Quyết định 2636/QĐ-BGTVT

Quyết định 2636/QĐ-BGTVT năm 2012 phê duyệt Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015 của Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2636/QĐ-BGTVT năm 2012 phê duyệt Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2636/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VIỆC LÀM VÀ DẠY NGHỀ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀNG HẢI TP HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP; Thông tư số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình">03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012­ - 2015; Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/7/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 1690/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt các trường thuộc Bộ Giao thông vận tải được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 2147/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GTVT;

Căn cứ Công văn 8142/BTC-HCSN ngày 18/6/2012 của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012; Thông tư liên tịch số 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 16/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung, mức chi và cơ chế quản lý tài chính đối với dự án tăng cường năng lực đào tạo nghề thuộc Chương trình MTQG Giáo dục và Đào tạo đến năm 2010;

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Căn cứ Công văn số 1158/TCDN-KHTC ngày 19/4/2011 của Tổng cục Dạy nghề về việc hướng dẫn triển khai thực hiện kinh phí Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề năm 2011 và xây dựng Dự án đầu tư giai đoạn 2011 - 2015; Công văn số 1240/TCDN-KHTC ngày 14/8/2012 của Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 của các trường thuộc Bộ Giao thông vận tải; Công văn số 1866/TCDN-KHTC ngày 21/10/2011 của Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Báo cáo thẩm tra số 876/BC-TTr ngày 16/10/2012 về việc thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của Dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015 và cam kết số 886/TTr-CĐNHH ngày 22/10/2012 của Trường Cao đẳng nghề Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 785/CĐNHHTPHCM-TTr ngày 17/9/2012 và Tờ trình bổ sung số 879/TTr-CĐNHH ngày 16/10/2012 về việc trình Thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 của Trường Cao đẳng nghề Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015 của Trường Cao đẳng nghề Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung chính như sau:

1. Tên Dự án: Dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2012-2015 của Trường Cao đẳng nghề Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh.

2. Địa điểm đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: số 232 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

3. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh.

4. Cơ quan chủ quản: Cục Hàng hải Việt Nam.

5. Cơ quan lập dự án: Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP Hồ Chí Minh.

6. Tổ chức Tư vấn thẩm tra dự án: Trường Cao đẳng nghề Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh.

7. Mục tiêu của Dự án:

7.1. Mục tiêu dài hạn:

Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, chương trình giáo trình, giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề tập trung, đồng bộ đảm bảo chất lượng, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, đưa đào tạo tiếp cận với thực tế sản xuất. Học sinh - sinh viên sau khi ra trường có trình độ đạt chuẩn Quốc gia, một số nghề đạt trình độ Quốc tế.

7.2. Mục tiêu đến năm 2015:

Đến năm 2015, Nhà trường đủ năng lực đào tạo:

+ Nghề Điều khiển tàu biển: từ năm 2015 trở đi hàng năm nhà trường đủ điều kiện đào tạo 35 học sinh đạt cấp độ quốc tế.

+ Nghề Khai thác máy tàu thủy: từ năm 2015 trở đi hàng năm nhà trường đủ điều kiện đào tạo 35 học sinh đạt cấp độ quốc tế.

Đối với nghề Điện tàu thủy cấp độ quốc tế sẽ căn cứ nhu cầu thị trường và khả năng tuyển sinh để xem xét phê duyệt sau.

7. Nội dung và quy mô đầu tư:

Đầu tư thiết bị dạy nghề; đào tạo đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, xây dựng chương trình đào tạo cho các nghề được đầu tư trọng điểm.

8. Tổng mức đầu tư: 31.601.900.000 VNĐ (Ba mươi mốt tỷ, sáu trăm linh một triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn), cụ thể như bảng sau:

Đơn vị tính: VND

Số TT

Hạng mục

Điều kiển tàu biển

Khai thác máy tàu thủy

Tổng giá trị

I

Chi phí thiết bị (Gtb)

13.553.594.000

13.763.924.000

27.317.518.000

II

Chi phí Quản lý dự án (Gql)

393.761.724

399.872.273

793.633.996

III

Chi phí khác (Gk)

117.783.897

119.611.713

237.395.610

IV

Chi phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên (Ggv)

1.099.500.000

649.000.000

1.748.500.000

V

Chi phí dự phòng (Gdp)

758.231.981

746.620.399

1.504.852.380

Tổng cộng (Làm tròn)

15.922.871.600

15.679.028.400

31.601.900.000

Trong đó chi phí đào tạo cán bộ được tạm tính, kinh phí chính thức sẽ được chấp thuận theo kế hoạch đào tạo hàng năm được duyệt.

Chi phí quản lý dự án đã bao gồm cả chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT thiết bị và Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị.

Chi phí khác bao gồm: Chi phí bảo hiểm; Chi phí kiểm toán quyết toán DA hoàn thành; Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán; Chi phí thẩm định giá thiết bị.

9. Nguồn vốn:

9.1. Ngân sách nhà nước (nguồn vốn sự nghiệp):

- Chương trình mục tiêu quốc gia: 30.570.900.000 đồng

Trong đó:

+ Kinh phí đã cấp năm 2011 và 2012 là 13,000,000,000 đồng

+ Kinh phí cấp hàng năm căn cứ khả năng cân đối ngân sách hàng năm.

9.2. Thu sự nghiệp của Trường

(Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp): 1.031.000.000 đồng

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

11. Thời gian thực hiện: Từ năm 2012 đến năm 2015.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Chủ đầu tư căn cứ theo kinh phí được cấp hàng năm để lập danh mục thiết bị cụ thể của phần đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2012-2015 của Trường Cao đẳng nghề Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh (kèm theo cơ sở xác định giá theo quy định hiện hành) và lập kể hoạch đấu thầu mua sắm tài sản phù hợp với Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngàv 26/4/2012 của Bộ Tài chính, Quyết định số 2147/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2011 của Bộ Giao thông vận tải và trình Bộ Giao thông vận tải chấp thuận làm cơ sở để triển khai các bước theo.

2. Chủ đầu tư triển khai thực hiện các bước tiếp theo của Dự án theo đúng các quy định Pháp luật hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Tổ chức cán bộ; Cục trưởng Cục QLXD & CLCTGT; Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Hàng Hải thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyểt định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Bộ GTVT (để báo cáo);
- Các Bộ: LĐ-TB&XH, KH&ĐT, TC;
- Kho bạc NN Trung ương;
- Kho bạc NN TP HCM;
- Tổng cục Dạy nghề;
- Lưu: VT, KHĐT(05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2636/QĐ-BGTVT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2636/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/10/2012
Ngày hiệu lực 26/10/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2636/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 2636/QĐ-BGTVT năm 2012 phê duyệt Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2636/QĐ-BGTVT năm 2012 phê duyệt Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2636/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Người ký Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành 26/10/2012
Ngày hiệu lực 26/10/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2636/QĐ-BGTVT năm 2012 phê duyệt Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2636/QĐ-BGTVT năm 2012 phê duyệt Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề

  • 26/10/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/10/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực