Quyết định 2632/QĐ-BGTVT

Quyết định 2632/QĐ-BGTVT năm 2012 phê duyệt Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015 của trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Đường thủy I do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2632/QĐ-BGTVT năm 2012 phê duyệt Dự án Đổi mới phát triển dạy nghề


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2632/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VIỆC LÀM VÀ DẠY NGHỀ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GTVT ĐƯỜNG THỦY I

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình">03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012­-2015; Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/7/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia GĐ 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 1690/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt các trường thuộc Bộ Giao thông vận tải được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia GĐ 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 2147/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GTVT.

Căn cứ Công văn 8142/BTC-HCSN ngày 18/6/2012 của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012; Thông tư liên tịch số 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 16/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung, mức chi và cơ chế quản lý tài chính đối với dự án tăng cường năng lực đào tạo nghề thuộc Chương trình MTQG Giáo dục và Đào tạo đến năm 2010;

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Căn cứ Công văn số 1158/TCDN-KHTC ngày 19/4/2011 của Tổng cục Dạy nghề về việc hướng dẫn triển khai thực hiện kinh phí Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề năm 2011 và xây dựng Dự án đầu tư giai đoạn 2011 - 2015; Công văn số 1240/TCDN-KHTC ngày 14/8/2012 của Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 của các trường thuộc Bộ Giao thông vận tải; Công văn số 1866/TCDN-KHTC ngày 21/10/2011 của Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Báo cáo ngày 10/10/2012 của Công ty cổ phần KAEMI Việt Nam về việc thẩm tra tính hiệu quả, tính khả thi của Dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015 và cam kết ngày 09/10/2012 của Trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy I;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy I tại Tờ trình số 453/TTr-CĐNĐT1 ngày 27/8/2012 và Tờ trình số 587/TTr- CĐNĐT1 ngày 10/10/2012, về việc trình phê duyệt Dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 của Trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy I;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2011-2015 của Trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy I gồm 02 tiểu dự án thành phần sau:

1. Tiểu dự án 1: Đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2012-2015 của Trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy I.

2. Tiểu dự án 2: Xây dựng cơ sở vật chất nghề trọng điểm giai đoạn 2012- 2015 của Trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy I.

Điều 2. Phê duyệt Tiểu dự án 1 (Đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2012- 2015 của Trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy I) với các nội dung chính sau:

1. Tên Dự án: Dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 của Trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy I.

2. Địa điểm đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Đường thủy I tại xã Nam Đồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

3. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Đường thủy I.

4. Cơ quan chủ quản: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

5. Cơ quan lập dự án: Trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy I.

6. Tổ chức Tư vấn thẩm tra dự án: Công ty cổ phần KAEMI Việt Nam.

7. Mục tiêu của Dự án:

7.1. Mục tiêu dài hạn:

Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, chương trình giáo trình, giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề tập trung, đồng bộ đảm bảo chất lượng, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, đưa đào tạo tiếp cận với thực tế sản xuất. Học sinh - sinh viên sau khi ra trường có trình độ đạt chuẩn Quốc gia, một số nghề đạt trình độ Khu vực ASEAN.

7.2. Mục tiêu đến năm 2015:

Vào năm 2015, Nhà trường có đủ năng lực đào tạo trình độ cao đẳng nghề cho nghề Điều khiển phương tiện thủy nội địa với quy mô 70 học sinh, sinh viên đạt cấp độ Quốc gia.

Đối với Nghề Sửa chữa máy tàu thủy đạt cấp độ ASEAN và Nghề Xây dựng công trình thủy đạt cấp độ Quốc gia sẽ căn cứ nhu cầu thị trường và khả năng tuyển sinh để xem xét phê duyệt sau.

8. Nội dung và quy mô đầu tư:

Đầu tư thiết bị dạy nghề; đào tạo đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, xây dựng chương trình đào tạo cho nghề Điều khiển phương tiện thủy nội địa với quy mô 70 học sinh, sinh viên đạt cấp độ Quốc gia được đầu tư trọng điểm.

9. Tổng mức đầu tư: 7.756.063.630 VNĐ (Bảy tỷ, bảy trăm năm sáu triệu, không trăm sáu ba nghìn, sáu trăm ba mươi đồng) cụ thể như sau:

Chi phí thiết bị dạy nghề:

6.000.281.100 đồng

Chi phí quản lý dự án:

137.480.985 đồng

Chi phí tư vấn:

57.722.704 đồng

Chi phí khác:

48.405.335 đồng

Chi phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên:

1.200.000.000 đồng

Chi phí dự phòng:

312.193.506 đồng

Trong đó chi phí đào tạo cán bộ được tạm tính, kinh phí chính thức sẽ được chấp thuận theo kế hoạch đào tạo hàng năm được duyệt.

Chi phí khác bao gồm: Chi phí bảo hiểm; Chi phí kiểm toán quyết toán DA hoàn thành; Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán; Chi phí thẩm định giá thiết bị.

10. Nguồn vốn:

10.1. Ngân sách nhà nước nguồn sự nghiệp Chương trình MTQG là 7 tỷ đồng (Kinh phí này đã cấp năm 2011 và 2012)

10.2. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường: 756.063.630 đồng

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện: Từ năm 2012 đến năm 2015.

Điều 3. Chấp thuận chủ trương đầu tư tiểu dự án 2 (Xây dựng cơ sở vật chất nghề trọng điểm giai đoạn 2012-2015 của Trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy I thuộc Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” trong Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015) với các nội dung cơ bản sau:

1. Địa điểm đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Đường thủy I tại xã Nam Đồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu của Dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2012-2015 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015 của Trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy I.

Giải quyết nhu cầu cấp thiết về xưởng thực hành và nhà tạo tình huống cháy nổ để phục vụ cho đào tạo của nghề Điều khiển phương tiện thủy nội địa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt lựa chọn đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề.

3. Nội dung đầu tư: Xây dựng các nhà xưởng khoảng 240 m2 02 tầng và nhà tạo tình huống cháy nổ để phục vụ cho đào tạo của nghề Điều khiển phương tiện thủy nội địa nhằm đáp ứng cho Nhà trường có đủ cơ sở vật chất tiếp nhận các thiết bị của dự án và đào tạo được đội ngũ lao động có chất lượng cao.

4. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 5.814.000.000 đồng (Năm tỷ, tám trăm mười bốn triệu đồng chẵn).

Chi phí xây lắp được tính theo số liệu học sinh (70 hs) và tỷ trọng khối các công trình chính (phòng học, xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu) theo Suất vốn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 725/QĐ-BXD ngày 09/08/2012 của Bộ Xây dựng cộng thêm chi phí dự phòng theo quy định.

5. Nguồn vốn:

- Ngân sách nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia (nguồn vốn đầu tư phát triển) 90% bằng: 5.232.000.000 đồng.

- Thu sự nghiệp của Trường 10% bằng: 582.000.000 đồng.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

1. Chủ đầu tư căn cứ theo kinh phí được cấp hàng năm để lập danh mục thiết bị cụ thể của Dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 (kèm theo cơ sở xác định giá theo quy định hiện hành) và lập kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản phù hợp với Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính, Quyết định số 2147/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2011 của Bộ Giao thông vận tải và trình Bộ Giao thông vận tải chấp thuận làm cơ sở để triển khai các bước theo.

2. Chủ đầu tư triển khai thực hiện các bước tiếp theo của Dự án theo đúng các quy định Pháp luật hiện hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Tổ chức cán bộ, Khoa học công nghệ; Cục trưởng Cục QLXD & CLCTGT; Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy I và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Bộ GTVT (để báo cáo);
- Các Bộ: LĐ-TB&XH, KH&ĐT, TC;
- Kho bạc NN Trung ương;
- Kho bạc NN TP HCM;
- Tổng cục Dạy nghề;
- Lưu: VT, KHĐT(05)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2632/QĐ-BGTVT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2632/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/10/2012
Ngày hiệu lực 26/10/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2632/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 2632/QĐ-BGTVT năm 2012 phê duyệt Dự án Đổi mới phát triển dạy nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2632/QĐ-BGTVT năm 2012 phê duyệt Dự án Đổi mới phát triển dạy nghề
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2632/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Người ký Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành 26/10/2012
Ngày hiệu lực 26/10/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2632/QĐ-BGTVT năm 2012 phê duyệt Dự án Đổi mới phát triển dạy nghề

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2632/QĐ-BGTVT năm 2012 phê duyệt Dự án Đổi mới phát triển dạy nghề

  • 26/10/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/10/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực