Quyết định 2774/QĐ-UBND

Quyết định 2774/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019-2021, định hướng đến năm 2025

Nội dung toàn văn Quyết định 2774/QĐ-UBND 2019 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2774/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA, GIAI ĐOẠN 2019-2021, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của liên bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Đán kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 838/TTr-SNV ngày 21 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019-2021, định hướng đến năm 2025, với những nội dung chủ yếu như sau:

I. QUAN ĐIỂM

1. Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch phù hp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khả năng đầu tư của ngân sách nhà nước và yêu cầu về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo quan điểm, chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước.

2. Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch bảo đảm thống nhất, đồng bộ, có quy mô và cơ cấu hp lý về tổ chức và nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển các lĩnh vực thuộc ngành và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La.

3. Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch gắn với quá trình tái cấu trúc, từng bước sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức sự nghiệp công lập. Sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước, tăng cường thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công; tiếp tục củng cố, đầu tư cơ sở vật chất các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, đồng thời thực hiện các chính sách thúc đẩy xã hội hóa nhằm thu hút tối đa nguồn lực của xã hội tham gia phát triển các dịch vụ sự nghiệp công.

4. Sắp xếp, kiện toàn bộ máy tinh gọn, đồng bộ, thống nhất để nâng cao hiệu quả hoạt động; đảm bảo tính đặc thù của từng lĩnh vực, có tính kế thừa, phát huy tối đa cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ viên chức hiện có. Quy hoạch mang tính động và mở, có sự cập nhật, điều chỉnh phù hợp với từng lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo yêu cầu phát triển từng thời kỳ và theo quy định của pháp luật.

5. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự bảo đảm chi phí hoạt động trên cơ sở đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, nhân sự.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Bố trí hp lý nguồn lực ngân sách nhà nước dành cho hoạt động dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; bảo đảm tổ chức bộ máy tinh gọn, đồng bộ, tạo đột phá trong quản lý, từng bước xóa bỏ sự can thiệp và bao cấp của Nhà nước đối với hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao chất lưng dịch vụ sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

- Tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhiều hơn cho các đơn vị sự nghiệp công lập đồng bộ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân lực, tài chính có tính đến đặc điểm của từng loại hình đơn vị, khả năng nhu cầu thị trường và trình độ quản lý nhằm thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch phát triển lành mạnh, bền vững.

- Nâng cao số lượng, chất lưng dịch vụ công đáp ứng tốt nhu cầu của các tổ chức và cá nhân.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Giai đoạn 2019-2021

Về mạng lưới các đơn vị sự nghiệp: Thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đảm bảo tổ chức bộ máy tinh gọn, đồng bộ, thống nhất; thực hiện tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước với chức năng cung cấp dịch vụ công và triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của UBND dân tỉnh Sơn La ban hành Đán kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về thực hiện cơ chế tự chủ: Tiến hành thực hiện việc rà soát để thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:

- Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Thực hiện 25% đơn vị tự chủ một phần về tài chính: 02 đơn vị gồm: Bảo tàng tỉnh tự chủ 15%; Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tự chủ 10%;

+ Đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động: 04 đơn vị gồm: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; Thư viện tỉnh; Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh; Nhà hát ca múa nhạc tỉnh.

- Đối với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa trực thuộc UBND các huyện, thành phố: Nhà nước cấp kinh phí hoạt động và thực hiện tự bảo đảm một phần kinh phí theo hoạt động Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ (nếu có đủ điều kiện), mức độ tự chủ do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định.

2.2. Giai đoạn đến năm 2025

Về mạng lưới các đơn vị sự nghiệp: Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp văn hóa, ththao và du lịch công lập đảm bảo phù hợp tình hình phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch nói chung, tỉnh Sơn La nói riêng. Tiếp tục mở rộng thực hiện chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp và thực hiện cổ phần hóa đối với những đơn vị đủ điều kiện theo quy định.

Về thực hiện cơ chế tự chủ: Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2019-2021, tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn nhân sự nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động đảm bảo phù hp với chức năng nhiệm vụ được giao. Đến năm 2025, phn đu tăng dn tỷ lệ % mức độ tự chủ vthực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:

- Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Thực hiện 50% đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tự bảo đảm một phần về chi thường xuyên gồm: 04 đơn vị: Bảo tàng; Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh; Nhà hát Ca múa nhạc.

+ Đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động: 02 đơn vị gồm: Thư viện tỉnh; Nhà hát ca múa nhạc tỉnh.

- Đối với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa trực thuộc UBND các huyện, thành phố: Nhà nước cấp kinh phí hoạt động và thực hiện tự bảo đảm một phần kinh phí theo hoạt động Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ (nếu có đủ điều kiện), mức độ tự chủ do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

Các đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công phục vụ quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 12 Trung tâm Truyền thông - Văn hóa trực thuộc UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tnh Sơn La.

IV. NỘI DUNG QUY HOẠCH

1. Giai đoạn 2019 - 2021

Về mạng lưới các đơn vị sự nghiệp: Tiếp tục duy trì hoạt động của 06 đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 12 Trung tâm Truyền thông - Văn hóa thuộc UBND các huyện, thành phố; thực hiện rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp theo Đán ban hành kèm theo Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của y ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Đán kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Về thực hiện cơ chế tự chủ: Phân loại các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch công lập theo mức độ tự chủ; trong quá trình thực hiện tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ tự chủ đthực hiện chuyển các đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch công lập đảm bảo một phần chi thường xuyên sang đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Tỷ lệ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2019-2021, như sau:

- Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Bảo tàng tỉnh đảm bảo tự chủ chi thường xuyên khoảng trên 10%.

+ Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch đảm bảo tự chủ chi thường xuyên khoảng trên 10%.

+ Các đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; Thư viện tỉnh; Trung tâm huấn luyện và thi đấu thdục ththao tỉnh; Nhà hát ca múa nhạc tỉnh) được Nhà nước đảm bảo kinh phí hoàn toàn để hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Đối với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa trực thuộc UBND các huyện, thành phố: Được thực hiện quy hoạch chung thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông.

2. Giai đoạn đến năm 2025

Về mạng lưới đơn vị snghiệp: Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch công lập đảm bảo phù hợp tình hình phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Tiếp tục mở rộng thực hiện chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp và thực hiện cổ phần hóa đối với những đơn vị đủ điều kiện theo quy định.

Về thực hiện cơ chế tự chủ: Nâng mức tự chủ của các đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch công lập, phấn đấu đến năm 2030 tất cả các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa, ththao và du lịch tự đảm bảo chi thường xuyên; thực hiện chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch công lập tự đảm bảo chi thường xuyên sang loại hình đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (nếu có đủ điều kiện). Tỷ lệ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn đến năm 2025 như sau:

- Đi với các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Bảo tàng tỉnh đảm bảo tchủ chi thường xuyên khoảng trên 15%.

+ Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch đảm bảo tự chủ chi thường xuyên khoảng trên 15%.

+ Các đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; Thư viện tỉnh; Trung tâm huấn luyện và thi đu thdục ththao tỉnh; Nhà hát ca múa nhạc tỉnh) được Nhà nước đảm bảo kinh phí hoàn toàn để hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Đối với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa trực thuộc UBND các huyện, thành phố: Được thực hiện quy hoạch chung thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông.

V. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Giải pháp về quản lý và tổ chức

- Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư cho hoạt động công lập của sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch.

- Định kỳ đánh giá chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả hoạt động, hiệu quả đầu tư của các đơn vị sự nghiệp công lập để làm cơ sở đầu tư, phát triển hoặc chia tách, sáp nhập, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tổ chức thực hiện tốt đề án sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập ngành văn hóa, thể thao và du lịch được UBND tỉnh phê duyệt theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Kiên quyết giải thể, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động kém hiệu quả.

- Làm tốt công tác quản lý, tổ chức và cán bộ theo hướng tinh giản biên chế. Thực hiện nghiêm công tác luân chuyển cán bộ, đổi mới công tác cán bộ trong lĩnh vực quản lý và hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

- Gắn quyền hạn với trách nhiệm của từng cấp; của tập thể và cá nhân người đứng đầu đơn vị; gắn phân cấp nhiệm vụ với phân cấp quản lý về tổ chức, nhân sự, tài chính và đảm bảo các điều kiện vật chất khác. Một mặt trao cho các đơn vị đầy đủ quyền tự chủ và trách nhiệm, mặt khác đảm bảo quyền sở hữu và vai trò của đại diện chủ sở hữu trong các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực văn hóa, ththao và du lịch.

- Tiếp tục đẩy mạnh phân công, phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị đồng bộ về tchức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực tài chính; tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị cùng phát triển n định, bền vững; đảm bảo lợi ích cho từng cá nhân, tập th.

- Quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý và điều hành đơn vị sự nghiệp công lập; quy định và thực hiện cơ chế giám sát, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.

- Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật; đồng thời phát huy dân chủ để giám sát công việc quản lý của các cấp; phát huy vai trò của các đoàn thể, tchức trong việc giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Giải pháp về phát triển nhân lực

- Tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi đề án được phê duyệt.

- Triển khai có hiệu quả chính sách sử dụng, trọng dụng đối vi đội ngũ nhân lực đặc biệt là đối với đội ngũ diễn viên, nghệ sỹ, vận động viên và các chuyên gia, nghệ nhân trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

- Chú trọng đào tạo, bi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ trình độ, năng lực, phẩm chất làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch từ tỉnh tới huyện và xã, trong đó chú trọng tới đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiu số.

3. Giải pháp về tài chính và đầu tư

- Đẩy nhanh tiến trình thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm và thực hiện hội hóa.

- Đầu tư ngân sách nhà nước để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động cho các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Tạo điều kiện cho đơn vị sự nghiệp công lập khai thác tối đa các nguồn lực đầu tư, cơ svật chất để đổi mới cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ hoạt động và từ đó giảm chi ngân sách nhà nước.

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn đầu tư từ xã hội, nhất là từ doanh nghiệp cho hoạt động văn hóa, ththao và du lịch theo cơ chế hp tác công, tư.

- Thực hiện thống nhất việc cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các đơn v s nghip công lập thông qua nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành và các nhiệm vụ khác khi được giao tổ chức thực hiện.

- Đẩy nhanh tiến trình thực hiện tự chủ và thực hiện xã hội hóa, thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện.

- Đối với nguồn vốn sự nghiệp: Thay đổi cơ bản phương thức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, gắn việc giao dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị sự nghiệp với việc thực hiện nhiệm vụ, tiến tới thực hiện phương thức về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ snghiệp theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng theo pháp luật để thúc đẩy các đơn vị phát triển.

- Đầu tư ngân sách nhà nước để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động cho các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Tạo điều kiện cho đơn vị sự nghiệp công lập khai thác tối đa các nguồn lực đầu tư, cơ sở vật chất để đổi mới cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ hoạt động và từ đó giảm cho ngân sách nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hp với Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành ph và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch.

b) Chủ động rà soát, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc kiện toàn, sắp xếp, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch công lập, phân loại các đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch theo hướng nâng dần mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp văn hóa, ththao và du lịch; chuyển các đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch tự đảm bảo một phần chi thường xuyên sang đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch tự đảm bảo chi thường xuyên; chuyển đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch tự đảm bảo chi thường xuyên sang đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (khi có đủ điều kiện).

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhim phối hp Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch thực hiện các nội dung liên quan trong quy hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết đnh số 2313/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về vic ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vc văn hóa thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh
y;
- Như Điều 3;
- Các Sở, ban, ngành;
- VP UBND tỉnh (LĐ, Phòng KGVX);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC (30b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2774/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2774/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2019
Ngày hiệu lực13/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTuần trước
(28/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2774/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2774/QĐ-UBND 2019 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2774/QĐ-UBND 2019 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2774/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Quốc Khánh
        Ngày ban hành13/11/2019
        Ngày hiệu lực13/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTuần trước
        (28/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2774/QĐ-UBND 2019 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2774/QĐ-UBND 2019 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao Sơn La

           • 13/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực