Quyết định 2693/QĐ-BTNMT

Quyết định 2693/QĐ-BTNMT năm 2017 về phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nội dung toàn văn Quyết định 2693/QĐ-BTNMT 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2693/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt, các đơn vị trực thuộc Bộ được phân công chủ trì chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý; đảm bảo mục tiêu trong quý I năm 2018 hoàn thành việc cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lắp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Giao Văn phòng Bộ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa của các đơn vị, trình Bộ trưởng phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VP (TH).

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

PHỤ LỤC 01:

DANH MC CH Đ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUN LÝ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số 2633 ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện bc

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PAĐGH

BC giấy

BC qua hệ thống phần mềm, điện tử

Cấp TW

Cấp tỉnh

1.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của Bộ hằng tuần

Tình hình quản lý theo chức năng nhiệm vụ được giao trong tuần

Quyết định số 2888/QĐ-BTNMT ngày 15/12/2016 ban hành Quy chế làm việc của Bộ

Tài nguyên môi trường

x

x

Văn phòng Bộ

x

 

Văn phòng Bộ

2.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của Bộ hằng tháng

Tình hình quản lý theo chức năng nhiệm vụ được giao trong tháng

Quyết định số 2888/QĐ-BTNMT ngày 15/12/2016 ban hành Quy chế làm việc của Bộ

Tài nguyên môi trường

x

x

Văn phòng Bộ

x

 

Văn phòng Bộ

3.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của Bộ hằng quý

Tình hình quản lý theo chức năng nhiệm vụ được giao trong quý

Quyết định số 2888/QĐ-BTNMT ngày 15/12/2016 ban hành Quy chế làm việc của Bộ

Tài nguyên môi trường

x

x

Văn phòng Bộ

x

 

Văn phòng Bộ

4.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về TNMT của Bộ 6 tháng đầu năm

Tình hình quản lý theo chức năng nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm

Quyết định số 2888/QĐ-BTNMT ngày 15/12/2016 ban hành Quy chế làm việc của Bộ

Tài nguyên môi trường

x

x

Văn phòng Bộ

x

 

Văn phòng Bộ

5.

Báo cáo tổng kết công tác năm của ngành tài nguyên và môi

Tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước của ngành trong năm

Quyết định số 2888/QĐ-BTNMT ngày 15/12/2016 ban hành Quy chế làm việc của Bộ

Tài nguyên môi trường

x

x

Văn phòng Bộ

x

x

Văn phòng Bộ

6.

Báo cáo phục vụ Bộ trưởng tham dự họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng

Tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước của Bộ trong tháng; các vấn đề dự kiến thảo luận trong phiên họp; đề xuất, kiến nghị với CP, TTg và các Bộ, ngành liên quan

Theo công văn yêu cầu hằng tháng của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tài nguyên môi trường

x

x

Văn phòng Bộ

x

 

Văn phòng Bộ

7.

Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình công tác của Bộ hằng tháng

Tiến độ thực hiện các đề án, văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 2888/QĐ-BTNMT ngày 15/12/2016 ban hành Quy chế làm việc của Bộ

Tài nguyên môi trường

x

x

Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính

x

 

Văn phòng Bộ

8.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ CP, TTgCP và LĐB giao cho các đơn vị trực thuộc Bộ hằng tuần

Rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ CP, TTg, Lãnh đạo Bộ giao cho các đơn vị

Quyết định số 2016/QĐ-BTNMT ngày 01/9/2016

Tài nguyên môi trường

x

x

Văn phòng Bộ

x

 

Văn phòng Bộ

9.

Báo cáo tình hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hằng quý

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị

Quyết định số 2868/QĐ-BTNMT ngày 12/12/2014 ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết TTHC

Tài nguyên môi trường

x

x

Văn phòng Bộ

x

 

Văn phòng Bộ

10.

Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm

Kiểm điểm tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước của Bộ, sự chỉ đạo, điều hành của CP; việc thực hiện CTCT của CP, TTgCP trong 6 tháng đầu năm

Quyết định số 2888/QĐ-BTNMT ngày 15/12/2016 ban hành Quy chế làm việc của Bộ; Công văn yêu cầu của Văn phòng Chính phủ

Tài nguyên môi trường

x

 

Văn phòng Chính phủ

x

 

Văn phòng Bộ

11.

Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm và danh mục các đề án đăng ký trình CP, TTCP, Ban Bí thư, Bộ CT

Kiểm điểm tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước của Bộ, sự chỉ đạo, điều hành của CP; việc thực hiện CTCT của CP, TTgCP trong năm; đăng ký đề án trình CP, TTCP, Ban Bí thư, Bộ CT trong năm tiếp theo

Quyết định số 2888/QĐ-BTNMT ngày 15/12/2016 ban hành Quy chế làm việc của Bộ; Công văn yêu cầu của Văn phòng Chính phủ

Tài nguyên môi trường

x

 

Văn phòng Chính phủ

x

 

Văn phòng Bộ

12.

Báo cáo công tác cải cách hành chính hằng quý

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trong quý

Quyết định của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch CCHC hằng năm

tổ chức cán bộ

x

x

Bộ Tài nguyên & Môi trường

x

 

Vụ Tổ chức Cán bộ

13.

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đu năm

Quyết định của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch CCHC hằng năm

tổ chức cán bộ

x

x

Bộ Tài nguyên & Môi trường

x

 

Vụ Tổ chức cán bộ

14.

Báo cáo công tác cải cách hành chính hằng năm

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm

Quyết định của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch CCHC hằng năm

tổ chức cán bộ

x

x

Bộ Tài nguyên & Môi trường

x

 

Vụ Tổ chức cán bộ

15.

Báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

Tổng hợp số lượng, chất lượng công chức, viên chức của các đơn vị

Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012; CV s 351/BTNMT-TCCB ngày 07/9/2015

tổ chức cán bộ

x

 

x

Bộ Tài nguyên & Môi trường

x

 

Vụ Tổ chức cán bộ

16.

Báo cáo tổng hợp kết quả, đánh giá thực hiện tình hình tinh giản biên chế hằng năm

Tình hình thực hiện tinh giản biên chế của các đơn vị trong năm

Công văn số 3401/BTNMT- TCCB ngày 18/8/2015 của Bộ TNMT về việc thực hiện Nghị định số 108/2014/ND-CP

tổ chức cán bộ

x

x

Bộ Tài nguyên & Môi trường

x

 

Vụ Tổ chức cán bộ

17.

Báo cáo kết quả thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức

Tình hình thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn: gồm số lượng, danh sách, bậc lương, hệ số được hưởng trước và sau khi nâng bậc

Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/ 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

tổ chức cán bộ

x

x

Bộ Tài nguyên & Môi trường

x

 

Vụ Tổ chức cán bộ

18.

Báo cáo tình hình thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với công chức, viên chức.

Số lượng, danh sách công chức, viên chức nghỉ hưu, thời gian nghỉ hưu, kết quả giải quyết chế độ hưu trong năm

Quyết định số 1368/QĐ-BTNMT ngày 02/6/2017 ban hành Quy chế thực hiện thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ

tổ chức cán bộ

x

x

Bộ Tài nguyên & Môi trường

x

 

VTổ chức cán bộ

19.

Báo cáo minh bạch tài sản, thu nhập năm

Nội dung báo cáo theo hướng dẫn của Thông tư

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ

tổ chức cán bộ

x

x

Bộ Tài nguyên & Môi trường

x

 

Vụ Tổ chức cán bộ

20.

Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm

Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở trong 6 tháng đầu năm

Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

tổ chức cán bộ

x

x

Bộ Tài nguyên & Môi trường

x

 

Vụ Tổ chức cán bộ

21.

Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ hằng năm

Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở trong năm

Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

tổ chức cán bộ

x

x

Bộ Tài nguyên & Môi trường

x

 

Vụ Tổ chức cán bộ

22.

Báo cáo định kỳ đội ngũ công chức, viên chức

Tổng hợp chất lượng, số lượng đội ngũ công chức, viên chức

Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

tổ chức cán bộ

x

x

Bộ Tài nguyên & Môi trường

x

 

Vụ Tổ chức cán bộ

23.

Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính

Đánh giá tình hình thực hiện KH biên chế; Xác định số lượng biên chế công chức năm tiếp theo

Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức

tổ chức cán bộ

x

 

Bộ Nội vụ

x

 

Vụ Tổ chức cán bộ

24.

Kế hoạch biên chế công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch biên chế; Xác định số lượng biên chế công chức năm tiếp theo

Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức

tổ chức cán bộ

x

 

Bộ Nội vụ

x

 

Vụ Tổ chức cán bộ

25.

Báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức

Đánh giá việc thực hiện Quy chế quản lý hồ sơ công chức; thực trạng số lượng, chất lượng hồ sơ công chức; cơ sở vật chất, trang thiết bị và công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức trực tiếp làm công tác quản lý hồ sơ

Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

tổ chức cán bộ

x

 

Bộ Nội vụ

x

 

Vụ Tổ chức cán bộ

26.

Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng công chức, danh sách và tiền lương công chức

Số lượng, chất lượng công chức, danh sách và tiền lương công chức của các đơn vị

Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

tổ chức cán bộ

x

 

Bộ Nội vụ

x

 

Vụ Tổ chức cán bộ

27.

Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong năm

Nghị định số 101/2017/ND-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ (có hiệu lực t ngày 23/10/2017)

tổ chức cán bộ

x

 

Bộ Nội vụ

x

 

Vụ Tổ chức cán bộ

28.

Báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới hằng năm

Kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới trong năm

Luật Bình đẳng giới năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành

tổ chức cán bộ

x

 

Bộ Nội vụ

x

 

Vụ Tổ chức cán bộ

29.

Báo cáo tình hình giải ngân hằng tháng (gồm tình hình giải ngân vốn đầu tư)

Tình hình sử dụng NSNN trong tháng

Quy chế Quản lý tài chính

Tài chính

x

x

Bộ Tài nguyên & Môi trường

x

 

Vụ Kế hoạch- Tài chính

30.

Báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản Nhà nước

Tình hình quản lý sử dụng tài sản Nhà nước của các đơn vị

Theo hướng dẫn hàng năm của Bộ TN&MT

Tài chính

x

x

Bộ Tài nguyên & Môi trường

x

 

Vụ Kế hoạch- Tài chính

31.

Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước

Tng hp số liu thu chi NSNN

Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính

Tài chính

x

 

Bộ Tài nguyên & Môi trường

x

 

Vụ Kế hoạch- Tài chính

32.

Báo cáo công khai dự toán ngân sách hằng năm (gồm công khai phân bổ vốn đầu tư)

Công khai dự toán thu chi NSNN (kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung nếu có)

Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tài chính - Kế hoạch

x

 

Bộ Tài nguyên & Môi trường

x

 

Vụ Kế hoạch- Tài chính

33.

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách hằng quý

Công khai thuyết minh và số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN

Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tài chính- Kế hoạch

x

 

Bộ Tài nguyên & Môi trường

x

 

Vụ Kế hoạch- Tài chính

34.

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng

Công khai thuyết minh và số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN

Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tài chính - Kế hoạch

x

 

Bộ Tài nguyên & Môi trường

x

 

Vụ Kế hoạch- Tài chính

35.

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách hằng năm

Công khai thuyết minh và số liệu tình hình thực hiện dự toán NSNN

Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Btrưởng Bộ Tài chính

Tài chính - Kế hoạch

x

 

Bộ Tài nguyên & Môi trường

x

 

Vụ Kế hoạch -Tài chính

36.

Báo cáo công khai quyết toán ngân sách nhà nước (gồm công khai quyết toán vốn đầu tư theo niên độ, vốn đầu tư dự án hoàn thành)

Công khai thuyết minh và số liệu quyết toán NSNN hằng năm

Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017; số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tài chính - Kế hoạch

x

 

Bộ Tài nguyên & Môi trường

x

 

Vụ Kế hoạch- Tài chính

37.

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chng lãng phí 6 tháng đầu năm

Nội dung báo cáo theo hướng dẫn của Bộ

Theo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Tài chính - Kế hoạch

x

 

Bộ Tài nguyên & Môi trường

 

 

Vụ Kế hoạch- Tài chính

38.

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm

Nội dung báo cáo theo hướng dẫn của Bộ

Theo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Tài chính - Kế hoạch

x

 

Bộ Tài nguyên & Môi trường

 

 

Vụ Kế hoạch - Tài chính

39.

Kế hoạch và Dự toán NSNN hằng năm

Thuyết minh cơ sở tính và số liệu thu - chi dự toán NSNN

Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn

Tài chính

x

 

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

x

 

Vụ Kế hoạch -Tài chính

40.

Báo cáo quyết toán NSNN hằng năm (gồm quyết toán vốn đầu tư theo niên độ)

Thuyết minh và số liệu quyết toán thu chi NSNN

Luật Ngân sách, Luật Kế toán và các Nghị định hướng dẫn Luật

Tài chính

x

 

Bộ Tài chính

x

 

Vụ Kế hoạch - Tài chính

41.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính hằng năm

Tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính ca các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức KH&CN công lập thuộc Bộ

Nghị định số 130/2006/NĐ-CP 141/2016/NĐ-CP 54/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn

Tài chính

x

 

Bộ Tài chính

x

 

Vụ Kế hoạch - Tài chính

42.

Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

Tình hình phổ biến, quán triệt việc thực hiện các văn bản về đấu thầu. Phân cấp trong đấu thầu. Công tác thanh kiểm tra. Báo cáo về tổng hợp số liệu gói thầu.

Khoản 2 Điều 84 Luật Đấu thầu

Kế hoạch - Tài chính

x

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

x

 

Vụ Kế hoạch - Tài chính

43.

Báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư

Tình hình ban hành văn bản hướng dẫn chính sách, pháp luật liên quan đến đầu tư. Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư.

Điều 68 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP

Kế hoạch - Tài chính

x

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

x

 

Vụ Kế hoạch - Tài chính

44.

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch hằng năm

Kết quả, thực hiện chương trình, dự án đầu tư công

Điều 90 Luật Đầu tư công

Kế hoạch - Tài chính

x

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

x

 

Vụ Kế hoạch -Tài chính

45.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP

Tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cnh tranh QG định hướng đến 2020

Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017

Tài nguyên Môi trường

x

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

x

 

Vụ Kế hoạch -Tài chính

46.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2017

Tình hình hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ

Tài nguyên Môi trường

x

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

x

 

Vụ Kế hoạch -Tài chính

47.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017

Tổng hợp nhng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch PT KT-XH và Dự toán NSNN

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ

Tài nguyên Môi trường

x

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

x

 

Vụ Kế hoạch - Tài chính

48.

Báo cáo tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hằng tuần

Tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được giao chủ trì soạn thảo trong tuần

Theo yêu cầu của Bộ

pháp chế

x

x

Vụ Pháp chế

x

 

Vụ Pháp chế

49.

Báo cáo tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hằng tháng

Tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được giao chủ trì soạn thảo trong tháng

Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016

pháp chế

x

x

Vụ Pháp chế

x

 

Vụ Pháp chế

50.

Báo cáo tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hằng quý

Tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được giao chủ trì soạn thảo trong quý

Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016

pháp chế

x

x

Vụ Pháp chế

x

 

Vụ Pháp chế

51.

Báo cáo tình hình thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng đầu năm

Tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được giao chủ trì soạn thảo trong 6 tháng đầu năm

Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016

pháp chế

x

x

Vụ Pháp chế

x

 

Vụ Pháp chế

52.

Báo cáo tình hình thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hằng năm

Tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được giao chủ trì soạn thảo trong năm

Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016

pháp chế

x

x

Vụ Pháp chế

x

 

Vụ Pháp chế

53.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn

Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ

Theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ quốc hội hoặc VPCP

pháp chế

x

 

Ủy ban thường vụ Quốc hội/ VPCP

x

 

Vụ Pháp chế

54.

Báo cáo Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri qua các kỳ họp

Tình hình giải quyết kiến nghị cử tri thông qua các kỳ họp của Bộ

Theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ quốc hội

pháp chế

x

 

Ủy ban thường vụ quốc hội

x

 

Vụ Pháp chế

55.

Báo cáo tình hình và kết quả kiểm tra hướng dẫn xây dựng, ban hành các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Bộ

Tình hình và kết quả kiểm tra hướng dẫn xây dựng, ban hành các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Bộ

Theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ quốc hội

pháp chế

x

 

Ủy ban thường vụ quốc hội

x

 

Vụ Pháp chế

56.

Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Kết quả thực hiện kiến nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Theo yêu cầu của Mặt trận tổ quốc Việt Nam

pháp chế

x

 

Mặt trận tổ quốc Việt Nam

x

 

Pháp chế

57.

Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm

Công tác xây dựng văn bản, kiểm tra, rà soát, theo dõi thi hành pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp

pháp chế

x

 

Bộ Tư pháp

x

 

Vụ Pháp chế

58.

Báo cáo công tác tư pháp hằng năm

Công tác xây dựng văn bản, kiểm tra, rà soát, theo dõi thi hành pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác KSTTHC

Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp

pháp chế

x

 

Bộ Tư pháp

x

 

Vụ Pháp chế

59.

Báo cáo kiểm soát TTHC 6 tháng

Kiểm soát TTHC tại Bộ TNMT

Thông tư số 05/2014/TT-BTP

pháp chế

x

 

VPCP, Bộ Tư pháp

x

 

Vụ Pháp chế

60.

Báo cáo kiểm soát TTHC năm

Kiểm soát TTHC tại Bộ TNMT

Thông tư số 05/2014/TT-BTP

pháp chế

x

 

VPCP, Bộ Tư pháp

x

 

Vụ Pháp chế

61.

Báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường của nhà nước hằng năm

Công tác bồi thường của nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ

Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp

pháp chế

x

 

Bộ Tư pháp

x

 

Vụ Pháp chế

62.

Báo cáo công tác thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm

Công tác thi hành án hành chính của Bộ trong 6 tháng đầu năm

Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp

pháp chế

x

 

Bộ Tư pháp

x

 

Vụ Pháp chế

63.

Báo cáo công tác thi hành án hành chính hằng năm

Công tác thi hành án hành chính của Bộ trong năm

Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp

pháp chế

x

 

Bộ Tư pháp

x

 

Vụ Pháp chế

64.

Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường hằng năm

Công tác thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường trong năm

Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp

pháp chế

x

 

B Tư pháp

x

 

Vụ Pháp chế

65.

Báo cáo tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính hàng năm

Tình hình kết quả thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính

Quyết định số 582/QĐ-BTP

pháp chế

x

 

Bộ Tư pháp

x

 

Vụ Pháp chế

66.

Báo cáo thống kê tư pháp 6 tháng

Thống kê ngành tư pháp

Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp

pháp chế

x

 

Bộ Tư pháp

x

 

Vụ Pháp chế

67.

Báo cáo thống kê tư pháp năm

Thống kê ngành tư pháp

Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp

pháp chế

x

 

Bộ Tư pháp

x

 

Vụ Pháp chế

68.

Báo cáo công tác giám định tư pháp

Công tác giám định tư pháp

Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp

pháp chế

x

 

Bộ Tư pháp

x

 

Vụ Pháp chế

69.

Báo cáo đối ngoại 6 tháng đầu năm

Tình hình thực hiện công tác đối ngoại của Bộ trong 6 tháng đu năm

Quy chế đối ngoại

đối ngoại

x

 

Bộ Ngoại giao

x

 

Vụ Hợp tác quốc tế

70.

Báo cáo đối ngoại hằng năm

Tình hình thực hiện công tác đối ngoại của Bộ trong năm

Quy chế đối ngoại

đối ngoại

x

 

Bộ Ngoại giao

x

 

Vụ Hợp tác quốc tế

71.

Báo cáo tình hình ký kết và thực hiện ĐƯQT, TTQT và hợp đồng quốc tế 6 tháng đầu năm

Hoạt động ký kết và thực hiện ĐƯQT, TTQT và hợp đồng quốc tế trong 6 tháng đầu năm

Luật ĐƯQT 2016 và Pháp lệnh về ký kết và thực hiện TTQT 2007

đối ngoại

x

 

Bộ Ngoại giao

x

 

Vụ Hợp tác quốc tế

72.

Báo cáo tình hình ký kết và thực hiện ĐƯQT, TTQT và hợp đồng quốc tế hằng năm

Hoạt động ký kết và thực hiện ĐƯQT, TTQT và hợp đồng quốc tế trong năm

Luật ĐƯQT 2016 và Pháp lệnh về ký kết và thực hiện TTQT 2007

đối ngoại

x

 

Bộ Ngoại giao

x

 

Vụ Hợp tác quốc tế

73.

Báo cáo tình hình thực hiện các dự án hỗ trợ về pháp luật 6 tháng đầu năm

Dự án hỗ trợ về pháp luật

Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về hợp tác quốc tế về pháp luật

pháp chế

x

 

Bộ Tư pháp

x

 

Vụ Hợp tác quốc tế

74.

Báo cáo tình hình thực hiện các dự án hỗ trvề pháp luật hằng năm

Dự án hỗ trợ về pháp luật

Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về hợp tác quốc tế về pháp luật

pháp chế

x

 

Bộ Tư pháp

x

 

Vụ Hợp tác quốc tế

75.

Báo cáo tình hình thực hiện Đề án hợp tác quốc tế các vùng đồng bào dân tộc

Đề án hợp tác quốc tế các vùng đồng bào dân tộc

Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 phê duyệt Đề án tăng cường HTQT hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số

đối ngoại

x

 

UB Dân tộc

x

 

Vụ Hợp tác quốc tế

76.

Báo cáo hợp tác ASEAN 6 tháng đầu năm

kết quả hợp tác trong khối ASEAN

Theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao

đối ngoại

x

 

Bộ Ngoại giao

x

 

Vụ Hợp tác quốc tế

77.

Báo cáo tổng kết hợp tác ASEAN

kết quả hợp tác trong khối ASEAN

Theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao

đối ngoại

x

 

Bộ Ngoại giao

x

 

Vụ Hợp tác quốc tế

78.

Báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi định kỳ hằng quý

Tình hình vận động, ký kết các điều ước quốc tế cụ thể về vốn ODA và vốn vay ưu đãi; Tình hình thực hiện và giải ngân.

Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

kế hoạch - Tài chính

x

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

x

 

Vụ Hợp tác quốc tế

79.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ (báo cáo trước ngày 15/4; ngày 15/10 hằng năm)

Thông tư số 05/2015/TT-BTNMT

khoa học công nghệ

x

x

Vụ Khoa học và Công nghệ

x

 

Vụ Khoa học và Công nghệ

80.

Báo cáo tình hình việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc Bộ

Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các đơn vị trực thuộc Bộ trong năm

Quyết định số 19/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

khoa học công nghệ

x

x

Vụ Khoa học và Công nghệ

x

 

Vụ Khoa học và Công nghệ

81.

Báo cáo về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống quản lý nhà nước

Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bộ TN&MT trong năm

Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ

khoa học công nghệ

x

 

Bộ Khoa học và Công nghệ

x

 

Vụ Khoa học và Công nghệ

82.

Báo cáo về ng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường

Tình hình ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường trong năm

Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ

khoa học công nghệ

x

 

Bộ Khoa học và Công nghệ

x

 

Vụ Khoa học và Công nghệ

83.

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm

Rà soát, tổng hợp tình hình thi đua khen thưởng

Theo yêu cầu của Bộ

thi đua khen thưởng

x

x

Bộ Tài nguyên & Môi trường

x

x

Vụ Thi đua KT & Tuyên truyền

84.

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng hằng năm

Rà soát, tổng hợp tình hình thi đua khen thưởng

Theo yêu cầu của Bộ

thi đua khen thưởng

x

x

Bộ Tài nguyên & Môi trường

x

x

Vụ Thi đua KT & Tuyên truyền

85.

Báo cáo công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm

Công tác tuyên truyền trong lĩnh vực TNMT trong 6 tháng đầu năm

Theo yêu cầu của Bộ

truyền thông

x

x

Bộ Tài nguyên & Môi trường

x

x

Vụ Thi đua KT & Tuyên truyền

86.

Báo cáo công tác tuyên truyền hằng năm

Công tác tuyên truyền trong lĩnh vực TNMT trong năm

Theo yêu cầu của Bộ

truyền thông

x

x

Bộ Tài nguyên & Môi trường

x

x

Vụ Thi đua KT & Tuyên truyền

87.

Báo cáo kiểm tra công tác thi đua khen thưởng và tuyên truyền hằng năm

Tình hình thực hiện và kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, tuyên truyền trong năm

Theo yêu cầu của Bộ

thi đua khen thưởng

x

x

Bộ Tài nguyên & Môi trường

x

x

Vụ Thi đua KT & Tuyên truyền

88.

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm

Báo cáo thực hiện Luật thi đua, Khen thưởng

Theo yêu cầu của Ban Thi đua, Khen thưởng TW

thi đua khen thưởng

x

 

Ban Thi đua, Khen thưởng TW

x

 

Vụ Thi đua KT & Tuyên truyền

89.

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng hằng tháng

Kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực TNMT trong tháng

Thông tư số 03/2013/TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ

Thanh tra

x

x

Bộ Tài nguyên & Môi trường

x

 

Thanh tra Bộ

90.

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I

Kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực TNMT trong quý

Thông tư số 03/2013/TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ

Thanh tra

x

 

Thanh tra Chính phủ

x

x

Thanh tra Bộ

91.

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm

Kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực TNMT trong 6 tháng đầu năm

Thông tư số 03/2013/TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ

Thanh tra

x

 

Thanh tra Chính phủ

x

x

Thanh tra Bộ

92.

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm

Kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực TNMT trong 9 tháng đầu năm

Thông tư số 03/2013/TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ

Thanh tra

x

 

Thanh tra Chính phủ

x

x

Thanh tra Bộ

93.

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng hằng năm

Kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực TNMT trong năm

Thông tư số 03/2013/TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ

Thanh tra

x

 

Thanh tra Chính phủ

x

x

Thanh tra Bộ

94.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I

Công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực TNMT trong quý

Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ

Thanh tra

x

 

Ban Nội chính Trung ương

x

x

Thanh tra Bộ

95.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm

Công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực TNMT trong 6 tháng đầu năm

Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ

Thanh tra

x

 

Ban Nội chính Trung ương

x

x

Thanh tra Bộ

96.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm

Công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực TNMT trong 9 tháng đầu năm

Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ

Thanh tra

x

 

Ban Nội chính Trung ương

x

x

Thanh tra Bộ

97.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng hằng năm

Công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực TNMT trong năm

Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ

Thanh tra

x

 

Ban Nội chính Trung ương

x

x

Thanh tra Bộ

98.

Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản

Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên phạm vi cả nước

Điều 7, Nghị định số 158/2016/ND-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ

Khoáng sản

x

 

Thủ tướng Chính phủ

x

x

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

99.

Báo cáo tình hình thực hiện chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản

Mục 4, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của TTgCP

Khoáng sản

x

 

Thtướng Chính phủ

x

x

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

100.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013

Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT

Nghị quyết số 35/NQ- CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT

Môi trường

x

 

Chính phủ

x

 

Tổng cục Môi trường

101.

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016

Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT

Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của TTgCP về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT

Môi trường

x

 

Thủ tướng Chính phủ

x

 

Tổng cục Môi trường

102.

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013

Kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai Thực hiện Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ONMTNT đến năm 2020

Quyết định số 1788/QĐ-TTg của TTgCP ngày 01/10/2013 phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ONMTNT đến năm 2020

Môi trường

x

 

Thủ tướng Chính phủ

x

 

Tổng cục Môi trường

103.

Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT

Đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường

Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 về báo cáo công tác BVMT

Môi trường

x

 

Chính phủ, Quốc hội

x

 

Tổng cục Môi trường

104.

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016

Các kết quả thực hiện các nhiệm vụ, đề án được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 985a/QĐ-TTg

Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của TTgCP phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Môi trường

x

 

Bộ Tài nguyên & Môi trường

x

x

Tổng cục Môi trường

105.

Báo cáo kết quả thực hiện của Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013

Phân tích, đánh giá việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trưng do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020 phê duyệt tại Quyết định số 5 82/QĐ-TTg của TTgCP

Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Môi trường

x

 

Thủ tướng Chính phủ

x

x

Tổng cục Môi trường

106.

Báo cáo kết quả thực hiện của Quyết định số 577/QĐ-TTg ngày 11/4/2013

Phân tích, đánh giá việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 phê duyệt tại Quyết định số 577/QĐ-TTg TTgCP

Quyết định số 577/QĐ-TTg ngày 11/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Môi trường

x

 

Thủ tướng Chính phủ

x

x

Tổng cục Môi trường

107.

Báo cáo về nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu của Sở Tài nguyên và Môi trường

Báo cáo về thông tin các cá nhân tổ chức được phép nhập khẩu phế liệu, thông tin về các lô hàng phế liệu nhập khẩu (khối lượng, cửa khẩu nhập, số tiền ký quỹ). Báo cáo về tình hình bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân được phép nhập khẩu phế liệu

Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

Môi trường

x

 

Bộ Tài nguyên & Môi trường

 

x

Tổng cục Môi trường

108.

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ

Báo cáo về kết quả quan trắc các thành phần môi trường theo đợt, năm (bao gồm: giới thiệu sơ lược về chương trình quan trắc, nhận xét đánh giá kết quả quan trắc, kết quả QA.QC đt quan trc, các kết quả quan trắc môi trường)

Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015

Môi trường

x

 

Bộ Tài nguyên & Môi trường

 

x

Tổng cục Môi trường

109.

Báo cáo của Ủy ban quốc gia về Biến đổi khí hậu 6 tháng đầu năm

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về BĐKH

Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 v/v thành lập Ủy ban quốc gia về Biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu

x

 

Văn phòng Ủy ban Quốc gia về BĐKH

x

 

Cục Biến đổi khí hậu

110.

Báo cáo của Ủy ban quốc gia về Biến đổi khí hậu hng năm

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về BĐKH

Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 thành lập Ủy ban quốc gia về BĐKH

Biến đổi khí hậu

x

 

Văn phòng Ủy ban Quốc gia về BĐKH

x

 

Cục Biến đổi khí hậu

111.

Báo cáo kết quả triển khai nghị quyết 36a/NQ-CP

Báo cáo về chính phủ đin tử của B

Nghị quyết số 36a/NQ-CP

Công nghệ thông tin

 

x

Bộ TNMT, Văn phòng chính phủ

 

x

Cục CNTT và Dữ liệu TNMT

112.

Báo cáo kế hoạch ứng phó đảm bảo an toàn thông tin mạng

Kế hoạch ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng

2640/BTTTT- VNERT

Công nghệ thông tin

x

 

Bộ TT và TT

 

x

Cục CNTT và Dữ liệu TNMT

 

PHỤ LỤC 02:

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (BÁO CÁO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC GỬI ĐẾN BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG)
(Kèm theo Quyết định số 2693 ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Đối tượng thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PADGH

BC giấy

BC qua hệ thống phần mềm, điện tử

Cá nhân

Tổ chức

1

Báo cáo chun bị về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm

Chuẩn bị nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm

Điều 50 Luật Đất đai

Quy hoạch sử dụng đất

x

 

Bộ TN&MT (qua Tổng cục Quản lý đất đai)

 

x

Tổng cục Quản lý đất đai

2

Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do các tỉnh chuẩn bị gửi đến Bộ TN&MT

Điều 50 Luật Đất đai

Quy hoạch sử dụng đất

x

 

Bộ TN&MT (qua Tổng cục Quản lý đất đai)

 

x

Tổng cục Quản lý đất đai

3

Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh

kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an gửi đến Bộ TN&MT

Điều 50 Luật Đất đai

Quy hoạch sử dụng đất

x

 

Bộ TN&MT (qua Tổng cục Quản lý đất đai)

 

x

Tổng cục Quản lý đất đai

4

Báo cáo về tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận của địa phương

Báo cáo về tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận của địa phương

Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2017

Đất đai

x

 

Bộ TN&MT (qua Tổng cục Quản lý đất đai)

 

x

Tổng cục Quản lý đất đai

5

Báo cáo theo chuyên đề về quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật về đất đai

Báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; CV số 1678/TCQLĐĐ- CKSQLSDĐ ngày 31/8/2016

Đất đai

x

 

Bộ TN&MT (qua Tổng cục Quản lý đất đai)

 

x

Tổng cục Quản lý đất đai

6

Báo cáo về kết quả xây dựng bảng giá đất của Sở Tài nguyên và Môi trường

Báo cáo về kết quả xây dựng bảng giá đất của Sở Tài nguyên và Môi trường

Khoản 4 Điều 21 Thông tư 36/2014/TT- BTNMT

Đất đai

x

 

Bộ TN&MT (qua Tổng cục Quản lý đất đai)

 

x

Tổng cục Quản lý đất đai

7

Báo cáo công bố công khai diện tích đất chưa cho thuê, cho thuê lại trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề do doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề

Định kỳ hàng năm công b công khai diện tích đất chưa cho thuê, cho thuê lại trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề do doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề

Điểm c Khoản 5 Điều 51 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP

Đất đai

x

 

Bộ TN&MT (qua Tổng cục Quản lý đất đai)

 

x

Tổng cục Quản lý đất đai

8

Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính

Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014

Đất đai

x

 

Bộ TN&MT (qua Tổng cục Quản lý đất đai)

 

x

Tổng cục Quản lý đất đai

9

Báo cáo Quản lý chất thải nguy hại định kỳ của chủ xử lý Chất thải nguy hại

Tình hình quản lý chất thải nguy hại; số liệu chất thải nguy hại thu gom, xử lý

Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015

Môi trường

x

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Môi trường)

 

x

Tổng cục Môi trường

10

Báo cáo tình hình thu gom, xử lý sản phẩm thải bỏ

Kết quả thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ; Danh sách điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ đã thiết lập

Quyết định 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015; Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017

Môi trường

x

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Môi trường)

 

x

Tổng cục Môi trường

11

Báo cáo về tình hình thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

Hàng năm báo cáo về tình hình thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của pháp luật

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015

Môi trường

x

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Môi trường)

 

x

Tổng cục Môi trường

12

Báo cáo tình hình phát sinh, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường trong báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

Định kỳ báo cáo tình hình phát sinh, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường trong báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

Khoản 3, Điều 30, Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015

Môi trường

x

 

 

 

x

Tổng cục Môi trường

13

Báo cáo về nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu của tổ chức, cá nhân trc tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Báo cáo về nhập khẩu, sử dụng phế liệu nhập khẩu trong năm (bao gồm: các lô hàng phế liệu đã nhập khẩu, khối lượng nhập khẩu, cửa khẩu nhập khẩu, số tiền ký quỹ)

Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường trong quá trình nhập khẩu và sử dụng

Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 về bảo vệ môi trường trong nhập khu phế liệu

Môi trường

x

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Môi trường)

x

x

Tổng cục Môi trường

14

Báo cáo về nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhp khu của tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Báo cáo về nhập khẩu, sử dụng phế liệu nhập khẩu trong năm (bao gồm: các lô hàng phế liệu đã nhập khẩu, khối lượng nhập khẩu, cửa khẩu nhập khẩu, số tiền ký quỹ)

Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường trong quá trình nhập khẩu và sử dụng

Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

Môi trường

 x

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Môi trường)

x

x

Tổng cục Môi trường

15

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển

- Quan trắc môi trường nền 01 lần trước khi tiến hành các hoạt động khoan phát triển và khai thác mỏ.

- Quan trắc môi trường 01 lần trong thời gian 01 năm kể từ thời điểm thu được dòng dầu hoặc khí thương mại đầu tiên từ mỏ.

- Quan trắc định kỳ 3 năm/lần tính từ thời điểm thực hiện chương trình quan trắc môi trường đầu tiên sau khoan phát triển mỏ.

Thông tư số 22/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển

Môi trường

x

 

Bộ TNMT, Sở TNMT nơi có hoạt động dầu khí

 

x

Tổng cục Môi trường

16

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ

Báo cáo về kết quả quan trắc các thành phần môi trường theo đt, năm (bao gồm: giới thiệu sơ lược về chương trình quan trắc, nhận xét đánh giá kết quả quan trắc, kết quả QA.QC đợt quan trắc, các kết quả quan trắc môi trường)

Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015

Môi trường

x

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tng cục Môi trường)

 

x

Tổng cục Môi trường

17

Báo cáo tình hình hoạt động khoáng sản năm.... (theo Giấy phép thăm dò/khai thác khoáng sản do Bộ TN&MT cấp)

Tình hình hoạt động khoáng sản hàng năm của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo Giấy phép thăm dò/khai thác khoáng sản được cấp

Điều 7, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ

Khoáng sản

x

 

Bộ TNMT (qua Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)

x

x

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

18

Báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác năm....

Kết quả thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai, thác theo Giấy phép thăm dò/khai thác khoáng sản do Bộ TN&MT cấp

Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 01/3/2013 của Bộ TN&MT

Khoáng sản

x

 

Bộ TNMT (qua Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)

x

x

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

19

Báo cáo kết quả điều tra cơ bản TNN, tình hình quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ TNN, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn

Báo cáo kết quả điều tra cơ bản TNN, tình hình quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ TNN, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn

Điểm g, Khoản 1, Điều 13 Luật Tài nguyên nước

Tài nguyên nước

x

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Quản lý TNN)

 

x

Cục Quản lý tài nguyên nước

20

Báo cáo kết quả kiểm kê tài nguyên nước đối với các nguồn nước nội tỉnh

Báo cáo kết quả kiểm kê tài nguyên nước đối với các nguồn nước nội tỉnh

Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013

Tài nguyên nước

x

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Quản lý TNN)

 

x

Cục Quản lý tài nguyên nước

21

Báo cáo sử dụng tài nguyên nước

Báo cáo tình hình sử dụng tài nguyên nước

Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013

Tài nguyên nước

x

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Quản lý TNN)

 

x

Cục Quản lý tài nguyên nước

22

Báo cáo tình hình cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất và hoạt động hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh/thành phố

Tình hình cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất; tình hình hoạt động hành nghề của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; Đề xuất, kiến nghị

Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014

Tài nguyên nước

x

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Quản lý TNN)

 

x

Cục Quản lý tài nguyên nước

23

Báo cáo tình hình đăng ký, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

Hằng năm tổng hợp, báo cáo tình hình đăng ký, cấp phép thăm dò,, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

Khoản 3, Điều 11, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2017

Tài nguyên nước

x

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Quản lý TNN

 

x

Cục Quản lý tài nguyên nước

24

Báo cáo tình hình thực hiện việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước để cấp cho sinh hoạt trên địa bàn

hằng năm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước để cấp cho sinh hot trên địa bàn

Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 9/9/2016

Tài nguyên nước

x

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Quản lý TNN)

 

x

Cục Quản lý tài nguyên nước

25

Báo cáo tổng hợp kết quả phê duyệt tin cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn

tổng hợp kết quả phê duyệt tiền cấp quyền tài nguyên nước

Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017

Tài nguyên nước

x

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Quản lý TNN)

 

x

Cục Quản lý tài nguyên nước

26

Báo cáo tổng hợp kết quả thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên phạm vi cả nước

tổng hợp kết quả thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên phạm vi cả nước

Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017

Tài nguyên nước

x

 

Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

x

Cục Quản lý tài nguyên nước

27

Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển, xả nước thải vào nguồn nước, thăm dò, khai thác nước dưới đất

tình hình thực hiện Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển, xả nước thải vào nguồn nước, thăm dò, khai thác nước dưới đất

Khoản 3, Điều 43, Luật Tài nguyên nước

Tài nguyên nước

x

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Quản lý TNN)

x

x

Cục Quản lý tài nguyên nước

28

Báo cáo tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất

Tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất năm gồm: Tên chủ công trình; Vị trí công trình; Các thông tin chi tiết về giếng

Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014

Tài nguyên nước

x

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Quản lý TNN)

 x

 x

Cục Quản lý tài nguyên nước

29

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch Thỏa thuận Paris theo Quyết định 2053/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/10/2016

Báo cáo định kỳ gửi trước 31/10 hàng năm về tình hình triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch cụ thể thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH

Thông báo số 278/TB-VPCP ngày 22/6/2017 Kết luận của TTCP tại cuộc họp thứ 8 của UBQGBĐKH

Biến đổi khí hậu

x

 

Văn phòng Ủy ban quốc gia biến đổi khí hậu, Bộ TNMT

 

x

Cục Biến đổi khí hậu

30

Báo cáo tình hình thực hiện dự án theo Cơ chế phát triển sách (CDM)

báo cáo định kỳ 06 tháng một lần về tình hình hoạt động của dự án

Thông tư số 15/TT-BTNMT ngày 24/3/2014 của Bộ TN&MT

Biến đổi khí hậu

x

 

Cục Biến đổi khí hậu - Cơ quan thẩm quyền quốc gia về CDM (DNA Việt Nam)

 

x

Cục Biến đổi khí hậu

31

Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ

Tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ của cá nhân, tổ chức

Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015

Đo đạc Bản đồ

x

x

Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam)

 

x

Cục Đo đạc, Bn đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2693/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2693/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2017
Ngày hiệu lực31/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2693/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 2693/QĐ-BTNMT 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2693/QĐ-BTNMT 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2693/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýTrần Hồng Hà
        Ngày ban hành31/10/2017
        Ngày hiệu lực31/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2693/QĐ-BTNMT 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2693/QĐ-BTNMT 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ

           • 31/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực