Quyết định 270/QĐ-UBND

Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2013 về sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 270/QĐ-UBND 2013 sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng chống tội phạm


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 11 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI VÀ BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM THÀNH BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Hà Nam (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138), thành phần gồm:

1. Ông Trần Hồng Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Văn Khuông - Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực.

3. Mời Ông Tạ Đình Quyền - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó trưởng ban.

4. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban.

5. Ông Nguyễn Văn Lý - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CH quân sự tỉnh, Ủy viên.

6. Ông Trần Văn Thắng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên.

7. Ông Trần Đức Thuấn - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy viên.

8. Ông Nguyễn Văn Khoát - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

9. Bà Đỗ Thị Nguyệt Tú - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.

10. Ông Bùi Ngọc Đĩnh - Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên.

11. Ông Phan Văn Trinh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên.

12. Ông Bùi Quang Kỳ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên.

13. Ông Vũ Xuân Thủy - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên.

14. Ông Phạm Hùng - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và XH, Ủy viên.

15. Ông Nguyễn Tâm Sơn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

16. Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở KH và CN, Ủy viên.

17. Ông Đặng Ngọc Hiếu - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Ủy viên.

18. Ông Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc Đài PTTH tỉnh, Ủy viên.

* Mời các Ông, bà có tên sau tham gia Ban Chỉ đạo:

1. Ông Trần Hữu Quân - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy viên.

2. Ông Phan Văn Minh - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh, Ủy viên.

3. Bà Lê Thị Hồng Lạng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ủy viên.

4. Ông Nguyễn Văn Huân - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ủy viên.

5. Bà Trần Thị Ngân - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên.

6. Ông Trần Quốc Việt - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy viên.

7. Ông Vũ Tiến Tiệp - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Ủy viên.

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định. Giúp việc Ban Chỉ đạo 138 tỉnh có Ban Thường trực phòng, chống tội phạm đặt tại Công an tỉnh và Tổ chuyên viên liên ngành gồm lãnh đạo các Phòng, Ban thuộc các Sở, ngành, đoàn thể tham gia kiêm nhiệm (số lượng cán bộ và Quy chế hoạt động của Tổ chuyên viên liên ngành do Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh quyết định).

Điều 2. Ban Chỉ đạo 138 tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới (Chỉ thị số 48-CT/TW); Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm và Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Chương trình hành động số 03-CTr/TU ngày 03/12/2010 của Tỉnh ủy Hà Nam về việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW.

2. Ban hành chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm trong từng giai đoạn. Chỉ đạo các Sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.

3. Chỉ đạo, phối hợp các cơ quan chức năng, các lực lượng chuyên trách chủ động phòng ngừa, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm nguy hiểm; điều tra, giải quyết, xử lý kịp thời các vụ án nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm về an ninh, kinh tế, trật tự xã hội nhằm bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng, bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm minh và thống nhất.

4. Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan sửa đổi, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống mua bán người.

5. Điều phối hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm hình sự và hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm; giới thiệu, vận động, tiếp nhận, ký kết và tổ chức triển khai các dự án với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống mua bán người.

6. Tiến hành sơ kết, tổng kết định kỳ và theo các chuyên đề, dự án; xây dựng báo cáo thường xuyên và đột xuất để báo cáo Chính phủ, Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người; bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 270/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu270/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2013
Ngày hiệu lực11/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 270/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 270/QĐ-UBND 2013 sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng chống tội phạm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 270/QĐ-UBND 2013 sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng chống tội phạm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu270/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành11/03/2013
        Ngày hiệu lực11/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 270/QĐ-UBND 2013 sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng chống tội phạm

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 270/QĐ-UBND 2013 sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng chống tội phạm

           • 11/03/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/03/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực