Quyết định 2675/QĐ-TĐC

Quyết định 2675/QĐ-TĐC năm 2013 về cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính Nhà nước do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2675/QĐ-TĐC 2013 cấp Giấy chứng nhận quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2675/QĐ-TĐC

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Quyết định số 46/2011/QĐ-TTg ngày 22/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/20006/QĐ-TTg;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước và Thông tư số 09/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN;

Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN ngày 04/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung về việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Khối Cơ quan Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (cấp lần 2) cho Khối Cơ quan Bộ Công Thương đối với các lĩnh vực hoạt động trong phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (Giấy chứng nhận số 0286/2010/L2)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.

Điều 3. Khối Cơ quan Bộ Công Thương, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp, Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, HCHQ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Ngô Quý Việt

 

 

PHỤ LỤC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI CƠ QUAN BỘ CÔNG THƯƠNG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2675/QĐ-TĐC ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính về công thương được công bố theo kết quả của Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (theo Bản cam kết số 6885/BCT-VP ngày 05/8/2013 của Khối cơ quan Bộ Công Thương) và trong các hoạt động;

1. Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

2. Rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

3. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

4. Tổ chức thực hiện xúc tiến đầu tư;

5. Đăng ký, xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN;

6. Soạn thảo, đàm phán và ký kết các điều ước quốc tế đa phương;

7. Soạn thảo, đàm phán và ký kết các điều ước quốc tế song phương;

8. Tổ chức các khóa học của Ủy ban hỗn hợp và Ủy ban liên Chính phủ;

9. Quản lý và tổ chức đoàn ra;

10. Quản lý và tổ chức tiếp khách nước ngoài;

11. Thẩm định và giám sát các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

12. Xây dựng chiến lược, quy hoạch cán bộ;

13. Thi tuyển công chức;

14. Ra quyết định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa;

15. Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa;

16. Quản lý hội, hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ;

17. Xử lý công văn đến và đi;

18. Quản lý thiết bị;

19. Mua sắm tài sản;

20. Tổ chức hội nghị, hội thảo;

21. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển;

22. Thẩm tra thẩm định các dự án đầu tư;

23. Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư;

24. Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án liên quan đến nước ngoài;

25. Quản lý và chỉ đạo các thương vụ khu vực Châu Âu;

26. Lập báo cáo tình hình thương mại các nước trong khu vực và vùng lãnh thổ;

27. Tổ chức, xây dựng, triển khai và đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước;

28. Tổ chức quản lý kinh phí hành chính sự nghiệp;

29. Quyết toán kinh phí hành chính sự nghiệp;

30. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức hàng năm;

31. Tiếp dân;

32. Xử lý khiếu nại, tố cáo.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2675/QĐ-TĐC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2675/QĐ-TĐC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2013
Ngày hiệu lực04/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/09/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2675/QĐ-TĐC

Lược đồ Quyết định 2675/QĐ-TĐC 2013 cấp Giấy chứng nhận quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2675/QĐ-TĐC 2013 cấp Giấy chứng nhận quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2675/QĐ-TĐC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
        Người kýNgô Quý Việt
        Ngày ban hành04/09/2013
        Ngày hiệu lực04/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/09/2016
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2675/QĐ-TĐC 2013 cấp Giấy chứng nhận quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2675/QĐ-TĐC 2013 cấp Giấy chứng nhận quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008

         • 04/09/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/09/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực