hoạt động của Ban.

2. Xem xét, phê duyệt các chương trình, kế hoạch dài hạn, các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, kể cả các biện pháp tình thế đối với từng lĩnh vực, từng tuyến, địa bàn nhằm kịp thời ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

3. Chỉ đạo và tổ chức sự phối hợp giữa các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố trong việc thực hiện các chủ trương, biên pháp, chương trình, kế hoạch, phương án đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

4. Chủ trì Hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm và báo cáo sơ kết, tổng kết công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại về UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 127 Trung ương (127/TW), đề xuất những chủ trương, biện pháp mang tính chiến lược, định hướng cho cả năm hoặc cho từng giai đoạn.

5. Quyết định khen thưởng của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 127/TW và Thủ tướng Chính phủ khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắt trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Điều 6. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban, thường trực

Phó Trưởng Ban thường trực có trách nhiệm giải quyết các công việc có tính chất thường xuyên của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về những công việc được phân công hoặc ủy quyền, cụ thể:

1. Giúp Trưởng Ban điều hành hoạt động chung của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh theo chỉ đạo của Trưởng Ban và các chương trình công tác hàng năm của Ban đã được Trưởng Ban thông qua hoặc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Tổ chức việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, phương án của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh hoặc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các lực lượng chức năng thuộc các Sở, Ngành và địa phương liên quan đến công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các lực lượng chức năng khi thực hiện nhiệm vụ.

3. Thay mặt Trưởng Ban triệu tập, chủ trì các cuộc họp triển khai công việc của Ban; chỉ đạo và ký ban hành các phương án đấu tranh cụ thể trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của Ban; báo cáo 6 tháng về hoạt động của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh lên Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Thay mặt Trưởng Ban cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh đến các đồng chí Ủy viên Ban.

5. Được Trưởng Ban ủy quyền là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh. Trong trường hợp cần thiết, xin ý kiến Trưởng Ban trước khi phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Những thông tin đó là thông tin chính thức của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh, đảm bảo tính chính xác, trung thực đối với nội dung phát ngôn, thông tin cung cấp cho báo chí.

6. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo 127 tỉnh chỉ đạo hoạt động của Cơ quan thường trực.

Điều 7. Trách nhiệm của các Ủy viên Ban Chỉ đạo 127 tỉnh

1. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về những vấn đề được phân công.

Ý kiến tham gia của các Ủy viên Ban là ý kiến chính thức của Sở, Ngành mình.

2. Tổ chức thực hiện những kế hoạch, nhiệm vụ công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại đã được thống nhất trong Ban và theo sự phân công của Trưởng ban.

3. Kiến nghị với Ban Chỉ đạo 127 tỉnh những chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

4. Nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của Sở, ngành mình phụ trách và báo cáo về Ban Chỉ đạo 127 tỉnh theo quy định của Ban.

Điều 8. Chế độ hoạt động của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh

1. Hội nghị của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh

a) Ban Chỉ đạo 127 tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng một lần vào ngày 10-15/7 và họp đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban hoặc của Chủ tịch UBND tỉnh. Trường hợp Ủy viên không đến dự họp thì ủy quyền bằng văn bản cho cán bộ đi họp thay.

b) Hội nghị tổng kết công tác hàng năm của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh được tiến hành vào tháng 02 hàng năm.

Lãnh đạo Ban quyết định nội dung, thành phần tham gia Hội nghị.

Trong trường hợp không tổ chức được Hội nghị 6 tháng và hàng năm thì Lãnh đạo Ban yêu cầu từng Ủy viên của Ban có ý kiến bằng văn bản để tổng hợp và ký báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 127/TW.

2. Chế độ thông tin, báo cáo của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh:

a) Các Ủy viên Ban Chỉ đạo 127 tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo thành viên Cơ quan thường trực lập hoặc báo cáo định kỳ theo tháng, Quý, 6 tháng, cả năm hoặc đột xuất công việc của Sở, ngành mình phụ trách và gửi về Ban Chỉ đạo 127 tỉnh để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 127/TW.

b) Báo cáo định kỳ theo tháng, Quý, 6 tháng và cả năm của Sở, Ngành và UBND các huyện , thị, thành phố được xác lập và gửi như sau: Báo cáo tháng vào ngày 25 của tháng; báo cáo Quý vào ngày cuối tháng của Quý; báo cáo 6 tháng vào ngày 05 tháng 7 và báo cáo năm vào ngày 25 tháng 01 năm sau.

c) Báo cáo đột xuất được lập theo nội dung và thời gian yêu cầu cụ thể.

d) Nội dung báo cáo theo mẫu phụ lục kèm theo.

e) Các loại báo cáo nói trên được lập thành văn bản và gởi về Cơ quan thường trực và gởi email theo địa chỉ: cqtt ban 127@ gmail.com.vn.

3. Thành lập Đoàn công tác, kiểm tra:

Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Ban hoặc để thực hiện Quyết định, Chỉ thị, ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 127/TW, Chủ tịch UBND tỉnh. Trưởng Ban quyết định thành lập những Đoàn công tác để:

- Kiểm tra một số vụ việc phức tạp và kiến nghị xử lý.

- Khảo sát địa bàn trọng điểm để đánh giá tình hình, kiến nghị hoặc đưa ra biện pháp ngăn chặn.

Thành phần Đoàn công tác, kiểm tra do lãnh đạo Ban quyết định. Các Sở, Ngành có liên quan cử cán bộ tham gia.

Điều 9. Tổ chức của Cơ quan thường trực

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường- Sở Công thương là Phụ trách Cơ quan thường trực. Các thành viên của Cơ quan thường trực bao gồm cán bộ lãnh đạo cấp Phòng và tương đương do Ủy viên Ban Chỉ đạo 127 tỉnh đại diện các Sở, Ngành cử và một số cán bộ công chức của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Cơ quan thường trực

1. Chuẩn bị nội dung các báo cáo, chương trình, kế hoạch, phương án hoạt động Quý, 6 tháng, cả năm hoặc đột xuất của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh.

2. Đề xuất với Ban Chỉ đạo 127 tỉnh các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, kể cả các biện pháp tình thế phù hợp với diễn biến tình hình nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Đề xuất với Ban Chỉ đạo 127 tỉnh kiến nghị, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; các chế độ, chính sách đối với các lực lượng thực thi công tác này của các Sở, Ngành, địa phương.

4. Ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại sau khi đã được Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban Ban Chỉ đạo 127 tỉnh phê duyệt.

5. Chuẩn bị việc tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng, tổng kết hàng năm hoặc đột xuất của Ban và tiến hành triển khai thực hiện những kết luận sau Hội nghị.

6. Tổ chức hoạt động của Cơ quan thường trực.

7. Tổ chức các đoàn công tác theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Quy chế này.

8. Đôn đốc, tiếp nhận các báo cáo của các Sở, ngành, địa phương theo định kỳ hoặc đột xuất về công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại để phân tích, đánh giá và tổng hợp trình lãnh đạo Ban Chỉ đạo 127 tỉnh.

9. Đề xuất với Ban Chỉ đạo 127 tỉnh hướng giải quyết những vụ việc phức tạp liên quan đến công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại theo kiến nghị của địa phương hoặc của các lực lượng chức năng là thành viên Ban.

10. Quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh.

Điều 11. Trách nhiệm của Phụ trách Cơ quan thường trực

1. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban về những công việc của Cơ quan thường trực quy định tại Điều 10 Quy chế này.

2. Tham dự các cuộc họp (định kỳ hoặc đột xuất) của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh và các cuộc họp Ban Chỉ đạo 127/TW theo ủy quyền của Trưởng Ban.

3. Chủ trì các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của thành viên Cơ quan thường trực.

4. Tổ chức các Đoàn công tác quy định tại khoản 3 Điều 8 Quy chế này.

5. Tổ chức sự phối hợp với các tổ chức, cá nhân kinh doanh, các hiệp hội, các tổ chức chính trị trong và ngoài nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

6. Tham mưu việc kiện toàn tổ chức bộ máy và kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo 127 tỉnh, Cơ quan thường trực và Trạm Kiểm soát liên hợp Tịnh Biên.

7. Chủ trì họp bình xét thi đua khen thưởng; theo dõi, tổng hợp, đề xuất Trưởng Ban quyết định khen thưởng và chuẩn bị hồ sơ cho Trưởng Ban trình UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 127/TW quyết định hoặc đề nghị Thủ tướng quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại theo quy định của pháp luật.

8. Đôn đốc các Sở, Ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

9. Tổ chức việc bảo quản hồ sơ, tài liệu của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh và Cơ quan thường trực theo đúng quy định của pháp luật.

10. Quản lý công việc hành chính, quản lý tài sản, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh theo yêu cầu của lãnh đạo Ban.

Điều 12. Chế độ hoạt động của Cơ quan thường trực

1. Thành viên Cơ quan thường trực do các Sở, Ngành cử ra là người giúp việc cho đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo 127 tỉnh của Sở, ngành mình.

2. Chế độ hoạt động của Cơ quan thường trực:

a) Cơ quan thường trực họp định kỳ theo Quý vào đầu tháng tiếp theo của quý sau theo giấy mời của Phụ trách Cơ quan thường trực nhằm tổng hợp, đánh giá những việc triển khai thực hiện trong quý, thảo luận những việc cần triển khai trong quý tiếp theo.

b) Phụ trách Cơ quan thường trực thông báo trước nội dung cụ thể của cuộc họp (theo giấy mời) để các thành viên chủ động chuẩn bị nội dung tham gia ý kiến.

c) Ngoài những phiên họp thường kỳ, tùy theo tình hình cụ thể, Phụ trách Cơ quan thường trực quyết định những cuộc họp đột xuất không nhất thiết phải đầy đủ hết các thành viên tham dự nhưng sau khi có kết luận cuộc họp cần thông báo để các thành viên biết, thực hiện.

d) Trong trường hợp không thể tổ chức cuộc họp đột xuất, Phụ trách Cơ quan thường trực gởi yêu cầu bằng văn bản đến các thành viên để tham gia ý kiến.

3. Trách nhiệm của thành viên Cơ quan thường trực

a) Thành viên Cơ quan thường trực có trách nhiệm sắp xếp, bố trí công tác để tham gia họp đầy đủ. Trường hợp vắng mặt phải cử người khác tham dự thay. Người tham dự thay phải chuẩn bị nội dung để tham gia ý kiến và báo cáo các thành viên Cơ quan thường trực.

b) Thành viên Cơ quan thường trực ở các Sở, ngành có trách nhiệm đề xuất, chuẩn bị nội dung báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của Sở, ngành mình. Đối với các huyện, thị xã, thành phố do Phụ trách Cơ quan thường trực chịu trách nhiệm.

c) Khi có yêu cầu, các thành viên Cơ quan thường trực tham gia Đoàn công tác hoặc cử các chuyên viên giúp việc tham gia đầy đủ.

d) Theo yêu cầu của lãnh đạo Ban Chỉ đạo 127 tỉnh hoặc Phụ trách Cơ quan thường trực, các thành viên Cơ quan thường trực tham gia Đoàn kiểm tra trực tiếp, hoặc tham gia cuộc họp để xử lý những vụ việc vi phạm pháp luật cụ thể tùy theo chức năng và thẩm quyền của mình.

Điều 13. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh

1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh do ngân sách Nhà nước cấp và từ nguồn kinh phí hỗ trợ khác của Ban.

2. Hàng năm Cơ quan thường trực lập dự toán kinh phí (nguồn Ngân sách Nhà nước) trình Sở Công Thương để đề nghị Sở Tài chính xem xét cấp đảm bảo cho hoạt động của Ban chỉ đạo 127 tỉnh.

Trưởng Ban Chỉ đạo 127 tỉnh ủy quyền:

- Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường - Phụ trách Cơ quan thường trực là chủ tài khoản của Chi cục Quản lý thị trường đồng thời là chủ tài khoản của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh.

- Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Chi cục Quản lý thị trường - Phụ trách kế toán của Chi cục đồng thời đảm nhận phụ trách kế toán Ban Chỉ đạo 127 tỉnh để quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách cấp, nguồn kinh phí hỗ trợ khác của Ban.

3. Cơ quan thường trực có trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo 127 tỉnh về quản lý và sử dụng kinh phí được cấp đúng mục đích và tuân thủ các quy định về quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước, hàng năm thực hiện quyết toán kinh phí với cơ quan tài chính và báo cáo về hoạt động tài chính của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh đến các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo 127 tỉnh.

4. Việc sử dụng nguồn kinh phí của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh do Nhà nước cấp và nguồn kinh phí hỗ trợ khác cho Ban được xây dựng thành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế này do Cơ quan thường trực nghiên cứu, đề xuất dựa trên các quy định về chi tiêu tài chính hiện hành của Nhà nước, đồng thời gắn với tính chất đặc thù của công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của Ban báo cáo Trưởng Ban quyết định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ quy chế này, Thường trực Ban chỉ đạo 127 tỉnh có trách nhiệm triển khai thông suốt đến các Ủy viên Ban, Cơ quan thường trực và Thông báo đến Thủ trưởng các Sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện.

2. Trong quá trình thực hiện những vấn đề phát sinh hoặc có vướng mắc, khó khăn đề nghị phản ảnh về Thường trực Ban Chỉ đạo 127 tỉnh để báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết hoặc sửa đổi, bổ sung./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2600/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2600/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2008
Ngày hiệu lực10/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2600/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2600/QĐ-UBND 2008 Ban Chỉ đạo chống hàng giả và gian lận thương mại An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2600/QĐ-UBND 2008 Ban Chỉ đạo chống hàng giả và gian lận thương mại An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2600/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLâm Minh Chiếu
        Ngày ban hành10/12/2008
        Ngày hiệu lực10/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2600/QĐ-UBND 2008 Ban Chỉ đạo chống hàng giả và gian lận thương mại An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2600/QĐ-UBND 2008 Ban Chỉ đạo chống hàng giả và gian lận thương mại An Giang

            • 10/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực