Quyết định 2662/QĐ-UBND

Quyết định 2662/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk được rà soát, hệ thống hóa năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 2662/QĐ-UBND 2013 công bố các Danh mục văn bản quy phạm đã qua rà soát Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2662/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bỐ các Danh mỤc văn bẢn quY phẠm pháp luẬt hoẶc cÓ chỨa quY phẠm pháp luẬt cỦa UBND tỈnh đưỢc rà soát, hỆ tHỐng hóa năm 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 165/TTr-STP ngày 11 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hoặc có chứa quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành đến ngày 09/12/2013 đã qua rà soát, hệ thống hóa năm 2013 (hệ thống hóa kỳ đầu) gồm:

1. Tổng Danh mục văn bản quy phạm pháp luật: 373 văn bản.

2. Danh mục văn bản còn hiệu lực: 328 văn bản (212 văn bản còn hiệu lực toàn bộ; 35 văn bản còn hiệu lực một phần; 81 văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế).

3. Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực: 53 văn bản (18 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 35 văn bản hết hiệu lực một phần).

4. Danh mục văn bản bãi bỏ: 27 văn bản.

5. Danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế: 81 văn bản.

Điều 2. Căn cứ các Danh mục văn bản được công bố tại Điều 1:

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm cập nhật, xây dựng CD-Room Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đến hết ngày 31/12/2013; cấp phát cho các Sở, ban, ngành, địa phương để phục vụ cho việc tra cứu, sử dụng.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan:

a) Trong năm 2014, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản thay thế đối với các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc Danh mục được nêu tại Khoản 5, Điều 1 Quyết định này (xem đây là một phần của Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh trong năm 2014).

b) Không áp dụng các văn bản thuộc các Danh mục được nêu tại các Khoản 3 và 4, Điều 1 Quyết định này để giải quyết các vấn đề phát sinh kể từ ngày các văn bản thuộc các Danh mục này hết hiệu lực thi hành hoặc bị bãi bỏ.

c) Đăng tải kết quả rà soát, hệ thống hóa năm 2013 của UBND tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và đăng Công báo tỉnh Danh mục văn bản hết hiệu lực.

Điều 3. Giao cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và báo cáo kết quả với UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan ở tỉnh; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (thay báo cáo);
- Bộ Tư pháp (thay báo cáo);
- TTr. Tỉnh ủy (thay báo cáo);
- TT. HĐND tỉnh;
- CT,PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- TT HĐND, UBND các H, TX, TP (Sở Tư pháp sao gửi);
-
Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã (UBND cấp huyện sao gửi)
-
Báo Đắk Lắk (để đăng báo);
- Công báo tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Website tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo VP, TT & CB, TM, CN, NL, VX, TH;
- Lưu: VT, NCm30.

CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải

 

TỔNG DANH MỤC

văn bẢn quY phẠm pháp luẬt cỦa UBND tỈnh đẮk LẮK THUỘC ĐỐI TƯỢNG rà soát, hỆ tHỐng hóa năm 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh quy phạm pháp luật rà soát, hệ thống hóa năm 2013)

STT

Tên loại

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

Lĩnh vực An ninh trật tự

01

Quyết định

1753/QĐ-UB

28-08-1997

Về quy định các điểm cấm người nước ngoài cư trú, đi lại, quay phim, chụp ảnh

28-08-1997

 

02

Chỉ thị

26/CT-UB

15-10-1999

Về việc cấp đổi chứng minh nhân dân

 

 

03

Chỉ thị

01/CT-UB

08-01-2001

Về việc tổ chức đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động, bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội

08-01-2001

 

04

Chỉ thị

03/CT-UB

20-03-2001

Về việc tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống cướp có vũ trang, buôn lậu, xâm nhập, vượt biên và tội phạm khác trên biên giới

20-03-2001

 

05

Chỉ thị

25/CT-UB

26-09-2002

Về việc tổ chức thực hiện chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ 31/12/1960 về trước

26-09-2002

 

06

Quyết định

1918/QĐ-UBND

12-10-2006

Về việc thực hiện Đề án “Tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng Công an xã tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2006 - 2010”

12-10-2006

 

07

Chỉ thị

10/2007/CT-UBND

03-07-2007

Về việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ dân phố

13-07-2007

 

08

Quyết định

21/2008/QĐ-UBND

26-05-2003

Về việc ban hành quy định khu vực biên giới, vành đai biên giới và vùng cấm trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc tỉnh Đắk Lắk

06-06-2008

 

09

Quyết định

22/2008/QĐ-UBND

26-05-2008

Về việc xây dựng hệ thống biển báo và quy định vị trí cắm các bảng, biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới và vùng cấm trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc tỉnh Đắk Lắk

06-06-2008

 

10

Chỉ thị

08/2008/CT-UBND

17-06-2008

Về việc triển khai thi hành Luật Đặc xá

27-06-2008

 

11

Chỉ thị

05/2009/CT-UBND

18-09-2009

Về tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới

28-09-2009

 

12

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND

14-01-2011

Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

24-01-2011

 

13

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND

10-08-2011

Ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

20-08-2011

 

14

Quyết định

33/2011/QĐ-UBND

21-10-2011

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của tỉnh Đắk Lắk

31-10-2011

 

15

Chỉ thị

01/2012/CT-UBND

15-05-2012

Về việc triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

25-05-2012

 

Lĩnh vực Công thương

01

Quyết định

03/2005/QĐ-UB

10-01-2005

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ khuyến công tỉnh Đắk Lắk

10-01-2005

Hết hiệu lực một phần

02

Quyết định

513/QĐ-UB

25-03-2005

Về việc ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Đắk Lắk

25-03-2005

 

03

Chỉ thị

02/CT-UBND

16-02-2006

Về việc đẩy mạnh hoạt động tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trong thập niên chất lượng 2006 - 2015

16-02-2006

 

04

Chỉ thị

24/2006/CT-UBND

13-12-2006

Về việc đẩy mạnh thực hiện công tác khuyến công

23-12-2006

 

05

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND

02-04-2008

Ban hành Quy định về việc thực hiện chính sách kéo điện vào nhà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ theo Quyết định số 168/2001/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ

12-04-2008

 

06

Quyết định

38/2010/QĐ-UBND

31-12-2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ khuyến công tỉnh Đắk Lắk được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2005/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của UBND tỉnh

10-01-2011

 

07

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND

14-04-2011

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

24-04-2011

 

08

Chỉ thị

10/2011/CT-UBND

08-08-2011

Về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

18-08-2011

 

09

Chỉ thị

13/2011/CT-UBND

29-08-2011

Về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

09-09-2011

 

10

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND

13-09-2011

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

23-09-2011

 

11

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND

25-05-2012

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

05-06-2012

 

12

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND

25-01-2013

Ban hành Quy chế về đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

05-02-2013

 

13

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND

23-04-2013

Về việc bổ sung Điều 2 Quy chế về đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

03-05-2013

 

14

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND

15-08-2013

Về việc ban hành Quy định về quản lý thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh

25-08-2013

 

Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo

01

Chỉ thị

23/2000/CT-UB

09-11-2000

Về việc tổ chức Hội Khuyến học cấp tỉnh và cơ sở trong toàn tỉnh

09-11-2000

 

02

Chỉ thị

18/CT-UBND

26-09-2006

Về việc chống tiêu cực và bệnh thành tích trong ngành giáo dục tỉnh giai đoạn 2006 - 2010

26-09-2006

 

03

Quyết định

25/2007/QĐ-UBND

25-07-2007

Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của bộ phận nội trú dân nuôi thí điểm tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

05-08-2007

 

04

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND

11-03-2008

Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi phục vụ công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh

21-03-2008

 

05

Quyết định

31/2010/QĐ-UBND

22-10-2010

Quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với Trung tâm học tập cộng đồng và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01-10-2010

 

06

Quyết định

31/2011/QĐ-UBND

21-10-2011

Ban hành chế độ cho học sinh và cán bộ, giáo viên có thành tích cao trong quản lý, giảng dạy và học tập đối với Trường THPT chuyên Nguyễn Du và các trường THPT trên địa bàn tỉnh

31-10-2011

 

07

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND

26-06-2012

Quy định tiêu chí xét duyệt học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

06-07-2012

 

08

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND

09-07-2012

Ban hành Quy định mức chi xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

19-07-2012

 

09

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND

01-02-2013

Ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

11-02-2013

 

Lĩnh vực Giao thông vận tải

01

Quyết định

113/2002/QĐ-UB

20-08-2002

Về việc phân cấp quản lý đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

20-08-2002

 

02

Chỉ thị

13/2007/CT-UBND

11-09-2007

Về việc tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại xã, phường, thị trấn

21-09-2007

 

03

Chỉ thị

07/2011/CT-UBND

09-03-2011

Về quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ sông, suối, hồ công cộng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

19-03-2011

 

04

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND

24-05-2011

Về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng hành lang bảo vệ sông, suối, hồ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

04-06-2011

 

05

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND

15-03-2012

Về việc ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô con sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước phục vụ công tác

25-03-2012

 

06

Chỉ thị

02/2012/CT-UBND

29-08-2012

Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

09-09-2012

 

07

Quyết định

42/2012/QĐ-UBND

21-11-2012

Ban hành Quy định về đơn giá dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01-12-2012

Hết hiệu lực một phần

08

Quyết định

46/2012/QĐ-UBND

29-11-2012

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, giải tỏa và chống tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh

09-12-2012

 

09

Quyết định

47/2012/QĐ-UBND

30-11-2012

Về việc ban hành Quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

10-12-2012

 

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

01

Chỉ thị

24/2005/CT-UBND

30-12-2005

Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng

30-12-2005

 

02

Quyết định

1331/QĐ-UBND

05-07-2006

Về cơ chế sử dụng Ngân sách địa phương đầu tư trong các cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

05-07-2006

 

03

Quyết định

05/2007/QĐ-UBND

18-01-2007

Về đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã

28-01-2007

 

04

Quyết định

43/2007/QĐ-UBND

08-11-2007

Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình bên trong hàng rào cụm công nghiệp

18-11-2007

 

05

Quyết định

41/2008/QĐ-UBND

17-11-2008

Về việc phát triển cà phê bền vững đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

17-11-2008

 

06

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND

01-06-2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan thuộc UBND tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

11-06-2011

 

07

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND

11-07-2011

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

21-07-2011

 

08

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND

20-07-2011

Về việc phân cấp thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh

30-07-2011

 

09

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND

15-03-2012

Ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh

25-03-2012

 

10

Quyết định

20/2012/QĐ-UBND

26-06-2012

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015

06-07-2012

 

11

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND

26-06-2012

Về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài ngoài các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

06-07-2012

 

12

Quyết định

35/2012/QĐ-UBND

28-09-2012

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, nguyên tắc hỗ trợ và cơ chế quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2012-2015

08-10-2012

 

13

Chỉ thị

04/2012/CT-UBND

24-10-2012

Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

03-11-2010

 

14

Quyết định

48/2012/QĐ-UBND

04-12-2012

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

14-12-2012

 

15

Chỉ thị

07/2013/CT-UBND

28-10-2013

Về việc tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

07-11-2013

 

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

01

Chỉ thị

05/2007/CT-UBND

28-05-2007

Về việc tăng cường các biện pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và phát triển giá trị tài sản sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

08-06-2007

 

02

Quyết định

42/2007/QĐ-UBND

08-11-2007

Ban hành Quy định một số mức chi thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh

18-11-2007

 

03

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND

19-02-2009

Ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

29/02/2009

Hết hiệu lực một phần

04

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND

19-02-2009

Ban hành Quy chế phương thức hoạt động của các Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh.

29/02/2009

Hết hiệu lực một phần

05

Chỉ thị

01/2010/CT-UBND

19-01-2010

Về việc đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

29-01-2010

 

06

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND

30-06-2010

Ban hành “Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột đối với sản phẩm cà phê nhân Robusta”

10-07-2010

 

07

Chỉ thị

08/2010/CT-UBND

06-12-2010

Về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

16-12-2010

 

08

Chỉ thị

09/2010/CT-UBND

06-12-2010

Về việc tăng cường công tác quản lý về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

16-12-2010

 

09

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND

30-08-2011

Về việc hủy bỏ một số nội dung quy định tại Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND và Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh

10-09-2011

 

10

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND

04-02-2013

Về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 11 Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh

14-02-2013

 

11

Chỉ thị

04/2013/CT-UBND

01-08-2013

Về việc đẩy mạnh hoạt động và tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

11-08-2013

 

Lĩnh vực Lao động, thương binh và Xã hội

01

Chỉ thị

22/2000/CT-UB

19-10-2000

Về việc tổ chức vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

19-10-2000

 

02

Quyết định

2524/2001/QĐ-UB

22-08-2001

Về việc quy định mức thu chi tiền dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

22-08-2001

 

03

Quyết định

54/2005/QĐ-UBND

09-09-2005

Ban hành Quy định hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo Quyết định số 118/1996/QĐ-TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ

19-09-2005

 

04

Quyết định

60/2005/QĐ-UBND

08-11-2005

Về việc cho vay ưu đãi và hỗ trợ tiền học giáo dục định hướng đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

18-11-2005

 

05

Quyết định

1037/QĐ-UBND

19-05-2006

Về việc ban hành Quy chế quản lý an táng và xây dựng mộ tại Nghĩa trang cán bộ tỉnh

29-05-2006

 

06

Chỉ thị

12/CT-UBND

02-06-2006

Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhân “Tháng hành động vì trẻ em” từ 15/5 đến 30/6 và “Ngày gia đình Việt Nam” 28/6

02-06-2006

 

07

Quyết định

50/2006/QĐ-UBND

29-11-2006

Ban hành Quy định thực hiện chế độ phụ cấp hàng tháng cho tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã

09-12-2006

 

08

Chỉ thị

07/2007/CT-UBND

07-06-2007

Về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm

17-06-2007

 

09

Chỉ thị

15/2008/CT-UBND

19-11-2008

Về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

29-11-2008

 

10

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND

24-04-2009

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động Nhà tang lễ tỉnh Đắk Lắk

04-05-2009

Hết hiệu lực một phần

11

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND

14-10-2010

Về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội

24-10-2010

 

12

Quyết định

33/2010/QĐ-UBND

01-11-2010

Ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

11-11-2010

 

13

Chỉ thị

07/2010/CT-UBND

26-11-2010

Về việc tăng cường công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh

06-12-2010

 

14

Quyết định

39/2011/QĐ-UBND

07-12-2011

Ban hành Quy định về mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp nghề miễn phí cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh

17-12-2011

 

15

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND

26-06-2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tổ chức và hoạt động Nhà tang lễ tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của UBND tỉnh

06-07-2012

 

16

Quyết định

22/2012/QĐ-UBND

09-07-2012

Về việc Quy định mức hưởng sinh hoạt phí hàng tháng và nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách làm công tác giảm nghèo cấp xã

19-07-2012

 

17

Quyết định

36/2012/QĐ-UBND

17-10-2012

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

27-10-2012

 

18

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND

22-01-2013

Ban hành Quy định về các khoản đóng góp; chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh, đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; chế độ hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

02-02-2013

 

19

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND

06-02-2013

Về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình cộng đồng và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

16-02-2013

 

20

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND

12-08-2013

Ban hành Quy định về cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

22-08-2013

 

21

Quyết định

1981/QĐ-UBND

23-9-2013

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Đắk Lắk

22-08-2013

 

Lĩnh vực Ngoại vụ

01

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND

04-02-2013

Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

14-02-2013

 

02

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND

18-04-2013

Ban hành Quy chế quản lý đoàn ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

28-04-2013

 

Lĩnh vực Nội vụ

01

Quyết định

2503/1998/QĐ-UB

27-10-1998

Về việc ban hành quy định trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý chuyên ngành trong việc tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân Việt Nam hoạt động có hiệu quả

12-11-1998

 

02

Quyết định

3202/2000/QĐ-UB

20-11-2000

Về việc ban hành danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trú tỉnh

20-11-2000

 

03

Chỉ thị

16/2003/CT-UB

16-07-2003

Về việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội phụ nữ tham gia vào các hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật

16-07-2003

 

04

Quyết định

19/2007/QĐ-UBND

12-06-2007

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

27-06-2007

 

05

Quyết định

58/2007/QĐ-UBND

25-12-2007

Ban hành Quy chế xử lý kỷ luật công chức cấp xã

05-01-2008

 

06

Quyết định

05/2008/QĐ-UBND

31-01-2008

Về việc ban hành chính sách cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh, giai đoạn 2008 - 2010

10-02-2008

 

07

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND

21-08-2009

Ban hành Quy định về lĩnh vực, trình tự tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

01-09-2009

Hết hiệu lực một phần

08

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND

21-08-2009

Ban hành Quy định về lĩnh vực, trình tự tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

01-09-2009

Hết hiệu lực một phần

09

Quyết định

34/2010/QĐ-UBND

16-11-2010

Về việc giao số lượng cán bộ, công chức cho xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã và thành phố

26-11-2010

 

10

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND

10-06-2011

Về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh

20-06-2011

 

11

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND

07-08-2012

Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

17-08-2012

 

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01

Quyết định

349/1999/QĐ-UB

11-02-1999

Về việc ban hành Quy chế hợp đồng bảo vệ rừng trong các tháng mùa khô hàng năm

11-02-1999

 

02

Quyết định

2159/1999/QĐ-UB

27-08-1999

Về việc ban hành Quy định quản lý thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

27-08-1999

 

03

Quyết định

1081/QĐ-UB

23-04-2001

Về việc ban hành quy định thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương thủy lợi trên địa bàn tỉnh

08-05-2001

 

04

Quyết định

88/2002/QĐ-UB

11-06-2002

Về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật cây cà phê vối, cây cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

11-06-2002

 

05

Quyết định

15/QĐ-UB

05-01-2005

Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi

01-01-2005

Hết hiệu lực một phần

06

Quyết định

213/QĐ-UBND

02-02-2005

Về việc ban hành chính sách phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ

02-02-2005

 

07

Quyết định

49/2006/QĐ-UBND

06-11-2006

Về việc ban hành “Quy định mức hưởng lợi của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng thôn, buôn được giao, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”

16-11-2006

 

08

Quyết định

1361/QĐ-UBND

21-06-2007

Về việc quy định điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm trên địa bàn tỉnh

21-06-2007

 

09

Quyết định

1504/QĐ-UBND

05-07-2007

Về việc ban hành định mức hỗ trợ cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh

05-07-2007

 

10

Chỉ thị

12/2007/CT-UBND

31-07-2007

Về việc tăng cường công tác -phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

10-08-2007

 

11

Chỉ thị

15/2007/CT-UBND

08-10-2007

Về việc quản lý, sử dụng, bảo tồn voi nhà ở tỉnh Đắk Lắk

18-10-2007

 

12

Chỉ thị

04/2008/CT-UBND

07-04-2008

Về việc đẩy mạnh công tác quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và các chất hữu cơ gây ô nhiễm, khó phân hủy góp phần bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

17-04-2008

 

13

Chỉ thị

07/2008/CT-UBND

23-05-2008

Về việc quản lý bảo vệ rừng ở những vùng quy hoạch trồng cao su, trồng rừng, trồng cây công nghiệp

03-06-2008

 

14

Chỉ thị

09/2008/CT-UBND

04-07-2008

Về việc ổn định đồng bào di cư từ các tỉnh đến Đắk Lắk

14-07-2008

 

15

Chỉ thị

16/2008/CT-UBND

19-11-2008

Về việc tăng cường công tác quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh

29-11-2008

 

16

Chỉ thị

17/2008/CT-UBND

19-11-2008

Về việc tăng cường công tác quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh

29-11-2008

 

17

Chỉ thị

06/CT-UBND

05-05-2009

Về việc nghiêm cấm hành vi hủy diệt trong khai thác thủy sản nội địa

05-05-2009

 

18

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND

05-05-2009

Về việc ban hành Quy chế quản lý nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

15-05-2009

Hết hiệu lực một phần

19

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND

12-05-2009

Về việc ban hành Quy định về liên kết đầu tư trồng rừng, trồng cây công nghiệp trên địa bàn tỉnh

22-05-2009

 

20

Chỉ thị

01/2009/CT-UBND

26-05-2009

Về việc đẩy mạnh công tác phòng, trừ thực vật xâm hại cây trồng trên địa bàn tỉnh

06-06-2009

 

21

Chỉ thị

02/2009/CT-UBND

04-08-2009

Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

14-08-2009

 

22

Quyết định

32/2009/QĐ-UBND

23-11-2009

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bảo vệ và phát triển rừng cấp xã

03-11-2009

 

23

Chỉ thị

10/2009/CT-UBND

08-12-2009

Về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát triển các loại động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

18-12-2009

 

24

Quyết định

34/2009/QĐ-UBND

10-12-2009

Sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 05/01/2005 của UBND tỉnh

20-12-2009

Hết hiệu lực một phần

25

Quyết định

141/QĐ-UBND

18-01-2010

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

28-01-2010

 

26

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND

25-01-2010

Về việc ban hành Quy định thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh

05-02-2010

 

27

Chỉ thị

02/2010/CT-UBND

28-01-2010

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao đất lâm nghiệp, giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

08-02-2010

 

28

Chỉ thị

03/2010/CT-UBND

13-02-2010

Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

23-02-2010

 

29

Quyết định

22/2010/QĐ-UBND

04-08-2010

Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động Mạng lưới thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

14-08-2010

 

30

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND

04-08-2010

Ban hành Quy định về quản lý và hoạt động cơ sở giết mổ động vật tập trung và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

14-08-2010

 

31

Quyết định

2743/QĐ-UBND

26-10-2010

Phê duyệt Dự án bảo tồn voi tại Đắk Lắk giai đoạn 2010-2015

26-10-2010

 

32

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND

07-01-2011

Về việc ban hành quy định giá bồi thường cây trồng, hoa màu trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

22-01-2011

 

33

Chỉ thị

05/2011/CT-UBND

21-01-2011

Về việc xây dựng phương án khoán tại các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê trực thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk

31-01-2011

 

34

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND

21-01-2011

Ban hành Quy định về một số khu vực, hình thức, ngư cụ, đối tượng thủy sản cấm khai thác và kích thước tối thiểu của các loài thủy sản được phép khai thác trong các vùng nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh

31-01-2011

 

35

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND

21-01-2011

Về việc ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng

31-01-2011

 

36

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND

18-07-2012

Về việc sửa đổi một số điều Quy chế quản lý nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ban hành kèm theo Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 5/5/2009 của UBND tỉnh

28-07-2012

 

37

Quyết định

37/2012/QĐ-UBND

19-10-2012

Ban hành Quy định nội dung về mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

29-10-2012

 

38

Quyết định

39/2012/QĐ-UBND

26-10-2012

Quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

01-05-2012

 

39

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND

31-01-2013

Ban hành Quy định về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm của gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh

10-02-2013

 

40

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND

16-07-2013

Về việc ban hành Quy định áp dụng khung giá các loại rừng và xác định giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

26-07-2013

 

41

Quyết định

35/2013/QĐ-UBND

04-12-2013

Về việc Quy định mức trần phí dịch vụ lấy trước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước từ sau cổng đầu kênh của công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

14-12-2013

 

Lĩnh vực Tài chính

01

Quyết định

511/QĐ-UB

05-07-1994

Về việc quy định thời gian xây dựng cơ bản của một số cây trồng chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01-01-1994

 

02

Quyết định

2156/QĐ-UB

04-11-1996

Quy định thời điểm kết thúc vụ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp của từng vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

04-11-1996

Hết hiệu lực một phần

03

Quyết định

1826/QĐ-UB

12-09-1997

Về việc quy định năng suất xét giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

01-01-1998

 

04

Quyết định

801/1998/QĐ-UB

15-05-1998

Về việc quy định mức giá tối thiểu tính thuế nhà ở và công trình gắn liền cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01-06-1998

 

05

Quyết định

664/QĐ-UB

18-04-2000

Về việc ban hành quy định thời gian bắt đầu và kết thúc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

01-05-2000

Hết hiệu lực một phần

06

Quyết định

2002/QĐ-UB

13-07-2001

Về việc giải quyết mức hỗ trợ thêm phụ cấp cho học sinh trường nuôi dạy trẻ khuyết tật Hy Vọng

13-07-2001

 

07

Quyết định

2604/2001/QĐ-UB

31-08-2001

Về việc quy định tỷ lệ quy đổi đá thương phẩm ra đá nguyên khai

31-08-2001

Việc quy đổi này áp dụng trong tính thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp

08

Quyết định

3190/QĐ-UB

19-10-2001

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2156/QĐ-UB ngày 04/11/1996 và Quyết định số 664/QĐ-UB ngày 18/4/2000 của UBND tỉnh

19-10-2001

 

09

Quyết định

1061/QĐ-UB

16-06-2005

Về việc phê duyệt đơn giá thiết kế các công trình nông lâm nghiệp

16-06-2005

 

10

Chỉ thị

01/CT-UBND

06-01-2006

Về việc thu thuế giá trị gia tăng và thu thuế thu nhập doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy

06-01-2006

 

11

Chỉ thị

14/CT-UBND

06-07-2006

Về việc chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu

06-07-2006

 

12

Quyết định

112/QĐ-UBND

16-01-2007

Về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán Nhà nước

16-01-2007

 

13

Quyết định

266/QĐ-UBND

31-01-2007

Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

01-01-2007

 

14

Quyết định

26/2007/QĐ-UBND

13-08-2007

Về việc ban hành quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

23-08-2007

Hết hiệu lực một phần

15

Quyết định

38/2007/QĐ-UBND

26-09-2007

Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh

06-10-2007

Hết hiệu lực một phần

16

Chỉ thị

14/CT-UBND

21-12-2007

Về việc chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh cà phê

21-12-2007

 

17

Quyết định

257/QĐ-UBND

31-01-2008

Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

01-01-2008

 

18

Quyết đnh

17/2008/QĐ-UBND

15-05-2008

Về việc miễn thu các khoản phí, lệ phí theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

25-05-2008

 

19

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND

16-06-2009

Về việc Quy định mức giá cho thuê điểm kinh doanh trong nhà lồng chợ huyện Ea Sup

26-06-2009

 

20

Quyết định

1600/QĐ-UBND

25-06-2009

Về việc ban hành một số chính sách tài chính hỗ trợ cho việc di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột vào các khu, cụm công nghiệp, các địa điểm theo quy hoạch

25-06-2009

 

21

Quyết định

28/2009/QĐ-UBND

16-09-2009

Ban hành quy định quản lý nhà nước về giá áp dụng trên địa bàn tỉnh

26-09-2009

 

22

Quyết định

3327/QĐ-UBND

18-11-2009

Về việc mức phụ cấp cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thư ký các Hội

18-11-2009

 

23

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND

29-03-2010

Quy định về mức thu cấp đất an táng, cải táng đầu tư có cơ sở hạ tầng tại nghĩa trang Tp Buôn Ma Thuột

09-04-2010

 

24

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND

20-01-2011

Về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

30-01-2011

Hết hiệu lực một phần

25

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND

26-08-2011

Về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

06-09-2011

 

26

Quyết định

34/2011/QĐ-UBND

26-10-2011

Ban hành Quy định giá lâm sản, động vật rừng để xử lý tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

05-11-2011

 

27

Quyết định

35/2011/QĐ-UBND

28-10-2011

Về việc sử dụng nguồn thu từ chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

07-11-2011

 

28

Quyết định

36/2011/QĐ-UBND

28-10-2011

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh

07-11-2011

 

29

Quyết định

37/2011/QĐ-UBND

01-11-2011

Về việc phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất tái định cư cho các hộ tại khu vực chợ A thành phố Buôn Ma Thuột

11-11-2011

 

30

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND

15-03-2012

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh.

25-03-2012

 

31

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND

15-03-2012

Về việc Quy định trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo niên độ ngân sách hàng năm thuộc nguồn vốn do địa phương quản lý

25-03-2012

 

32

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND

09-04-2012

Ban hành quy định nội dung và mức chi xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

19-04-2012

 

33

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND

24-04-2012

Về việc quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà và tài sản để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh

04-05-2012

 

34

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND

24-04-2012

Về việc ban hành Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh

04-05-2012

 

35

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND

20-06-2012

Về việc ban hành Quy chế tự cam kết kê khai tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, xin chuyển mục đích sử dụng đất không phải đất ở sang đất ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

30-06-2012

 

36

Quyết định

28/2012/QĐ-UBND

02-08-2012

Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

12-08-2012

 

37

Quyết định

31/2012/QĐ-UBND

24-08-2012

Về việc bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 của UBND tỉnh về việc quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà và tài sản để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh.

04-09-2012

 

38

Quyết định

33/2012/QĐ-UBND

06-09-2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

16-09-2012

 

39

Quyết định

38/2012/QĐ-UBND

19-10-2012

Về việc quy định tỷ lệ (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

29-10-2012

 

40

Quyết định

50/2012/QĐ-UBND

26-12-2012

Về việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

06-01-2013

 

41

Quyết định

51/2012/QĐ-UBND

28-12-2012

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

08-01-2013

 

42

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND

08-01-2013

Ban hành Quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

18-01-2013

 

43

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND

31-01-2013

Về việc phân cấp thẩm quyền trong đấu thầu, mua sắm tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

10-02-2013

 

44

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND

10-05-2013

Quy định bổ sung Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy và tài sản khác tại Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 của UBND tỉnh

20-05-2013

 

45

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND

14-05-2013

Về việc quy định giá xử lý nước thải trong Khu công nghiệp Hòa Phú

24-05-2013

 

46

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND

12-06-2013

Về việc bổ sung Điều 1 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

22-06-2013

 

47

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND

07-10-2013

Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản nhà nước vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản Nhà nước và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

17-10-2013

 

48

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND

01-11-2013

Ban hành Quy định giá lâm sản, động vật rừng để xử lý tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

11-11-2013

 

49

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND

05-11-2013

Ban hành Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với gỗ lâm sản phụ, nước thiên nhiên, khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

15-11-2013

 

50

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND

13-11-2013

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

23-11-2013

 

51

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND

13-11-2013

Về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

23-11-2013

 

52

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND

20-11-2013

Về việc ban hành Quy định mức thu, miễn thủy lợi phí, tiền nước và đối tượng, phạm vi thu, miễn thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

30-11-2013

 

53

Quyết định

34/2013/QĐ-UBND

27-11-2013

Về việc Quy định mức giá tính thuế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

07-12-2013

 

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

01

Quyết định

67/2004/QĐ-UB

08-11-2004

Về việc phê duyệt đơn giá điều tra xây dựng bản đồ đất đánh giá phân hạng đất

08-11-2004

 

02

Quyết định

26/2006/QĐ-UBND

25-04-2006

Về việc quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh

05-05-2006

 

03

Chỉ thị

10/2006/CT-UBND

19-05-2006

Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước

19-05-2006

 

04

Chỉ thị

22/2006/CT-UBND

05-12-2006

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách để bảo vệ tài nguyên rừng

15-12-2006

 

05

Chỉ thị

29/2006/CT-UBND

29-12-2006

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

09-01-2007

 

06

Quyết định

32/2007/QĐ-UBND

24-08-2007

Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức giao đất trồng, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; hạn mức công nhận đất ở đối với các trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

04-09-2007

 

07

Quyết định

44/2007/QĐ-UBND

15-11-2007

Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

25-11-2007

 

08

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND

03-01-2008

Ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất; diện tích đất nông nghiệp, đất vườn, ao được tính để hỗ trợ bằng tiền đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 43 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ

13-01-2008

Hết hiệu lực một phần

09

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND

02-03-2009

Về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

12-03-2009

 

10

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND

22-01-2010

Về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

02-02-2010

Hết hiệu lực một phần

11

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND

02-02-2010

Về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 02/3/2009 của UBND tỉnh về trình tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

12-02-2010

 

12

Quyết định

30/2010/QĐ-UBND

15-10-2010

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

25-10-2010

 

13

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND

01-04-2011

Ban hành Quy định về việc thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

11-04-2011

 

14

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND

04-08-2011

Ban hành Quy định về cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

14-08-2011

 

15

Chỉ thị

09/2011/CT-UBND

08-08-2011

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh

18-08-2011

 

16

Chỉ thị

15/2011/CT-UBND

30-12-2011

Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

09-01-2012

 

17

Quyết định

34/2012/QĐ-UBND

28-09-2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh

08-09-2012

 

18

Quyết định

41/2012/QĐ-UBND

02-11-2012

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất và tài sản gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

12-11-2012

 

19

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND

11-01-2013

Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố của tỉnh năm 2013

21-01-2013

Hiệu lực trong năm 2013

20

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND

18-01-2013

Ban hành Quy định xử lý một số vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

28-01-2013

 

21

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND

24-10-2013

Về việc Quy định tỷ lệ quy đổi từ quặng khoáng sản không kim loại thành phẩm ra số lượng quặng khoáng sản không kim loại nguyên loại làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

03-11-2013

Việc quy đổi này chỉ áp dụng trong tính phí bảo vệ môi trường

22

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND

06-11-2013

Về việc ban hành giá đất ở một số vị trí trên địa bàn thị xã Buôn Hồ và huyện M’Đrắk quy định tại Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh.

16-11-2013

 

Lĩnh vực Thông tin truyền thông

01

Quyết định

115/2003/QĐ-UB

28-10-2003

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở

28-10-2003

 

02

Quyết định

2087/QĐ-UB

15-11-2004

Về việc phê duyệt mức thu dịch vụ trên Website, chi cho hoạt động Website và chi lấy thông tin giá cả

15-11-2004

 

03

Quyết định

2390/QĐ-UBND

26-10-2005

Về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Đắk Lắk

26-10-2005

 

04

Chỉ thị

20/2006/CT-UBND

30-10-2006

Về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

10-11-2006

 

05

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND

09-04-2009

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

19-04-2009

 

06

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND

12-05-2009

Ban hành Quy định khu vực phải xin giấy phép xây dựng và thủ tục cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS) trong đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

22-05-2009

 

07

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND

21-09-2009

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban biên tập và quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk

01-10-2009

 

08

Chỉ thị

08/2009/CT-UBND

26-11-2009

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

06-12-2009

 

09

Quyết định

39/2010/QĐ-UBND

31-12-2010

Về việc ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin

10-01-2011

 

10

Quyết đnh

232/QĐ-UBND

21-01-2011

Về việc ban hành Quy định mức chi nhuận bút đối với Cổng thông tin điện tử tỉnh

21-01-2011

 

11

Chỉ thị

14/2011/CT-UBND

24-10-2011

Về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

03-11-2011

 

12

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND

25-10-2013

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

04-11-2013

 

Lĩnh vực Tư pháp

01

Chỉ thị

09/2004/CT-UB

18-05-2004

Về tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hòa giải ở cơ sở

18-05-2004

 

02

Chỉ thị

09/2005/CT-UB

21-04-2005

Về xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

21-04-2005

 

03

Chỉ thị

02/2006/CT-UBND

06-04-2006

Về tăng cường công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh

06-04-2006

 

04

Chỉ thị

03/2007/CT-UBND

10-05-2007

Về việc tăng cường công tác quản lý và đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh

20-05-2007

 

05

Chỉ thị

09/2007/CT-UBND

12-06-2007

Về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

22-06-2007

 

06

Chỉ thị

11/2007/CT-UBND

24-07-2007

Về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh

04-08-2007

 

07

Quyết định

29/2007/QĐ-UBND

23-08-2007

Về việc ban hành Quy chế hòa giải viên ở cơ sở

03-09-2007

 

08

Chỉ thị

14/2007/CT-UBND

18-09-2007

Về việc triển khai thực hiện Luật Công chứng

28-09-2007

 

09

Quyết định

56/2007/QĐ-UBND

19-12-2007

Ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

29-12-2007

 

10

Chỉ thị

01/2008/CT-UBND

31-01-2008

Về việc đăng Báo, đăng Công báo, niêm yết và đưa tin văn bản quy phạm pháp luật

10-02-2008

 

11

Chỉ thị

11/2008/CT-UBND

17-07-2008

Về tiếp tục đẩy mạnh củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các Phòng Tư pháp, các Ban Tư pháp

27-07-2008

 

12

Chỉ thị

12/2008/CT-UBND

01-08-2008

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay

11-08-2008

 

13

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND

08-01-2009

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các trường hợp vướng mắc giữa giấy tờ hộ tịch và các giấy tờ, hồ sơ khác của công dân

18-01-2009

 

14

Quyết định

27/2009/QĐ-UBND

25-08-2009

Ban hành Quy định về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh

05-09-2009

Hết hiệu lực một phần

15

Quyết định

3213/QĐ-UBND

13-11-2009

Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền với đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Păk cho các Phòng Công chứng thực hiện

13-11-2009

 

16

Quyết định

33/2009/QĐ-UBND

26-11-2009

Về việc ban hành mức thu, chi thù lao dịch thuật tại các Phòng Tư pháp

06-12-2009

 

17

Chỉ thị

09/2009/CT-UBND

01-12-2009

Về tăng cường thực hiện công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh

11-12-2009

 

18

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND

19-01-2010

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Tư pháp cấp huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh

29-01-2010

 

19

Chỉ thị

04/2010/CT-UBND

29-06-2010

Về việc thực hiện Luật Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

09-07-2010

 

20

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND

22-07-2010

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

02-08-2010

 

21

Chỉ thị

06/2010/CT-UBND

28-07-2010

Về việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

08-08-2010

 

22

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND

04-08-2010

Ban hành Quy định xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

14-08-2010

 

23

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND

14-10-2010

Ban hành Quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

24-10-2010

 

24

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND

14-01-2011

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

24-01-2011

 

25

Chỉ thị

03/2011/CT-UBND

14-01-2011

Về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề luật sư và tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh

24-01-2011

 

26

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND

20-01-2011

Ban hành các Biểu mẫu Hợp đồng sử dụng trong lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

30-01-2011

 

27

Chỉ thị

04/2011/CT-UBND

20-01-2011

Về tăng cường công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

30-01-2011

 

28

Chỉ thị

11/2011/CT-UBND

10-08-2011

Về việc triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh

20-08-2011

 

29

Chỉ thị

12/2011/CT-UBND

10-08-2011

Triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh

20-08-2011

 

30

Quyết định

29/2011/QĐ-UBND

17-10-2011

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh

27-10-2011

 

31

Quyết định

30/2011/QĐ-UBND

17-10-2011

Ban hành Quy chế phối hợp trong trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

27-10-2011

 

32

Quyết định

32/2011/QĐ-UBND

21-10-2011

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

31-10-2011

 

33

Quyết định

45/2011/QĐ-UBND

30-12-2011

Ban hành Quy định về Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật

09-01-2012

 

34

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND

16-01-2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh

26-01-2012

 

35

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND

22-05-2012

Ban hành Quy chế Hoạt động của hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

02-06-2012

 

36

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND

14-06-2012

Ban hành Quy chế phối hợp trong bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

24-06-2012

 

37

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND

20-07-2012

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

30-07-2012

 

38

Chỉ thị

02/2013/CT-UBND

03-05-2013

Về việc tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

13-05-2013

 

39

Chỉ thị

03/2013/CT-UBND

03-05-2013

Về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

13-05-2013

 

40

Chỉ thị

06/2013/CT-UBND

25-09-2013

Về việc kiện toàn và nâng cao chất lượng công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các Doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý

05-10-2013

 

41

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND

06-11-2013

Quy định về cộng tác viên dịch thuật và mức thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

06-11-2013

 

Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01

Quyết định

773/1998/QĐ-UB

11-05-1998

Về việc đổi, đặt tên đường phố trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

26-05-1998

 

02

Quyết định

119/2003/QĐ-UB

13-11-2003

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng

13-11-2003

 

03

Chỉ thị

25/2003/CT-UB

17-12-2003

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác văn hóa thông tin ở cơ sở, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới

17-12-2003

 

04

Quyết định

01/2004/QĐ-UB

12-01-2004

Về việc đặt tên đường phố thị trấn Buôn Hồ, huyện Krông Búk (đợt 1)

12-01-2004

 

05

Chỉ thị

13/2006/CT-UBND

21-06-2006

Về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn toàn tỉnh

21-06-2006

 

06

Quyết định

39/2006/QĐ-UBND

15-08-2006

Về việc giao trách nhiệm và ủy quyền trong công tác đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh

25-08-2006

 

07

Chỉ thị

26/2006/CT-UBND

18-12-2006

Về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong tình hình mới

28-12-2006

 

08

Quyết định

2850/QĐ-UBND

29-10-2008

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đàn voi nhà trong hoạt động kinh doanh du lịch - văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

29-10-2008

 

09

Quyết định

3193/QĐ-UBND

24-11-2008

Về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chư Yang Sin

24-11-2008

 

10

Chỉ thị

12/2009/CT-UBND

29-12-2009

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới

09-01-2010

 

11

Quyết định

35/2010/QĐ-UBND

17-11-2010

Ban hành Quy chế bảo vệ môi trường du lịch tỉnh Đắk Lắk

27-11-2010

 

12

Quyết định

36/2010/QĐ-UBND

22-12-2010

Về việc ban hành Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh

02-01-2011

 

13

Chỉ thị

01/2011/CT-UBND

10-01-2011

Về việc tổ chức, triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

20-01-2011

 

14

Quyết định

32/2012/QĐ-UBND

04-09-2012

Về việc quy định một số chế độ cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu

14-09-2012

 

15

Chỉ thị

05/2012/CT-UBND

28-12-2012

Về việc Nâng cao hiệu quả hoạt động Nhà Văn hóa cộng đồng buôn, thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

08-01-2013

 

16

Chỉ thị

06/2012/CT-UBND

28-12-2012

Về việc bảo tồn, phát huy Di sản văn hóa các dân tộc ở Đắk Lắk trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

08-01-2013

 

17

Quyết định

232/QĐ-UBND

24-01-2013

Về việc quy định thu phí tham quan Bảo tàng tỉnh

24-01-2013

 

18

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND

12-08-2013

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh

22-08-2013

 

Lĩnh vực Xây dựng

01

Chỉ thị

19/CT-UB

11-07-1995

Về việc cấm các cơ quan, đơn vị đập tường, hàng rào để xây dựng nhà, ki ốt cho thuê kinh doanh hoặc để ở

21-07-1995

 

02

Quyết định

2344/1999/QĐ-UB

18-09-1999

Ban hành bản Quy định về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê

18-09-1999

 

03

Quyết định

101/2003/QĐ-UB

11-09-2003

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại bản Quy định về việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, ban hành theo Quyết định 2344/1999/QĐ-UB ngày 18/9/1999 của UBND tỉnh Đắk Lắk

11-09-2003

 

04

Chỉ thị

21/2004/CT-UB

29-11-2004

Về việc tăng cường quản lý tổ chức lại hoạt động sản xuất gạch ngói trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

29-11-2004

 

05

Quyết định

71/2004/QĐ-UB

29-11-2004

Về việc ban hành Quy định chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch đất sét nung - Lò gạch liên tục kiểu đứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

14-12-2004

 

06

Quyết định

74/2004/QĐ- UB

07-12-2004

Về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn các công trình lân cận, vệ sinh môi trường trong thi công các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

22-12-2004

 

07

Quyết định

32/2006/QĐ-UBND

02-08-2006

Về việc ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền trong việc lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

12-08-2006

Hết hiệu lực một phần

08

Quyết định

38/2006/QĐ-UBND

09-08-2006

Về việc quy định các bề mặt hạn chế chướng ngại vật tại khu vực sân bay Buôn Ma Thuột

19-08-2006

 

09

Chỉ thị

07/CT-UBND

15-05-2007

Về việc đẩy mạnh công tác trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh

15-05-2007

 

10

Quyết định

35/2007/QĐ-UBND

05-09-2007

Về việc ban hành “Định mức dự toán công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột”

15-09-2007

 

11

Quyết định

49/2007/QĐ-UBND

07-12-2007

Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

17-12-2007

 

12

Quyết định

06/2008/QĐ-UBND

19-02-2008

Về việc ban hành Định mức dự toán dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

29-02-2008

 

13

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND

03-04-2008

Về việc tăng cường quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

13-04-2008

 

14

Quyết định

34/2008/QĐ-UBND

14-08-2008

Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng và cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

24-08-2008

 

15

Quyết định

39/2008/QĐ-UBND

30-10-2008

Về việc điều chỉnh mức ca máy ủi 170 CV trong công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi < 500 tấn/ngày của định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị, tại khu vực thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

10-11-2008

 

16

Chỉ thị

14/2008/CT-UBND

11-11-2008

Về việc tăng cường công tác quản lý công sở của các cơ quan hành chính nhà nước

21-11-2008

 

17

Quyết định

43/2008/QĐ-UBND

24-11-2008

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

04-12-2008

Hết hiệu lực một phần

18

Quyết định

44/2008/QĐ-UBND

24-11-2008

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng, lắp đặt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

04-12-2008

Hết hiệu lực một phần

19

Quyết định

45/2008/QĐ-UBND

24-11-2008

Về việc công bố Bộ đơn giá sửa chữa công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

04-12-2008

Hết hiệu lực một phần

20

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND

14-01-2009

Về việc ban hành Bảng giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội; cho thuê nhà ở công vụ và nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

24-01-2009

 

21

Chỉ thị

03/2009/CT-UBND

12-08-2009

Về việc tăng cường quản lý công tác thí nghiệm - kiểm định chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

22-08-2009

 

22

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND

12-08-2009

Ban hành Quy định quản lý nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

22-08-2009

 

23

Chỉ thị

06/2009/CT-UBND

04-11-2009

Về tăng cường quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

14-11-2009

 

24

Chỉ thị

07/2009/CT-UBND

09-11-2009

Về việc tăng cường công tác bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

19-11-2009

 

25

Quyết định

35/2009/QĐ-UBND

18-12-2009

Về việc công bố định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

28-12-2009

 

26

Quyết định

36/2009/QĐ-UBND

18-12-2009

Về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

28-12-2009

Hết hiệu lực một phần

27

Quyết định

37/2009/QĐ-UBND

18-12-2009

Về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ: thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

28-12-2009

Hết hiệu lực một phần

28

Quyết định

38/2009/QĐ-UBND

18-12-2009

Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

28-12-2009

Hết hiệu lực một phần

29

Quyết định

39/2009/QĐ-UBND

18-12-2009

Về việc công bố Bộ đơn giá quản lý, vận hành hệ thống, thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

28-12-2009

Hết hiệu lực một phần

30

Quyết định

40/2009/QĐ-UBND

18-12-2009

Về việc Công bố Bộ đơn giá dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

28-12-2009

Hết hiệu lực một phần

31

Quyết định

41/2009/QĐ-UBND

18-12-2009

Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

28-12-2009

Hết hiệu lực một phần

32

Chỉ thị

13/2009/CT-UBND

31-12-2009

Về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

10-01-2010

 

33

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND

08-02-2010

Về việc ban hành Quy định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quy hoạch một số tuyến đường giao thông đô thị tại thành phố Buôn Ma Thuột

18-02-2010

Hết hiệu lực một phần

34

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND

29-03-2010

Ban hành Quy định về thẩm quyền và Quy trình cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

09-04-2010

 

35

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND

29-03-2010

Về việc phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

09-04-2010

 

36

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND

07-07-2010

Về việc ban hành Quy định đấu nối hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

17-07-2010

 

37

Chỉ thị

05/2010/CT-UBND

14-07-2010

Về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

24-07-2010

 

38

Quyết định

24/2010/QĐ-UBND

26-08-2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quy hoạch một số tuyến đường Giao thông đô thị tại thành phố Buôn Ma Thuột ban hành kèm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 của UBND tỉnh

06-09-2010

Hết hiệu lực một phần

39

Quyết định

25/2010/QĐ-UBND

22-09-2010

Về việc ban hành Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

02-10-2010

 

40

Quyết định

28/2010/QĐ-UBND

14-10-2010

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình: Phần thí nghiệm điện đường dây và Trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

24-10-2010

Hết hiệu lực một phần

41

Quyết định

29/2010/QĐ-UBND

14-10-2010

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình: Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

24-10-2010

Hết hiệu lực một phần

42

Chỉ thị

08/2011/CT-UBND

07-06-2011

Về việc chấn chỉnh công tác lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

17-06-2011

 

43

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND

07-06-2011

Về việc phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

17-06-2011

 

44

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND

07-06-2011

Về việc ban hành Quy định Phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

17-06-2011

 

45

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND

07-06-2011

Ban hành Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

17-06-2011

 

46

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND

10-06-2011

Về việc ban hành Quy định phân cấp về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang và Cơ sở xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

20-06-2011

 

47

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND

16-08-2011

Về việc ban hành Hệ số quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình năm 2010 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

26-08-2011

 

48

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND

06-10-2011

Về việc Quy định tỷ lệ chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức trong dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

16-10-2011

 

49

Quyết định

28/2011/QĐ-UBND

07-10-2011

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

17-10-2011

 

50

Quyết định

40/2011/QĐ-UBND

19-12-2011

Về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

29-12-2011

 

51

Quyết định

41/2011/QĐ-UBND

19-12-2011

Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

29-12-2011

 

52

Quyết định

44/2011/QĐ-UBND

21-12-2011

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình: Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình và truyền hình cúp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

31-12-2011

Hết hiệu lực một phần

53

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND

21-03-2012

Ban hành khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

31-03-2012

 

54

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND

12-04-2012

Ban hành Quy định về quản lý và phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

22-04-2012

 

55

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND

22-05-2012

Ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa trong dịch vụ hành chính công tại Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

02-06-2012

 

56

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND

01-06-2012

Ban hành Quy định phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

11-06-2012

 

57

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND

10-07-2012

Về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng công trình điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

20-07-2012

 

58

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND

10-07-2012

Về việc công bố bổ sung Đơn giá khảo sát xây dựng công trình điện vào Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

20-07-2012

 

59

Quyết đnh

29/2012/QĐ-UBND

02-08-2012

Ban hành giá cho thuê nhà ở xã hội, nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

12-08-2012

 

60

Chỉ thị

03/2012/CT-UBND

11-10-2012

Về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

21-10-2012

 

61

Quyết định

40/2012/QĐ-UBND

30-10-2012

Ban hành Quy định về giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

09-11-2012

Hết hiệu lực một phần

62

Quyết định

43/2012/QĐ-UBND

21-11-2012

Về việc điều chỉnh, bổ sung quy định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quy hoạch một số tuyến đường giao thông đô thị tại thành phố Buôn Ma Thuột, ban hành kèm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 và Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 của UBND tỉnh

01-12-2012

 

63

Quyết định

44/2012/QĐ-UBND

21-11-2012

Ban hành Quy định về cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01-12-2012

 

64

Quyết định

45/2012/QĐ-UBND

26-11-2012

Ban hành Quy định giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

06-12-2012

Hết hiệu lực một phần

65

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND

25-02-2013

Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng Nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

07-03-2013

 

66

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND

10-04-2013

Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

20-04-2013

 

67

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND

14/6/2013

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

24-06-2013

 

68

Chỉ thị

05/2013/CT-UBND

27-08-2013

Về việc tăng cường công tác lập quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

07-09-2013

 

69

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND

27-09-2013

Về việc Quy định danh mục các tuyến đường cấm trông giữ xe công cộng theo hình thức dịch vụ có thu phí tại thành phố Buôn Ma Thuột

07-10-2013

 

Lĩnh vực Y tế

01

Chỉ thị

05/2008/CT-UBND

19-05-2008

Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

29-05-2008

 

02

Quyết định

1864/QĐ-UBND

29-07-2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

29-07-2008

 

03

Chỉ thị

13/2008/CT-UBND

04-08-2008

Về việc tăng cường thực hiện Chuẩn quốc gia về y tế xã

14-08-2008

 

Lĩnh vực Thanh tra

01

Quyết đnh

30/2007/QĐ-UBND

23-08-2007

Về việc ban hành Quy định công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh

03-09-2007

 

02

Chỉ thị

11/2009/CT-UBND

09-12-2009

Về việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

19-12-2009

 

03

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND

04-02-2010

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân của tỉnh

14-02-2010

 

04

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND

18-05-2010

Về việc ban hành Quy định về chế độ báo cáo công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

28-05-2010

 

5

Chỉ thị

08/2013/CT-UBND

18-11-2013

Về việc tăng cường công tác tiếp dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

28-11-2013

 

Lĩnh vực Văn phòng

01

Quyết định

2349/QĐ-UBND

20-10-2005

Ban hành “Tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội phục vụ điều hành trên địa bàn tỉnh”

20-10-2005

 

02

Quyết định

25/2011/QĐ-UBND

26-09-2011

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011 - 2016

06-10-2011

 

Tổng cộng: 373 văn bản

 

DANH MỤC

Văn bẢn quy phẠm pháp luẬt còn hiỆu lỰc
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    /     /201… của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã qua rà soát năm 2013)

STT

Tên loại

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

Lĩnh vực An ninh trật tự

1

Quyết định

1753/QĐ-UB

28-08-1997

Về quy định các điểm cấm người nước ngoài cư trú, đi lại, quay phim, chụp ảnh

28-08-1997

Cn ban hành văn bn thay thế

2

Chỉ thị

26/CT-UB

15-10-1999

Về việc cấp đổi chứng minh nhân dân

15-10-1999

 

3

Chỉ thị

01/CT-UB

08-01-2001

Về việc tổ chức đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động, bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội

08-01-2001

 

4

Chỉ thị

03/CT-UB

20-03-2001

Về việc tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống cướp có vũ trang, buôn lậu, xâm nhập, vượt biên và tội phạm khác trên biên giới

20-03-2001

Cần ban hành văn bn thay thế

5

Chỉ thị

25/CT-UB

26-09-2002

Về việc tổ chức thực hiện chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ 31/12/1960 về trước

26-09-2002

 

6

Chỉ thị

10/2007/CT-UBND

03-07-2007

Về việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ dân phố

13-07-2007

 

7

Quyết định

21/2008/QĐ-UBND

26-05-2008

Về việc ban hành quy định khu vực biên giới, vành đai biên giới và vùng cấm trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc tỉnh Đắk Lắk

06-06-2008

 

8

Quyết định

22/2008/QĐ-UBND

26-05-2008

Về việc xây dựng hệ thống biển báo và quy định vị trí cấm các bảng, biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới và vùng cấm trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc tỉnh Đắk Lắk

06-06-2008

 

9

Chỉ thị

08/2008/CT-UBND

17-06-2008

Về việc triển khai thi hành Luật Đặc xá

27-06-2008

 

10

Chỉ thị

05/2009/CT-UBND

18-09-2000

Về tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới

28-09-2009

 

11

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND

14-01-2011

Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

24-01-2011

 

12

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND

10-08-2011

Ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

20-08-2011

 

13

Quyết định

33/2011/QĐ-UBND

21-10-2011

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của tỉnh Đắk Lắk

31-10-2011

 

14

Chỉ thị

01/2012/CT-UBND

15-05-2012

Về việc triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

25-05-2012

 

Lĩnh vực Công thương

01

Quyết định

03/2005/QĐ-UB

10-01-2005

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ khuyến công tỉnh Đắk Lắk

10-01-2005

Hết hiệu lực một phần

02

Chỉ thị

02/CT-UBND

16-02-2006

Về việc đẩy mạnh hoạt động tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trong thập niên chất lượng 2006 - 2015

16-02-2006

 

03

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND

02-04-2008

Ban bành Quy định về việc thực hiện chính sách kéo điện vào nhà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ theo Quyết định số 168/2001/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ

12-04-2008

 

04

Quyết định

38/2010/QĐ-UBND

31-12-2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ khuyến công tỉnh Đắk Lắk được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2005/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của UBND tỉnh

10-01-2011

 

05

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND

14-04-2011

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

24-04-2011

Cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản thay thế

06

Chỉ thị

10/2011/CT-UBND

08-08-2011

Về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

18-08-2011

 

07

Chỉ thị

13/2011/CT-UBND

29-08-2011

Về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

09-09-2011

 

08

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND

13-09-2011

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

23-09-2011

 

09

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND

25-05-2012

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

05-06-2012

 

10

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND

25-01-2013

Ban hành Quy chế về đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

05-02-2013

Được bổ sung Điều 2 tại Quyết định 14/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013

11

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND

23-04-2013

Về việc bổ sung Điều 2 Quy chế về đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

03-05-2013

 

12

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND

15-08-2013

Về việc ban hành Quy định về quản lý thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh

25-08-2013

 

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

01

Chỉ thị

23/2000/CT-UB

09-11-2000

Về việc tổ chức Hội Khuyến học cấp tỉnh và cơ sở trong toàn tỉnh

09-11-2000

 

02

Quyết định

25/2007/QĐ-UBND

25-07-2007

Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của bộ phận nội trú dân nuôi thí điểm tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

05-08-2007

 

03

Quyết định

31/2010/QĐ-UBND

22-10-2010

Quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với Trung tâm học tập cộng đồng và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk

01-10-2010

 

04

Quyết định

31/2011/QĐ-UBND

21-10-2011

Ban hành chế độ cho học sinh và cán bộ, giáo viên có thành tích cao trong quản lý, giảng dạy và học tập đối với Trường THPT chuyên Nguyễn Du và các trường THPT trên địa bàn tỉnh

31-10-2011

 

05

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND

26-06-2012

Quy định tiêu chí xét duyệt học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

06-07-2012

 

06

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND

09-07-2012

Ban hành Quy định mức chi xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

19-07-2012

 

07

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND

01-02-2013

Ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

11-02-2013

 

Lĩnh vực Giao thông vận tải

01

Quyết định

113/2002/QĐ-UB

20-08-2002

Về việc phân cấp quản lý đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

20-08-2002

Cn ban hành văn bn thay thế

02

Chỉ thị

13/2007/CT-UBND

11-09-2007

Về việc tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại xã, phường, thị trấn

21-09-2007

 

03

Chỉ thị

07/2011/CT-UBND

09-03-2011

Về quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ sông, suối, hồ công cộng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

19-03-2011

 

04

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND

24-05-2011

Về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng hành lang bảo vệ sông, suối, hồ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

04-06-2011

 

05

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND

15-03-2012

Về việc ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô con sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước phục vụ công tác

25-03-2012

 

06

Chỉ thị

02/2012/CT-UBND

29-08-2012

Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

09-09-2012

Cn ban hành văn bn thay thế

07

Quyết định

42/2012/QĐ-UBND

21-11-2012

Ban hành Quy định về đơn giá dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01-12-2012

Hết hiệu lực một phần

08

Quyết định

46/2012/QĐ-UBND

29-11-2012

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, giải tỏa và chống tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh

09-12-2012

 

09

Quyết định

47/2012/QĐ-UBND

30-11-2012

Về việc ban hành Quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

10-12-2012

Cần ban hành văn bản thay thế

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

01

Quyết định

1331/QĐ-UBND

05-07-2006

Về cơ chế sử dụng Ngân sách địa phương đầu tư trong, các cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

05-07-2006

 

02

Quyết định

43/2007/QĐ-UBND

08-11-2007

Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình bên trong hàng rào cụm công nghiệp

18-11-2007

 

03

Quyết định

41/2008/QĐ-UBND

17-11-2008

Về việc phát triển cà phê bền vững đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

17-11-2008

 

04

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND

01-06-2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan thuộc UBND tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

11-06-2011

 

05

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND

11-07-2011

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

21-07-2011

 

06

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND

20-07-2011

Về việc phân cấp thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh

30-07-2011

 

07

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND

15-03-2012

Ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh

25-03-2012

 

08

Quyết đnh

20/2012/QĐ-UBND

26-06-2012

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015

06-07-2012

 

09

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND

26-06-2012

Về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài ngoài các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

06-07-2012

 

10

Quyết định

35/2012/QĐ-UBND

28-09-2012

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, nguyên tắc hỗ trợ và cơ chế quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2012-2015

08-10-2012

 

11

Chỉ thị

04/2012/CT-UBND

24-10-2012

Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

03-11-2010

 

12

Quyết định

48/2012/QĐ-UBND

04-12-2012

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

14-12-2012

 

13

Chỉ thị

07/2013/CT-UBND

28-10-2013

Về việc tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

07-11-2013

 

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

01

Chỉ thị

05/2007/CT-UBND

28-05-2007

Về việc tăng cường các biện pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và phát triển giá trị tài sản sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

08-06-2007

Cần ban hành văn bản thay thế

02

Quyết định

42/2007/QĐ-UBND

08-11-2007

Ban hành Quy định một số mức chi thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh

18-11-2007

 

03

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND

19-02-2009

Ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

29/02/2009

Hết hiệu lực một phần

04

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND

19-02-2009

Ban hành Quy chế phương thức hoạt động của các Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh.

29/02/2009

Hết hiệu lực một phần

05

Chỉ thị

01/2010/CT-UBND

19-01-2010

Về việc đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

29-01-2010

 

06

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND

30-06-2010

Ban hành “Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột đối với sản phẩm cà phê nhân Robusta”

10-07-2010

Cần ban hành văn bản thay thế

07

Chỉ thị

08/2010/CT-UBND

06-12-2010

Về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

16-12-2010

 

08

Chỉ thị

09/2010/CT-UBND

06-12-2010

Về việc tăng cường công tác quản lý về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

16-12-2010

 

09

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND

30-08-2011

Về việc hủy bỏ một số nội dung quy định tại Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND và Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh

10-09-2011

 

10

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND

04-02-2013

Về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 11 Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh

14-02-2013

 

11

Chỉ thị

04/2013/CT-UBND

01-08-2013

Về việc đẩy mạnh hoạt động và tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

11-08-2013

 

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

01

Chỉ thị

22/2000/CT-UB

19-10-2000

Về việc tổ chức vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

19-10-2000

Cần ban hành văn bn thay thế

02

Quyết định

54/2005/QĐ-UBND

09-09-2005

Ban hành Quy định hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo Quyết định số 118/1996/QĐ-TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ

19-09-2005

Cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản thay thế

03

Quyết định

1037/QĐ-UBND

19-05-2006

Về việc ban hành Quy chế quản lý an táng và xây dựng mộ tại Nghĩa trang cán bộ tỉnh

29-05-2006

 

04

Chỉ thị

12/CT-UBND

02-06-2006

Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhân “Tháng hành động vì trẻ em” từ 15/5 đến 30/6 và “Ngày gia đình Việt Nam” 28/6

02-06-2006

 

05

Quyết định

50/2006/QĐ-UBND

29-11-2006

Ban hành Quy định thực hiện chế độ phụ cấp hàng tháng cho tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã

09-12-2006

Cần ban hành văn bản thay thế

06

Chỉ thị

07/2007/CT-UBND

07-06-2007

Về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm

17-06-2007

Cần ban hành văn bản thay thế

07

Chỉ thị

15/2008/CT-UBND

19-11-2008

Về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

29-11-2008

 

08

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND

24-04-2009

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động Nhà tang lễ tỉnh Đắk Lắk

04-05-2009

Hết hiệu lực một phần, bổ sung thêm Khoản 5 Điều 9 và Điều 11 tại Quyết định 18/2012/QĐ-UBND ngày 26/6/2012

09

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND

01-11-2010

Ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

11-11-2010

 

10

Chỉ thị

07/2010/CT-UBND

26-11-2010

Về việc tăng cường công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh

06-12-2010

 

11

Quyết định

39/2011/QĐ-UBND

07-12-2011

Ban hành Quy định về mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp nghề miễn phí cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh

17-12-2011

Cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản thay thế

12

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND

26-06-2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tổ chức và hoạt động Nhà tang lễ tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của UBND tỉnh

06-07-2012

 

13

Quyết định

22/2012/QĐ-UBND

09-07-2012

Về việc Quy định mức hưởng sinh hoạt phí hàng tháng và nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách làm công tác giảm nghèo cấp xã

19-07-2012

 

14

Quyết định

36/2012/QĐ-UBND

17-10-2012

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

27-10-2012

Cần sửa đổi, bổ sung

15

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND

22-01-2013

Ban hành Quy định về các khoản đóng góp; chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh, đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; chế độ hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

02-02-2013

 

16

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND

06-02-2013

Về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình cộng đồng và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

16-02-2013

 

17

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND

12-08-2013

Ban hành Quy định về cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

22-08-2013

 

Lĩnh vực Ngoại vụ

01

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND

04-02-2013

Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

14-02-2013

 

02

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND

18-04-2013

Ban hành Quy chế quản lý đoàn ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

28-04-2013

 

Lĩnh vực Nội vụ

01

Quyết định

2503/1998/QĐ-UB

27-10-1998

Về việc ban hành quy định, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý chuyên ngành trong việc tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân Việt Nam hoạt động có hiệu quả

12-11-1998

 

02

Chỉ thị

16/2003/CT-UB

16-07-2003

Về việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội phụ nữ tham gia vào các hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật

16-07-2003

Cn ban hành văn bản thay thế

03

Quyết định

19/2007/QĐ-UBND

12-06-2007

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

27-06-2007

Cần ban hành văn bản thay thế

04

Quyết định

58/2007/QĐ-UBND

25-12-2007

Ban hành Quy chế xử lý kỷ luật công chức cấp xã

05-01-2008

Cn ban hành văn bản thay thế

05

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND

21-08-2009

Ban hành Quy định về lĩnh vực, trình tự tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

01-09-2009

Hết hiệu lực một phần; cần ban hành văn bản thay thế

06

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND

21-08-2009

Ban hành Quy định về lĩnh vực, trình tự tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

01-09-2009

Hết hiệu lực một phần, cần ban hành văn bản thay thế

07

Quyết định

34/2010/QĐ-UBND

16-11-2010

Về việc giao số lượng cán bộ, công chức cho xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã và thành phố

26-11-2010

 

08

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND

10-06-2011

Về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh

20-06-2011

Cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản thay thế

09

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND

07-08-2012

Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

17-08-2012

 

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01

Quyết định

88/2002/QĐ-UB

11-06-2002

Về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật cây cà phê vối, cây cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

11-06-2002

Cn ban hành văn bản thay thế

02

Quyết định

15/QĐ-UB

05-01-2005

Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi

01-01-2005

Hết hiệu lực một phần; cần ban hành văn bản thay thế

03

Quyết định

49/2006/QĐ-UBND

06-11-2006

Về việc ban hành “Quy định mức hưởng lợi của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng thôn, buôn được giao, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”

16-11-2006

 

04

Quyết định

1504/QĐ-UBND

05-07-2007

Về việc ban hành định mức hỗ trợ cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh

05-07-2007

Cn ban hành văn bản thay thế

05

Chỉ thị

15/2007/CT-UBND

08-10-2007

Về việc quản lý, sử dụng, bảo tồn voi nhà ở tỉnh Đắk Lắk

18-10-2007

Cần ban hành văn bản thay thế

06

Chỉ thị

04/2008/CT-UBND

07-04-2008

Về việc đẩy mạnh công tác quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và các chất hữu cơ gây ô nhiễm, khó phân hủy góp phần bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

17-04-2008

 

07

Chỉ thị

07/2008/CT-UBND

23-05-2008

Về việc quản lý bảo vệ rừng ở những vùng quy hoạch trồng cao su, trồng rừng, trồng cây công nghiệp

03-06-2008

 

08

Chỉ thị

09/2008/CT-UBND

04-07-2008

Về việc ổn định đồng bào di cư từ các tỉnh đến Đắk Lắk

14-07-2008

 

09

Chỉ thị

16/2008/CT-UBND

19-11-2008

Về việc tăng cường công tác quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh

29-11-2008

Cần ban hành văn bản thay thế

10

Chỉ thị

17/2008/CT-UBND

19-11-2008

Về việc tăng cường công tác quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh

29-11-2008

 

11

Chỉ thị

06/CT-UBND

05-05-2009

Về việc nghiêm cấm hành vi hủy diệt trong khai thác thủy sản nội địa

05-05-2009

Cn ban hành văn bản thay thế

12

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND

05-05-2009

Về việc ban hành Quy chế quản lý nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

15-05-2009

Hết hiệu lực một phần

13

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND

12-05-2009

Về việc ban hành Quy định về liên kết đầu tư trồng rừng, trồng cây công nghiệp trên địa bàn tỉnh

22-05-2009

 

14

Chỉ thị

01/2009/CT-UBND

26-05-2009

Về việc đẩy mạnh công tác phòng, trừ thực vật xâm hại cây trồng trên địa bàn tỉnh

06-06-2009

 

15

Quyết định

32/2009/QĐ-UBND

23-11-2009

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bảo vệ và phát triển rừng cấp xã

03-11-2009

 

16

Chỉ thị

10/2009/CT-UBND

08-12-2009

Về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát triển các loại động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

18-12-2009

 

17

Quyết đnh

34/2009/QĐ-UBND

10-12-2009

Sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 05/01/2005 của UBND tỉnh

20-12-2009

Hết hiệu lực một phần; cần ban hành văn bản thay thế

18

Quyết định

141/QĐ-UBND

18-01-2010

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

28-01-2010

 

19

Chỉ thị

02/2010/CT-UBND

28-01-2010

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao đất lâm nghiệp, giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

08-02-2010

 

20

Chỉ thị

03/2010/CT-UBND

13-02-2010

Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

23-02-2010

 

21

Quyết định

22/2010/QĐ-UBND

04-08-2010

Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động Mạng lưới thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

14-08-2010

 

22

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND

04-08-2010

Ban hành Quy định về quản lý và hoạt động cơ sở giết mổ động vật tập trung và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

14-08-2010

 

23

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND

07-01-2011

Về việc ban hành quy định giá bồi thường cây trồng, hoa màu trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

22-01-2011

 

24

Chỉ thị

05/2011/CT-UBND

21-01-2011

Về việc xây dựng phương án khoán tại các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê trực thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk

31-01-2011

 

25

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND

21-01-2011

Ban hành Quy định về một số khu vực, hình thức, ngư cụ, đối tượng thủy sản cấm khai thác và kích thước tối thiểu của các loài thủy sản được phép khai thác trong các vùng nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh

31-01-2011

 

26

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND

21-01-2011

Về việc ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng

31-01-2011

 

27

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND

18-07-2012

Về việc sửa đổi một số điều Quy chế quản lý nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ban hành kèm theo Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 5/5/2009 của UBND tỉnh

28-07-2012

Cần ban hành văn bản thay thế

28

Quyết định

37/2012/QĐ-UBND

19-10-2012

Ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

29-10-2012

 

29

Quyết định

39/2012/QĐ-UBND

26-10-2012

Quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

01-05-2012

Cần ban nh văn bản thay thế

30

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND

31-01-2013

Ban hành Quy định về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm của gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh

10-02-2013

 

31

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND

16-07-2013

Về việc ban hành Quy định áp dụng khung giá các loại rừng và xác định giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

26-07-2013

 

32

Quyết định

35/2013/QĐ-UBND

04-12-2013

Về việc Quy định mức trần phí dịch vụ lấy nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước từ sau cống đầu kênh của công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

14-12-2013

 

Lĩnh vực Tài chính

01

Quyết định

511/QĐ-UB

05-07-1994

về việc quy định thời gian xây dựng cơ bản của một số cây trồng chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01-01-1994

 

02

Quyết định

2156/QĐ-UB

04-11-1996

Quy định thời điểm kết thúc vụ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp của từng vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

04-11-1996

Hết hiệu lực một phần, cần ban hành văn bản thay thế

03

Quyết định

1826/QĐ-UB

12-09-1997

Về việc quy định năng suất xét giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

01-01-1998

 

04

Quyết định

664/QĐ-UB

18-04-2000

Về việc ban hành quy định thời gian bắt đầu và kết thúc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

01-05-2000

Hết hiệu lực một phần; cần ban hành văn bản thay thế

05

Quyết định

2002/QĐ-UB

13-07-2001

Về việc giải quyết mức hỗ trợ thêm phụ cấp cho học sinh trường nuôi dạy trẻ khuyết tật Hy Vọng

13-07-2001

 

06

Quyết định

2604/2001/QĐ-UB

31-08-2001

Về việc quy định tỷ lệ quy đổi đá thương phẩm ra đá nguyên khai

31-08-2001

Việc quy đổi này áp dụng trong tính thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp

07

Quyết định

3190/QĐ-UB

19-10-2001

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2156/QĐ-UB ngày 04/11/1996 và Quyết định số 664/QĐ-UB ngày 18/4/2000 của UBND tỉnh

19-10-2001

Cần ban hành văn bản thay thế

08

Quyết định

1061/QĐ-UB

16-06-2005

Về việc phê duyệt đơn giá thiết kế các công trình nông lâm nghiệp

16-06-2005

Cần ban hành văn bản thay thế

09

Chỉ thị

01/CT-UBND

06-01-2006

Về việc thu thuế giá trị gia tăng và thu thuế thu nhập doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy

06-01-2006

 

10

Chỉ thị

14/CT-UBND

06-07-2006

Về việc chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu

06-07-2006

 

11

Quyết định