Quyết định 2765/QĐ-BTC

Quyết định 2765/QĐ-BTC năm 2015 Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử

Nội dung toàn văn Quyết định 2765/QĐ-BTC kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP Chính phủ điện tử


BỘ TÀI CHÍNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2765/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36a/NQ-CP VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đy mạnh ứng dụng, phát trin công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ vnhững nhiệm vụ chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh hai năm 2015-2016;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ vChính phủ điện tử.

Xét đnghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trư
ng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TTTT;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, THTK.

KT. BTRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trn Xuân Hà

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 36a/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2765/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Ngày 14/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử trong đó đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong 03 năm 2015-2017.

Đthực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 36a/NQ-CP, Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động trin khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử với các nội dung sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng quát:

Trong giai đoạn 2015 - 2017, mục tiêu của Bộ Tài chính là tập trung cải cách hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, chun hóa, giảm sợng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ theo hướng xử lý hồ sơ điện tử; đi mới, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, công khai minh bạch hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trên môi trường mạng, đy mạnh phát trin Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ Tài chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Phấn đấu đến hết năm 2016, xây dựng và triển khai 100% các dịch vụ công mức độ 3 được cung cấp trực tuyến thông qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử của các đơn vị hệ thống.

- Đến năm 2017, một số dịch vụ công phổ biến, liên quan nhiều ti người dân, doanh nghiệp được cung cấp mức độ 4 (tập trung vào các lĩnh vực: khai báo Hải quan và thông quan hàng hóa; thanh toán thuế, phí và lệ phí, miễn giảm hoàn thuế và cung cấp các dịch vụ thuế điện tử hỗ trợ người nộp thuế).

- Hoàn thành xây dựng và trin khai phần mềm quản lý văn bản đảm bảo kết nối, liên thông văn bản điện tử giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; và thực hiện kết nối với Văn phòng Chính phủ theo kế hoạch và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

- Đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo mọi thuận lợi và giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân, nhất là thủ tục hành chính có liên quan đến các chỉ số xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên hp quốc.

II. Nhiệm vụ:

Để đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, phấn đấu đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ, Bộ Tài chính tập trung vào các nhiệm vụ sau (Phụ lục phân công kèm theo):

1. Xây dựng/ Hoàn thiện chế chính sách:

- Ghi loại chi CNTT theo phân ngành kinh tế trong hệ thống mục lục ngân sách như quy định tại Luật Công nghệ thông tin năm 2006 và hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương thực hiện từ năm 2016.

- Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương bố trí kinh phí chi thường xuyên ngun ngân sách nhà nước; sử dụng nguồn kinh phí khoa học công nghệ để thực hiện nội dung ứng dụng CNTT trong nhiệm vụ khoa học - công nghệ và đầu tư hạ tầng thông tin khoa học - công nghệ.

- Rà soát, sửa đi, bsung chính sách ưu đãi về thuế để khuyến khích mạnh mẽ, thu hút các nhà đầu tư đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT tại Việt Nam.

- Rà soát, đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo mọi thuận lợi chính có liên quan đến các chỉ số xếp hạng Chính phủ điện tử của LHQ.

- Phối hp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo chế thí điểm đầu tư, mua sắm và thuê dịch vụ, sản phm CNTT phù hp với đặc thù của công nghệ là liên tục đổi mới, thiết bị nhanh lạc hậu và giảm giá mạnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 715/QĐ-BTC ngày 20/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

2. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của cơ quan Bộ Tài chính:

+ Các Vụ, Cục nghiệp vụ thuộc cơ quan Bộ rà soát các thủ tục hành chính, phân loại và đề xuất danh mục các thủ tục cần ưu tiên xây dựng dịch vụ công mức độ 3 (trưc mắt tập trung vào các thủ tục nhiều người sử dụng, tần suất sử dụng thường xuyên), đồng thời xây dựng các văn bản pháp lý cần thiết để thực hiện các thủ tục hành chính theo hướng điện tử hóa, trình Bộ ban hành trước ngày 31/3/2016.

+ Cục Tin học và Thng kê tài chính trên cơ sở danh mục các thủ tục cần ưu tiên xây dựng dịch vụ công mức độ 3 (đối với các thủ tục hành chính thuộc cơ quan Bộ Tài chính), tổ chức xây dựng, triển khai ứng dụng cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và tích hp lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính trong năm 2016, từng bước tích hp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình của Chính phủ.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính (Tng cục Thuế, Tng cục Hải quan, y ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Tng cục Dự trữ Nhà nước): rà soát, đề xuất danh mục các thủ tục cần ưu tiên xây dựng dịch vụ công mức độ 3, tổ chức xây dựng, triển khai và tích hợp lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính trong năm 2016, từng bước tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình của Chính phủ

- Cục Tin học và Thống kê tài chính, Tổng cục Thuế, Tng cục Hải quan, y ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nưc hàng năm rà soát, nâng cấp các dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ 4 (đối với lĩnh vực thuế và hải quan thực hiện theo các nhiệm vụ tại Quyết định số 715/QĐ-BTC ngày 20/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ vnhững nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quc gia).

3. Trong lĩnh vực thuế, hải quan:

- Hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trình Thủ tướng phê duyệt trước ngày 31/12/2015.

- Tổ chức xây dựng và triển khai ứng dụng CNTT thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc trong năm 2016, 2017 trong đó hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện hóa đơn điện tử có xác thực của quan thuế.

- Trin khai hệ thống CNTT đáp ứng cho nộp thuế qua mạng đi với nộp lệ phí trước bạ tiến hành cùng thời gian triển khai phần mềm quản lý lệ phí trước bạ.

- Đáp ứng triển khai ứng dụng hoàn thuế điện tử sau 06 tháng kể từ khi Thông tư về hoàn thuế điện tử được sửa đi và ban hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 715/QĐ-BTC ngày 20/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

4. Trong lĩnh vực kiểm soát chi, thu phạt vi phạm hành chính

- Xây dựng các dịch vụ công điện tử phục vụ kim soát chi ngân sách nhà nước qua mạng, triển khai tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương trước ngày 01/4/2016 và đánh giá, đề xuất triển khai diện rộng trong các năm 2017 và 2018.

- Xây dựng hệ thống kết nối với các ngân hàng thương mại sẵn sàng kết nối với hệ thống thu phạt vi phạm hành chính qua mạng điện tử của các bộ, ngành, địa phương.

5. Kết nối chia sẻ thông tin:

- Triển khai thực hiện ứng dụng CNTT kết hp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử) trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ theo kế hoạch và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

6. Kiện toàn tổ chức, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT:

- Xây dựng đề án đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT, tăng cưng năng lực cán bộ làm công tác an toàn, an ninh thông tin của Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về CNTT và việc thuê dịch vụ CNTT.

- Rà soát, đề xuất kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị CNTT đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết 36a/NQ-CP.

III. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Thuế:

- Chủ trì, phối hp với các đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trin khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 31/12/2015.

- Tchức xây dựng và trin khai ứng dụng CNTT thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc trong năm 2016 - 2017, trong đó hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế.

- Tng cục Thuế chủ trì báo cáo Bộ kế hoạch triển khai dịch vụ nộp thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử và phối hp với các quan liên quan đtriển khai dịch vụ nộp thuế đất đai, hộ cá nhân qua mạng thí điểm trong Quý 1 năm 2016, triển khai mở rộng trong Quý 3 năm 2016.

- Trình Bộ phê duyệt Kế hoạch triển khai hệ thống CNTT đáp ứng cho nộp thuế qua mạng đối với nộp lệ phí trước bạ tiến hành cùng thời gian triển khai phần mềm quản lý lệ phí trước bạ tháng 6/2016.

- Đáp ứng triển khai ng dụng hoàn thuế điện tử sau 06 tháng kể từ khi Thông tư về hoàn thuế điện tử đưc sửa đổi và ban hành.

2. Tổng cục Hải quan:

- Chủ trì báo cáo Bộ kế hoạch triển khai nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu quả hệ thng hải quan điện tử, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và kết nối cơ chế một cửa ASEAN, phối hp với các đơn vị triển khai thực hiện kết nối trao đi thông tin giữa cơ quan hải quan với các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, bảo him và các dịch vụ khác có liên quan trước ngày 31/12/2015.

3. Kho bạc Nhà nưc:

- Chủ trì thực hiện xây dựng các dịch vụ công điện tử phục vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua mạng, triển khai tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương trước ngày 01/4/2016 và đánh giá, đề xuất triển khai diện rộng trong các năm 2017 và 2018.

- Phối hp với các bộ, ngành, địa phương và các ngân hàng thương mại đẩy mạnh việc thu phạt vi phạm hành chính qua mạng điện tử.

4. Cục Tin học và Thống kê tài chính:

- Trên cơ sở danh mục các thủ tục cần ưu tiên xây dựng dịch vụ công mức độ 3 và quy trình thực hiện các thủ tục hành chính theo hướng điện tử hóa của các đơn vị nghiệp vụ, tổ chức xây dng, triển khai ứng dụng cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và tích hợp lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính trong năm 2016, từng bước tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình của Chính phủ.

- Sau khi có hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục THTK chủ trì báo cáo Bộ các nội dung cần hướng dẫn đtriển khai thực hiện ứng dụng CNTT kết hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử) trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ đảm bảo thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ theo kế hoạch và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ trước ngày 01/01/2016.

- Định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo Bộ về tình hình ứng dụng CNTT nội ngành thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP.

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động, kịp thời báo cáo Bộ những vưng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp chỉ đạo điều hành phù hợp, hiệu quả.

- Thực hin vic kim tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch; định kỳ hàng quý tổng hp báo cáo chung về tình hình triển khai Nghị quyết s36a/NQ-CP của Bộ Tài chính trình Bộ phê duyệt gửi Văn phòng Chính phủ đbáo cáo Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ vào tháng cuối quý.

5. Vụ Thi đua - Khen thưởng:

Trên cơ sở đề xuất của Cục Tin học và Thống kê tài chính, Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp trình Bộ khen thưởng, động viên kịp thi các đơn vị làm tốt, xem xét về thi đua đối với các đơn vị chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

6. Các đơn vị khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại Kế hoạch hành động, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ thành các đề án, dự án, công việc, kết quả đầu ra để xây dựng chương trình công tác tháng, quý và năm của đơn vị.

- Rà soát các thủ tục hành chính, phân loại và đề xuất danh mục các thủ tục cn ưu tiên xây dựng dịch vụ công mức độ 3, đồng thời xây dựng quy trình thực hiện các thủ tục hành chính theo hướng điện tử hóa, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/03/2016.

- Công khai, minh bạch trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính, Cổng Thông tin điện tử của các đơn vị về thủ tục hành chính và niêm yết công khai tại trụ sở quan, đơn vị nơi trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định.

- Tchức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính tại các đơn vị theo Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính đã được Bộ phê duyệt.

- Định kỳ báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP gửi Văn phòng Bộ và Cục Tin học và Thống kê tài chính đ tng hp gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

PHỤ LỤC I

NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 36a/NQ-CP NGÀY 14/10/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

TT

Nhiệm vụ, giải pháp

Nội dung trong Nghị quyết 36a/NQ-CP

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

Thi gian thực hiện

Nội dung thực hiện

I

HOÀN THIỆN THCHẾ, KHUÔN KH PHÁP LÝ

1

Rà soát, xây dựng và hiệu chỉnh bổ sung các chính sách, quy định về ứng dụng và phát trin công nghệ thông tin của Bộ Tài chính

 

Các đơn vị thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Hàng năm

- Các chính sách về dch vCNTT, dịch vụ về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước; xây dựng, ban hành các chính sách thu hút, chế độ lương, thưởng và phụ cấp phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác CNTT được xây dựng và hoàn thiện theo Kế hoạch ban hành văn bản pháp luật của Bộ Tài chính hàng năm.

1

Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với những lĩnh vực bức thiết, liên quan đến người dân và doanh nghiệp

Điểm a, Khoản 1, Mục IV

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế

2015-2017

Rà soát cắt giảm thtục hành chính đối với những lĩnh vực bức thiết, liên quan đến người dân và doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch tăng cường triển khai ứng dụng CNTT trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

2

Đy mạnh triển khai hình thức thuê doanh nghiệp CNTT thực hiện dịch vụ cho thuê từng phần hoặc thuê trọn gói, bao gồm: Phần cứng, phần mềm, đường truyền, giải pháp... để cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Để bảo đm an ninh thông tin, Bộ trưởng, Thtrưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chđịnh thầu; xác định giá thuê tạm thời ngắn hạn (dưới 12 tháng) nếu chưa đủ điều kiện cn thiết để xác định giá thuê ổn định

Điểm b, Khoản 1, Mục IV

Vụ Hành chính sự nghiệp

Cục THKT, Cục KHTC, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước

2016-2017

Đầu mối phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện

3

Ghi loại chi CNTT theo phân ngành kinh tế trong hệ thống mục lục ngân sách như quy định tại Luật Công nghệ thông tin năm 2006

Điểm đ, Khoản 1, Mục IV Điểm a, Khoản 4, Mục IV

Kho bạc Nhà nước

Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ Hành chính sự nghiệp

2016

- KBNN báo cáo Bộ phương án cụ thxây dựng và triển khai hệ thống MLNS mới trong đó có đề xuất ghi loại chi CNTT theo phân ngành kinh tế trong hệ thống mục lục ngân sách như quy định tại Luật Công nghệ thông tin năm 2006 trong tháng 12/2015.

- Vụ NSNN báo cáo Bộ làm việc với Ủy ban tài chính và ngân sách của Quốc hội để thống nhất lĩnh vực chi và biểu mẫu quyết định dự toán NSTW và Thông tư thay thế Thông tư 59/2003/TT-BTC để từ đó có đ thông tin làm căn cứ hoàn thiện MLNS mới.

4

Sử dụng nguồn kinh phí khoa học công nghệ để thực hiện nội dung ứng dụng CNTT trong nhiệm vụ khoa học - công nghệ và đu tư hạ tầng thông tin khoa học - công nghệ

Điểm đ, Khoản 1, Mục IV

Vụ Hành chính sự nghiệp

Vụ Đầu tư

2016

- Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5

Rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách ưu đãi về thuế đkhuyến khích mạnh mẽ, thu hút các nhà đầu tư đy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT tại Việt Nam.

Điểm đ, Khoản 1, Mục IV

Vụ Chính sách thuế

Cục THKT, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước

31/12/2015

- Vụ Chính sách thuế chtrì, trình Bộ trình Chính phủ dự tho Nghị quyết về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng CNTT tại Việt Nam trước ngày 31/12/2015.

- Rà soát các chính sách về thuế đối với lĩnh vực CNTT báo cáo Bộ các nội dung sửa đổi, bổ sung để khuyến khích mạnh mẽ, thu hút các nhà đầu tư đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT.

6

Tập trung chđạo đẩy mạnh ci cách thủ tục hành chính. Rà soát, đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo mọi thuận lợi và giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân, nhất là thủ tục hành chính có liên quan đến các chsố xếp hạng Chính phủ điện tcủa LHQ.

Điểm e, Khoản 1 Mục IV

Các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Pháp chế, Cục THTK

31/03/2016

- Các đơn vị thuộc Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, rà soát, báo cáo Bộ.

- Cục THTK chịu trách nhiệm đm bảo các điều kiện kỹ thuật điện tử hóa các thủ tục hành chính.

7

Chtrì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương bố trí kinh phí chi thường xuyên nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Chính phủ điện tử

Điểm b, Khoản 4, Mục IV

Vụ Ngân sách nhà nước

Vụ Hành chính sự nghiệp

Hàng năm

Vụ Ngân sách Nhà nước chủ trì, Vụ Hành chính sự nghiệp phối hợp lồng ghép trong Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán, Thông tư điều hành ngân sách hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Chính phủ điện tử.

II

CUNG CP DỊCH VỤ CÔNG TRC TUYẾN CỦA B TÀI CHÍNH

1

Triển khai các giải pháp để cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3

Điểm b, Khoản 1, Mục IV

Các đơn vị thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

2016-2017

- Các Vụ, Cục nghiệp vụ thuộc cơ quan Bộ rà soát các thủ tục hành chính, phân loại và đề xuất danh mục các thủ tục cần ưu tiên xây dựng dịch vụ công mức độ 3, đồng thời xây dựng quy trình thực hiện các thủ tục hành chính theo hướng điện tử hóa, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/03/2016

- Cục THTK trên cơ sở danh mục các thủ tục cần ưu tiên xây dựng dịch vụ công mức độ 3 và quy trình thực hiện các thủ tục hành chính theo hướng điện tử hóa của các đơn vị nghiệp vụ, tổ chức xây dựng, triển khai ứng dụng cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và tích hợp lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính trong năm 2016, từng bước tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình của Chính ph.

- Giao Tổng cục Thuế, Tổng cục Hi quan, y ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước rà soát, đề xuất danh mục các thủ tục cần ưu tiên xây dựng dịch vụ công mức độ 3, tổ chức xây dựng, triển khai và tích hợp lên Cổng thông tin điện tcủa Bộ Tài chính trong năm 2016, từng bước tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình của Chính phủ

2

Tích cực trin khai để cung cấp dịch vụ công mức độ 4

Điểm b, Khoản 1, Mục IV

Cục THTK, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước

Các Vụ, Cục thuộc Bộ

2016-2017

- Hàng năm rà soát, nâng cấp các dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ 4

- Tổng cục Hải quan tích cực cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các lĩnh vực: khai báo Hải quan và thông quan hàng hóa, khai báo phương tiện vận ti đường biển, đường không

- Tổng cục Thuế tích cực cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các lĩnh vực: thanh toán thuế, phí và lệ phí, miễn giảm hoàn thuế và cung cấp các dịch vụ thuế điện tử hỗ trợ người nộp thuế

3

Xây dựng, ban hành và hàng năm cập nhật danh sách các dịch vụ công được ưu tiên cung cấp trực tuyến tối thiu ở mức độ 3 của các bộ, ngành, địa phương

Điểm b, Khoản 1, Mục IV

Cục THTK, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước

Các Vụ, Cục thuộc Bộ

Hàng năm

Hàng năm rà soát, cập nhật danh sách các dịch vụ công được ưu tiên cung cấp trực tuyến tối thiểu ở mức độ 3 của các bộ, ngành, địa phương

4

Bsung, nâng cấp và tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của bộ và các đơn vị trực thuộc lên Cổng thông tin điện tử của bộ và tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Điểm c, Khoản 1, Mục IV

Cục THTK, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, y ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước

Các Vụ, Cục thuộc Bộ

Từ năm 2016

- Tổ chức xây dựng, triển khai và tích hợp lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính trong năm 2016,

- Từng bước tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình của Chính phủ.

III

CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1

Thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc; trong đó cơ quan thuế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhthực hiện hóa đơn điện tcó xác thực của cơ quan thuế

Điểm c, Khoản 4, Mục IV

Tổng cục Thuế

Vụ CST, Cục THTK, Cục KHTC

2015-2017

- Tổng cục Thuế chtrì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo Quyết định của Th tướng Chính phủ triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trình Thủ tướng phê duyệt;

- Tchức xây dựng và trin khai ứng dụng CNTT thực hiện hóa đơn điện ttrên phạm vi toàn quc trong năm 2016, 2017 trong đó htrợ các doanh nghiệp vừa và nhthực hiện hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế

2

Tiếp tục triển khai dịch vụ nộp thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử và phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai dịch vụ nộp thuế đất đai, lệ phí trước bạ, hộ cá nhân qua mạng

Điểm d, Khoản 4, Mục IV

Tng cục Thuế

Các đơn vị thuộc Bộ

2015-2017

- Tổng cục Thuế chtrì báo cáo Bộ kế hoạch triển khai dịch vụ nộp thuế qua mạng, hoàn thuế điện tvà phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai dịch vụ nộp thuế đất đai, hộ cá nhân qua mạng thí điểm trong Quý 1 năm 2016, triển khai mở rộng trong Quý 3 năm 2016.

- Kế hoạch triển khai hệ thống CNTT đáp ứng cho nộp thuế qua mạng đối với nộp lệ phí trước bạ tiến hành cùng thời gian triển khai phần mềm quản lý lệ phí trước bạ tháng 6/2016.

- Đáp ứng triển khai ứng dụng hoàn thuế điện tử sau 06 tháng kể từ khi Thông tư về hoàn thuế điện tử được sửa đổi và ban hành.

3

Tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu quả hệ thống Hi quan điện tử, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và kết nối cơ chế một cửa ASEAN, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kết ni trao đổi thông tin giữa cơ quan hi quan với các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, bảo hiểm và các dịch vụ khác có liên quan

Điểm d, Khoản 4, Mục IV

Tổng cục Hi quan

Các đơn vị thuộc Bộ

2015-2017

- Tổng cục Hi quan chtrì báo cáo Bộ kế hoạch triển khai các nội dung liên quan trước ngày 31/12/2015.

4

Kho bạc Nhà nước xây dựng các dịch vụ công điện tử phục vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua mạng, triển khai tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương trưc ngày 01 tháng 4 năm 2016 và đánh giá, đề xuất triển khai diện rộng trong các năm 2017 và 2018; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các ngân hàng thương mại đy mạnh việc thu phạt vi phạm hành chính qua mạng điện tử.

Điểm đ, Khoản 4, Mục IV

Kho bạc Nhà nước

Các đơn vthuộc Bộ

2015-2017

- Xây dựng các dịch vụ công điện tử phục vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua mạng, triển khai tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương trước ngày 01/4/2016 và đánh giá, đề xuất triển khai diện rộng trong các năm 2017 và 2018;

- Xây dựng hệ thống kết nối với các ngân hàng thương mại sẵn sàng kết nối với hệ thống thu phạt vi phạm hành chính qua mạng điện tử của các bộ, ngành, địa phương.

IV

PHI HỢP, KẾT NỐI CHIA SẺ THÔNG TIN, BÁO CÁO

1

Trin khai thực hiện ứng dụng CNTT kết hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện t) trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Điểm e, Khoản 1 Mục IV

Cục Tin học và Thống kê tài chính

Các đơn vị thuộc Bộ

2015-2017

- Sau khi có hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục THTK chủ trì báo cáo Bộ các nội dung cần hướng dẫn.

2

Thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bn với Văn phòng Chính phủ theo kế hoạch và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Điểm g, Khoản 1 Mục IV

Cục Tin học và Thống kê tài chính

Các đơn vị thuộc Bộ

01/01/2016

- Cục THTK chtrì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện kết nối, liên thông phần mềm qun lý văn bản với Văn phòng Chính phủ theo kế hoạch và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ

3

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này

Điểm i, Khoản 1 Mục IV

Cục Tin học và Thống kê tài chính

Các đơn vị thuộc Bộ

2015-2017

- Cục THTK thực hiện việc kiểm tra, giám sát, tổng hợp chung về tình hình triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Bộ Tài chính gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ tháng cuối quý;

- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hi quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước định kỳ hàng tháng có báo cáo, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP (bsung thêm 1 mục trong báo cáo CNTT hàng tháng theo Quy chế báo cáo CNTT ban hành tại Quyết đinh số 912/QĐ-BTC ngày …...);

- Cục THTK hàng tháng tổng hợp, đánh giá báo cáo Bộ về tình hình ứng dụng CNTT nội ngành thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP.

- Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách Thuế định kỳ hàng quý có báo cáo gửi Cục THTK tình hình thực hiện các nhiệm vụ đưc giao đtổng hợp chung.

4

Đề xuất các hình thức khen thưng kịp thời các đơn vị làm tt; xem xét về thi đua đối với các đơn vị chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Điểm i, Khoản 1 Mục IV

Cục Tin học và Thống kê tài chính Vụ Thi đua - Khen thưng

Các đơn vị thuộc Bộ

2015-2017

- Cục THTK trên cơ skết quả tng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết 36a, rà soát, đánh giá và đề xuất các hình thức khen thưởng kịp thời các đơn vị làm tốt và các biện pháp, chế tài đối với các đơn vị chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra gửi Vụ Thi đua - Khen thưng tổng hợp báo cáo Bộ.

- Trên cơ sở đề xuất của Cục THTK, Vụ Thi đua - Khen thưng phối hợp trình Bộ khen thưởng, động viên kịp thời các đơn vị làm tốt, xem xét về thi đua đối với các đơn vị chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

V

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP V TCHỨC, NHÂN LỰC

1

Tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT ở các cơ quan nhà nước các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về CNTT và việc thuê dịch vụ CNTT; tăng cường năng lực cán bộ làm công tác an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước.

Điểm d, Khoản 1 Mục IV

Vụ Tchức cán bộ Cục THTK

Các đơn vị thuộc Bộ

31/03/2016

- Vụ Tchức cán bộ chtrì, phối hợp Cục THTK, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước rà soát, đề xuất kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị CNTT đm bảo thực hiện thành công Nghị quyết 36a/NQ-CP, hoàn thành báo cáo Bộ trước 31/03/2016

- Cục THTK chtrì, phối hợp với các đơn vị xây dựng đề án đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT, tăng cường năng lực cán bộ làm công tác an toàn, an ninh thông tin của Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về CNTT và việc thuê dịch vụ CNTT báo cáo Bộ trước 31/03/2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

TT

Đơn vị

Số lượng TTHC

Tên TTHC dự kiến trin khai dịch vụ công trực tuyến tối thiu mức đ 3

I

Thng kê thủ tục hành chính công đã đưc cung cấp tối thiu mức độ 3 của Bộ Tài chính

1

Cơ quan Bộ Tài chính

60

 

2

Tng cục Hải quan

102

 

3

Tng cục Thuế

136

 

4

Kho bạc Nhà nước

20

 

5

Tng cục dự trữ Nhà nước

0

 

6

y ban chứng khoán Nhà nước

30

 

II

Thủ tục hành chính công sẽ trin khai cung cấp tối thiu mức độ 3 của Bộ Tài chính

1

Cơ quan Bộ Tài chính

66

 

Cục Quản lý giá

3

Kê khai, đăng ký và quyết định giá (3 thủ tục)

Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành quản lý

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ tưng Chính phủ, Bộ, ngành qun lý (Quyết định 3269/QĐ-BTC ngày 18/12/2014)

Quyết định giá thuộc thm quyền của Bộ Tài chính (3269/QĐ-BTC ngày 18/12/2014)

Vụ Tchức cán bộ

4

Tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức (4 thủ tục)

Nộp h sơ tuyn dụng công chức, công chức dự bị (Quyết định công b1901/QĐ-BTC ngày 10/8/2009)

Tuyn dụng viên chức (Quyết định công b 1901/QĐ-BTC ngày 10/8/2009)

Tuyn dụng công chức (Quyết định công b 1901/QĐ-BTC ngày 10/8/2009)

Nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức (Quyết định công bố 1901/QĐ-BTC ngày 10/8/2009)

Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm

22

Cấp phép, Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi gii bảo him (9 thủ tục)

Cp giy phép thành lập và hoạt động công ty cphn bảo him

Cp giy phép thành lập và hoạt động chi nhánh doanh nghiệp bảo him nước ngoài

Thủ tục chp thuận việc thành lập và ban hành, phê duyệt các quy chế của bộ máy quản lý, điều hành Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Cp giy phép thành lập và hoạt động công ty TNHH bảo him

Đề nghị chấp thuận việc cổ đông chiến lược thực hiện việc góp trên 20% vốn điều lệ của công ty cổ phần bảo hiểm

Cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện (Quyết định công bố 1193/QĐ-BTC ngày 23/5/2013)

Chuyển giao hp đồng bảo hiểm (Quyết định công bố 1193/QĐ-BTC ngày 23/5/2013)

Chm dứt tư cách pháp lý của chuyên gia tính toán (Appointed Actuary) của doanh nghiệp bo hiểm nhân thọ (Quyết định công bố 1193/QĐ-BTC ngày 23/5/2013)

Đăng ký kế hoạch đào tạo đại lý

Dịch vụ gửi nhận báo cáo liên quan đến lĩnh vực bảo him (13 thủ tục)

Báo cáo việc điều chỉnh quy tắc, điều khoản, biểu phí sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ không đảm bo an toàn tài chính và ảnh hưởng đến quyền li của người mua bảo hiểm

Văn phòng đại diện thông báo với Bộ Tài chính khi thay đi địa điểm đặt trụ sở và người làm việc

Báo cáo với Bộ Tài chính các vn đ liên quan đến nhiệm vụ của chuyên gia tính toán

Báo cáo Bộ Tài chính về việc chính thức bnhiệm chức danh người điều hành quản trị

Báo cáo khả năng thanh toán của DNBH Nhân thọ

Báo cáo sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ mới được triển khai trong tháng trước liền kề (Quyết định công bố 1193/QĐ-BTC ngày 23/5/2013)

Thông báo cho Bộ Tài chính khi nhượng tái bảo him hạn chế (Quyết định công bố 1193/QĐ-BTC ngày 23/5/2013)

Thông báo cho Bộ Tài chính trong trưng hp doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm nước ngoài không có đánh giá xếp hạng tín nhiệm theo quy định (Quyết định công bố 1193/QĐ-BTC ngày 23/5/2013)

Báo cáo năm của cơ sở đào tạo đại lý bảo him

Báo cáo quý của cơ sở đào tạo đại lý bảo him

Báo cáo danh sách đại lý vi phạm quy chế hành nghđại lý hoặc vi phạm quy định pháp luật của cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm

Báo cáo hoạt động 06 tháng và năm của văn phòng đại diện (Quyết định công bố 1193/QĐ-BTC ngày 23/5/2013)

Nộp báo cáo của doanh nghiệp bảo him, chi nhánh nước ngoài (Quyết định công bố 1193/QĐ-BTC ngày 23/5/2013)

Vụ Tài chính ngân hàng

13

Htrợ lãi sut và cp bù chênh lệch lãi sut (6 thủ tục)

Thủ tục lập kế hoạch hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất (Quyết định công bố 3018/QĐ-BTC ngày 26/11/2014 )

Thủ tục lập kế hoạch cấp bù lãi suất (Quyết định công bố 3019/QĐ-BTC ngày 26/11/2014)

Thủ tục tạm cấp hỗ trợ lãi suất vay vốn và tạm cấp bù chênh lệch lãi suất hàng quý (Quyết định công bố 3018/QĐ-BTC ngày 26/11/2014)

Thủ tục tạm cấp bù lãi suất hàng quý (Quyết định công bố 3019/QĐ-BTC ngày 26/11/2014)

Thủ tục cp bù htrợ lãi sut do thực hiện chính sách cho diêm dân vay vốn đầu tư sản xuất muối

Thủ tục quyết toán hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất

Cp giy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và dịch vụ xếp hạng tín nhiệm (7 thủ tục)

Thủ tục cp Giy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Thủ tục cp lại Giy chứng nhận đđiều kiện kinh doanh trò chơi điện tcó thưởng dành cho người nước ngoài

Thủ tục điều chỉnh Giy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưng dành cho người nước ngoài

Thủ tục gia hạn Giy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Vụ Chế độ Kế toán và Kim toán

2

Điều chnh, cấp lại chứng nhận đđiều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (1 thủ tục)

Đăng ký thực hiện kim toán cho đơn vị có lợi ích công chúng (1 thủ tục)

Cục Qun lý công sản

8

Hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (8 thủ tục)

Báo cáo kê khai, kiểm tra, lập phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời (Quyết định công bố 1139/QĐ-BTC ngày 27/5/2014)

Htrợ ngừng việc, nghviệc cho người lao động tại đơn vị phải di dời (Quyết định công bố 1139/QĐ-BTC ngày 27/5/2014)

Htrợ ngừng sản xut, kinh doanh cho doanh nghiệp phải di di (Quyết định công bố 1139/QĐ-BTC ngày 27/5/2014)

Hỗ trợ đào tạo nghề cho doanh nghiệp phải di dời (Quyết định công bố 1139/QĐ-BTC ngày 27/5/2014)

Htrợ đthực hiện dự án đu tư tại vị trí mới cho đơn vị phải di dời (Quyết định công bố 1139/QĐ-BTC ngày 27/5/2014)

ng trước vốn cho đơn vị phải di dời thuộc trung ương quản lý (Quyết định số 1139/QĐ-BTC ngày 27/5/2014)

Thủ tục điều chuyn tài sn hạ tng giao thông đường bộ (Quyết định công bố 1139/QĐ-BTC ngày 27/5/2014)

Xác lập quyền shữu của Nhà nưc đi với tài sn nhận chuyn giao (Quyết định công bố 1139/QĐ-BTC ngày 27/5/2014)

Vụ Ngân sách Nhà nước

3

Lập dự toán và phân bngân sách (theo Quyết định 1901/QĐ-BTC ngày 10/8/2009) (3 thủ tục)

Lập dự toán ngân sách địa phương (Quyết định công b 1901/QĐ-BTC ngày 10/8/2009)

Lập dự toán ngân sách đi với các cơ quan đơn vị ở Trung ương (Quyết định công bố 1901/QĐ-BTC ngày 10/8/2009)

Phân bngân sách trung ương (Quyết định công b 1901/QĐ-BTC ngày 10/8/2009)

Vụ Đầu tư

2

Thm tra phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn Trái phiếu Chính phủ thuộc thm quyền của Bộ Tài chính (Quyết định s767/QĐ-BTC ngày 14/4/2014) (1 thủ tục)

Thủ tục thm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của các Bộ, ngành trung ương thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính (QĐ công b s315/QĐ-BTC ngày 13/02/2015) (1 thủ tục)

Vụ Hợp tác Quốc tế

5

Phê duyệt và xác nhận các khoản viện trợ (3 thủ tục)

Thủ tục phê duyệt các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố (viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Dự án có mức vốn dưới 500.000 USD, khoản viện trợ trị giá nh hơn 200.000 USD)

Kiểm tra phương án xử lý các dự án có vướng mắc hoặc không trả được nợ vay (Trường hợp kiến nghị là của Chủ dự án/cơ quan chủ quản dự án)

Phê duyệt các khoản viện trợ phi dự án thuộc thm quyn phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ (viện trợ của phi chính phủ nước ngoài)

Cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ đi với các khoản vay nước ngoài (1 thủ tục)

Quy trình cho vay lại từ nguồn vốn vay, viện trợ nước ngoài của Chính phủ (1 thủ tục)

Cục Tài chính doanh nghiệp

4

Cấp phát, quyết toán htrợ kinh phí giải quyết lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước (1 thủ tục)

Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù min thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính (1 thủ tục)

Phê duyệt phương án c phn hóa thuộc thm quyn Quyết định của Bộ, cơ quan ngang Bộ (1 thủ tục)

Quyết định và công bgiá trị doanh nghiệp thuộc thm quyn của Bộ, cơ quan ngang Bộ (1 thủ tục)

2

Tổng cục Hải quan

123

Thủ tục thành lập kho ngoại quan

Thủ tục di chuyn, mrộng, thu hẹp kho ngoại quan

Thủ tục chuyn đi quyn shữu kho ngoại quan

Thủ tục chấm dứt hoạt động kho ngoại quan

Thủ tục hi quan đối với hàng hóa chuyn quyền sở hữu trong kho ngoại quan

Thủ tục xử lý hàng tồn đọng kho ngoại quan

Thủ tục thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ ở nội địa (CFS)

Thủ tục mở rộng, thu hẹp kho CFS

Thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS)

Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS)

Thủ tục thành lập kho bo thuế

Thủ tục chấm dứt hoạt động kho bảo thuế

Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa

Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khu

Thủ tục chuyn đi quyn sở hữu địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa hoặc địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu

Thủ tục di chuyn địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa hoặc địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu

Thủ tục thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu

Thủ tục thành lập địa điểm kim tra tập trung do doanh nghiệp kinh doanh kho bãi đầu tư xây dựng;

Thủ tục thành lập địa điểm kim tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất

Thủ tục di chuyn, mở rộng, thu hẹp địa điểm tập kết, kim tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới

Thủ tục di chuyn, mở rộng, thu hẹp địa điểm kim tra tập trung do doanh nghiệp kinh doanh kho bãi đầu tư xây dựng

Thủ tục tạm dừng hoạt động địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa; địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu; địa điểm kiểm tra tập trung; địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới

Thủ tục đi tên chủ sở hữu địa điểm.

Thủ tục chuyn đi quyn sở hữu địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới

Thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu địa điểm kiểm tra tập trung

Đăng ký danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu được miễn thuế

Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa xut khu min thuế là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan

Thủ tục cấp lại Danh mục hàng hóa nhập khu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi

Thủ tục quyết toán việc xut khẩu, sử dụng hàng hóa min thuế là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng sửa chữa và bo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan

Thủ tục xét miễn thuế đối với các trường hp miễn thuế hàng quà biếu, quà tặng, hàng mẫu không thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Chi cục hải quan; thuốc chữa bệnh là quà biếu, quà tặng có trị giá vưt quá định mức miễn thuế...

Thủ tục xét miễn thuế đối với hàng hóa là quà biếu tặng có trị giá trên 30 triệu đồng tặng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan đoàn thể xã hội hoạt động bng ngân sách nhà nước; quà biếu tặng mang mục đích nhân đạo, từ thiện, nghiên cứu khoa hc

Thủ tục xét miễn thuế đối với trường hợp hàng nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng; an ninh, quốc phòng nhập khẩu bằng nguồn ngân sách địa phương (thuộc loại trong nước chưa sản xuất được), nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo

Xét giảm thuế đi với hàng hóa xuất nhập khẩu bị hư hỏng, mất mát trong quá trình giám sát của cơ quan hi quan

Thủ tục hoàn thuế đối với các trường hợp được xét hoàn thuế theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC

Thủ tục lựa chọn Ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Thủ tục kiểm tra hóa đơn kiêm tkhai hoàn thuế và hàng hóa

Thủ tục sao y tkhai hải quan bn chính do cơ quan hải quan lưu trong bộ hồ sơ hoàn, không thu thuế

Thủ tục chấm dt đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng với Ngân hàng thương mại được lựa chọn làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Thủ tục xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (theo qui định tại Điều 65 Luật Quản lý thuế được bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 83/2013/NĐ-CP và Điều 134 Thông tư 128/2013/TT-BTC)

Thủ tục xóa nợ tiền thuế, tiền phạt (thực hiện theo Thông tư 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế và Thông tư số 24/2012/TT-BTC ngày 17/02/2012 sửa đổi bổ sung Thông tư s 77/2008/TT-BTC)

Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật sửa đi, bsung một số Điều của Luật qun lý thuế... đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 01 Chi cục Hải quan.

Thủ tục nộp dn tin thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật sửa đi, bổ sung một sĐiều của Luật qun lý thuế... đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Chi cục Hải quan trở lên thuộc 01 Cục Hải quan

Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế... đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Cục Hi quan tr lên

Thủ tục khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn quy định

Thủ tục khai nộp bsung tiền thuế thiếu ngoài thời hạn quy định

Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, ha hoạn, tai nạn bất ngờ...

Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế theo Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 - cơ quan thực hiện: Cục Hải quan

Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế theo Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013-cơ quan thực hiện: Tổng cục Hi quan

Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (theo quy định tại Điều 47 Luật Qun lý thuế số 78/2006/QH10 được bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế...)

Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Thủ tục hải quan đối vi tàu biển Việt Nam xuất cảnh

Thủ tục hải quan đối với tàu bin nưc ngoài xuất cnh

Thủ tục hải quan đối vi tàu bin nhập cảnh

Thủ tục hải quan đối với tàu bin quá cảnh

Thủ tục hải quan đối với tàu biển chuyn cảng

Thủ tục hi quan đối với thuyền xuồng, ca nô,... xuất cảnh, nhập cảnh

Thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cnh, chuyn cng

Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế nhập cảnh bằng đưng sắt

Thủ tục hi quan đối với tàu liên vận quốc tế xuất cảnh bằng đường st

Thủ tục hải quan đối với các phương tiện vận tải khác (xe mô tô, thuyền, xuồng có gắn máy hoặc không gn máy; ca-nô) tạm nhập - tái xuất; tạm xuất - tái nhập, không nhm mục đích thương mại

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư nước ngoài đưc phép hồi hương

Thủ tục nhập khu xe ôtô đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam

Thủ tục cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thủ tục chuyển nhượng xe ô tô, xe gn máy của đối tượng được hưng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thủ tục kê khai, nộp thuế xe ô tô, xe mô tô khi chuyển nhượng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương

Thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thủ tục tái xuất khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thủ tục tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gc xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khu

Thủ tục hải quan nhập khẩu, tạm nhập xe gắn máy hai bánh không nhm mục đích thương mại

Thủ tục hải quan đối với ôtô không nhm mục đích thương mại khi xuất cảnh, nhập cảnh

Thủ tục hải quan đối với ôtô Việt Nam khi xuất cảnh (tạm xuất), nhập cảnh (tái nhập) với mục đích thương mại

Thủ tục hải quan đối với ô tô nước ngoài khi nhập cnh (tạm nhập) với mục đích thương mại

Thủ tục hi quan đối với ôtô nước ngoài khi xuất cảnh (tái xuất) với mục đích thương mại

Tư vn cho công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính hi quan

Thủ tục thi, cp chng chỉ nghiệp vụ khai hi quan

Thủ tục thông báo và xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan

Thủ tục tiếp nhận hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hi quan, vận chuyển đến cửa khẩu được chđịnh đgiao trhàng hóa cho người nhận nước ngoài lãnh thổ Việt Nam

Thủ tục xem hàng hóa trước khi khai hi quan

Thủ tục ly mẫu, lưu mẫu, lưu ảnh hàng hóa nhập khẩu

Thủ tục phân loại hàng hóa trước khi xuất khu, nhập khu

Thủ tục xác định trước mã số hàng hóa xuất khu, nhập khu

Thủ tục xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khu

Thủ tục xác nhận trước xuất xứ hàng nhập khẩu

Nộp Phiếu kết quả thử nghiệm giám định hàm lượng vàng dưới 95%

Thủ tục thanh khoản hàng bán tại cửa hàng miễn thuế

Thủ tục hải quan đối với hàng chuyn cảng;

Thủ tục hi quan đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu

Thủ tục hi quan đối với hàng quá cảnh

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra cng trung chuyn

Thủ tục hi quan đi với hàng hóa vận tải đa phương thức quốc tế vận chuyển từ nước ngoài đến Việt Nam và giao trả hàng hóa cho người nhận hàng trong lãnh thổ Việt Nam

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận tải đa phương thức quốc tế vận chuyển từ nước ngoài đến Việt Nam và giao trả hàng hóa cho người nhận hàng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam

Thủ tục công nhận Doanh nghiệp ưu tiên

Thủ tục đánh giá lại, gia hạn Doanh nghiệp ưu tiên

Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Tng cục Hải quan

Kiểm tra sau thông quan tại trụ sdoanh nghiệp

Kiểm tra sau thông quan tại trụ sCục Hải quan tnh, thành phố

Kiểm tra sau thông quan tại trụ sdoanh nghiệp

Thủ tục xác định trước trị giá hải quan đối với hàng hóa xut khu, nhập khẩu

Thủ tục tham vấn, xác định trị giá đối với hàng nhập khẩu tại cấp Cục

Thông báo phát hành Biên lai

Thông báo kết quả hủy Biên lai

Kim tra việc in, phát hành, quản lý và sử dng Biên lai

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khu không nhm mục đích thương mại

Thủ tục hi quan đối với hàng hóa xuất khẩu không nhằm mục đích thương mại

Thủ tục hi quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới

Thủ tục hi quan đối với mua bán, trao đi hàng hóa của cư dân biên giới

Thủ tục hải quan đối với hoạt động mua bán hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu

Thủ tục hi quan đối với hàng hóa của người xuất cnh, nhập cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh qua biên giới

Thủ tục hải quan đối với bưu phm, bưu kiện, hàng hóa nhập khu gửi qua dịch vụ bưu chính

Thủ tục hải quan đối với bưu phm, bưu kiện, hàng hóa xut khu gửi qua dịch vụ bưu chính

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ

Thủ tục hi quan đối với hàng hóa xut khu gửi qua dịch vụ chuyn phát nhanh đường bộ

Thủ tục chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ

Thủ tục chuyn cửa khu đối với hàng hóa xut khu gửi qua dịch vụ chuyn phát nhanh đường bộ

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyn phát nhanh đường bộ

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế

Thủ tục hi quan đối với hành lý ký gửi bị từ bỏ, tht lạc, nhm ln tại sân bay quốc tế

Thủ tục tiếp nhận và giải quyết đơn yêu cầu kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Tổng cục Hải quan

Thủ tục gia hạn hiệu lực của đơn yêu cu kim tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hu trí tuệ tại Tổng cục Hải quan

Thủ tục tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xut khu, nhập khẩu bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Chi cục Hải quan

Thủ tục hải quan đối với trường hợp tạm nhập, tạm xut các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng

3

Tổng cục Thuế

252

Triển khai tại Tổng cục Thuế (10 thủ tục)

Đăng ký dự thi cấp chng chỉ hành nghdịch vụ làm thủ tục v thuế (đăng ký lần đầu)

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghdịch vụ làm thủ tục v thuế (đăng ký lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi)

Khiếu nại về thuế

Đăng ký cấp chng chhành nghề dịch vụ làm thủ tục v thuế

Đề nghị tham vấn áp dụng APA trước khi nộp hồ sơ chính thức

Đề nghị áp dụng APA chính thức

Rút đơn và dng đàm phán APA

Sửa đổi APA

Hủy bỏ APA

Triển khai tại Cục Thuế (132 thủ tục)

Đăng ký thuế ln đầu đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc)

Đăng ký thuế ln đu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tchức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật doanh nghiệp

Đăng ký thuế lần đầu đối với ngưi nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thu, nhà thu phụ nước ngoài trực tiếp ký hợp đồng thầu với chủ đầu tư đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thu, nhà thu phụ nước ngoài tham gia hợp đồng liên danh tại Việt Nam đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế

Đăng ký thuế lần đầu đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam (trường hợp có hoàn thuế giá trị gia tăng)

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tchức được ủy quyn thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

Cấp lại giy chng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mt, rách, nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân

Đăng ký thuế đối với trường hp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập

Đăng ký thuế đối với trường hp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị sáp nhập

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được tách

Đăng ký thuế đối với trường hp tổ chức, sp xếp lại doanh nghiệp: Trường hp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia

Đăng ký thuế đối với trường hp tổ chức, sp xếp lại doanh nghiệp: Trường hp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sp xếp lại doanh nghiệp: Trưng hp bán doanh nghiệp đối vi doanh nghiệp không thành lập theo Luật doanh nghiệp

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp Sáp nhập, hp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hp nhất

Đăng ký thuế thay đi b sung: Trường hợp đi tên cơ sở kinh doanh

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyn địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tnh

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trưng hp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyn đi

Đăng ký thuế thay đi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đến

Đăng ký thuế thay đổi bsung: Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế

Chấm dứt hiệu lc mã số thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc Giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Gii trình về hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp

Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sn cố định

Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp.

Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài (NTNN, NTPNN)

Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tin công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh

Khai quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp khai quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán).

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vn, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng phát sinh tại nước ngoài

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có các khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sn, chuyển nhượng chứng khoán, nhận thừa kế, nhận quà tặng phát sinh tại nước ngoài

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nhận ctức bng c phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA (hoàn trước kim tra sau).

Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA (kim trước hoàn thuế sau).

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA đối với văn phòng dự án ODA (trường hợp hoàn trước kim tra sau)

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA đối với văn phòng dự án ODA (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

Hoàn thuế GTGT đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hóa, dịch vụ có thuế GTGT Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo (hoàn thuế trước kiểm tra sau)

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam để viện trợ (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

Hoàn thuế GTGT đối với đi tượng được ng ưu đãi min trừ ngoại giao (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau).

Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau).

Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

Hoàn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tin lương, tin công; thu nhập từ đại lý bảo him, đại lý xsố, bán hàng đa cấp

Hoàn thuế đối với cá nhân chuyn nhượng chứng khoán có yêu cu quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau).

Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, hp nht, chia tách, giải th, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (hoàn thuế trước kiểm tra sau)

Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, hp nht, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (kiểm tra trước hoàn thuế sau)

Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp

Hoàn các loại thuế, phí khác (hoàn thuế trước kiểm tra sau).

Hoàn các loại thuế, phí khác (kim tra trước hoàn thuế sau).

Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu và các trường hợp giải quyết nhanh các trường hợp hoàn thuế khác

Min, giảm tin thuê đt, thuê mặt nước đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài.

Min, giảm thuế tài nguyên đối với các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại điều 9, Luật thuế tài nguyên

Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp thuế

Min, giảm thu tin sử dụng đt

Min thuế TNCN đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân là đối tượng cư trú của nước hoặc vùng lãnh thổ khác

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với vận động viên và nghệ sĩ là đối tượng cư trú của nước ngoài có thu nhập từ biểu diễn văn hóa, thể dục thể thao tại Việt Nam

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với Nhà thầu nưc ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ skê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN, có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu - đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với trường hợp NTNN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài có thu nhập từ vận tải hàng không

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai ln đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn.

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với hãng vận tải nước ngoài

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với tái bảo him nước ngoài

Miễn thuế TNCN đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hiệp quốc tại Việt Nam

Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Cấp hóa đơn lẻ

Mua Hóa đơn do Cơ quan Thuế đặt in

Thông báo ủy nhiệm lập hóa đơn

Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Gia hạn nộp thuế

Xác nhận nghĩa vụ thuế

Thủ tục khu trừ thuế nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam

Xác nhận đi tượng cư trú của Việt Nam

Khiếu nại v thuế

Thông báo chuyn lợi nhuận ra nước ngoài

Gia hạn nộp h sơ khai thuế

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà đầu tư (bao gồm cả phần lãi được chia) tham gia hợp đồng dầu khí

Đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức sản xut kinh doanh không thành lập theo Luật doanh nghiệp: Trường hợp thành lập thêm đơn vị trực thuộc

Cấp lại Thông báo mã s thuế

Đăng ký doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh

Đăng ký điều chnh bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh

Chấm dứt bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh

Đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với Đại lý thuế

Thông báo danh sách nhân viên đi lý thuế thay đổi

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất

Thông báo lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dt ưu đãi theo cam kết WTO

Thông báo lại lựa chọn phương án hưng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dt ưu đãi theo cam kết WTO

Kê khai và nộp thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nước ngoài

Thủ tục lựa chọn doanh nghiệp bán hàng hn thuế giá trị gia tăng

Thủ tục đăng ký, điều chỉnh, chm dt việc bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng

Đăng ký slượng, loại tem dự kiến sử dụng

Mua tem rượu

Quyết toán tem khi tổ chức, cá nhân sn xuất rượu ngừng sản xuất, giải thể, phá sản; chia tách, sáp nhập

Khai khoản thu điều tiết tháng

Khai quyết toán khoản thu điều tiết năm

Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007 đối với doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa

Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007 đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu theo hình thức giao, bán

Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Ưu đãi thuế theo Điều ước quốc tế

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau).

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu (trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau).

Nộp dn tiền thuế nợ

Thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài.

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trưng hp có số thuế đấu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu (trường hợp hoàn trưc kiểm tra sau).

Hoàn thuế giá trị gia tăng đi vi trường hợp có s thuế đu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trưng hp xuất khẩu (trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau).

Thủ tục nộp dn tin thuế nợ

Thủ tục Min tin chậm nộp tin thuế

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyn nhượng vốn (không bao gồm chng khoán) nhưng chưa khai thuế

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyn nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế

Khai thuế thu nhập cá nhân thay đi với doanh nghiệp có cá nhân chuyn nhượng chng khoán nhưng chưa khai thuế

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, bản quyền, nhưng quyền thương mại, trúng thưng phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận thu nhập tại nước ngoài.

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyn nhưng vn, trong trường hợp góp vốn bằng phn vốn góp.

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyn nhượng chứng khoán trong trường hợp góp vốn bng chứng khoán

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tin lương, tin công đối với thu nhập t thưng bng cổ phiếu

Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyn nhượng bất động sản, cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sn

Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyn nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản)

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyn nhưng bt động sản

Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân là đi tượng cư trú Việt Nam được hưởng các quy định miễn, giảm thuế đối với thu nhập quy định tại các Điều khoản thu nhập từ phục vụ Chính phủ, thu nhập của sinh viên, học sinh học nghề và thu nhập của giáo viên, giáo sư và người nghiên cứu

Đnghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

Báo cáo APA thường niên

Báo cáo APA đột xut

Trin khai tại Chi Cục Thuế (110 thủ tục)

Cấp lại giy chứng nhận Đăng ký thuế cho trường hợp mt, rách, nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Cấp lại Thẻ mã sthuế cá nhân

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị sáp nhập

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được tách

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách

Đăng ký thuế đối với trưng hp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sp xếp lại doanh nghiệp: Trưng hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia

Đăng ký thuế ln đầu đối với ngưi nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân

Đăng ký thuế lần đầu đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án; tổ chức khu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp bán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp không thành lập theo Luật doanh nghiệp

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hp nhất

Đăng ký thuế thay đi bổ sung: Trường hợp đổi tên s kinh doanh

Đăng ký thuế thay đi b sung: Trưng hp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tnh

Đăng ký thuế thay đi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đi

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trưng hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đến

Đăng ký thuế thay đi b sung: Thay đi các chtiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế

Chm dứt hiệu lực mã s thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc

Chuyển đi áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Giải trình về hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp

Thông báo phương pháp trích khu hao tài sản cố định

Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp.

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc)

Khai thuế sử dụng đt phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.

Khai thuế sử dụng đt phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sdụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.

Khai thuế sử dụng đt nông nghiệp

Khai tiền thuê đất, thuê mặt nước

Khai tin sử dụng đt

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức sn xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp

Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài (NTNN, NTPNN).

Đăng ký thuế lần đầu đối với ngưi nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

Khai quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tin lương, tiền công; thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp khai quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế.

Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai

Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đi với cá nhân chỉ có thu nhập từ kinh doanh.

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai.

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công; vừa có thu nhập từ đại lý bo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp; vừa có thu nhập từ kinh doanh

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyn nhượng bất động sản, cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sn

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyn nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán).

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chng khoán có yêu cầu quyết toán thuế

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản)

Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân, nhóm cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai và theo phương pháp khoán.

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đu tư vn trong trường hợp cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng.

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng nhà , công trình xây dựng hình thành trong tương lai; cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại Việt Nam

Khai Lệ phí trước bạ nhà đất

Khai Lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật vlệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận ti thủy nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam)

Khai Lệ phí trước bạ thuyền đánh cá, tàu thuyền vận ti thủy nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam.

Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trthu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

Hoàn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

Hoàn thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cu quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

Hhoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, hp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi shữu, chấm dt hoạt động (hoàn thuế trước kiểm tra sau).

Hồ sơ hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, hp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi shữu, chấm dứt hoạt động (kiểm tra trước hoàn thuế sau)

Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận ti chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp

Hoàn các loại thuế, phí khác (hoàn thuế trước kiểm tra sau)

Hoàn các loại thuế, phí khác (kiểm tra trước hoàn thuế sau)

Hoàn thuế GTGT đối với đối với hàng hóa thực xut khu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đng xut khẩu và các trường hợp giải quyết nhanh các trường hợp hoàn thuế khác

Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp thuế

Min, giảm thuế tài nguyên đối với các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại điều 9, Luật thuế tài nguyên

Giảm thuế thu nhập cá nhân đối với đi tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn

Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do bị tai nạn

Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế mc bệnh hiểm nghèo

Miễn, giảm thuế đối với hộ nộp thuế khoán có tạm ngh kinh doanh.

Giảm thuế TNCN đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA

Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất

Cấp hóa đơn lẻ

Mua Hóa đơn do Cơ quan Thuế đặt in

Thông báo ủy nhiệm lập hóa đơn

Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Gia hạn nộp thuế

Xác nhận nghĩa vụ thuế

Khiếu nại v thuế

Đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức sản xut kinh doanh không thành lập theo Luật doanh nghiệp: Trường hợp thành lập thêm đơn vị trực thuộc

Cấp lại Thông báo mã số thuế

Đăng ký doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh

Đăng ký điều chnh bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh

Chm dứt bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh

Đăng ký cấp mã số thuế để thực hiện kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh

Khai tổng hp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trưng hp hp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất:

Thông báo lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế TNDN đi với doanh nghiệp đang được hưng ưu đãi thuế TNDN do đáp ng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO

Thông báo lại lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO

Kê khai và nộp thuế đối với hoạt động sản xut, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nước ngoài.

Đăng ký slượng, loại tem dự kiến sử dụng

Mua tem rưu

Quyết toán tem khi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu ngừng sản xut, giải thể, phá sản; chia tách, sáp nhập

Thay đi, b sung thông tin đăng ký thuế

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau).

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ sthuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu (trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau).

Nộp dn tiền thuế nợ

Thủ tục Min tin chậm nộp tin thuế

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh lưu động (buôn chuyn), cá nhân không kinh doanh có phát sinh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyn nhượng bất động sn

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyn nhượng vốn góp (không bao gồm chứng khoán) nhưng chưa khai thuế

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyn nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế

Khai thuế thu nhập cá nhân nộp thay đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nhưng chưa khai thuế

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bằng bất động sản

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vn, trong trường hợp góp vốn bng phần vốn góp.

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trong trường hợp góp vốn bằng chứng khoán

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập từ thưng bằng cổ phiếu

Khai miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà , công trình xây dựng hình thành trong tương lai)

Khai thuế đối với hộ nộp thuế khoán

Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

4

Kho bạc Nhà nưc

22

Thủ tục hành chính cp tỉnh (11 thủ tục)

Thủ tục kim soát thanh toán vn chi phí quản lý dự án đu tư của các dự án sdụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước

Thủ tục kim soát thanh toán vốn đu tư ngoài nước qua hệ thng Kho bạc Nhà nước

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính cht đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

Thủ tục kiểm soát chi ngân sách nhà nước thường xuyên bằng dự toán qua Kho bạc Nhà nước

Thủ tục Kiểm soát chi từ tài khoản tin gửi tại Kho bạc Nhà nước

Thủ tục Kiểm soát chi thường xuyên đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP

Thủ tục Kiểm soát chi thường xuyên đối với các cơ quan thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP

Thủ tục thanh toán, hoàn trả s tin thuế đã ứng trước, tin phí dịch vụ và hoàn thuế GTGT

Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN

Thủ tục hành chính cấp huyện (11 thủ tục)

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư ngoài nước qua hệ thng Kho bạc Nhà nước

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

Thủ tục kiểm soát chi ngân sách nhà nước thường xuyên bng dự toán qua Kho bạc Nhà nước

Thủ tục Kiểm soát chi từ tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước

Thủ tục Kiểm soát chi thường xuyên đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP

Thủ tục Kiểm soát chi thường xuyên đối với các cơ quan thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP

Thủ tục thanh toán, hoàn trả s tin thuế đã ứng trước, tin phí dịch vụ hoàn thuế GTGT

Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN

5

Tng cục dự trữ Nhà nước

 

Tng cục DTNN chưa có dịch vụ hành chính công

6

y ban chứng khoán Nhà nước

103

Đăng ký làm ngân hàng thanh toán

Đăng ký chi nhánh hoạt động lưu ký chứng khoán

Đăng ký hoạt động lưu ký chng khoán

Đnghị gia hạn Giy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chng khoán nước ngoài

Chm dứt hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài

Đnghị cấp Giy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Đăng ký phát hành c phiếu mi làm sở cho chào bán chứng chlưu ký tại nước ngoài

Phát hành chng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên cơ sở s cphiếu đã phát hành tại Việt Nam

Đăng ký chào bán c phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài

Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài

Đăng ký chào bán c phiếu lần đầu ra công chúng đthành lập mới tổ chức tín dụng cổ phần

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty c phn hình thành sau quá trình hp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của công ty c phần hình thành sau quá trình hp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Đăng ký chào bán cphiếu ra công chúng của c đông lớn (bao gồm cả các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước) thực hiện chào bán ra công chúng phần vốn sở hữu trong các công ty đại chúng

Đăng ký phát hành cổ phiếu đ hoán đi c phn

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực shạ tầng

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng đthành lập mới doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đi, trái phiếu có kèm theo chng quyền ra công chúng của công ty cổ phần

Đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp có đảm bảo ra công chúng

Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

Đăng ký chào bán lần đầu chứng chquỹ hoán đi danh mục ra công chúng

Đăng ký thành lập quỹ hoán đi danh mục

Giải thquỹ hoán đi danh mục

Đăng ký chào bán ln đầu chứng chquỹ đầu tư bất động sản ra công chúng

Đăng ký thành lập quỹ đầu tư bt động sản

Đăng ký phát hành thêm chng chquỹ đầu tư bất động sn

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đầu tư bất động sản

Đăng ký phát hành thêm cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Gia hạn thời gian hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Giải thcông ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

Đnghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ hợp nhất

Đnghị điều chỉnh Giy phép thành lập và hoạt động cho công ty đầu tư chứng khoán nhận sáp nhập

Đnghị chấp thuận các thay đổi của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

Hợp nht công ty quản lý quỹ

Đnghị cấp Giy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ hp nhất

Sáp nhập công ty quản lý quỹ

Đề nghị điều chnh Giy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ nhận sáp nhập

Đnghị chuyn đi loại hình công ty qun lý quỹ

Giảm vốn điều lệ công ty qun lý quỹ thông qua hình thức mua lại cphiếu quỹ

Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu quỹ đgiảm vốn điều lệ công ty quản lý quỹ

Tăng vốn điều lệ công ty quản lý quỹ

Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ

Đnghị thay thế công ty quản lý quỹ

Đnghị thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, đầu tư tại nước ngoài

Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ đóng

Đăng ký thành lập quỹ đóng

Đăng ký phát hành thêm chứng chỉ quỹ đóng

Điều chỉnh Giy chng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng

Sáp nhập quỹ đóng

Hp nht quỹ đóng

Hp nht, sáp nhập quỹ thành viên

Đnghị thay đi Giám đc Chi nhánh công ty chng khoán

Đnghị bsung nghiệp vụ kinh doanh tại chi nhánh công ty chng khoán

Đnghị rút nghiệp vụ kinh doanh tại chi nhánh công ty chứng khoán

Đnghị chuyn đi công ty chứng khoán

Đnghị hp nht, sáp nhập công ty chứng khoán

Đnghị cấp lại Giy phép thành lập và hoạt động sau khi công ty chứng khoán thực hiện chuyển đổi

Đnghị cấp lại Giy phép thành lập và hoạt động sau khi công ty chứng khoán thực hiện hp nhất, sáp nhập

Đề nghị tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ

Đnghị chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty quản lý quỹ

Đnghị giải th công ty qun lý quỹ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2765/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2765/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2015
Ngày hiệu lực24/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2765/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2765/QĐ-BTC kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP Chính phủ điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2765/QĐ-BTC kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP Chính phủ điện tử
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2765/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Xuân Hà
        Ngày ban hành24/12/2015
        Ngày hiệu lực24/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2765/QĐ-BTC kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP Chính phủ điện tử

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2765/QĐ-BTC kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP Chính phủ điện tử

           • 24/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực