Quyết định 2633/QĐ-BGTVT

Quyết định 2633/QĐ-BGTVT năm 2012 phê duyệt Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015 của trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương I do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2633/QĐ-BGTVT phê duyệt Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2633/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VIỆC LÀM VÀ DẠY NGHỀ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GTVT TRUNG ƯƠNG I

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP; Thông tư số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình">03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-­2015; Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/7/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia GĐ 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 1690/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt các trường thuộc Bộ Giao thông vận tải được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia GĐ 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 2147/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GTVT;

Căn cứ Công văn 8142/BTC-HCSN ngày 18/6/2012 của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012; Thông tư liên tịch số 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 16/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung, mức chi và cơ chế quản lý tài chính đối với dự án tăng cường năng lực đào tạo nghề thuộc Chương trình MTQG Giáo dục và Đào tạo đến năm 2010;

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Căn cứ Công văn số 1158/TCDN-KHTC ngày 19/4/2011 của Tổng cục Dạy nghề về việc hướng dẫn triển khai thực hiện kinh phí Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề năm 2011 và xây dựng Dự án đầu tư giai đoạn 2011 - 2015; Công văn số 1240/TCDN-KHTC ngày 14/8/2012 của Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 của các trường thuộc Bộ Giao thông vận tải; Công văn số 1866/TCDN-KHTC ngày 21/10/2011 của Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Báo cáo ngày 10/10/2012 về việc thẩm tra tính hiệu quả, tính khả thi của Dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề đến năm 2015 và cam kết ngày 10/10/2012 của Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I tại Tờ trình số 1194/TTr-CĐNGTVTTWI ngày 17/10/2012, số 888/TTr-CĐNGTVTTWI ngày 28/8/2012 về việc xin phê duyệt Dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2011­ - 2015 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề đến năm 2015 của Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015 của Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I gồm 02 tiểu dự án thành phần sau:

1. Tiểu dự án 1: Đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2012-2015 của Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I.

2. Tiểu dự án 2: Xây dựng cơ sở vật chất nghề trọng điểm giai đoạn 2012-2015 của Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I.

Điều 2. Phê duyệt Tiểu dự án 1 (Đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2012-2015 của Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I) với các nội dung chính như sau:

1. Tên Dự án: Dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2012-2015 của Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I.

2. Địa điểm đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I tại xã Thụy An, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

3. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I.

4. Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông vận tải.

5. Cơ quan lập, thẩm tra dự án: Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I.

6. Mục tiêu của Dự án:

6.1. Mục tiêu dài hạn:

Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, chương trình giáo trình, giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề tập trung, đồng bộ đảm bảo chất lượng, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, đưa đào tạo tiếp cận với thực tế sản xuất. Học sinh - sinh viên sau khi ra trường có trình độ đạt chuẩn Quốc gia, một số nghề đạt trình độ Quốc tế và khu vực ASEAN.

6.2. Mục tiêu đến năm 2015:

Từ năm 2015, Trường có đủ năng lực đào tạo:

- Nghề Vận hành máy thi công mặt đường với số lượng mỗi năm 30 học sinh, sinh viên đạt cấp độ Quốc tế.

- Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ số lượng mỗi năm 30 học sinh, sinh viên đạt cấp độ Khu vực ASEAN.

- Nghề Công nghệ ô tô với số lượng mỗi năm 30 học sinh, sinh viên đạt cấp khu vực ASEAN.

- Nghề Sửa chữa máy thi công xây dựng với số lượng 30 học sinh, sinh viên đạt cấp độ Quốc gia.

Đối với nghề Vận hành máy thi công nền đạt cấp độ Quốc tế sau khi đủ căn cứ xây dựng nội dung, quy mô đầu tư, Trường sẽ xây dựng và trình Bộ GTVT để xem xét phê duyệt bổ sung sau.

7. Nội dung và quy mô đầu tư:

Đầu tư thiết bị dạy nghề; đào tạo đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, xây dựng chương trình đào tạo cho các nghề được đầu tư trọng điểm

8. Tổng mức đầu tư: 45.460.803.000 đồng

(Bốn mươi năm tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu, tám trăm linh ba ngàn đồng chẵn) cụ thể như bảng sau:

Đơn vị: 1000 đồng

TT

Nội dung

Vận hành máy thi công mặt đường

TN&KT chất lượng cầu đường bộ

Công nghệ ô tô

Sửa chữa máy thi công XD

Tổng cộng

I

Chi phí thiết bị

13.991.000

9.999.000

10.000.000

7.984.000

41.974.000

II

Chi phí quản lý dự án

343.000

245.133

245.158

195.734

1.029.024

III

Chi phí đào tạo cán bộ

0

0

0

0

0

IV

Chi phí khác

97.657

69.793

69.800

55.728

292.979

V

Chi phí dự phòng

721.583

515.696

515.748

411.773

2.164.800

 

Tổng cộng

15.153.240

10.829.622

10.830.705

8.647.235

45.460.803

Trong đó chi phí đào tạo cán bộ theo kế hoạch đào tạo hàng năm từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Chi phí quản lý dự án đã bao gồm cả chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT thiết bị và Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị.

Chi phí khác bao gồm: Chi phí bảo hiểm; Chi phí kiểm toán quyết toán DA hoàn thành; Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán; Chi phí thẩm định giá thiết bị.

9. Nguồn vốn:

9.1. NSNN nguồn sự nghiệp Chương trình MTQG: 44.000.000.000 đ. Trong đó:

+ Kinh phí đã cấp năm 2012 là 2.000.000.000 đ.

+ Kinh phí cấp hàng năm căn cứ khả năng cân đối ngân sách hàng năm.

9.2. Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường: 1.460.803.000 đ

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

11. Thời gian thực hiện: Từ năm 2012 đến năm 2015.

Điều 3. Chấp thuận chủ trương đầu tư tiểu dự án 2 (Xây dựng cơ sở vật chất nghề trọng điểm giai đoạn 2012-2015 của Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I thuộc Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” trong Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015) với các nội dung cơ bản như sau:

1. Địa điểm đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I tại xã Thụy An, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu của nghề công nghệ ô tô (hiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng được) trong Dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2012-2015 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015 của Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I.

3. Nội dung đầu tư: Xây dựng nhà xưởng 02 tầng, kết cấu cột, giằng, sàn băng BTCT, vì kèo, xà gồ thép, lợp tôn mạ kẽm có chống nóng, diện tích đất xây dựng khoảng 1.200 m2 nhằm đáp ứng cho Nhà trường có đủ cơ sở vật chất để đào tạo theo yêu cầu của nghề công nghệ ô tô.

4. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 8.642.000.000 đồng (Tám tỷ, sáu trăm bốn mươi hai triệu đồng chẵn)

Chi phí xây lắp được tính theo số liệu học sinh (90 hs) và tỷ trọng khối các công trình chính (phòng học, xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu) theo Suất vốn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 725/QĐ-BXD ngày 09/08/2012 của Bộ Xây dựng cộng thêm chi phí dự phòng theo quy định.

5. Nguồn vốn:

- Ngân sách nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia (nguồn vốn đầu tư phát triển) bằng: 7.642.000.000 đồng.

- Thu sự nghiệp của Trường bằng: 1.000.000.000 đồng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Chủ đầu tư căn cứ theo kinh phí được cấp hàng năm để lập danh mục thiết bị cụ thể của Tiểu dự án 1 đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2012-2015 (kèm theo cơ sở xác định giá theo quy định hiện hành) và lập kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản phù hợp với Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính, Quyết định số 2147/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2011 của Bộ Giao thông vận tải và trình cơ quan chủ quản chấp thuận làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo.

2. Chủ đầu tư căn cứ theo quy định hiện hành về đầu tư xây dựng để lập tiểu án 2: xây dựng cơ sở vật chất nghề trọng điểm giai đoạn 2012-2015 của Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề phù hợp với quy hoạch phát triển trường, quy hoạch của địa phương và khả năng cân đối các nguồn kinh phí để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

3. Chủ đầu tư triển khai thực hiện các bước tiếp theo của Dự án theo đúng các quy định Pháp luật hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án ĐTXD công trình.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Tổ chức cán bộ, Khoa học công nghệ; Cục trưởng Cục QLXD & CLCTGT; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng Bộ GTVT (để báo cáo);
- Các Bộ: LĐ-TB&XH, KH&ĐT, TC;
- Kho bạc NN Trung ương;
- Kho bạc TP HN;
- Tổng cục Dạy nghề;
- Lưu: VT, KHĐT(05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2633/QĐ-BGTVT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2633/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/10/2012
Ngày hiệu lực 26/10/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2633/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 2633/QĐ-BGTVT phê duyệt Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2633/QĐ-BGTVT phê duyệt Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2633/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Người ký Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành 26/10/2012
Ngày hiệu lực 26/10/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2633/QĐ-BGTVT phê duyệt Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2633/QĐ-BGTVT phê duyệt Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề

  • 26/10/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/10/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực